انجمن ها > انجمن قرآن و عترت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
قرآن و عترت (بازدید: 136)
سه شنبه 29/5/1392 - 16:8 -0 تشکر 635353
آداب قرائت قرآن و اهمیت و ثواب قرآنآداب قرائت قرآن :

 
آداب قرائت بر دو قسم است  :

 • 1.آداب ظاهریه
 • 2.آداب باطنیه

 


آداب ظاهریه قرائت قرآن :

 • 1. با طهارت بودن یعنى با وضو بودن .
 • 2. با كمال ادب خواندن .
 • 3. با طمأنینه در حال ایستاده یا نشسته ، بدون اینكه تكیه دهد یا چهار زانو بنشیند .
 • 4. شمرده ، شمرده بخواند ، چنانچه در قرآن مى فرماید : و رتّل القرآن ترتیلا .
 • 5. جهر متوسط (یعنى معمولى بخواند) اگر ایمن از ریا باشد و الاّ آهسته بخواند .
 • 6. با حال حُزن و گریه و بكاء باشد .
 • 7. با تحسین و تجوید قرائت یعنى با در نظر گرفتن قواعد تجوید .
 • 8. اداء حقوق قرائت ، با اینكه اگر به آیه سجده رسید سجده كند و اگر به آیه عذاب رسید به خدا پناه ببرد و استعاذه كند و اگر به آیه رحمت و مغفرت برخورد كرد استرحام و استغفار و شكرگزارى نماید و به آیات بهشت مسئلت و درخواست كند و به آیه دعا ، دعا نماید و به آیه تكبیر ، تكبیر گوید و به آیه تسبیح ، تسبیح كند .
 • 9. قبل از شروع به قرائت استعاذه كند : اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم گوید .
 • 10. پس از فراغ از قرائت هر سوره بگوید: صدق اللّه العلى العظیم و بلّغ رسوله الكریم اللّهم انفعنا به وبارك لنا فیه و الحمد للّه رب العالمین .

 

قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را!
این باران است که باعث رشد گل ها می شود نه رعد و برق!!!


سه شنبه 29/5/1392 - 16:9 - 0 تشکر 635355

آداب باطنیه :

 • 1. فهمیدن و پى بردن به عظمت كلام ، به این معنى كه بداند 2.قرآن كلام الهى است كه از عرش عظمت حق نزول نموده تا به مرتبه افهام خلق رسیده براى اینكه بشر را از تیهِ ضلالت و سرگردانى به سرمنزل سعادت جاودانى هدایت كند و كلید خزائن گوهرهاى گرانبهائى است كه هر كه بچنگ آورد ، بغناى حقیقى نائل گردد و آب حیاتى است كه هركه بیاشامد از زندگانى جاوید بهره مند شود و داروى شفابخشى است كه هر كه بنوشد از دردهاى نهانى و آشكار شفا یابد .

 • 2. دانستن و پى بردن به عظمت گوینده كلام ، یعنى بداند كه گوینده آن خداوند بزرگ و آفریدگار و پروردگار جهانیان است كه ذات مقدسش جامع جمیع كمالات و منزّه از همه عیوب و نواقص و مبرّا از احتیاج است و نهایتى براى صفات كمالى و عظمت و كبریائى و علوّ او نیست و او حكیم على الاطلاق و عالم به جمیع سرائر و نهان ها و ضمائر و قادر بر هر چیز وسیع و بصیر و مُدرِك و لطیف و خبیر است .

 • 3. از طهارت ظاهر به طهارت باطن التفات نمودن ، به این معنى كه بداند چنانچه ظاهر 2.قرآن را بدون طهارت نمى توان مسّ نمود تا زمانى انسان از سخنان زشت و ناروا پاك نگردد و دل انسان از اخلاق ناپسند و صفات نكوهیده پیراسته نشود، حقیقت كلام حق را در نمى یابد و لذّت شیرینى آن را درك نمى نماید .

 • 4. با خضوع و خشوع و رقّت قلب و خوف خدا 2.قرائت كردن ، چنانچه از حضرت صادق (ع روایت مى كند : « من قرء ال2.قرآن یخضع ولم یرقّ قلبه ولم ینشاء حزنا و وجلا فى سرّه فقد استهان بعظیم شاءن اللّه و خسر خسرانا مبینا » ، كسى كه 2.قرآن بخواند و خاضع نشود و رقت قلب نداشته باشد و در باطنش حزن و ترس پیدا نشود، به تحقیق به امر بزرگ خدا توهین كرده و زیان آشكارائى نموده است .

 • 5. با حضور قلب و ترك حدیث نفس كه روح هر عباداتى است ، 2.قرآن خواندن .

 • 6. در معانى آیات 2.قرآن تدبّر نمودن ، چنانچه در 2.قرآن مى فرماید : « افلا یتدبرون ال2.قرآن ام على قلوب اقفالها » ، پس آیا در 2.قرآن تدبر نمى كنند بلكه بر دلهاى آنان قفل زده شده و آقا امیرالمؤمنین (ع) فرمود: در عبادت بدون علم ، و در 2.قرائتِ بدون تدبیر و فكر خیرى نیست .

 • 7. متحقق شده به حقایق 2.قرآن از اعتقادات و اخلاق فاضله و اعمال صالحه چون 2.قرآن مشتمل بر توحید و بیان صفات و افعال صانع عالم و اوصاف و احوال روز قیامت و بهشت و دوزخ و علّت بعثت انبیاء و صفات و رفتار آنها و تمجید از گروندگان به پیغمبران و تقبیح مخالفین آنان و بیان صفات حسنه و اخلاق پسندیده و همچنین صفات سیّئه و اعمال نكوهیده و ذكر فوائد اطاعت و ایمان و عمل صالح و زیانهاى معصیت و كفر و اعمال زشت و بیان قصص و حكایات امم گذشته و غیر اینها از امور دیگر مى باشد كه خواننده 2.قرآن باید از هر قسمت از این امور كاملاً بهره بردارى كند . به امور اعتقادیه آن معتقد و به اخلاق فاضله اش متخلّق و به اعمال شایسته اش عامل گردد. از قصص آن عبرت گرفته ، به وعده هاى 2.قرآن امیدوار و از وعید آن بهراسد .

 • 8. تخصیص : یعنى متوجه باشد كه خداوند او را مخاطب قرار داده با وى تكلم مى كند و گویا در محضر پیغمبر (ص) بوده و از زبان آنحضرت كلام الهى را مى شنود .

 • 9. تأثیر قلبى : یعنى از مواعظ 2.قرآن متعظ و متذكر شود و پند بگیرد، اوامر آن را امتثال و از نواهى آن اجتناب كند، به ذكر نِعَم الهى كه مى رسد شكرگزار و از بلیّات و نعماتش استعاذه نماید و به حول و قوّه الهى متمسّك و از هر حول و قوّه اى بیزارى جوید و توفیق امتثال اوامر و اجتناب از نواهى 2.قرآن را از خدا طلب نماید .

 • 10. ترقّى به درجات و مراتب كلام حق به این معنى كه :

          در مرتبه اول : خود را مقابل حق ببیند كه با خدا تكلم مى كند ،

          در مرتبه دوم : كلام حق را بشنود كه بنده اش را مخاطب قرار داده و با او سخن مى گوید ، 

         در مرتبه سوم : خدا را به چشم دل ببیند، چنانچه از حضرت سیّد الشهداء (ع) و از حضرت صادق (ع) روایت شده است كه خداوند بر بندگانش در  

         كتاب خود و كلام خود تجلّى مى نماید .

قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را!
این باران است که باعث رشد گل ها می شود نه رعد و برق!!!


سه شنبه 29/5/1392 - 16:9 - 0 تشکر 635357


ثوابهاى قرآن :

پیامبر اسلام (ص) فرمود : خداوند متعال خواننده قرآن را به هر حرفی كه در نماز ایستاده قرائت كند ، صد حسنه و اگر نشسته بخواند پنجاه حسنه و اگر

در غیر نماز با طهارت (وضو) باشد ، بیست و پنج حسنه و بى طهارت ، ده حسنه عطا مى فرماید.

مى فرمود : هر كس در شب ، ده آیه از قرآن را تلاوت كند ، او را از غافلان ننویسند و هر كس پنجاه آیه تلاوت كند ، او را از ذاكران نویسند و هر كس صد

آیه تلاوت كند او را در كتاب مطیعان و داعیان ثبت كنند و هر كس دویست آیه قرائت كند او را از زمره خاشعان شمرند و هركس سیصد آیه بخواند او را از

فائزان و رستگاران نویسند و هركس پانصد آیه تلاوت كند از جمله مجتهدان نگارند.

مى فرمود : هر كس قرآن تلاوت كند گوئیا نبوت در میان هر دو پهلوى او مندرج شده و به رتبه پیغمبران رسیده ، ولى به او وحى نمى رسد.

مى فرمود : همانا اهل قرآن در بلندترین درجات آدمیان هستند بجز پیغمبران و مرسلین . پس حقوق اهل قرآن را اندك و كم مشمارید ، زیرا براى ایشان از

طرف خداى عزیزِ جبار مقام بلندى است  .

قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را!
این باران است که باعث رشد گل ها می شود نه رعد و برق!!!


سه شنبه 29/5/1392 - 16:9 - 0 تشکر 635359

اهمیّت قرآن :

رسول خدا (ص) به قرآن بسیار اهمیّت مى داد و در تعلیم و به كاربستن آن سعى خاصّى مبذول مى فرمود. آرزومند بود كه این كلام دلنشین خدا در دلها

بنشیند و قلوب را كه مركز فرماندهى وجودند مُسخّر كند.

مى فرمود : قلبى كه ظرف قرآن باشد از عذاب خدا بدور است.

مى فرمود : وقتى فتنه ها همچون پاره شب تار ، شما را در میان گرفت به قرآن رو آورید.

مى فرمود : خانه هاى خود را با تلاوت قرآن منوّر گردانید.

مى فرمود : فرزندانتان را بر سه چیز پرورش دهید: دوستى پیغمبرتان ، دوستى اهل بیت او، تلاوت قرآن  .

مى فرمود : اشرف امّت من كسانى هستند كه حاملان قرآن اند و كسانیكه شب زنده دارند و با پروردگار خود راز و نیاز دارند.

مى فرمود : خواندن قرآن افضل از ذكر است و ذكر افضل از صدقه است و صدقه افضل از روزه است و روزه سپر آتش دوزخ است  .

قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را!
این باران است که باعث رشد گل ها می شود نه رعد و برق!!!


برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی