تریبون مستضعفین – بخشی از مردم استان کرمان به خصوص در مناطق جنوبی آن، از بسیاری از امکاناتی که برای مردم تهران و سایر شهرهای بزرگ بسیار عادی و ضروری به نظر می رسد محروم هستند. بسیاری از آن ها هنوز در کپر زندگی می‌کنند.