بهداشت و سلامت (بازدید: 4137)
سه شنبه 12/6/1387 - 17:37 -0 تشکر 55151
همیشه متناسب باشید!

دوستان گرامی از مهم ترین عوامل بهداشت و سلامت، تغذیه است؛ این که چی چیزی مصرف کنیم و چگونه مصرف کنیم.بدن انسان همواره در شرایط گوناگون نیازمند نوع و مقدار مشخصی از خوراکی ها رو داره.این که پرخوری نکنیم و یا کالری بیش از حد به بدن وارد نشه خیلی مهمه.اضافه وزن منشا بسیاری از بیماری هاست.می گویند:«غذاها تا کنون بیش تر از شمشیر ها آدم کشته اند

این تاپیک با استفاده از دانش پزشکی و دستورات بهداشتی آسمانی قرآن کریم و احادیث علمی پیشوایان مذهبی جسم و جان شما رو به ساحل نجات و سلامتی و طول عمر می رسونه...

"سلامتی، فقط بیمار نبودن شما نیست، بلکه رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی هر فرد است"

همراه شما دوستان گرامی در تالار بهداشت وسلامت

جمعه 5/11/1386 - 11:20 - 0 تشکر 26581

رژ یم غذا یی یعنی تغییر د ر عا دات غذا خوردن ...

آیا وزن شما نسبت به 20 سا لگی تغییر كرده است ؟  چند  كیلو  ؟
روش زند گی شما  نسبت به 20سا لگی  تغییر كرده است ؟ پر تحرك تر شد ه اید یا كم تحرك تر ؟ایا نحوه غذا خوردن و میزان غذا یی كه می خو رید تغییر كرده ؟خوب ، چرا بتد ریج وزن شما ا ضا فه می شود ؟ هیچ ا ند یشه اید ؟ ایا هیچ اقدام عملی داشته اید ؟
آیا عوارض چا قی را می شنا سید ؟ ایا میدا نید  یك رژیم غذا یی سا لم  كدام است ؟
ایا شما ترجیح مید هید د رغذای روزا نه خود بیشتر از غذا ها ی شیر ین   و چر ب استفا ده كنید یا غذا های طبیعی مثل سبز یجا ت و میو ه ها و حبوبا ت ، غلات ..ولبنیات؟؟؟آیا تفا وت این  د و گروه از غذا ها را میدا نید؟؟؟ایا مید ا نید غذا های چرب و شیر ین د شمن سلا متی  شما هستند؟؟ ایا می دا نید از میان سالی به بعد  چه مشكلا تی از نظر سلا متی  خوا هید داشت؟؟
پس بیایید پیشگیر ی كنیم !!
چا قی یكی بیماری مزمن و پیچیده اجتما عی ، فرهنگی،رفتا ری ، روانی ،متا بو لیكی ، با فا كتور های ژنیتكی است و محققان روی اینكه چرا و چطور مردم چاق می شو ند تئو ریها ی متفاو تی دارند ولی اغلب انها  موا فقند كه كلید از دست دادن وزن این پیام ساده است :
 خورد ن كمتر و حر كت بیشتر
بد ن شما نیاز دارد كا لری بیشتراز انچه شما دریافت می كنید را بسو زانید تا د چا ر چاقی نشو ید.
چا قی و بیما ریها:
 بیما ریهای قلب وعر وق  وصدما ت فشار خون  ، دیا بت ، بیماری های كیسه صفرا، ودردهای مفصلی در افرا د  چاق  شا یع تر می با شد .ازعوارض دیگرمشكلات تنفسی  در خواب و تحلیل رفتن مفا صل ، خطر زیاد انواع  كا نسر ها مثل سینه ، پروستات ،سرطان كو لون و...می باشد .
رژیم غذا یی:
رژ یم غذا یی یعنی تغییر د ر عا دات غذا خوردن . واین تغییر بدون یك انگیز ه قوی میسر نخوا هد بود.واقعا  شما نفعی از كا هش وزن می بر ید ؟ اگر برا ی این سوا ل پاسخی ندارید  یا ترد ید دارید پس انگیزه  كافی را برای كاهش وزن ندارید!!! كاهش وزن فقط با غذا نخورد ن ایجا د نخو ا هد شد . یك كا هش وزن موفق نیاز به یك بدن قوی دارد.پس با ید رژیم غذا یی شما غنی از ویتا مین ها وا ملا ح معد نی باشد تا بدن بتواند با توانمند ی  در كاهش وزن مو فق شود .یك برنامه غذایی ساتم  تهیه كنید . این برنامه باید  تمام مواد غذایی مورد نیاز بدن شما را در بر داشته باشد. درقدم اول هدف برنا مه غذا یی درست خوردن است نه غذا نخوردن و تحمل گرسنگی.یخچال خودرا از غذا های سالم  پر كنید وغذا های پر چرب ومضر را از یخچال د ور كنید. لبنیات ومیوه ها و سبزیجا ت را دوست خود بدا نید.( در مقالات بعدی رژیمهای مختلف را به شما معرفی خواهم كرد.)
دپارتمان كشاورزی  و بهدا شت امریكا  برای حفظ سلامت مرد م این تذ كرات را می دهد:                                                                     
1 خوردن غذا های متنوع    
2 نگهدا ری وزن اید ه ا ل
3 اجتناب از خوردن چربی ها ی حیوانی و اشبا ع شد ه (روغن جا مد) وكلستر ول
4 خوردن غذا های با نشا سته و فیبر كا فی
5 اجتناب  كردن از شكر زیاد
6 اجتناب كردن از نمك زیاد
فتحیه تراب پرهیز / كارشناس تغذیه

ایمان

سه شنبه 12/6/1387 - 17:40 - 0 تشکر 55152

رابطه غذا و طول عمرامروز دانشمندان معتقدند که اگر به وسیله ای بتوان عوامل مرگ را دور ساخت انسان می تواند عمر نامحدود داشته باشد، به خصوص موقعی که محققین توانستند در محیط آزمایشگاه با بهبود شرایط زندگی عمر حشره ای را به هشتاد برابر افزایش دهند. در حقیقت اگر به همان اندازه شرایط زندگی آدمی آسان و عوامل مرگ کم تر شود عمر آدمی که مثلا شصت سال است به چهار هزار و هشتصد سال خواهد رسید.چنانچه قرآن کریم می فرمایند:«ولکنا انشانا قرونا فتطاول علیهم العمر...»ولیکن ما امم و قبایلی را آفریدیم که عمر دراز یافتند...سوره قصص/آیه 44پیری که در تعقیب جوانی به وجود می آید در حقیقت یک تغییرات و پیدایش کلسترول در جدار عروق است که به تصلب یا سفت شدن شرائین موسوم است این یکی از تعریف های پیری است، پس می توان چنین گفت که:پیری عبارت است از جمع شدن کلسترول در جدار عروق.حال اگر شرایطی به وجود آید که این چربی ها در جدار عروق جمع نشوند، پیری و فرسودگی به تاخیر خواهد افتاد. این شرایط عبارتند از:1- اعتدال در صرف غذا و خودداری از پرخوری، چنان چه امیر مومنان علی(ع) می فرماید:«هرکه کم تر خورد رنج و آلامش کمتر است»فصل 77/صفحه 654/حدیث 750 غررالحکم2- رعایت آداب تغذیه به منظور جلوگیری از سوء هضم و نفخ و غیره.3- خودداری از هرگونه اعتیاد.4- مصرف ماست بیش تر از سایر غذاها برای مبارزه با میکروب های سم ساز روده ها(در افراد سالم و جوان)5- مبارزه با یبوست و تنبلی روده ها.6- جلوگیری از چربی خون در اثر مصرف نکردن روغن های حیوانی و غذاهای خیلی چرب.7- سحر خیزی و زندگی در هوای آزاد به خصوص صبح زود.

8- رعایت نوع غذای روزانه،چه اگر زیادتر از حد معمول چرب باشد سازنده کلسترول و اگر خیلی ترش باشد موجب ضعف و پیری و سستی اعصاب و اگر خیلی شور باشد باعث لاغری و کم سویی چشم و اگر خیلی شیرین باشد عامل چاقی خواهد بود.

"سلامتی، فقط بیمار نبودن شما نیست، بلکه رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی هر فرد است"

همراه شما دوستان گرامی در تالار بهداشت وسلامت

سه شنبه 12/6/1387 - 17:40 - 0 تشکر 55153

برای زنده بودن چه مقدار باید خوردمقدار انرژی که از هر گرم پروتئین، قند و چربی آزاد می شود یکسان نیست. مثلا از سوختن یک گرم هیدرات دو کربن و چربی و تبدیل آن ها به انیدرید کربنیک (CO2) و آب به ترتیب4.1 و 9.3 کالری انرژی آزاد می گردد.از سوختن هر گرم پروتئین غذایی روزانه و تبدیل آن به CO2 و آب و اوره به طور متوسط 4.35 کالری انرژی آزاد می شود. هم چنین میزان جذب این مواد از دستگاه گوارش فرق دارد مثلا 98% مواد قندی 95% مواد چربی و 92% پروتئین جذب می گردد.مقدار انرژی که در هر گرم از مواد سه گانه (قند،چربی و پروتئین) غذایی روزانه وجود دارد به قرار زیر است.

کربوهیدرات ها یک گرم چهار کالری انرژی آزاد می نماید
چربی ها یک گرم نه کالری انرژی آزاد می نماید
پروتئین ها یک گرم چهار کالری انرژی آزاد می نماید

"سلامتی، فقط بیمار نبودن شما نیست، بلکه رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی هر فرد است"

همراه شما دوستان گرامی در تالار بهداشت وسلامت

سه شنبه 12/6/1387 - 17:41 - 0 تشکر 55154

مقدار پروتئین مورد احتیاج روزانه

برخی از پروتئین های داخل سلولی به طور مداوم به اسید های آمینه تبدیل می شوند و کبد نیز دائما اسید های آمینه خون را تجزیه می کند. از این رو لازم است که سلول ها مرتبا پروتئین های جدید بسازند. لذا باید غذای روزانه دارای مقدار معینی مواد پروتئینی باشد.یک فرد هفتاد کیلویی در صورتی که روزانه چهل و پنج گرم پروتئین دریافت دارد به حفظ منابع پروتئینی خود خواهد بود.
هم چنین به علت جذب و دفع مواد غذایی، این مقدار به طور قابل ملاحظه ای از شخصی با شخص دیگری فرق دارد.

"سلامتی، فقط بیمار نبودن شما نیست، بلکه رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی هر فرد است"

همراه شما دوستان گرامی در تالار بهداشت وسلامت

سه شنبه 12/6/1387 - 17:42 - 0 تشکر 55155

مقدار چربی مورد احتیاج روزانه

اعضای بدن انسان به ویژه کبد قادرند روزانه مقدار کمی از اسید های چرب را به حالت غیر اشباع در آورند با این وصف کبد آن قدر توانایی این کار را ندارد . از این رو جنین به نظر می رسد که برای انجام صحیح اعمال طبیعی بدن وجود برخی از اسید های چرب کم تر اشباع شده مثل اسید آراشیدونیک و اسید لنولئیک و اسید لینولنیک در غذای روزانه ضروری باشد.

فقدان اسید های غیر اشباعی در حیوانات، سخت پوست ، اختلالات رشد و نمو و ضایعات دیگری را به وجود خواهد آورد. از این رو وجود چربی در غذای روزانه به اندازه تامین انرژی بیش از سایر موارد غذایی ارزش دارد.

"سلامتی، فقط بیمار نبودن شما نیست، بلکه رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی هر فرد است"

همراه شما دوستان گرامی در تالار بهداشت وسلامت

سه شنبه 12/6/1387 - 17:43 - 0 تشکر 55156

مقدار هیدرات دو کربن مورد احتیاج روزانه

چون هیدرات های کربن به طور کامل نمی توانند در متابولیزه کردن مواد قندی شکرت نمایند، در این صورت میزان متابولیسم مواد چربی به قدری بالا می رود که احتمالا به ستوز منجر خواهد شد. بنابراین یکی از مهم ترین دلایل لزوم وجود مواد قندی در غذای روزانه اثر آن ها در جلوگیری از بروز ستوز می باشد چون مواد چربی و پروتئینی به تنهایی نمی توانند انرژی کافی برای انجام اعمال روزانه بدن به وجود بیاورند، لذا به نظر می رسد که وجود مواد قندی در غذای روزانه لازم باشد.بالاخره هیدرات های کربن به ذخیره مواد چربی و پروتئین کمک می کنند. لذا مصرف زیاد مواد قندی باعث جمع شدن چربی و پروتئین و اضافه وزن و چاقی خواهد شد.

مواد چربی و پروتئینی در فرآورده های گوشتی و هیدرات های کربن در سبزیجات و میوه جات به نسبتی بیش از سایر مواد وجود دارد.

مقدار چربی اغذیه معمولا گول زننده است زیرا چربی با هیچ ماده ای رقیق نشده و به صورت صد در صد خالص وجود دارد، در حالی که تمام مواد قندی و پروتئینی غذاها به صورت صد در صد مخلوط با آن وجود داشته و کم تر از بیست و پنج در صد از وزن غذا را تشکیل می دهد. از این رو چربی یک قالب کره که برای سرخ کردن یک ظرف سیب زمینی به کار می رود ممکن است به اندازه تمام سیب زمینی ها انرژی ایجاد نماید. به همین دلیل در رژیم هایی که جهت کاهش وزن تجویز می گردد چربی به شدت منع شده است.

"سلامتی، فقط بیمار نبودن شما نیست، بلکه رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی هر فرد است"

همراه شما دوستان گرامی در تالار بهداشت وسلامت

سه شنبه 12/6/1387 - 21:54 - 0 تشکر 55174

خانم نسیم وصل (اگر اشتباه نکرده باشم) سلام

همه این حرفا زدید دست شما درد نکنه ولی یه سوال رو هنوز جواب ندادید چه اصراری بر لاغر موندن دارید و اینکه لاغر موندن چه سود و فایده ای داره در حالیکه من فکر میکنم اسلام هم دین اعتدال هست و نه لاغری رو تایید میکنه و نه چاقی رو!

یا علی

چهارشنبه 13/6/1387 - 0:25 - 0 تشکر 55191

خیلی ممنون . مطالب خوبی بود

چهارشنبه 13/6/1387 - 15:36 - 0 تشکر 55286

سلام آقای mahdi 313 خدمتتون عرض کنم که :اگر دقت کنید تلفظ صحیح اسم مستعار بنده «نسیم وصال» است.البته زیاد مهم نیست.به دلیل این که نوشته بودید(اگر اشتباه نکرده باشم) این مطلب رو یاداور شدم.این که اسم تاپیک «همیشه لاغر باشید» هست، دلیلی نمیشه که اصراری بر لاغر موندن داشته باشیم.بنده عقیده دارم که قبل از شروع هر بحثی ابتدا باید دیدگاه ها در مورد مسائل موجود ، مشخص بشهشما فرمودید« لاغر موندن چه سود و فایده ای داره» و اسم تاپیک هم «همیشه لاغر باشید» هست.درسته اسم ظاهری هر دو مطلب یکی است اما این ظاهر دلیلی بر یکی بودن باطن مطالب نیست.ممکنه بنده از لاغر بودن یک تصوری داشته باشم و مسلما شما هم یک تصور دیگه.شاید لاغر بودن در نظر شما یک فرد سست و ضعیفی باشه که فقط پوست و استخون داره اما در نظر بعضی دیگه لاغر بودن به معنای همون متعادلی باشه که دیدگاه شماست.با وجود پیش رفت هایی که در زمینه ی پزشکی در قرن بیستم نصیب شده و قلب ها رو خارج از سینه ها جراحی می کنن، بیماری های زیادی انسان ها رو رنجور ساخته و یکی از مهم ترین این رنج ها نحوه ی تغذیه ی غلط زندگی متمدن امروزه.این تاپیک فقط به صرف لاغر بودن ایجاد نشده بلکه تصمیم داریم در این تاپیک نحوه ی صحیح مصرف تغذیه رو توضیح بدیم.چه بسا انسان هایی که اندام ظاهریشون شبیه به انسان های متعادله اما این تنها ظاهر قضیه ست.شاید این تعادل ظاهری با تغذیه ی درست به دست نیومده باشه.در قرن حاضر انسان ها بیش از زمان های دیگر از امکانات غذایی بهره مند هستند اما غالبا به عوارضی ناشی از تغذیه ی غلط دچارند که اهم آن چاقی ست.بر اثر پیش رفت های صنعتی هر روزه به مواد خوراکی جلوه ی ظاهری داده می شه، با این وجود از خاصیت اون کاسته میشه و به علت این زرق و برق کاذب، مصرف غذا بیش تر شده و چاقی در این زمینه بیش تر می شه. چه بسا انسان هایی که از نظر ظاهری دارای اندام متعادلی هستند اما همین تعادل از خودن غذاهای کاذب و غلط به دست اومدهو چه بسا متعادل هایی که دارای بیماری های متابولیکی و عروقی و عصبی هستن.چاقی یک بیماریست.روماتیسم و دردهای مفصلی،تراکم چربی در عروق، زیاد شدن املاح در مفاصل(نقرس) فشار خون و عوارضی چون سکته قلبی، سکته مغزی و عدم توان حرکت مفصلی مخصوصا در ناحیه ی کمر و زانو ها و از همه مهم تر:به وجود اومدن آرتریواسکلروز یا سفت شدن جدار عروق ست که به علت زیاد شدن چربی به صورت پلاک هایی در زیر لایه ی انتیمای (داخلی) عروق بزرگ، رسوب می کند.این جاست که شرائین خاصیت ارتجاعی خود را از دست داده و به آسانی ناحیه ی دژنره یا تخریب شده پاره می شود. این آتروم ها که معمولا برجستگی در سطح داخلی عروق ایجاد می کنند غالبا با برخورد خون لخته ای ایجاد کرده که این لخته ها گاهی به نام ترمبوس کنده شده و به درون شریان های باریک رفته و باعث انسداد آنها می گردد که متاسفانه بیش تر افراد در اثر این عارضه می میرند.این جاست که گفتن:«غذا ها بیش تر از شمشیر آدم کشته اند»آقای mahdi 313 به خدمتتون عرض کنم که :نبی اکرم (ص) می فرمایند:«من قل اکله حسابه/ یعنی آسان زیستن در کم خوردن است» نفرمودند: در متعادل خودن.و باز می فرماید:«کل و انت تشتهی و امسک و انت تشهتی/یعنی بخورید هنگامی که احساس گرسنگی می کنید و نخورید هنگامی که هنوز اشتها دارید.»حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) می فرماید: «لوان الناس قصر و افی الطعام لا استقامت ابدانهم/یعنی کم خوری استقامت بدن را بیش تر خواهد کرد.» نفرمود: متعادل خوردن.آقای mahdi 313 در این جا دیدگاه بنده نسبت به «لاغر شدن» این است که :فردی که چاق و فربه است با انجام فعالیت های بدنی و تغذیه ی درست و ... به تدریج از اضافه وزن بدن خود می کاهد تا کم کم سلامت لازمه ی بدن خود را به دست آورد. در دیدگاه بنده، انجام این فرایند ها «لاغر شدن» نام میگیرد.مسلما در گفتار بنده خطاهایی وجود داره. هیچ کس بدون عیب و نقص نیست. امیدوارم تونسته باشم جوابتون رو بدم.اگر سوالی بی جواب مونده و یا سوال دیگه ای در ذهن دارید بنده در خدمت هستم.یا علی از تو مدد

"سلامتی، فقط بیمار نبودن شما نیست، بلکه رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی هر فرد است"

همراه شما دوستان گرامی در تالار بهداشت وسلامت

چهارشنبه 13/6/1387 - 15:39 - 0 تشکر 55288

چاقی OBESITY

تنها خوشبختی چاق ها این است که از بدبختی خود آگاه نیستند.

اگر مقدار انرژی دریافتی به شکل غذا بیش از انرژی مصرف شده باشد وزن بدن افزایش خواهد یافت.از طرف دیگر وقتی مصرف انرژی(حرارتی که در نتیجه متابولیسم بدن تولید شده میزان کار مکانیکی عضلات، مواد غذایی که به وسلیه ی ادرار و مدفوع خارج می شوند) بیش از انرژی دریافت شده باشد وزن کاهش پیدا می کند.

بنابر این مفهوم واقعی چاقی آن است که:

انرژی دریافت شده از انرژی مصرف شده بیش تر باشد.نکته قابل توجه این است که به ازای هر 3/9 کالری انرژی اضافی (یک گرم چربی) که وارد بدن شود، یک گرم چربی ذخیره خواهد شد.

در مورد چاقی به خصوص باید متذکر شد که افزایش انرژی دریافتی فقط و فقط در ایجاد چاقی دخالت دارد و وقتی چاقی ایجاد شد حتی اگر انرژی ورودی و مصرفی برابر باشند، باز شخص چاق باقی خواهد ماند.

برای لاغر شدن و نقصان وزن باید کاری کرد که مصرف انرژی از دریافت انرژی بیش تر باشد. یعنی کم تر خورد و بیش تر دوید.

"سلامتی، فقط بیمار نبودن شما نیست، بلکه رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی هر فرد است"

همراه شما دوستان گرامی در تالار بهداشت وسلامت

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی