• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
ارتباطات و فن آوری اطلاعات (بازدید: 6489)
پنج شنبه 8/12/1387 - 12:36 -0 تشکر 93656
تمامی مخفف ها و كلیدهای تركیبی در ویندوز

تمامی مخفف ها و كلیدهای تركیبی در ویندوز
Windows Xp Keyboard Commands

  : Run Commands To Access The Control Panel 

Add/Remove Programs control appwiz.cpl
Date/Time Properties control timedate.cpl
Display Properties control desk.cpl
FindFast control findfast.cpl
Fonts Folder control fonts
Internet Properties control inetcpl.cpl
Keyboard Properties control main.cpl keyboard
Mouse Properties control main.cpl
Multimedia Properties control mmsys.cpl
Network Properties control netcpl.cpl
Password Properties control password.cpl
Printers Folder control printers
Sound Properties control mmsys.cpl sounds
System Properties control sysdm.cpl


گرافیک رایانه ای ، مانیتوری و چاپ

پنج شنبه 8/12/1387 - 12:37 - 0 تشکر 93657

: Run Commands

compmgmt.msc - Computer management
devmgmt.msc - Device manager
diskmgmt.msc - Disk management
dfrg.msc - Disk defrag
eventvwr.msc - Event viewer
fsmgmt.msc - Shared folders
gpedit.msc - Group policies
lusrmgr.msc - Local users and groups
perfmon.msc - Performance monitor
rsop.msc - Resultant set of policies
secpol.msc - Local security settings
services.msc - Various Services
msconfig - System Configuration Utility
regedit - Registry Editor
msinfo32 _ System Information
sysedit _ System Edit
win.ini _ windows loading information(also system.ini)
winver _ Shows current version of windows
mailto: _ Opens default email client
command _ Opens command prompt

گرافیک رایانه ای ، مانیتوری و چاپ

پنج شنبه 8/12/1387 - 12:39 - 0 تشکر 93658

: Windows XP Shortcuts

ALT+- (ALT+hyphen) Displays the Multiple Document Interface (MDI) child window"s System menu
ALT+ENTER View properties for the selected item
ALT+ESC Cycle through items in the order they were opened
ALT+F4 Close the active item, or quit the active program
ALT+SPACEBAR Display the System menu for the active window
ALT+TAB Switch between open items
ALT+Underlined letter Display the corresponding menu
BACKSPACE View the folder one level up in My Computer or Windows Explorer
CTRL+A Select all
CTRL+B Bold
CTRL+C Copy
CTRL+I Italics
CTRL+O Open an item
CTRL+U Underline
CTRL+V Paste
CTRL+X Cut
CTRL+Z Undo
CTRL+F4 Close the active document
CTRL while dragging Copy selected item
CTRL+SHIFT while dragging Create shortcut to selected iteM
CTRL+RIGHT ARROW Move the insertion point to the beginning of the next word
CTRL+LEFT ARROW Move the insertion point to the beginning of the previous word
CTRL+DOWN ARROW Move the insertion point to the beginning of the next paragraph
CTRL+UP ARROW Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph
SHIFT+DELETE Delete selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin
ESC Cancel the current task
F1 Displays Help
F2 Rename selected item
F3 Search for a file or folder
F4 Display the Address bar list in My Computer or Windows Explorer
F5 Refresh the active window
F6 Cycle through screen elements in a window or on the desktop
F10 Activate the menu bar in the active program
SHIFT+F10 Display the shortcut menu for the selected item
CTRL+ESC Display the Start menu
SHIFT+CTRL+ESC Launches Task Manager
SHIFT when you insert a CD Prevent the CD from automatically playing
WIN Display or hide the Start menu
WIN+BREAK Display the System Properties dialog box
WIN+D Minimizes all Windows and shows the Desktop
WIN+E Open Windows Explorer
WIN+F Search for a file or folder
WIN+F+CTRL Search for computers
WIN+L Locks the desktop
WIN+M Minimize or restore all windows
WIN+R Open the Run dialog box
WIN+TAB Switch between open items

گرافیک رایانه ای ، مانیتوری و چاپ

پنج شنبه 8/12/1387 - 12:39 - 0 تشکر 93659

: Windows Explorer Shortcuts

ALT+SPACEBAR - Display the current window’s system menu
SHIFT+F10 - Display the item"s context menu
CTRL+ESC - Display the Start menu
ALT+TAB - Switch to the window you last used
ALT+F4 - Close the current window or quit
CTRL+A - Select all items
CTRL+X - Cut selected item(s)
CTRL+C - Copy selected item(s)
CTRL+V - Paste item(s)
CTRL+Z - Undo last action
CTRL+(+) - Automatically resize the columns in the right hand pane
TAB - Move forward through options
ALT+RIGHT ARROW - Move forward to a previous view
ALT+LEFT ARROW - Move backward to a previous view
SHIFT+DELETE - Delete an item immediately
BACKSPACE - View the folder one level up
ALT+ENTER - View an item’s properties
F10 - Activate the menu bar in programs
F6 - Switch between left and right panes
F5 - Refresh window contents
F3 - Display Find application
F2 - Rename selected item

گرافیک رایانه ای ، مانیتوری و چاپ

پنج شنبه 8/12/1387 - 12:41 - 0 تشکر 93660

: Internet Explorer Shortcuts

CTRL+A - Select all items on the current page
CTRL+D - Add the current page to your Favorites
CTRL+E - Open the Search bar
CTRL+F - Find on this page
CTRL+H - Open the History bar
CTRL+I - Open the Favorites bar
CTRL+N - Open a new window
CTRL+O - Go to a new location
CTRL+P - Print the current page or active frame
CTRL+S - Save the current page
CTRL+W - Close current browser window
CTRL+ENTER - Adds the http://www. (url) .com
SHIFT+CLICK - Open link in new window
BACKSPACE - Go to the previous page
ALT+HOME - Go to your Home page
HOME - Move to the beginning of a document
TAB - Move forward through items on a page
END - Move to the end of a document
ESC - Stop downloading a page
F11 - Toggle full-screen view
F5 - Refresh the current page
F4 - Display list of typed addresses
F6 - Change Address bar and page focus
ALT+RIGHT ARROW - Go to the next page
SHIFT+CTRL+TAB - Move back between frames
SHIFT+F10 - Display a shortcut menu for a link
SHIFT+TAB - Move back through the items on a page
CTRL+TAB - Move forward between frames
CTRL+C - Copy selected items to the clipboard
CTRL+V - Insert contents of the clipboard
ENTER - Activate a selected link
HOME - Move to the beginning of a document
END - Move to the end of a document
F1 - Display Internet Explorer Help

گرافیک رایانه ای ، مانیتوری و چاپ

پنج شنبه 8/12/1387 - 12:42 - 0 تشکر 93662

: Accessibility Shortcuts

Tap SHIFT 5 times - Toggles StickyKeys on and off
Press down and hold the right SHIFT key for 8 seconds - Toggles FilterKeys on and off
Press down and hold the NUM LOCK key for 5 seconds - Toggles ToggleKeys on and off
Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK - Toggles MouseKeys on and off
Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN - Toggles High Contrast on and off

گرافیک رایانه ای ، مانیتوری و چاپ

پنج شنبه 8/12/1387 - 12:43 - 0 تشکر 93663

Microsoft Office Keyboard Shortcut Keys

Important Word Shortcuts

All Caps - CTRL+SHIFT+A
Annotation - ALT+CTRL+M
Auto Format - ALT+CTRL+K
Auto Text - F3 or ALT+CTRL+V
Bold - CTRL+B or CTRL+SHIFT+B
Bookmark - CTRL+SHIFT+F5
Copy - CTRL+C or CTRL+INSERT
Copy Format - CTRL+SHIFT+C
Copy Text - SHIFT+F2
Create Auto Text - ALT+F3
Date Field - ALT+SHIFT+D
Delete Back Word - CTRL+BACKSPACE
Delete Word - CTRL+DELETE
Dictionary - ALT+SHIFT+F7
Do Field Click - ALT+SHIFT+F9
Doc Maximize - CTRL+F10
Doc Move - CTRL+F7
Doc Restore - CTRL+F5
Doc Size - CTRL+F8
Grow Font - CTRL+SHIFT+.
Grow Font One Point - CTRL+]Hanging Indent - CTRL+T
Header Footer Link - ALT+SHIFT+R
Help - F1
Hidden - CTRL+SHIFT+H
Hyperlink - CTRL+K
Indent - CTRL+M
Italic - CTRL+I or CTRL+SHIFT+I
Justify Para - CTRL+J
Left Para - CTRL+L
Line Up Extend - SHIFT+UP
List Num Field - ALT+CTRL+L
Outline - ALT+CTRL+O
Outline Collapse - ALT+SHIFT+- or ALT+SHIFT+NUM -
Outline Demote - ALT+SHIFT+RIGHT
Outline Expand - ALT+SHIFT+=
Outline Expand - ALT+SHIFT+NUM +
Outline Move Down - ALT+SHIFT+DOWN
Outline Move Up - ALT+SHIFT+UP
Outline Promote - ALT+SHIFT+LEFT
Outline Show First Line - ALT+SHIFT+L
Lock Fields - CTRL+3 or CTRL+F11
Web Go Back - ALT+LEFT
Web Go Forward - ALT+RIGHT
Word Left - CTRL+LEFT
Word Left Extend - CTRL+SHIFT+LEFT
Word Right - CTRL+RIGHT

گرافیک رایانه ای ، مانیتوری و چاپ

پنج شنبه 8/12/1387 - 12:44 - 0 تشکر 93666

Excel Time saving Shortcuts

Move to next cell in row - Tab
Move to previous cell in row - Shift + Tab
Up one screen - Page Up
Down one screen - Page Down
Move to next worksheet - Ctrl + Page Down
Move to previous worksheet - Ctrl + Page Up
Go to first cell in data region - Ctrl + Home
Go to last cell in data region - Ctrl + End
Bold toggle for selection - Ctrl + B
Italic toggle for selection - Ctrl + I
Underline toggle for selection - Ctrl + U
Strikethrough for selection - Ctrl + 5
Change the font - Ctrl + Shift + F
Change the font size - Ctrl + Shift + P
Apply outline borders - Ctrl + Shift + 7
Remove all borders - Ctrl + Shift + Underline
Wrap text in same cell - Alt + Enter
Format cells - Ctrl + 1
Select font - Ctrl + Shift + F
Select point size - Ctrl + Shift + P
Format as currency - Ctrl + Shift + 4
Format as general - Ctrl + Shift + # (hash sign)
Format as percentage - Ctrl + Shift + 5
Format as number - Ctrl + Shift + 1
Autosum a range of cells - Alt + Equals Sign
Insert the date - Ctrl + ; (semi-colon)
Insert the time - Ctrl + Shift + ; (semi-colon)
Insert columns/rows - Ctrl + Shift + + (plus sign)
Insert a new worksheet - Shift + F11
Read Monitor Cell One - Alt + Shift + 1
Read Monitor Cell Two - Alt + Shift + 2
Read Monitor Cell Three - Alt + Shift + 3
Read Monitor Cell Four - Alt + Shift + 4
List Visible Cells With Data - Ctrl + Shift + D
Lists Data In Current Column - Ctrl + Shift + C
List Data In Current Row - Ctrl + Shift + R
Select Hyperlink - Ctrl + Shift + H
Move To Worksheet Listbox - Ctrl + Shift + S
Move To Monitor Cell - Ctrl + Shift + M
Select Worksheet Objects - Ctrl + Shift + O
List Cells At Page Breaks - Ctrl + Shift + B
Options Listbox - Insert + V

گرافیک رایانه ای ، مانیتوری و چاپ

پنج شنبه 8/12/1387 - 12:45 - 0 تشکر 93667

Easy move through Powerpoint

Apply subscript formatting - CTRL+EQUAL SIGN (=)
Apply superscript formatting - CTRL+PLUS SIGN (+)
Bold - CTRL+B
Capitalize - SHIFT+F3
Copy - CTRL+C
Delete a word - CTRL+BACKSPACE
Demote a paragraph - ALT+SHIFT+RIGHT ARROW
Find - CTRL+F
Insert a hyperlink - CTRL+K
Insert a new slide - CTRL+M
Italicize - CTRL+I
Make a duplicate of the current slide - CTRL+D
Open - CTRL+O
Open the Font dialog box - CTRL+T
Paste - CTRL+V
Print - CTRL+P
Promote a paragraph - ALT+SHIFT+LEFT ARROW
Repeat your last action - F4 or CTRL+Y
Save - CTRL+S
Select all - CTRL+A
Start a slide show - F5
Switch to the next pane (clockwise) - F6
Switch to the previous pane - SHIFT+F6
Undo - CTRL+Z
View guides - CTRL+G

گرافیک رایانه ای ، مانیتوری و چاپ

پنج شنبه 8/12/1387 - 13:5 - 0 تشکر 93670

لیست این کلیدهای میانبر جدید در کل محیط ویندوز 7 به شرح زیر است:
کلید Windows + ↑: بیشینه ساختن (Maximize) پنجره.
کلید Windows + ←: حرکت پنجره به سمت چپ. با انجام این عمل به صورت متمادی، کل پنجره به سمت چپ خواهد چرخید!
کلید Windows + →: حرکت پنجره به سمت راست. با انجام این عمل به صورت متمادی، کل پنجره به سمت راست خواهد چرخید!
کلید Windows + ↓: کمینه ساختن (Minimize) پنجره و بازگردانی پنجره از حالت بیشینه.
کلید Ctrl + Windows + ←: پرش به مانیتور سمت چپ.
کلید Ctrl + Windows + →: پرش به مانیتور سمت راست.
کلید Ctrl + Windows: کمینه ساختن (Minimize) و بازگردانی کلیه پنجره‌های باز.
کلید T + Windows: متمرکز شدن بر روی اولین پنجره موجود در Taskbar. با فشردن مجدد به پنجره بعدی موجود خواهید رفت و این گردش ادامه دارد. همچنین با فشردن کلید T + Shift+ Windows این گردش عقبگرد خواهد شد.
کلید Space + Windows: مشاهده دزدانه صفحه دسکتاپ! با این عمل، کلیه پنجره‌های باز، شفاف می‌شود به طوریکه صفحه دسکتاپ دیده شود.
کلید G + Windows: مرتب کردن کلیه Gadgetهای موجود به ترتیب حروف الفبا.
کلید P + Windows: تنظیمات نمایش خارجی نظیر Mirror ،Extend Desktop و غیره.
کلید X + Windows: صفحه Mobility Center مشابه ویندوز ویستا.
کلید Windows + #: باز نمودن پنجره شماره # موجود در Taskbar. به عنوان مثال برای باز نمودن اولین پنجره Taskbar کلیدهای Win+1 و برای باز نمودن سومین پنجره کلیدهای Win+3 را وارد می‌کنیم.
کلید Windows + +: بزرگ‌نمایی پنجره.
کلید Windows + -: کوچک‌نمایی پنجره.
Alt + P: نمایش و یا عدم نمایش صفحه پیش‌نمایش در هر پنجره.
همچنین کلیدهای ترکیبی زیر که به کمک ماوس صورت میگیرد مختص محیط Taskbar هستند:
Shift + کلیک بر روی یک آیکن: باز نمودن یک مورد جدید.
کلیک وسط ماوس بر روی یک آیکن: باز نمودن یک مورد جدید.
Shift + Ctrl + کلیک بر روی یک آیکن: باز نمودن یک مورد جدید با دسترسی ادمین.
Shift + راست کلیک بر روی یک آیکن گروهی شده: نمایش منوی پنجره شامل Restore All ،Minimize All ،Move All و غیره.
Ctrl + کلیک بر روی یک آیکن گروهی شده: گردش بر روی پنجره‌های موجود در این گروه.
لازم به ذکر است جهت اطلاع کاربران مبتدی، کلید Windows بین دو کلید Alt و Ctrl در سمت چپ کیبورد قرار دارد.

گرافیک رایانه ای ، مانیتوری و چاپ

پنج شنبه 8/12/1387 - 13:9 - 0 تشکر 93671

كلید های مشترك در نرم افزار ها

F1 راهنما.
F2 در حالت عادی تغییر نام آیتم (های) انتخاب شده . در برنامه های قدیمی تر (معمولا تحت داس)ذخیره فایل جاری.
F3 جستجو.
F4 باز كردن لیست پایین رونده Address Bar
F5 به روز آوری Refresh
F6 مانند كلید Tab بین اجزای مختلف پنجره جاری سوییچ می كند.
F10 پرش به منو های اصلی یك پنجره مثلFile,Edit,View,...
F11 پنجره جاری را تمام صفحه می كند.
PrintScreen در ویندوز از كل صفحه نمایش یك عكس می گیرد و آن را در حافظه كلیپ بورد قرار می دهد و ما می توانیم در یك برنامه ویرایش عكس مثل Ms-Paint آن را Paste كنید .
Tab بین اجزای پنجره جاری سوییچ می كند .
Space در حالت مرورگر اینترنت اكسپلورر صفحه جاری را به پایین می برد .مثل Page Down
BackSpace در حالت عادی یعنی در مرور ویندوز یك مرحله به بالاتر میرود (معادل Up) و در مرورگر اینترنت اكسپلورر معادل Back است.
Home رفتن به اول خط در حالت ویرایش متن و رفتن به اول صفحه در حالت مرور.
End رفتن به آخر خط در حالت ویرایش متن و رفتن به آخر صفحه در حالت مرور.
PageUp در حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به بالا می رود.
PageDown در حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به پایین می رود.

گرافیک رایانه ای ، مانیتوری و چاپ

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.