انجمن ها > انجمن ادبيـــات > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
ادبيـــات (بازدید: 2264)
دوشنبه 22/10/1393 - 10:19 -0 تشکر 691590
ضرب المثل های پارسی

سلام دوستان.
سعی کردم ضرب المثلهای پارسی را به ترتیب حروف الفبا دسته بندی کنم تا شاید مورد استفاده شما بزرگواران قرار گیرد.

چهارشنبه 15/11/1393 - 9:2 - 0 تشکر 692030


راستی هیبت اللهی یا میخواهی منو بترسونی ؟!


راه دزد زده تا چهل روز امنه !


راه دویده، كفش دریده !


رحمت بكفن دزد اولی !


رخت دو جاری را در یك طشت نمیشه شست !


رستم است و یكدست اسلحه !


رستم در حمام است !


رستم صولت و افندی پیزی !


رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت . (( نریخت درد می و محتسبز دیر گذشت ... )) (( آصفی هروی ))


رطب خورده كی منع رطب چون كند !


رفت زیر ابروش را برداره چشمش را هم كور كرد !


رفت به نان برسه بجان رسید !


رفتم ثواب كنم كباب شدم !


رفتم خونه خاله دلم واشه ، خاله خسبید دلم پوسید !


رفتم شهر كورها ، دیدم همه كور، منهم كور !


رقاصه نمیتونست برقصه میگفت زمین كجه !


رند را بند و قحبه را پند سود نكند !


رنگم ببین و حالمو نپرس !


روبرو خاله و پشت سر چاله !


روده بزرگه روده كوچیكه رو خورد !


روز از نو، روزی از نو !


روز گار آئینه را  محتاج خاكستر كند !


روزگار است اینكه گه عزت دهد و گه خوار دارد --- چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد .(( قائم مقام فراهانی ))


روزه خوردنشو دیدم، ولی نماز كردنش را ندیده ام !


روزی به قدمه !


روزی گریه دست زن شلخته است !


روضه خوان پشمه چال است !


روغن چراغ ریخته وقف امامزاده !


روغن روی روغن میره ، بلغور، خشك میمونه !


رو مسخرگی پیشه كن و مطربی آموز --- تا داد خود از كهتر و مهتر بستانی . (( عبید زاكانی ))


روی گدا سیاهه ولی كیسه اش پره !


ریسمان سوخت و كجیش بیرون نرفت !


ریش و قیچی هر دو در دست شماست !

چهارشنبه 15/11/1393 - 9:4 - 0 تشکر 692031


ز آب خرد، ماهی خرد خیزد --- نهنگ آن به كه از دریا گریزد !


زاغم زد و زو غم زد، پس مانده كلاغ كورم زد !


زبان بریده بكنجی نشسته صم بكم --- به از كسی كه نباشد زبانش اندر حكم . (( سعدی ))


زبان خر را خلج میدونه !


زبان خوش، مار را از سوراخ بیرون میآورد !


زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد --- بهوش باش كه سر در سر زبان نكنی .


زبان گوشت است بهر طرف كه بچرخانی میچرخه !


زخم زبان از زخم شمشیر بدتره !


زدی ضربتی ضربتی نوش كن !


زرد آلو را میخورند برای هسته اش !


زرنگی زیاد فقر میآره !


زرنگی زیاد مایه جوانمرگیست !


ز عشق  تا بصبوری هزار فرسنگ است ! (( دلی كه عاشق و صابر بود مگر سنگ است ؟ ))  (( سعدی ))


زعفران كه زیاد شد بخورد خر میدهند !


زكوة تخم مرغ یك دانه پنبه دونه است !


زمانه ایست كه هر كس بخود گرفتار است ! (( تو هم در آینه حیران حسن خویشی ... ))  (( آصفی هروی ))


زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز!


زمستان رفت و رو سیاهی به زغال موند !


زن آبستن گل میخوره اما گل داغستان !


زن ازغازه سرخ رو شود و مرد از غزا !


زن بد را اگر در شیشه هم بكنند كار خودشو میكنه !


زن بلاست ، اما الهی هیچ خانه ای بی بلا نباشه !


زن بیوه را میوه اش میخواهند !


زن تا نزائیده دلبره، وقتیكه زائید مادره !


زن جوان را تیری به پهلو نشیند به كه پیری !


زن راضی، مرد راضی، گور پدر قاضی !


زن سلیطه سگ بی قلاده است !


زن كه رسید به بیست، باید بحالش گریست !


زنگوله پای تابوت !


زن نجیب گرفتن آسونه، ولی نگهداریش مشكله !


زن و شوهر جنگ كنند، ابلهان باور كنند !


زنی كه جهاز نداره، اینهمه ناز نداره !


زورش بخر نمیرسه پالون خر را بر میداره !


زور داری، حرفت پیشه !


زور دار پول نمیخواد، بی زور هم پول نمیخواد !


زهر طرف كه كشته شود اسلام است !


زیر اندزش زمین است و رواندازش آسمون !


زیر پای كسی پوست خربزه گذاشتن !


زیر دمش سست است !


زیر دیگ اتش است و زیر آدم آدم !


زیر سرش بلنده !


زیر شالش قرصه !


زیر كاسه نیم كاسه ایست .


زیره به كرمان میبره !

دوشنبه 20/11/1393 - 10:53 - 0 تشکر 692114


سال به دوازده ماه ما می بینیم یكدفعه هم تو ببین !


سال به سال دریغ از پارسال !


سالها میگذاره تا شنبه به نوروز بیفته !


سالی كه نكوست از بهارش پیداست !


سبوی خالی را بسبوی پر مزن !


سبوی نو آب خنك دارد !


سبیلش آویزان شد !


سبیلش را باید چرب كرد !


سپلشت آید و زن زاید و مهمان عزیزت برسد !


سخن خود تو كجا شنیدی، اونجا كه حرف مردمو شنیدی !


سر بریده سخن نگوید !


سر بزرگ بلای بزرگ داره !


سر بشكنه در كلاه، دست بشكنه در آستین !


سر بی صاحب میتراشه !


سر بیگناه، پای دار میره اما بالای دار نمیره !


سر پیری و معركه گیری !


سر تراشی را از سر كچل ما میخواد یاد بگیره !


سر حلیم روغن میرود !


سر خر باش، صاحب زر باش !


سر را با پنبه میبرد !


سر را قمی می شكنه تاوانش را كاشی میده !


سر زلف تو نباشد سر زلف دگری !


سرش از خودش نیست .


سرش به تنش زیادی میكنه !


سرش به كلاش میارزه !


سرش بوی قرمه سبزی میده !


سرش توی حسابه !


سرش توی لاك خودشه !


سرش جنگه اما دلش تنگه !


سرش را پیراهن هم نمیدونه !


سر قبری گریه كن كه مرده توش باشه !


سر قبرم كثافت نكن از فاتحه خواندنت گذشتم !


سر كچل را سنگی و دیوانه را دنگی !


سر كچل و عرقچین !


سركه مفت از عسل شیرین تره !


سركه نقد بهتر از حلوای نسیه است !


سركه نه در راه عزیزان بود --- بار گرانیست كشیدن بدوش ! (( سعدی ))


سر گاو توی خمره گیر كرده !


سر گنجشكی خورده !


سر گنده زیر لحافه !


سرم را میشكنه نخودچی جیبم میكنه !


سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی --- كه ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی .


سرنا را از سر گشادش میزنه !


سرناچی كم بود یكی هم از غوغه اومد !


سری را مه درد نیمكند دستمال مبند !


سری كه عشق ندارد كدوی بی بار است . (( لبی كه خنده ندارد شكاف دیوار است ... ))


سری كه عشق ندارد كدوی بی بار است . (( لبی كه خنده ندارد شكاف دیوار است ... ))


سزای گرانفروش نخریدنه !


سسك هفت تا بچه میآره یكیش بلبله !


سفره بی نان جله، كوزه بی آب گله !


سفره نیفتاده ( نینداخته ) بوی مشك میده !


سفره نیفتاده یك عیب داره ! سفره افتاده هزار عیب !


سفید سفید صد تومن، سرخ و سفید سیصد تومن، حالا كه رسید به سبزه هر چی بگی میارزه !


سقش سیاه است !


سگ بادمش زیر پاشو جارو میكنه !


سگ باش، كوچك خونه نباش !


سگ پاچه صاحبش را نمیگیره !


سگ، پدر نداشت سراغ حاج عموشو میگرفت !


سگ چیه كه پشمش باشه !


سگ درحضور به از برادر دور !


سگ در خانه صاحبش شیره !


سگ داد و سگ توله گرفت !


سگ دستش نمیشه داد كه اخته كنه !


سگ را كه چاق كنند هار میشه !


سگ زرد برادر شغاله !


سگست آنكه با سگ رود در جوال !


سگ سفید ضرر پنبه فروشه !


سگ سیر دنبال كسی نمیره !


سگش بهتر از خودشه !


سگ كه چاق سد گوشتش خوراكی نمیشه !


سگ گر و قلاده زر ؟!


سگ ماده در لانه، شیر است !


سگ نازی آباده، نه خودی میشناسه نه غریبه !


سگ نمك شناس به از آدم ناسپاس !


سگی به بامی جسته گردش به ما نشسه !


سگی كه برای خودش پشم نمیكند برای دیگران كشك نخواهد كرد !


سگی كه پارس كنه ، نمیگیره !


سلام روستائی بی طمع نیست !


سنده را انبر دم دماغش نمیشه برد !


سنگ به در بسته میخوره !


سنگ بزرگ علامت نزدنه !


سنگ بنداز بغلت واشه !


سنگ خاله قورباغه را گرو میكشه !


سنگ كوچك سر بزرگ را میشكنه !


سنگ مفت، گنجشك مفت !


سنگی را كه نتوان برداشت باید بوسد و گذاشت !


سواره از پیاده خبر نداره، سیر از گرسنه !


سودا، به رضا، خویشی بخوشی .


سودا چنان خوشست كه یكجا كند كسی ! (( دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم )) (( قصاب كاشانی ))


سودا گر پنیر از شیشه میخوره !


سودای نقد بوی مشك میده !


سوراخ دعا را گم كرده !


سوزن، همه را میپوشونه اما خودش لخته !


سوسكه از دیوار بالا میرفت مادرش میگفت : قربون دست و پای بلوریت !


سهره ( سیره ) رنگ كرده را جای بلبل میفروشه !


سیب سرخ برای دست چلاق خوبه ؟!


سیب مرا خوردی تا قیامت ابریشم پس بده !


سیبی كه بالا میره تا پائین بیاد هزار چرخ میخوره !


سیبی كه سهیلش نزند رنگ ندارد ! (( تعلیم معلم بكسی ننگ ندارد ))


سیلی نقد به از حلوای نسیه !

دوشنبه 20/11/1393 - 10:55 - 0 تشکر 692115


شاگرد اتو گرم، سرد میارم حرفه، گرم میارم حرفه !


شاه خانم میزاد، ماه خانم درد میكشه !


شاه می بخشه شیخ علیخان نمی بخشه !


شاهنامه آخرش خوشه !


شب دراز است و قلندر بیكار !


شب سمور گذشت و لب تنور گذشت !


شب عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد --- گمانش میرسد من گنج قارون زیر سر دارم !


شبهای چهارشنبه هم غش میكنه !


شپش توی جیبش سه قاب بازی میكنه !


شپش توی جیبش منیژه خانومه !


شتر اگر مرده هم باشد پوستش بار خره !


شتر بزرگه زحمتش هم بزرگه !


شتر پیر شد و شاشیدن نیاموخت !


شتر خوابیده شم بلندتر از خر ایستاده است !


شتر در خواب بیند پنبه دانه --- گهی لف لف خورد گه دانه دانه !


شتر دیدی ندیدی ؟!


شتر را چه به علاقه بندی ؟


شتر را گفتند : چرا شاشت از پسه ؟ گفت : چه چیزم مثل همه كسه !


شتر را گفتند : چرا گردنت كجه ؟ گفت : كجام راسته !


شتر را گفتند : چكاره ای ؟ گفت : علاقه بندم . گفتند : از دست و پنجه نرم و نازكت پیداست !


آن یكی می گفت استر را كه هی --- از كجا می آیی ای فرخنده پی


        گفت : از حمام گرم كوی تو --- گفت : خود پیداست از زانوی تو !


شتر را گم كرده پی افسارش میگرده !


شتر سواری دولا دولا نمیشه !


شتر كه نواله میخواد گردن دراز میكنه !


شتر كجاش خوبه كه لبش بده ؟!


شتر گاو پلنگ !


شتر مرد و حاجی خلاص !


شتر مرغ را گفتند : بار بردار . گفت : من مرغم . گفتند : پرواز كن . گفت : من شترم !


شترها را نعل میكردند، كك هم پایش را بلند كرد !


شراب مفت را قاضی هم میخوره !


شریك اگر خوب بود خدا هم شریك میگرفت !


شریك دزد و رفیق قافله !


شست پات توی چشمت نره !


شش ماهه به دنیا اومده !


شعر چرا میگی كه توی قافیه اش بمونی ؟!


شغال، پوزش بانگور نمیرسه میگه ترشه !


شغال ترسو انگور خوب نمیخوره !


شغال كه از باغ قهر كنه منفعت باغبونه !


شغالی كه مرغ میگیره بیخ گوشش زرده !


شكمت گوشت نو بالا آورده !


شكم گشنه، گوز فندقی !


شلوار نداره، بند شلوارش را می بنده !


شمر جلودارش نمیشه !


شنا بلد نیست زیر آبكی هم میره !


شنا بلد نیست زیر آبكی هم میره !


شنونده باید عاقل باشه !


شنیدی كه زن آبستن گل میخوره اما نمیدونی چه گلی !


شوهر كردم وسمه كنم نه وصله كنم !


شوهر برود كاروانسرا، نونش بیاد حرمسرا !


شوهرم شغال باشد، نونم در تغار باشد !


شیر بی یال و اشكم كه دید --- اینچنین شیری خدا هم نافرید . (( مولوی ))

سه شنبه 28/11/1393 - 8:34 - 0 تشکر 692183


صابونش به جامه ما خورده !


صبر كوتاه خدا سی ساله !


صداش صبح در میاد !


صد پتك زرگر، یك پتك آهنگر !


صد تا گنجشك با زاق و زوقش نیم منه !


صد تا چاقو بسازه، یكیش دسته نداره !


صد تومن میدم كه بچه ام یكشب بیرون نخوابه وقتی خوابید ، چه یكشب چه هزار شب !


صد رحمت به كفن دزد اولی !


صد سال گدائی میكنه هنوز شب جمعه را نمیدونه !


صد سر را كلاه است و صد كور را عصا !


صد من پرقو یكمشت نیست !


صد من گوشت شكار به یك چس تازی نمیارزه !


صد موش را یك گربه كافیه !


صفراش به یك لیمو می شكنه !


صنار جیگرك سفره قلمگار نمی خواد !


صنار میگیرم سگ اخته میكنم، یه عباسی میدم غسل میكنم !

سه شنبه 28/11/1393 - 8:35 - 0 تشکر 692184


ضرب خورده جراحه !


ضرر را از هر جا جلوشو بگیری منفعته !


ضامن روزی بود روزی رسان !


ضرر بموقع بهتر از منفعت بیموقعه !


ضرر كار كن، كار نكردنه !

سه شنبه 28/11/1393 - 8:37 - 0 تشکر 692185


طاس اگر نیك نشیند همه كس نراد است !


طالع اگر اری برو دمر بخواب !


طاووس را به نقش و نگاری كه هست خلق --- تحسین كنند و او خجل از پای زشت خویش !(( سعدی ))


طبل تو خالیست !


طبیب بیمروت، خلق را رنجور میخواهد !


طشت طلا رو سرت بگیر و برو !


طعمه هر مرغكی انجیر نیست !


طمع آرد بمردان رنگ زردی !


طمع پیشه را رنگ و رو زرده !


طمع را نباید كه چندان كنی ---  كه صاحب كرم را پشیمان كنی !


طمع زیاد مایه جونم مرگی ( جوانمرگی ) است !


طمعش از كرم مرتضی علی بیشتره !

سه شنبه 28/11/1393 - 10:18 - 0 تشکر 692186

ظالم پای دیوارِ خودشو، میكنه !ظالم دست كوتاه !ظالم همیشه خانه خرابه !ظاهرش چون گور كافر پر حلل --- باطنش قهر خدا عزوجل !


دوشنبه 4/12/1393 - 12:5 - 0 تشکر 692233


عاشقان را همه گر آب برد  --- خوبرویان همه را خواب برد . (( ایرج میرزا ))


عاشق بی پول باید شبدر بچینه !


عاشقم پول ندارم كوزه بده آب بیارم !


عاشقی پیداست از زاری دل --- نیست بیماری چو بیماری دل .  (( مولوی ))


عاشقی شیوه رندان بلا كش باشد !  (( حافظ ))


عاشقی كار سری نیست كه بر بالین است ! (( سعدی ))


عاقبت جوینده بابنده بود ! (( مولوی))


عاقبت گرگ زاده گرگ شود --- گر چه باآدمی بزرگ شود . (( سعدی ))


عاقل بكنار آب تا پل میجست  --- دیوانه پا برهنه از آب گذشت !


عاقل گوشت میخوره، بی عقل بادمجان !


عالم بی عمل، زنبور بی عسله !


عالم شدن چه آسون آدم شدن چه مشكل !


عالم ناپرهیزكار، كوریست مشعله دار !


عبادت بجز خدمت خلق نیست --- به تسبیح و سجاده و دلق نیست ! (( سعدی ))


عجب كشگی سابیدیم كه همش دوغ پتی بود !


عجله، كار شیطونه !


عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد !


عذر بدر از گناه !


عروس بی جهاز، روزه بی نماز، دعای بی نیاز، قرمه بی پیاز !


عروس تعریفی عاقبت شلخته در آمد !


عروس كه بما رسید شب كوتاه شد !


عروس مردنی را گردن مادر شوهر نگذارید !


عروس میاد وسمه بكشه نه وصله بكنه !


عروس نمیتونست برقصه میگفت : زمین كجه !


عروس را كه مادرش تعریف كنه برای آقا دائیش خوبه !


عروس كه مادر شوهر نداره اهل محل مادر شوهرشند !


عزیز كرده خدا را نمیشه ذلیل كرد !


عزیز پدر و مادر !


عسس بیا منو بگیر !


عسل در باغ هست و غوره هم هست !


عسل نیستی كه انگشتت بزنند !


عشق پیری گر بجنبد سر به رسوائی زند !


عقد پسر عمو و دختر عمو را در آسمان بسته اند !


عقلش پاره سنگ بر میداره !


عقل كه نیست جون در عذابه !


عقل مردم به چشمشونه !


عقل و گهش قاطی شده !


علاج واقعه پیش از وقوع باید كرد . ((‌ ... دریغ سود ندارد چو رفت كار از دست ))  (( سعدی ))


علاج بكن كز دلم خون نیاید . (( سرشك از رخم پاك كردن چه حاصل ... )) (( میر والهی))


علف بدهان بزی باید شیرین بیاد !


عیدت را اینجا كردی نوروزت را برو جای دیگه !

دوشنبه 4/12/1393 - 12:6 - 0 تشکر 692234


غاز میچرونه !


غربال را جلوی كولی گرفت و گفت : منو چطور می بینی ؟ گفت : هر طور كه تو منو میبینی !


غلام به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو !


غلیان بكشیم یا خجالت  ! (( مائیم میان این دو حالت  ... ))


غم مرگ برادر را برادر مرده میداند !


غوره نشده مویز شده است !

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.