• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن دانشجویی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
دانشجویی (بازدید: 235)
يکشنبه 12/6/1391 - 17:30 -0 تشکر 541067
مشکلات و ضعف در حرکت دانشگاه و دانش به سمت صنعتی شدن

http://www.hitna.ir/8651-fa.html

بررسىی ­ها نشان مى دهند که در کشور ما شالوده هاى فناورى وجود دارد و شمار قابل توجهى مراکز پژوهشى دولتى و خصوصى ایجاد شده ­اند؛ اما تاکنون ایـن مراکـز بهینه به کار گرفته نشده ­اند. به­ طورى که همه ساله شمار زیادى طرح پژوهشی در ایـن مراکز به اجرا درمى­ آید، اما شمار بسیار کمى از آنها در صنعت به کار می آیند.

يکشنبه 12/6/1391 - 17:30 - 0 تشکر 541071

در کشورهاى در حال توسعه از جمله ایران، ساختار دانـشگاهى و ساختار اقتـصادى بـه عنوان دو مجموعه مستقل، از بستر یگانه­ اى تکوین نیافتـه­ انـد و افزون بـر آن، در فرآینـد هماهنگى کارکردى با یکدیگر، یکپارچگى و انسجام پیدا نکرده­ اند، از همین روی در چنین شـرایطى جهت هر نوع سیاستگزاری براى تأثیرگذارى این دو نهاد بر یکدیگر، باید در جستجوى سازوکارها و ساختارهاى لازم براى همگرایى و پیوند آنها برآمد. دانش در ایـران همچـون یک ارگانیسم زنده نیست، با محیط پیرامون خود ارتبـاط نـدارد و نـسبت بـه تحـولات اجتماعى اقتصادى واکنش نشان نمى دهد و با نیازها ارتباط برقرار نمـى­ کند. بنابرایـن این تصور که با گسترش زیرساخت­ها و فراهم کردن منابع لازم براى ساختار علمـى می تـوان بـه توسعه رسید، چندان درسـت نیـست و در جهـت ارتبـاط مؤثرتر بـین دانـشگاه و صـنعت بایـد راهکارهایى را جستجو کرد چنانکه ساختار آموزشى حاکم در دانشگاه­هاى ایران از کشورهاى پیـشرفته صـنعتى الگـو گرفتـه و ساختارى مشابه آنها دارد، اما همچنان هماهنگى مناسبى با نیازهاى واقعى کـشور به دسـت نیامـده است.

يکشنبه 12/6/1391 - 17:31 - 0 تشکر 541073

ملاک ارزیابى کیفیت پژوهش های دانشگاهى و همچنین معیـار ارتقـاء درجـه اسـتادان نیز انتشار نتایج پژوهش در مجله هاى معتبر یا ارائه در همایش ­هاى مهـم بـین المللـى است. اگرچه برخی از مقالات ارائه شده از سوی دانـشگاه هاى ایـران در چنـین آوردگاه هایی، جـزء بـه روزترین دستاوردهاى علمى است و از فناورى هاى کـشورهاى پیـشرفته نیـز جلوتر است. به بیان دیگر سطح علمى دانشگاه از فناوری روز پیشى گرفته، اما پژوهش در جهت برطرف ساختن مشکلات صنعت کشور پایه گذارى نشده اسـت و مى ­توان گفت هدف عمده دانشگاه، پژوهش در زمینه هاى روز دنیا بوده و بـه نیـاز صـنعت چندان توجهى نمى شود.

يکشنبه 12/6/1391 - 17:31 - 0 تشکر 541074

از طرف دیگر، سالانه هزاران دانشجوى دکترا و کارشناسى ارشد از دانشگاه­های کشور فارغ التحصیل مى شوند و همه آنها پایان نامه و طرح پژوهشی انجام مى ­دهند، اما چون بخش های صنعت و دولت از این ظرفیت عظیم به خوبى استفاده نمى­ کنند، در نتیجه پول، زمان و انرژی پژوهشگران به هدر می رود. از این روی دولت باید ضلع سوم مثلث توسعه علمی و اقتصادی را تکمیل کند و همکاری خود را با دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی گسترش دهد. در واقع، دولت مانند یک خریدار است که سفارش طرح و پیشنهاد به دانشگاه­ها می­ دهد و بعد دانشگاه­ها طرح اولیه را اجرا کرده، مشکل و راه حل­های ممکن را شناسایی می کنند و سپس مرحله اجرای طرح به بخش صنعت واگذار می شود.

يکشنبه 12/6/1391 - 17:31 - 0 تشکر 541075

در نتیجه این سه بازیگر اصلی صحنه توسعه همه جانبه (دانشگاه، صنعت و دولت) باید در تمامی مراحل چرخه نوآورى و پیشرفت، از بررسى و بیان مسأله پژوهش تا حل مشکل در دانشگاه، تولید کالا و خدمات از سوی بخش صنعتی و بازاریابى و عرضه آن توسط دولت مشارکت کامل داشته باشند. برای روشن شدن کیفیت ارتباط بین سه بازیگر اصلی یاد شده، همین بس که در شرایطى که یک دهه از برگزارى اولین کنگره سراسرى همکارى هاى دولـت، دانشگاه، صنعت براى توسعه ملى مى گذرد، هنوز گام­هاى اساسى در این زمینه در جهت روانسازى امور و فراهم سازی نیازهای لازم برداشته نشده است.

يکشنبه 12/6/1391 - 17:32 - 0 تشکر 541076

به ­طور کلی مفهوم دانشگاه درکشور ما مفهومى الهام گرفته از ویژگى­ هاى خاص بومى کشورمان است. تعاریف و معانى، اصول اساسى آن، ساختارهاى درونى ساختار طراحى شده بـراى دانشگاه، مدیریت و بالاخره ورودى­ ها و بروندادهاى آن ملهم از این شرایط است. سابقه دانشگاه در ایران از قرن نوزدهم تا به حال نشان مى­ دهد که بنیان­گذاران دانشگاه در ایران همان راهى را رفته­ اند که سیاستمداران و فرهنگیان و اقتصاددانان جلـوه ­هاى مرتبط خود را از غرب گرفته و وارد این کشور کرده ­اند. دنیاى صنعتى و متحول امروز انتظار دارد کــه دانشگاه­ها در وهله نخست، تولیدکننده دانش نو باشند و در وهله دوم یافته هاى علمى قدیم و جدیـد را بـه نـسل جوان انتقال دهند و سپس در وهله سوم نتایج این یافته هاى علمى را در اختیار جامعه (دستگاه­هاى اجرایى، صنعتى، کشاورزى، بازرگانى، فرهنگى و حتى نظـامى و...) قـرار دهند.

يکشنبه 12/6/1391 - 17:32 - 0 تشکر 541077

تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و کسانى که در بخش پشتیبانى اقتصاد فعالیـت دارنـد و همچنین کسانى که در عرصه­ هاى سیاست و فرهنگ تلاش مى­ کنند، به تولیدات علمی پژوهشى دانشگاه ­ها نیازمندند. آنها باید بتوانند در ارتباطى تنگاتنگ با دانشگاه­ها و با دسترسى یافتن به آخرین دانش روز، پیوسته توانایى و نوآورى توانایى رقابت در بازار را در خود ایجاد و در طول زمان حفظ کنند.

يکشنبه 12/6/1391 - 17:32 - 0 تشکر 541078درباره آموزش عالى ایران و کاستی های آن سخن بسیار گفتـه شده و نظرهـا در مورد ایـن کاستی ها بسیار متنوع و متفاوت بوده است. موضوع اهم مباحثى که تاکنـون مـورد توجه قرار گرفته است، عبارتند از: سیاست تمرکز و عدم تمرکز، مراکز پرشمار تصمیم گیرى، چگونگى استقلال دانشگاه، تقاضاى زیاد براى ورود به دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالى، مشکل فارغ التحصیلان بیکار، خصوصى­ سازى، محـدودیت­هاى بودجـه، کاهش استقبال پسران در مقایسه با دختران برای ادامه دادن دوره های دانشگاهی.

يکشنبه 12/6/1391 - 17:33 - 0 تشکر 541079

با این حال، ایـن مـوارد مشکلات معمول همه ساختارهاى آموزش عالى جهان است و همه این ساختارها با چنیـن مـشکلاتی بـه گونه ای دست به گریبانند و در جهت برطرف سازی یا حل آنها تلاش مى کنند. اگرچه مشکلات یاد شده مختص دانشگاه است، اما در هر حال این مشکلات به نوعی گریبانگیر صنعت نیز خواهد بود. در این بین برخی از استادان دانشگاه براین باورند که تا زمانى که بودجه دانشگاه را از فروش نفت به دست می آوریم، مشکل صنعت و دانشگاه حل نخواهد شد. چون دانشگاه خودش را نیازمند صنعت نمى ­داند و هزینه هایش را از طریق بودجه دولتى به دست می آورد و کارى به صنعت ندارد، صنعت هم در چنین وضعیتى راه خودش را طى مى کند. در حقیقت الآن دانشگاه موظف است بر مبناى بودجه اى که از دولت مى گیرد، شمار معینى دانشجو را بپذیرد و تربیت کند.

يکشنبه 12/6/1391 - 23:4 - 0 تشکر 541524

behroozraha گفته است :
[quote=behroozraha;558041;541079]
 در این بین برخی از استادان دانشگاه براین باورند که تا زمانى که بودجه دانشگاه را از فروش نفت به دست می آوریم، مشکل صنعت و دانشگاه حل نخواهد شد. چون دانشگاه خودش را نیازمند صنعت نمى ­داند و هزینه هایش را از طریق بودجه دولتى به دست می آورد و کارى به صنعت ندارد، صنعت هم در چنین وضعیتى راه خودش را طى مى کند. در حقیقت الآن دانشگاه موظف است بر مبناى بودجه اى که از دولت مى گیرد، شمار معینى دانشجو را بپذیرد و تربیت کند.

سلام
این به نظرم خیلی جالب اومد.

به نظر من الآن صنعتگران به دانشجویان اعتماد ندارند و حتی در دوران کارآموزی هم آن چنان که باید، به دانشجو کار نمی دهند تا مجانی براشون کار کنه! خوب این دلیلی به جز نداشتن اعتماد به نظر من نداره. بنابراین صنعتگر ریسک نمیکنه. خوب تا حدی حق هم داره. چون دانشجوها از نظر عملی واقعا ضعیف اند. از طرفی با عدم همکاری صنعتگر، دانشجو در عمل پیشرفت نمیکنه و این تسلسل ادامه پیدا میکنه. 
این جا دو تا راه حل میمونه:
1. صنعتگر ریسک پذیر باشه. خوب این میتونه به ضررش تموم بشه. بنابراین دولت باید حداقل در ابتدای کار، صنعت را در این زمینه حمایت کند و همچنین در دانشگاه هم به کارهای عملی بهای بیشتری داده بشه. نه فقط نمره!
2. خود دانشگاه بخشی از صنعت را بر عهده بگیرد تا تازه فارغ التحصیل ها و دانشجویان در آن فعالیت کنند و پس از مدتی به بازار کار بروند. به طور مثال افراد حق نداشته باشند بیش از دو سال پس از فارغ التحصیلی در آنجا فعالیت کنند. پس از آن با داشتن سابقه کار میروند در جاهای دیگر فعالیت میکنند و جا برای دانشجویان دیگر باز میشود. این طوری دانشجویان هم با صنعت آشنا می شوند و حتی دوره کارآموزی هم میتواند در آن به خوبی استفاده شود. اینجوری ریسک کردن به عهده دولت می افته که راحتتر میتونه در صورت خطر، جبرانش کنه.

حرمت نگه دار دلم! كاين اشك، خون بهاي عمر رفته من است. "حسين پناهي"

سه شنبه 2/8/1391 - 11:31 - 0 تشکر 568492

با سلام
ای کاش که نظرات داده شده در اینجا هم به یک جمع بندی منسجم و کاربردی تبدیل شد و صرفا پرکردن کامنت و وقت سوزی نباشد. همچون ادارات و ارگان های اجرایی ما !!!!
دانشجوی مهندسی اصلاح نباتات دانشگاه تهران هستم . اما شاهد تلف شدن وقت ، انرژی و سرمایه کلان مملکت در دانشگاه و پژوهشکده ها هستم . همیشه این سوال در ذهنم بود که چرا در خارج میشه از این تحقیقات استفاده بشه ولی اینجا ، نه!!
جالب بود برایم ... که وقتی از جهادکشاوزی پرسیدیم ، چرا سعی در استفاده از پروژه های و طرح های نوین علمی ندارید ؟ گفتند : ما تحقیقات شما را قبول نداریم !!!
خیلی جالبه که ساختار و مدیریت ارگان های مهم کشور را افرادی چون .... اشغال کرده اند که ضعف در مدیریت خود را با جملاتی چون جمله مذکور حل می کنند .
اگر در بطن تحقیقات و شاهد استفاده همین تحقیقات در خارج نبودم ، شاید به آن فرد در ارگان اجرایی ، حق می دادم .

در یک کلام ، مشکل ، عدم وجود مدیریت جامع  و مدبرانه در دستگاه های اجرایی و تحقیقاتی می باشد وگرنه تا الان سرعت پیشرفتمان بیش از هدر رفت سرمایه هایمان بود .

التماس دعا

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی