انجمن ها > انجمن روانشناسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
روانشناسي (بازدید: 3495)
شنبه 28/5/1391 - 20:43 -0 تشکر 518446
اصطلاح نامه روانشناسی

در این مجموعه سعی شده است برای توضیح هر كلید واژه با رجوع به منابع معتبر و متعدد موجود در رشته روانشناسی ، مطالبی كه مفید و مناسب می باشد استخراج و بیان گردند


گرد آورندگان :    رویا عباس نژاد / سعیده آقارفیع / كبری بیات / فاطمه بحری /  رضا باقری
احساس  sensation 


- از دیدگاه نظری ، ساده ترین تجربه حسی (آگاهی آنی ) كه در اثر تحریك یكی از در یافت كنندگان به وجود می آید .
- فرآیند یك دریافت كننده كه به مرحله كسب معنی ، نرسیده است .
- واكنش دستگاه های حسی یا حواس نسبت به محركی كه از راه  اعصاب حسی به مغز انتقال می یابد
 (ساعتچی ،   1377)                                    

احساسات    feelings sentiments/

هر چند ارائه یك معنی دقیق برای این اصطلاح مشكل است ، اما می توان گفت معنی آن در كلی ترین حالت تجربه كردن حس كردن ، یا داشتن نوعی فرآیند هشیار می باشد. معانی خاص تر آن عبارتند از
 1) اثر حسی ، یا احساساتی نظیر گرما یا درد
 2)حالتهای عاطفی مثل احساس خوب بودن ، احساس افسردگی و . . .
 3) یكی از ابعاد هیجان . . .
 4) اعتقاد مثل احساس مبهم درباره چیزی كه با هیچ دلیل و شاهد واقعی حمایت نمی شود .


هر چند مطابق علم صرف و نحو اصطلاح (sentiment) از كلمه حس كردن گرفته شده اما به معنی وسیعتری به كار می رود حس كردن یك حالت پیچیده است كه بر پایه احساس یك فرد نسبت به بعضی موقعیتها، اشخاص، عقاید و افكار و نظایر آن ، وجود می آید . یك احساس ،كلی تر و پیچیده تر از یك نگرش یا قضاوت است ، یعنی یك احساس خاص بیش از یك حالت عاطفی است و در آن معنی ضمن عمل نیز وجود دارد برای مثال فردی كه دارای احساسات قوی وطن دوستی است ، احتمال دارد با شدت از وطن خود در مقابل دشمن مهاجم ، دفاع كند.(ساعتچی   ،   1377)


احساس حقارت   Inferiority  feeling


نگرش منفی و انتقاد آمیز نسبت به خود. در واقع این اصطلاح برای كاربرد روزمره مردم عامی در اشاره به هر نوع احساس بی كفایی و حقارت است . و آدلر به وجود چنین احساسهایی در كودك اشاره دارد .  (شولتز  ،  1987)

احساس گناه (بی ارزشی )     sin feelings

احساس بی ارزشی اغلب با احساس گناه عمیق همراه است فرد احساس شكستهای گذشته و حال خود را بزرگ می نماید و به نظر می رسد كه محیط اطراف را برای شاهد ادعای خود غور و بررسی می كند و هر گونه نقص و نارسائی را به خود نسبت می دهد.                             

شنبه 28/5/1391 - 20:48 - 0 تشکر 518448

اختلال اسكیزوفرنیایی  schizophrenia  disorder گروهی از اختلالها با ویژگی های فقدان تماس با واقعیت ، پریشا نیهای بارز اندیشه و ادراك و رفتار عجیب و غریب.      (هیلگارد و اتكینسون  ،  1983)اختلال اضطرابی   Anxiety disorder یك اختلال اضطرابی كه مشخصه عمده آن تنش وبیمناكی حتمی است . ممكن است با نشانه های بدنی مانند تپش قلب، احساس خستگی ، اختلال خواب ، سر گیجه نیز همراه باشد


  (هیلگارد و اتكینسون ،  1983)اختلال اضطراب فراگیر   Generalized anxiety diso rderاشخاصی كه این اختلال راتجربه كرده اند معمولاً به رو شنی نمی دانند كه چرا می ترسند . نشانة اصلی این اختلال اضطراب است و به این دلیل فراگیر نامیده می شود كه با محرك یا رویداد بخصوص فرا خوانده نمی شود . بلكه در موقعیتهایی گوناگون رخ می دهد. به نظر می رسد كه این گونه اضطراب كمتر وابستة رویدادهای برونی است و بیشتر در احساسات و تعارضهای درونی شخص ریشه دارد.
(هیلگارد و اتكینسون ، 1983)اختلال خلقی  Disorder Temperamental اختلالهای خلقی به سه گروه اختلالهای افسرده وار ( یك قطبی ) ، اختلالهای دو قطبی و دو اختلال مبتنی بر علت شناسی («اختلال خلقی ناشی از یك شرط طبی عمومی » و «اختلال خلقی ناشی از مصرف مواد ») تقسیم شده اند كه هر یك از آنها نیز دارای مجموعه هایی هستند.اختلال خلقی تك قطبی   Polar temperame ntal disorderاختلال خلقی ویژگی اصلی اختلالهای عاطفی است ، افرادی كه اختلال خلقی تك قطبی دارند ، آشفتگی هیجانی آنها به یك حالت است و دائماً در حالت افسردگی به سر می برند   ( آزاد ، 1375 )اختلال خلقی دو قطبی  Bipolar Temperament Disorder


اختلال دو قطبی ، بر اساس نامی كه برای آن انتخاب شده، هم شامل حمله های افسردگی است و هم حمله های ما نیایی (شیدائی). به طور معمول ، اختلال دو قطبی در آغاز به صورت حملة مانیایی آشكار می شود حمله های بعدی ،ممكن است كه به شكل الگوهای گوناگونی رخ بنماید . امكان دارد كه پس از حمله های مانیایی  یك دورة طبیعی باشد ، به دنبال آن یك حمله  افسردگی، سپس یك دورة طبیعی ،وبه همین ترتیب .  (آزاد  ،  1375 )اختلال روانی فیزیولوژیكی Psychophysiological     Disorder


آسیب شناسی جسمی و صدمه واقعی به بافت كه ناشی از برانگیختگی مستمر هیجانی بدن در دورههای فشار روانی تحمل شده است.      (سارا سون ، 1378)اختلال شخصیت   Personality  Disorder/      

الگوی پایدار عادت گونه وانعطاف ناپذیر رفتار یا منش كه قدرت سازگاری شخص را به شدت محدود میسازد. در اغلب موارد جامعه این گونه رفتار ها را  نا سازگار به حساب می آورد در حالی كه از نظر خود شخص چنین نیست .   ( هیلگارد واتكینسون ،1983)اختلال هراس  Phobic  disorder هراسها ، ترسهای غیر منطقی از اشیا و موقعیتهای خاص هستند . وبر خلاف نگرانیهای مبهمی كه در اختلالهای اضطراب فراگیر دیده می شود در اختلالهای هراس ، ترسها كاملا اختصاصی هستند . وقتی كسی ترس شدیدی در برابر محرك یا موقعیتی نشان می دهد كه دیگران آن را خطرناك نمی دانند ، می گوییم این شخص دچار هراس (فوبی) است .  ( هیلگارد واتكینسون ،1983)

شنبه 28/5/1391 - 20:50 - 0 تشکر 518450

اخلاق    Morality   

در زبان معمولی می توان معانی متعددی را برای اصطلاح اخلاق مشخص نمود، مثلاً از لحاظ تاریخی اخلاق به روابط انسانی مربوط بوده و كاربرد آن در آسایش و خیر و صلاح عامه جستجو می شده است .
از دیدگاه تعلیم و تربیت و روانشناسی، رشد اخلاقی جریانی است كه شامل تغییر شكل ساختار شناختی بوده و با رشد شناختی فرد همراه با دگر گونیها و غنای محیط فرهنگی او بستگی دارد. در اخلاق می توان سه قسمت مهم را شناسایی كرد.
الف)شناخت                                ب) احساس                                      ج)رفتار
شناخت شامل ارزشها و قضاوتها ست . احساس ارتباط مستقیم با تقصیر و گناه دارد در حالی كه قسمت سوم یعنی رفتارهای اجتماعی ( نظر مشاركت كردن و. . .) مقاومت در برای اعمال و سوسه  انگیز (نظیر خود داری از دروغ و. . . ) را تشكیل   می دهد.    (كیانی    ،     1370)

شنبه 28/5/1391 - 20:51 - 0 تشکر 518452

ادراك   Perceotion

فرایندی كه توسط آن اطلاعات حسی سازمان داده می شود و یكپارچه می گردند و معنای داده های ورودی تفسیر می شو ند و نهایتاً پاسخ حركتی صورت بندی می گردد ادراك می باشد ، اساساً ادراك فرایندی سازمان یافته است و تجارب گذشته در این فرایند نقش هدایت كننده ا ی دارد. فرایند  ادراك با كشف ، تغیر ، باز شناسی و تشخیص اطلاعات ورودی برای تفسیر سر و كار دارد . سپس اطلاعات موجود معنی   می شوند. ادراك ، جزء مهمی از رفتار حركتی است زیرا یاد گیری حركتی پیچیده و عملكرد آن نیاز به كار كرد ادراك دارد. اجزاء ادراك را در زیر مشاهده می كنید:
1 – Detection: ردیابی، كشف، بازیابی، بازرسی، اكتشاف
2-Discrimination: تمیز ، افتراق
3-Recognition: بازشناسی
4- Identification: شناسایی، همانند سازی
ادراك فرایند سازمان دادن و معنا دادن به درون دادهای حسی است . از این رو به عنوان راهنمای رفتار از كاركرد مفیدی بر خوردار است. در حقیقت ، رفتار به نحو گسترده ا ی به برداشت از جهان اطراف وابسته است ، ادراك كمك می كند تا پاسخهایی كه می دهیم تعین شود . رفتار حركتی موثر و كار آمد كاملاً وابسته به ادراك است.  (سیج ، 1378)

شنبه 28/5/1391 - 20:53 - 0 تشکر 518454

ارزش   Value

یك هدف اجتماعی كه دست یافتن به آن مطلوب است . مجموعه كم و بیش مر بوط ارزشها كه رفتار و سلوك شخص را تنظیم می كند بدون اینكه خودش بدان آگاه باشد.(شعاری نژاد  ،  1364)

ارزشهای اجتماعی   Social values

مقیا سهای كه از طرف یك جامعه به عنوان ملاك ارزیابی افكار ، هدفها و اعمال افراد یا گروهها پذیرفته شده اند و اساس ، پاداشها و كیفر ها می باشد.(شعاری نژاد  ،  1364)

شنبه 28/5/1391 - 20:54 - 0 تشکر 518456

اریكسون  Erikson.E.

اریك اریكسون روانكاو نظریه پردازی بود كه در عقاید فروید  در مورد مراحل رشد تجدید نظر اساسی كرد . اریكسون معتقد بود كه فروید به تغییرات رشدی بیش از حد تاكید می كند و به اهمیت تجارب كودك در جریان پرورش یافتن و روابط اجتماعی و عوامل فر هنگی موثر در رشد   «خود» كم توجهی می كند . اریكسون در عین حال معتقد بود كه تغییرات عمده رشدی بعد از دوران كودكی واقع می شود . به همین دلیل مجمموعه ای از هشت مرحله رشد را مطرح كرد . كه تمام دوران زندگی را در بر می كیرد.

هر مرحله با یك تكلیف یا بحران رشدی شخص می شود كه  مشخص باید آن را از سر بگذارند تا بتواند مطابق با الگوی رشد سالمی به زندگی ادامه دهد . مساله مهم در مرحله اول ایجاد اعتماد است . اریكسون معتقد بود كه نوزادان در صورتی كه دنیای پیرامونشان با ثبات و قابل پیش بینی باشد غذایشان را خورده با شند ، جای گرم و راحتی داشته باشند احساس اعتماد می كنند.
مرحله دوم : مرحله تضاد بین رشد استقلال رأی با رشد تر دید و شرم است. در دوران نو پایی كودكان می كوشند تا استقلالی بیا بند . آنان «نه» می گویند و می توانند هر جا كه بخواهند راه بروند وبدوند . اریكسون معتقد بود كه  این مساله اهمیت دارد كه به كودكان در این دوران استقلال رای بدهیم و با آنان تند و پر خاشگر نباشیم. والدینی كه فرزندان خود را به دلیل رفتار نادرست دچار شرمزدگی می كنند ممكن است باعث شوند كه او در مورد مستقل بودن خود دچار احساس تردید و دودلی شود.
مرحله سوم : مرحله تضاد بین  احساس ابتكار و گناه است . كودكان در اواسط دوران كودكی نیاز دارند تا تضاد بین كارایی و احساس حقارت را حل كنند . آنان وارد مدرسه می شوند ، تكالیفی را انجام می دهند و مهارتهای جدیدی كسب می كنند . موفقیت و احساس كفایت اهمیت می یابد  كودكی كه هیچ توانایی خاصی ندارد،یا به كرات با شكست مواجه می شود ممكن است شدیدا‎‎‏ً احساس حقارت كند.
عمده ترین تضاد در دوران نوجوانی تضاد بین هویت یابی در برابر سر در گمی نقش است . بسیاری از عناصر هویت دوران كودكی در نوجوان تثبیت می شود و در عین حال هویتی شخصی و شغلی كسب می كند.عدم  توانایی در حل این تضاد ممكن است منجر به سر در گمی نقش یا هویت شود.
در اوایل بزرگسالی فرد با تضاد بین صمیمیت ، در برابر كناره جویی روبه رو است . انسان نیاز دارد تا روابط شخصی و طولانی مدتی با دیگران بر قرار كند. كسی كه   نمی تواند چنین روابطی برقرار كند . ممكن است از لحاظ روانی از دیگران كناره جویی كند و فقط روابط اجتماعی سطحی با دیگران بر قرار كند.
تضاد در اواسط دوران بزرگسالی زایندگی در برابرخود فرو رفتگی است . یكی از انواع زایندگی بچه دار شدن است ولی در عین حال تولید كننده و خلاق بودن در كار یا سایر فعالیت ها نیز اهمیت دارد . به نظر اریكسون بزرگسال بدون احساس مولد بودن در خود فرو می رود.
آخرین تضاد ،كمال خود در برابر نومیدی است ،كسانی كه خود آنان به حد كمال رشد كرده احساس معنا و نظم در زندگی می كنند. زمانی یاس در این مرحله غالب می شود كه افراد از مرگ بتر سند یا اینكه زندگی گذشته خود را رضا یت بخش ندانند. ( یا سایی ،1377)

شنبه 28/5/1391 - 20:55 - 0 تشکر 518459

آزمایش Experiment

درروش آزمایش محقق سعی می كند  با ایجاد تغییری خاص ،  نتایج آن را مورد بررسی و مشاهده قرار دهد .
معمولاً در این روش محقق یك یا چند متغیر را انتخاب كرده و با تغییر آنها سعی می كند اثر این تغییرات را بر سایر متغیر ها مطالعه كند. اصطلاحاً به متغیری كه توسط محقق كنترل شده تا تاثیر آن بر متغیر ها ی دیگرتعیین  شود .متغیر مستقل گفته  می شود. در حالیكه متغیر یا متغیر هایی كه در اثر دگر گونی متغیر مستقل دگر گون می شوند. اصطلاحاً متغیر تابع یا وابسته نامیده می شوند .(احمدی و فراهانی، 1370)

شنبه 28/5/1391 - 21:0 - 0 تشکر 518463

آزمون       Test


آزمون عبارت است از وسیله ا ی كه برای سنجیدن ویژگی روانی خاصی به كار گرفته می شود.
آزمونهای روانی به چند دسته تقسیم می شوند.


1- آزمونهای شناختی: آزمونهایی هستند كه ویژگیهای شناختی را مورد سنجش قرار می دهند


2- آزمونهای هوشی : نمونه ا ی از آزمونهای شناختی به شمار می آیند


3- آزمونهای شخصیتی: آزمونهایی هستند كه ویژگی های شخصیتی افراد را مورد سنجش قرار می دهند


4- آزمونهای پیشرفت تحصیلی : آزمونهایی هستند كه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را می سنجند.(احمدی و فراهانی  ، 1370)
آزمون های استعداد ( آزمون پیشرفت):    Aptitude tests/Achivement testsآزمونهایی هستند كه از روند یاد گیری یا پیشرفت موفقیت یك فرد در انجام یك وظیفه خاص ارزشیابی می كنند بدون اینكه به زمینه های وراثتی آن توجه شود.(نظری  ، 1381)آزمونهای آماری  Statistical  testsآزمونهای آماری عبارتند از روشهایی كه به منظور بررسی میزان اعتبار داده ها در بر آوردهای آماری مورد استفاده قرار می گیرند به بیان دیگر آزمونهای آماری نشان می دهد كه خطای اندازه گیری در داده ها آماری چقدر است . (شریفی و نجفی زند ،1376)آزمون بالا نس وزنه ها     Weights  Balancing test

برای تجسم این وسیله به شرح مختصری از آن می پردازیم . اهرمی را در نظر بگیرید كه در دو بازوی هم اندازه خود چهار میخ چوبی دارد كه فواصل میان آنها نیز با یكدیگر برابر است. ضمناً وزنه هایی حلقه ای شكل را می توان بر روی این میخ های چوبی به هر تعداد قرار داد .  آزمایشگر می تواند در صورت تمایل با كشیدن یك زبانه هر دو بازوی اهرم را آزاد كند .  بدین ترتیب ، پس از رها شدن زبانه هر طرف اهرم كه سنگین تر باشد، بازوی اهرم به همان سمت متمایل خواهد شد .  در این مسئله تعادل اهرم به دو عامل بستگی دارد.  یكی تعداد وزنه های روی هر دو بازو و دیگری فاصله وزنه ها از مركزثقل. وقتی در مورد چگونگی تعادل اهرم ، از كودكان سؤال می شود، آنها به یكی از چهار قاعده زیر استفاده می كنند :
قاعده 1 :كودك یا نوجوان تنها به تعداد وزنه ها توجه می كند و نتیجه می گیرد بازویی كه تعدادوزنه های بیشتری دارد ، به سمت پایین متمایل خواهد شد . بنا بر این ، اگر تعداد وزنه ها در هر دو بازو یكسان باشد او پیش بینی می كند كه با آزاد شدن دستگاه اهرم به حالت تعادل می ایستد .
قاعده 2: كودك یا نوجوان توجه بیشتری به وزنه ها نشان می دهد و پیش بینی     می كند بازویی كه وزن بیشتری دارد ، به سمت پایین متمایل خواهد شد . در صورتی كه تعداد وزنه ها در هر دو بازو برابر باشد كودك به فاصله وزنه ها از مركز ثقل توجه می كند .
قاعده 3: كودك یا نوجوان برای بیان پیش بینی خود ، هم به وزن و هم به فاصله توجه می كند، ولی اگر یك بازو دارای وزنه های بیشتری باشد و وزنه های بازوی دیگر فاصله زیاد تری از مركز ثقل داشته باشد كودك دچار تضاد می شود و        پیش بینی خود را صرفاً به صورت یك حدس احتمالی بیان می كند .
قاعده4: كودك یا نوجوان همزمان به وزن و فاصله توجه می كند و بدین ترتیب به یك اصل مهم پی برده است ،نیرو گشتاوری هر دو بازو تابعی از حاصل ضرب وزن در فاصله نسبت به مركز ثقل است.  ( احدی و جمهری ، 1378)

آزمون های غیر كلامی:      Nonverbal test / Nonlanguage test


آزمون هایی هستند كه از زبان گفتاری یا نوشتاری برای بیان مقصود استفاده نمی كنند  ( نظری ،  1381)

شنبه 28/5/1391 - 21:4 - 0 تشکر 518465

استدلال  Reasoning 

به فرآیند قانونمند داوری درباره تصدیقها استدلال گفته می شود . افراد به هنگام استدلال از اطلاعاتی استفاده می كنند كه صدقشان برای آنها معلوم یا مفروض است. معمولاً میان استدلال قیاسی  و استقرایی تفكیك قائل می شوند.(برای اطلاعات بیشتر به استدلال استقرایی و قیاسی مراجعه شود).
 ( آیسنك ، 1944 )

استدلال استقرایی  Imductive  reasoning    


برخی اوقات به استدلال استقرایی استدلال «به سمت بالا» گفته می شود،یا از جزء به كل . برای مثال اگر بدانیم كه زمستان در تورنتو ، كالگاری، ساسكاچوان ،كه        شهر های كانادا هستند سرد است می توانیم بر این اساس به این تصمیم برسیم كه زمستان در كانادا سرد است .
وقتی ما از طریق قیاس استدلال می كنیم می توانیم درباره درستی نتیجه آن مطمئن باشیم. اما وقتی افراد به طریق اسقراء استدلال می كنند ، درباره احتمال نتیجه به داوری می نشینند.بیشتر دانسته های ما درباره جهان از طریق استدلال استقرایی فرا گرفته شده است  (آیسنك ، 1944)


استدلال قیاسDeductive reasonig/Syllogistic reasoning    


 به استدلال قیاسی بعضا استدلال ((به سمت پایین)) یا از كل به جزء نیز گفته      می شود .
فرآیند  استدلال قیاسی با مجموعه ای از عبارتها كه مقدمه نامیده می شود شروع می شود و از آن مقدمه برای استنتاج عبارت دیگری استفاده می شود كه در صورت درستی نتیجه نام دارد.


(  آیسنك  ،   1944)

شنبه 28/5/1391 - 21:5 - 0 تشکر 518466

استروژن   Estrogen

گناد های جنسی ماده یا تخمدانها (Ovaries)در بخش بالای لگن خاصره در دو طرف ستون فقرات جای دارند و وظیفه شان ساختن سلولهای جنسی و هورمون استروژن است.
استروژن علاوه بر آماده سازی جنسی یك رشته دگر گونیهای بدنی پدید می آورد ، مانند بزرگ شدن سینه ، پستانها ، باسن و رویش مو در اطراف زهار . (پارسا   ،  1367)

شنبه 28/5/1391 - 21:6 - 0 تشکر 518467

ا سترس   Stress        


استرس یا فشار روانی ، مجموع واكنشهای جسمی ، عاطفی و ذهنی است كه ارگانیزم (موجود زنده) در برابر محركهای خارجی یا داخلی كه بر هم زننده ثبات و اوضاع فیزیولوژیك بدن هستند نشان می دهد . البته قدری استرس لازمه زندگی ، تلاش و پیشرفت می باشد اما استرس بیش از حد و فشار روانی ناراحت كننده عامل مشترك بسیاری از بیماریهاست . (هیلگارد واتكینسون   ،    1983)


حالت استرس وقتی اتفاق می افتد كه انسانها با رویداد هایی مواجه می شوند كه آنها را برای بهزیستی روانی و مادی خود خطرناك تلقی می كنند . در چنین شرایطی از ارگانیسم انتظار می رود با این وضعیت سازگاری و انطباق داشته باشد . در استرس ، رویدادهایی كه خطر آفرین تلقی می شوند ، محركهای استرس زا  نام دارند ، واكنشهای شخص نسبت به این رویدادها را استرس می گویند. بسیاری از منابع استرس را عوامل بیرونی تشكیل می دهند ( مانند گرفتاریهای روزمره، دگر گونیهای زندگی و …) . سایر منابع استرس را می توان به عوامل درونی نسبت داد (مثل باورهای غیر منطقی و رفتارتیپ A)  (نظری   ،   1381)

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی