انجمن ها > انجمن اجتماعي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
اجتماعي (بازدید: 481)
چهارشنبه 21/2/1390 - 22:31 -0 تشکر 316919
مبارزه با عوامل کاهندهی روحیه

 

عواملتضعیفروحیهازآفتهایبسیارمهمدرکنکورهستند.دانشآموزانعلاوهبرعواملیمانندضعفپایهایدردروس،ویاکمبودامکاناتوشرایط

آموزشی،ازافکاریکهباعثافتروحیهمیشوندنیزآسیبمیپذیرند.آیاعواملکاهندهیروحیهوافتانگیزهرامیشناسید؟فکرمیکنیددراین

میان،مهمترینعاملکداماست؟

جوّتبلیغاتی

کنکوردرحالحاضربیشازاندازهباهیاهووتبلیغاتآمیختهشدهاستومتاسفانههرکسبهنوعیدرایجادچنینفضایینقشیدارد. تعدادزیاد

شرکتکنندگانودرمقابلتعدادکمقبولیها،احتمالموفقیترادرکنکورکاهشمیدهد.اینمسالهباعثحساسیتواضطرابوالدینوخود

دانشآموزانشدهوآنانرابهتکاپویبیشتروادارمیکند.کمکاریهایسالهایقبلوجمعشدنهمهیتلاشهاوفعالیتهابراییک

سال،دانشآموزانرامجبوربهتحملیمدورهیسخت،واسترسناشیازآنمیکند.لذادانشآموزانبهاستفادهازهرامکانیازقبیلکتابو

آموزشگاهوکنکورهایآموزشیوغیرهمتوسلمیشوند. مؤسساتچاپکتبوآموزشگاههایکنکوریهمبرایعقبنماندنازکورسرقابتبا

سایرینوکسبدرآمدهایبیشتر،تنورکنکورراداغترمیکنند.عواملدیگریهمبهشکلهایدیگردرتبلیغاتیوهیجانیشدنفضایکنکور

دخیلهستند . آنچهدراینمیانمیمانددانشآموزانهستندباآرزوهایشان،وسردرگمیاینکهبالاخرهچهبایدبکنندتاعقبنمانند؟توجه

داشتهباشیدکهازاینشرایطبیشتردانشآموزانیلطمهمیخورندکهعاطفیتروتلقینپذیرترهستند.

کلید

هرچهبیشترتابعتبلیغاتوهیاهویکنکورباشیدازتواناییهایموجودخودکمتراستفادهخواهیدکرد.

مقایسهها

بسیاریازدانشآموزانبهصورتخودآگاهیاناخودآگاهبهمقایسهیخودیادیگرانپرداختهوهرفردکنکوریرابهنوعیرقیبخودتلقی

میکنند.گاهیدانشآموزانوضعیتخودشانرابادیگردوستانوهمکلاسیهامقایسهمیکنندوآنراملاکیبرایپبشرفت،یاعقبماندگیخودقرار

میدهند.اینکهمثلافلانیچندساعتبیدارمیماند،چندساعتدرسمیخواند،کدامآموزشگاههامیرود،چنددرصدازهردرستستمیزند،کدام

معلمهایخصوصیراداردو.،برایبعضیازدانشآموزانبهعنوانمهمترینسوژهفکریدرمیآید.

گاهیهمدانشآموزانبهجایاینکهخوداقدامبهمقایسهکنند،تحتتاثیرصحبتهاوحرفهایدوستانیقرارمیگیرندکهباشوروحرارت

ازفعالیتهاودرسخواندنهایخوددممیزنند.معمولاکسیکهبرایکنکورواقعامیخواندبیشازآنکهوقتخودراصرفجلبتوجهدیگران

بکندبرکاراصلیخویشتمرکزمینماید.اماکسانیکهسروصداراهمیاندازندوازکارهاوبرنامههاوبیداریهایخودحرفمیزننددچاربزرگنمایی

شدهودرواقعیتهاغلومیکنند.

بنابراین،تحتتاثیرچنینافرادیقرارگرفتن،موجبنوعیتوهّمخواهدشدکهبایدازآندوریکرد.مقایسهبرایبعضیازدانشآموزانقویترهم

میتواندمشکلسازباشد.دانشآموزیکهدرجمعهمکلاسیهایادوستانشخودراقویتروبرترارزیابیمیکند،ممکناستبااکتفابهاینمقایسه

ازخودبیشترمایهنگذاردوباآنچهداردراضیشود.

کلید

مقایسهکردنملاکخوبیبرایپیشرفتنیستومعمولابهنفعشماتمامنمیشود،انتظاراتتانراازخودبالاببرید.

استدلالهاینابجا

گاهیدانشآموزانتحتتاثیفشارهایدرسیوترسازنتیجهنگرفتن،بهاستدلالهاینابجا،رویمیآورند.ایناستدلالهامعمولابهعنوانوسیلهای

ناخوداگاهبرایفرارازواقعیتهاوکاستنتنشهایدرونیمورداستفادهقرارمیگیرند.دانشآموزیبرمبنایاطلاعاتناقص،دلیلمیآوردکهفلان

کسبافلانمعدلورتبهیبالانتوانستدرکنکورقبولشودوباایناستدلال،کمکاریهایخودراتوجیهمینماید.

10 ساعتدرروزدرسبخواندتاموفقشود،دانشآموزیاگریکیدو - کسدیگربدونداشتنآمادگیهایلازم،برایخودتحلیلمیکندکهباید 12

روزازبرنامهیخودعقبافتادبراساساستدلالیمعیوبوازشدتناراحتیواضطراب،فرصتهایموجودراازهمدستمیدهد،ودانشآموزانیهم

کمبودامکاناتمالیوکمبودهایدیگررامبنایپیشداوریهایمنفیخودقرارمیدهند.نکتهیمهمدرایناستدلالها،قضاوتبرمبنایاطلاعاتو

شواهدنامطمئن،ناقصوگاهنادرستاست.

کلید

استدلالهاوتوجیههاینادرستومعیوب،ابزارهاییبرایفرارازواقعیتهستند،مراقبآنهاباشید.

عاملدرونی

فکرمیکنیدمهمترینعاملکاهندهیروحیهچیست؟نکاتیکهبهآنهااشارهشدبهاضافهیمواردزیاددیگریمیتوانندعواملیبرایکاهش

انگیزهوافتروحیهباشند،اماشایدباورنکنیدکهمهمترینعانلدراینبارهخودشماهستید! هیچعاملیدرکنکورمانندداشتنافکارو

نگرشهایمنفیبهعنوانترمزموفقیتعملنمیکند.جایگزینیتفکراحساسیبهجایتفکرمنطقی،وغلبهیهیجاناتکنترلنشدهبرنظمفکریو

رفتاری،موجبتقویتافکارمنفیمیشوند.مامعمولاسعیمیکنیمضعفهایدرونیخودراباعواملبیرونیتوجیهکنیم.دراینجابیشازآنکهخود

عواملبیرونیمهمباشندتوجیههایدرونیمااهمیتبیشتریدارند.منفینگاهکردنبهمسائل،روحیهیمنفیرادرماتقویتخواهدکرد.این

موضوعمختصبهکنکورنیستوشاملهمهیمسائلزندگیمیشود.

کلید

اگرفکرمیکنیدکهموفقمیشویدیاشکستمیخورید،درهرصورتدرستفکرکردهاید!

نتیجهگیری

-1 هرچهبیشترتابعتبلیغاتوهیاهویکنکورباشیدازتواناییهایموجودخودکمتراستفادهخواهیدکرد.

-2 مقایسهکردنملاکخوبیبرایپیشرفتنیستومعمولابهنفعشماتمامنمیشود،انتظاراتتانراازخودبالاببرید.

-3 استدلالهاوتوجیههاینادرستومعیوب،ابزارهاییبرایفرارازواقعیتهستند،مراقبآنهاباشید.

-4 اگرفکرمیکنیدکهموفقمیشویدیاشکستمیخورید،درهرصورتدرستفکرکردهاید!__

چهارشنبه 28/2/1390 - 19:2 - 0 تشکر 318755

امیدوارم که در راه راست باشیم.

يکشنبه 15/3/1390 - 0:7 - 0 تشکر 327442

در اين ميان رسانه هاي بيگانه هم به اين افراد فرصت طلب دارن کمک ميکنن وتا حدودي هم موفق شدن که برخي از مردم رو گمراه کنن.البته اشتباهات مسئولين هم به اونها کمک زيادي کرده. يکي از اين اشتباهات هم اينکه بجاي رسيدگي به وضع اقتصادي مردم و ايجاد عدالت .فقط همايش برگزار ميکنن و بيت المال رو به دور ميريزن

سه شنبه 24/3/1390 - 19:58 - 0 تشکر 331528

موفق باشید.جالب بود.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی