انجمن ها > انجمن شمال > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
شمال (بازدید: 7442)
دوشنبه 4/6/1392 - 19:33 -0 تشکر 637552
فرهنگ لغت مازندرانی(حرف ه)

http://tabarestan.ir/


زبان طبری یكی از زبانهای بازمانده از زبانهای كهن پهلوی ، سانسكریت و... است و ریشه در تاریخ دیرپای جهان دارد و هرگونه غفلت و سهل انگاری در حفظ این میراث در معرض خطر، می‌تواند بخشی از پیشینه ایران كهن را به مخاطره بیاندازد. د ر رابطه با زبان طبری، سیاحان و مستشرقان و اندیشمندانی چون "ملگونوف"، "خودزكو"، "درن" و... به تحقیق و مطالعه درباره این زبان پرداخته‌اند. این امر بیانگر ارزش و اعتبار زبان طبری بوده و سبب شده تا افراد بیگانه نیز در مورد این زبان به تحقیق بپردازند. گوناگونی گویش‌های مازندرانی به حدی است كه این تفاوت از محله‌ای به محله دیگر در شهرها و روستاهای مازندران كاملا مشهود می‌باشد هر یك از گویش‌های مازندرانی دارای لهجه خاص، اصطلاحات و فرهنگ مربوط به خود را داشته و با فرهنگ و زبان مختلف گفت وگو می‌كردند. نداشتن آشنایی اولیه با زبان مازندرانی موجب شده كه سایر استانهای كشور به ویژه تهرانی‌ها آن را با زبان گیلانی اشتباه بگیرند در حالی كه تفاوتهای عمده‌ای بین این دو زبان وجود دارد. این فرهنگ لغت اساس ان بر کتاب فرهنگ لغات تبری تالیف دکتر اشرفی میباشد تا کنون شامل حدود 35000 کلمه میباشد که برای هر کلمه فارسی ، معنی اصیل مازندرانی و گویش آن کلمه در شهرهای ساری ، یهشهر ، بابل ، آمل ، سوادکوه و تنکابن همراه بات آوانگاری هرکدام در دو ویرایش جستجوی فارسی به مازندرانی و مازندرانی به فارسی برای علاقه مندان جمع آوری شده است.


در این مبحث حرف ه

دوشنبه 4/6/1392 - 19:34 - 0 تشکر 637553

ها haa علامت تصدیق است
هائل haael تکیه گاه
هائیت haait ۱گرفته شده ۲خریده شده
هائیز haaiz عملی در پخت برنجدر پختن پلوی آب کشی مقداری از آب جوشیده را ...
هائیز پاییز haaiz paaiz جا به جا شدن مایعات
هائیشت haisht ۱دانه ی گندم یا برنج برشته شده ۲تفت داده ی گوشت و پیاز چرخ ...
هاب haab بادکنک داخل شکم ماهی
هابجی haabji ۱پاک شده – سوا شده ۲کنده شده ۳انتخاب شده
هابجیئن haabjian ۱پاک کردن علف های هرز از مزارع و باغ ها ۲پاک کردن و جدا کردن ...
هابجی دبجی haabji dabji با وسواس چیزی را انتخاب کردن
هابر برو haabor boro ۱هرج و مرج ۲نوعی بازی
هابر زابر haber zaaber توپ و تشر
هابر زابر هاکردن haaber zaaber haakerdan توپ و تشر زدن
هابورتی haaboorti خودنما – لاف زن
هابین haabiyan شدن
هاپئسن haapessen پاییدن – مراقب بودن
هاپئن haapean پاییدن
هاپتن haapeten دویدن – تاخت کردن
هاپرانیین haapperaaniyen عملی در ترشی پزان انار است که با ملاقه ی بزرگ یا آب گردان،مایه ...
هاپرتان haapertaan پرتاب کن
هاپرس haapers بپرس – سؤال کن
هاپرس هاپرس haapers haapers پرسان پرسان
هاپرسیین haapersiyen پرسیدن
هاپرین haapperyen گیر کردن غذا در گلو
هاپک haapek بادکنک داخل شکم ماهی
هاپه haape مواظب باش
هاپیتن haapiten غربال کردن آرد
هاتا haataa تنک – با فاصله
هاتت haatet ۱به این زودی ۲به زودی زود

دوشنبه 4/6/1392 - 19:35 - 0 تشکر 637554

هاتت هاتت haatet haatet به این زودی
هاتل haatel تکیه کردن
هاتل بن haatel ban ۱دو چیزی که اتصال کمی به هم داشته باشند تماس نه چندان محکم ...
هاجرا haajeraa چیره – مسلط
هاجرا بوین haajeraa baveyan چیره شدن
ها جیر بیمئن haa jir beyaamoen به هوش آمدن – آگاه شدن – هشیار شدن
هاچرده haachorde ۱وارفته ۲شگفت زده
هاچر ستاره haacher setaare ستاره ای که نزدیک غروب طلوع کند و پس از سپری شدن چند ساعت ...
هاچقستن haacheghesten جنبیدن
هاچنگه – هکاردن haachenge hekaarden ۱به چنگ آوردن ۲چنگ به دامان کسی زدن
هاچی haachi تخته پاره هایی که به جای سنگ لحد در قبر گذارند
هاخن هاخن haaKhen haaKhen آهسته،آهسته
هاخوشتن haKhooshten تحلیل رفتن – نحیف شدن
هاخونسن haaKhoonessen به نرمی کسی را فراخواندن – فرا خواندن
هادائن haadaaen ۱دادن ۲ادا کردن
هادان haadaan دادن
هادوسندان haadoosandaan از شاهان پادوسبانی،رستمدار تبرستان که دوازده سال فرمان ...
هاده haade بده
هاده بهیر haade bahir هاده بییر
هارامن haaraaman به کره نشستن ماست – آبی که در مشک یا دوشان ریزند تا موجب ...
هارتم پارتم haartem paartem ۱داد و بیداد کردن جهت ترساندن دیگران ۲سر و صدای بیهوده کردن ...
هاردن haarden آوردن
هارسته haareste ۱مترسک ۲بختک
هارسن – هارسن haarsen haarsen فریاد شادی دسته جمعی،موقع مراسم عروسیمثل:حمام بردن،برگشتن ...
هارش haaresh ببین – نگاه کن
هارشائن haarshaaen نگاه کردن – دیدن – نگریستن
هارشان haareshaan نشان بده
هارشانیین haareshaaniyen نشان دادن
هارش – درش – هکاردن haaresh daaresh hekaarden ۱پاییدن ۲نگریستن
هارنگ haarang مرتعی در بخش شمالی راه مالروی کدیر به نارنج بن نوشهر
هارنیکنه haarniklne از ادوات و متعلقات جا جیم بافی سنتی
هارو haaroo ۱پیله بستن کرم ابریشم – آماده شدن کرم برای بستن پیله ۲بالا ...
هارون haaroon کوهی در هفت کیلومتری جنوب شهرستان کتول و به ارتفاع ۱۷۵۰متر ...
هارون مله haaroon male ازمحله های قدیمی آمل
هاره haare ۱از توابع بالا لاریجان آمل ۲ببین
هار هار haar haar صدای آسیاب
هاریم haarim چموش
هارینگنه haaringene از وسایل نخ ریسی سنتی
هازموئن haazemooan آزمایش کردن
هازموت haazemoot آزمایش – امتحان
هازه haaze روی هم چیدن دسته های شالی به گونه ای که خوشه ها به طرف بیرون ...
هاسخ هاسخ haasoKh haasoKh ۱گرماگرم ۲برو بیا
هاسنی haasni قصه – افسانه
هاسیس haasisi ۱فرسودن پارچه در اثر ساییدگی – سوراخ شدن پارچه ۲سست
هاش haash صوتی برای متوقف کردن چهارپا یا بارکش
هاشم شو haasheme sho از مراتع لنگای عباس آباد
هاشمه haashemme بندچرمی کفل اسب
هاشن haashen ابزاری مربوط به آسیاب آبی

دوشنبه 4/6/1392 - 19:36 - 0 تشکر 637555

هاشو haashoo آلوده شده
هاشو haashoo ابزاری مربوط به آسیاب آبی
هاشور haashoor ۱عوض کردن لباس ۲لباس کهنه و مستعمل ۳فقط یک دست لباس داشتن ...
هاشی haashi آلوده – آغشته شده
هاشی ببین haashi babeyan آغشته شدن
هافرتی haaferti ۱بی اراده ۲بدقول
هافنگ haafeng هاون
هاقل باقل هاکردن haaghel baaghel haakerdan ۱سرگم شدن ۲به آرامی درگیر شدن
هاکتن haaketen ۱پیدا کردن – یافتن ۲افتادن ۳بیمار شدن ۴به شدت خسته شدن
هاکت – واکت haakat vaakat ۱پراکنده ۲خسته
هاکر haaker وسایل و لوازم گاوداری
هاکردن haakerden ۱کردن – انجام دادن ۲ساختن – درست کردن
هاکردی haakordi اندوخته – ذخیره
هاکش haakesh ۱امر کشیدن – بکش ۲پهن کن – بگستر
هاکشین haakesheyan پهن کردن – گستردن فرش
هاکل haakal تنها – جدامانده از گروه یا رمه
هاکن haaken بکن – انجام بده
هاکنن haakenen کنند – انجام دهند
هاکنه haakene کند انجام دهد
هاک – هاک haak haak لفظی جهت به لانه هدایت کردن اردک ها
هاگرد haagerd ۱برگرد – امر برگشتن ۲دور بزن گردش کن
هاگیز haagiz ۱بکش – امر کشیدن آب از چاه ۲پیمانه
هاگیز واگیز haagiz vaagiz چشیدن
هاگیز واگیز هکاردن haagiz vaagiz hekaarden چشیدن و مزه مزه کردن
هال haal آل – جانوری خیالی
هال haal ۱شاخه های درخت ۲کرت زمین برنج کاری
هالا haalaa گاوی سیاه رنگ که لکه های سفید در بدن دارد
هالا بالا haalaa baalaa قد و قامت رعنا – بلند بالا
هالا پیسه haalaa pise ۱رنگارنگ ۲چند تکه
هالان – تالان haalaan taalaan به یغما بردن
هالبالو haalbaaloo آلبالو
هال بندی haal bandi ۱مرزبندی ۲بستن و ردیف ساختن کت شالیزار
هال بیج haale bij برفی که در اثر سرمای شدید بر روی شاخه ی درختان باقی می ماند ...
هال تاشی haal taashi ۱تراشیدن علف های هرز شالیزار ۲تراش دادن بدنه ی کرت شالیزار ...
هالزی haalzi گیاه الزو
هالک haalek گوساله ای که تازه متولد شده باشد
هالکی haaleki گوسفند تازه زاییده
هالنگ – بالنگ haaleng baaleng سلانه سلانه
هالو بالو haaloo baaloo آلبالو
هاله haale واحد وزنی است به اندازه ی یک لنگه بار،معادل نصف خروار
هاله بزوئن haale bazooan مساوی نبودن دو کفه ی ترازو
هاله بیج haale bij برف همراه با سوز و سرما که فورا بر شاخه ی درختان بنشیند
هاله واش haaleh vaash درو و از بین بردن علف های هرز کرت های شالیزار
هاله هاکردن haale haakerdan کج و معوج و نامتعادل شدن بار بر روی چهارپا
هاله هاله haale haale راه رفتن نامتعادل
هالی بویین haali baviyen ادراک کردن – آگاه شدن
هالیز haaliz هوس – میل زیاد
هالی هکاردن haali hekaarden فهماندن – آگاه کردن
هامار دوندن haamaar doondan چیزی را به کسی نشان دادن
هامبرو haamboroo ۱گلابی جنگلی ۲بارانک

دوشنبه 4/6/1392 - 19:36 - 0 تشکر 637556

هامتن haameten ۱قدم زدن – راه رفتن ۲لگد کردن
هامند haamend زمین هموار – زمین صاف و مسطح
هاموار هاموار haamvaar haamvaar آرام آرام
هامیز haamiz نوعی گیاه
هامیس haamis ۱حالت راه رفتن شکارچی در هنگام صید – در کمین نشستن ۲گیاهی ...
هاننه haanane ۱آن مقدار – آن اندازه ۲اشاره به دور
هانه – مانه – داشتن haane maane daashtan پز دادن – افاده داشتن
هاوجین haavjiyan ۱جدا کردن دانه از مواد زاید ۲ورچین کردن
هاور haavar کمک متقابل در واگذاری گاو و اسب جهت شخم زمین یا کارهای زراعی ...
هاور haaver ۱بمال – بمالان ۲بزن و ببر
هاورد haavard ۱زیر و رو کردن بذر جهت خشکاندن آن ۲بردن و از آن خود کردن گردو ...
هاور لاور haaver laaver جای وسیع – مکان فراخ
هاوریشت haavrisht ۱تفت داده شده – برشته شده ۲گندم یا برنج برشته و خشک شده
هاوزانی haavezaanni ۱آب از سر گذشته
هاوست haavest هاوست
هاوشتن haaveshtan ۱عبور کردن از آب آبگیر یا رود ۲گیر کردن چای،آب یا غذا در ...
هاوشته haaveshte ۱رمه های گوسفندان گم شده ۲کسی که لقمه در گلویش گیر کرده باشد ...
هاوند یار haavande yaar نام ترانه ای محلی در استرآباد مرسوم است
هاوه haave شد – انجام شد
هاوه haave از اصوات تنبیه و آگاهی است
هایا haayaa ۱ای یا ایا ۲نوعی فراخواندن از راه دور
هایا haayaa ۱لفظ بی ادبانه – بدون نام بردن نام کسی او را صدا زدن ۲مواظب ...
هایتن haayten ۱گرفتن – خریدن ۲سپوختن
هایشت haaeisht گندم بو داده
های و هوی haay o hooy شلوغی و سر و صدای زیاد
های های haay haay شادی – هلهله
هاییر haayir ۱بگیر ۲بخر
هئن heen غریدن
هئی heei ۱با هم ۲هم زدن غذا
هئیتن haiten گرفتن
هئی دله heI dele درهم – مخلوط
هئیر hair بگیر
هب hab ۱بادکردن – مغرور شدن ۲باد ۳متورم
هبره hebre هیبت – هیکل
هبر هبر هکاردن hobar hobar hekaarden بگیر و ببند کردن
هبلاتن heblaaten پژمردن – افسرده شدن
هبلاته heblaate ۱میوه ی چروکیده شده و خشکیده ۲پژمرده
هبلاسانیین heblaasaaniyen پلاسانیدن – پژمرده ساختن
هبلاستن heblaasten پلاسیدن – پژمرده
هبلی هبو habli haboo پهلوان پنبه – توخالی و پوک
هبیا habiyaa ابیا نام پرنده ای است
هبی تک hebitek مخفی – گم و ناپیدا
هپ hap ۱بادکنک داخل شکم ماهی ۲قرص
هپا hepaa نگهبان – مراقب
هپائن hepaaen ۱پاییدن ۲متلاشی شدن
هپات hepaat ۱تمیز شده ۲صاف کرده
هپاتن hopaatan بوجاری کردن شلتوک برنج با پارو یا طبق چوبی
هپتی hepti نانی که از آرد برنج تهیه شود
هپراز hepraaz افراشته
هپرازن hepraazen تکیه بده

دوشنبه 4/6/1392 - 19:37 - 0 تشکر 637557

هپراسانین hepraasaanian چیزی را به دیوار یا جایی تکیه دادن
هپراشت hepraasht ۱سرپا تکیه داده شده – ایستادن به صورت عمود ۲افراشته
هپراشتن hepraashten برپا ساختن – افراشتن – برافراشتن
هپرتانین heprtaanian پرتاب کردن
هپسنین hepeseniyen خیساندن
هپک hapok بادکنک داخل شکم ماهی
هپکل hapkal ابیا پرنده ای است
هپل hepel به دورانی گویند که کرم ابریشم بیدار شده،پوست می اندازد،سریع ...
هپل hepel ۱هوای ابری ۲سریع تند
هپلاتن heplaaten پلاسیدن
هپل چپل hapel chapel ۱کاری را به اکراه انجام دادن ۲درهم و برهم
هپل خار hepel Khaar کرم ابریشمی که سریع برگ خورد
هپلقانیئن hepelghaanian خوردن یا خوراندن از روی اکراه و اجبار
هپلکیه helikiye نوعی نفرین به بچه ها
هپلوختن hepeloKhtan خشک شدن برگ درختان بر اثر گرمای زیاد
هپلوک hapolook ۱دندان ریخته ۲پف و آماس کردن سر و صورت بر اثر بیماری ۳تاول ...
هپلوک هاکردن happelook haakerden چپاول کردن – تاراج کردن مال و اموال
هپل – هپل – بخردن hepel hepel baKherden تندتند و با ولع خوردن
هپل هپو hapel hapo ۱نامرتب در پوشیدن لباس – وارفته ۲پهلوان پنبه
هپنک haponek بادکنک داخل شکم ماهی
هپ و تپ کاردن hapo tap kaarden ورم کردن – متورم شدن
هپوچه hapooche گردویی که پوستش به راحتی جدا شود
هپوک hapok ۱باد کرده – متورم ۲بادکنک شکم ماهی
هپی تک hepi tek گم – ناپیدار
هپیتک – بویین hepitek baviyen گم شدن – ناپدیدشدن
هتاسن hetaassen ناتوان و سست شدن اندام
هتبه hatebe گیر و دار – درگیری
هتبه انگتن hatebe angetan ۱درگیر کردن کسی ۲به گرفتار انداختن
هتتو heteto آویزان – آویخته
هتر hatar نام دهکده ای در کوهستان نور
هترک heterk بنشین – از روی تحکم،امر کردن به نشستن
هترکیین heterkiyen ۱ترکیدن ۲نشستن از روی تحقیر و تحکم
هترگ heterg ۱امر به نشستن از روی تحکم و تحقیر ۲امر به ترکیدن و پاره شدن ...
هتش hetosh بزن – کتک بزن
هتشتن hetoshten زدن – زدن ناگهانی
هتک hatak چنگک و حلقه ی چوبی که به ریسمان بندند
هتک – بند hatek band چیزی را به طور سرسری و نیم بند بستن
هتکلو hatkeloo از توابع شیرگاه
هتک لولو hatak lav lav بازی لی لی – با یک پا راه رفتن و پای دیگر را بالا نگه داشتن ...
هت کله hat kale بدون هدف – سر درگم
هتکلی hatkali الکی – سرسری – کار بی هدف
هتکه – پشت hatke pesht از توابع بیشه ی بابل
هتکیه hetekiye ۱پاره ۲صوتی در بیان خوشحالی ۳وصله
هتل hatel آدم ساده و بی ریا
هتلی hotoli چاق و پرگوشت
هتوش hetosh ۱کتک بزن – بزن ۲بکوب
هتوشتن hetoshten ضربه ناگهانی وارد ساختن
هته hate این طور – این گونه
هته – پته hete pete حالتی شبیه لال شدن به طوری که نتوان حرف زد – سخن گفتن نارسا ...

دوشنبه 4/6/1392 - 19:38 - 0 تشکر 637558

هته هته hate hate ۱به این گونه ۲جار و جنجال – سر و صدای نامفهوم
هته هته هکردن hate hate hakerden پر حرفی و جار و جنجال کردن
هتی هتی hati hati به این شکل – به این گونه
هج hej هیچ
هجا hejjaa هیج جا
هجاج hojaaj شایعه پراکن
هج را hejraa هیچ گاه
هجرین hejeriyen پس آب بعداز شستشوی لباس
هج گادر hej gaader هیچ زمان
هجلاسانین hejlaasaaniyen پلاسانیدن
هجلاستن hejlaasten پلاسیدن – پژمردن
هجلاسته hejlaaste کز کرده و جمع شده
هجواس hejvaas نیمه خشک
هجواستن hejvaasten ۱نیمه خشک شدن درخت و گیاه ۲پارچه ای تر که در حال خشک شدن باشد ...
هجوشین hejooshiyen ۱جوشیدن ۲جوش زدن زبان و دهان – برفک دهان ۳رشد یکدست و سریع ...
هجی بجی heji beji ۱چشمی که حالت طبیعی ندارد ۲خواب ترسناک و کابوس مانند
هجی بجی چش heji beji chesh کسی که چشمانی کوچک دارد – چشم ریز
هچ hech هیچ
هچا hechaa مردد – دودل
هچ غلی hechegheli ۱درهم و برهم – پیچیده ۲قفل شده
هچ کس hech kes هیچ کس
هچکل hachkel ۱به هم بزن – زیرو رو کن ۲باز کردن چیزی به هم بافته
هچکلسن hechkelessen ۱زیر و رو کردن ۲محاصره کردن و حمله ور شدن ۳ریشه یابی کردن ...
هچکلسن hochkelessan چیز را چسبیدن و از آن بالا رفتن
هچل هف hachal haf آدم بی مصرف و بیکاره
هچه گلس heche geles کز کرده و جمع شده
هچی hechi همه چیز
هچی hechi غذا خوراک
هچی بچی hechi bechi جا به جا کردن وسیله های منزل – مرتب نمودن وسایل خانه
هچی – بچی hachchi bachchi ۱چرند – جرف بیهوده ۲چیزی بی ارزش
هچی رود hachi rood ۱از توابع کلارستاق چالس ۲از رودهای بابلسر
هچی غرس hechi gheres به هم بافته شده
هچی لینگ په hechi linge pe کسی که به بهانه ای قصد امتناع از کاری را داشته باشد و با دلایل ...
هچین hechiyen ۱کوک زدن ۲پیچاندن نخ به قرقره ۳چیدن به ردیف و بر روی هم ۴باز ...
هچی هچی کار hachi hachi kaar ۱کار بیهوده ۲کسی که کار بیهوده انجام دهد
هخ heKh حلق گلو
هخ بکاردن hoKh bakaarden صدای فرو ریختن چیزی
هخس هخس hoKhos hoKhos گرماگرم
هخشتن heKheshten ۱در رفتن ۲خزیدن ۳سر خوردن
هخک heKhek سکسکه
هخلیشت heKhlisht سر خورده – لیز خورده
هخه بند هکاردن heKhe band hekerden بستن سرگونی با نخ به طوری که لبه ی آن جمع شده باشد
هخیر haKhir آسیب دیده – هر چیز آسیب دیده که آسیب دیدگی آن نمایان باشد ...
هخیشتن heKhishten ۱خیز برداشتن ۲بلند شدن
هدا hedaa ۱داده ۲داد
هدائن hesaaen ۱دادن – ادا کردن ۲افزودن – افزون کردن
هدار hedaar ۱پهلو – جانب – اطراف ۲مواظبت – مراقب ۳در راستا – سمت
هدارپه hedaar pe ۱راستا – به موازات چیزی در امتداد معین ۲حدود – حوالی
هدارپه بردن hedaar pe borden ۱نزدیک چیزی رفتن ۲رد کسی را دنبال کردن ۳در راستای مشخصی ...
هدار داشتن hedaar daashten مواظب بودن – پاییدن

دوشنبه 4/6/1392 - 19:39 - 0 تشکر 637559

هدار هاکردن hedaar haakerdan ۱میان بر زدن ۲عبور کردن
هداری hedaari ۱پیرامون – اطراف – حدود ۲روبرو
هداشت hedaasht ۱واداشتن ۲تکیه کردن
هداشتن hadaashtan سرپا کردن بچه جهت ادار ۲تکیه دادن ۳واداشتن
هدا مال hedaa maal مال بخشیده شده
هدا هاییت hedaa haait ۱داد و ستد – بده بستان ۲کسی که خواهرش را به همسری دهد و خواهر ...
هداهییر hedaa hayir داد و سد – مبادله – معامله کردن
هدایتن hedaayten بده بستان کردن
هدر hader تلف – نابود
هدر هادان hadar haadaan به هدر دادن – تلف کردن
هدست به دست hedast bedast هم یاری – هم کاری
هده hade بده
هدهر hade her داد و ستد
هدهیر hada hair بده،بستان
هدی hedi ۱به سوی هم ۲یک دیگر – همدیگر ۲به هم آمدن دو چیز
هدی بزان hedi bezaan ۱زیر و رو کردن ۲ریشه یابی کردن ۳باز کردن گره های پشم گوسفند ...
هدی بیاردن hedi biyaarden ۱بستن – جفت کردن و بستن
هدی بیشتن hedi beyeshten ۱چشم و دهان را بستن
هدی بیمئن hedi beyamoen ۱به هم آمدن ۲به هم نزدیک شدن ۳فرو پوشیدن
هدی جه کد دکتن hedi je ked daketen با هم دشمن شدن
هدی دشنین hedi desheniyen پوشاندن و دفن کردن اشیا و اجسام با خاک یا پوشال و علوفه
هدی دینگئن hedi dingoen به هم آوردن دو چیز و پوشاندن چیزی با چیز دیگر
هدی ره hedi re به همدیگر – در همدیگر
هدیون hadyoon هذیان
هدیه hadye هدیه
هدی – هرشا hedi hershaa رقابت
هدیه گیرون hadye giroon از مراسم عروسیبراساس این رسم – میهمانان پس از خوردن شام ...
هدیه آرد داشتن hediye aarde daashten ۱هوای همدیگر را داشتن ۲آبروی همدیگر را حفظ کردن
هر her ۱بگیر ۲میل – علاقه ۳بازخوانی گوسفندان از رمه
هر hor ۱گرم گرما ۲حرص آز
هر her نام مرتعی در حوزه ی آلاشت سوادکوه
هر her آویخته – آویزان
هر her گل و لای
هرآیی heraaei هرای و هرایی در لغت به معنی فریاد و فریاد در کوهستان استدر ...
هر آییت heraaeit ۱آویزان ۲ریخته شده ۳آبکی
هرابکشین haraa bakeshian شیون کردن – زاری کردن
هرات بر haraatbar روستایی از تنکابن
هراز heraaz ۱اندوه – ماتم – حسرت ۲نام رودخانه ی هراز ۳رودخانه
هراسائن heressaaen ایستادن
هراسه heraase مترسک
هراکش haraa kash کاشتن به موقع غلات
هرامه heraame نانی با آرد،گندم و برنج،که در تابه طبخ شود
هرانگت heranget آویزان شده
هرانگتن herangetan ۱آویزان کردن ۲شلیک کردن ۳خارج ساختن آب ماست ترش با آویزان ...
هراوت heraavat کوهی در شرق روستای ویسر نوشهر
هراوشت haraavasht ۱سرریز شده ۲تند و شتابان
هرایجن horaayijen آویزان
هراینگتن heraayngetan ۱آویزان کردن ۲آویزان شدن
هرایی heraaei از موسیقی مقامی و آوازی شرق مازندران
هرئیت heraeit ۱آویزان ۲روان شدن مایعات

دوشنبه 4/6/1392 - 19:41 - 0 تشکر 637560

هربر herre ber کج و کوله – راه غیرمستقیم
هربمان horbomaan ۱صدای خفیف ۲ور آمدن خمیر ۳چکیده شدن ماست
هر بموئن her bemoen ۱پی در پی دچار بدشانی شدن
هر بیموئن her bimooan ۱آماده شدن ۲سرحال شدن
هرت hert ۱بی قانون ۲جای بی قانون ۳تحریف عامیانه ی شهر هرات
هرت بخردن hert baKherdan ولو شدن – پخش شدن چیزی
هرتتوک hertetook آویزان شدن از چیزی
هرتکو her teko ۱آبکی – به صورت مایع – خیلی رقیق ۲حلوایی که با آب و آرد درست ...
هرتم – پرتم – هکاردن herttem perttem hekaarden هارت و پورت کردن
هرتو her to آبکی
هرتوک hertok ۱آبکی ۲رقیق
هرته herte پاره – ژنده
هرته کلا herte kalaa از توابع کلارستاق چالوس
هرته هرته herte herte مرتب خندیدن – خنده ی پشت سرهم
هرچنه har chane فضول – خبرکش
هرخت hereKht فراوان
هرخسته herKheste ژولیده – ژنده پوش
هرد hard صوتی برای بازگرداندن و تغییر مسیر گاو
هر درو har deroo ۱نام مرتعی در آمل ۲هر دو طرف
هردرود herderood ۱ازتوابع بندپی بابل ۲از روستاهای عباس آباد تنکابن
هر دره her dere مرتعی در ولوپی سوادکوه
هر دمبلی har dambeli درهم برهم – کار بی نظم انجام دادن
هر دمبیل har dambil بی اراده – دگرگون مزاج
هردو آب رود hardo aab rood از توابع لنگای عباس آباد
هردو رود hardoo rood ۱از مزارع دهستان چلاو آمل ۲از توابع ناتل کنار نور
هرده ور harde var هر دو طرف – از دو سوی
هر دییل har dayil به اندازه ی دو کف دست
هررر herr لفظی برای راندن گوسفندان رمه
هرز بشین harz basheyan ۱برخلاف مصلحت رفتن ۲به بیهودگی افتادن
هرزه harze ۱مرغی که در جایی جز خانه ی صاحب خود تخم بگذارد ۲بدکاره – ...
هرزه بند harze band ۱تخته ای به کلفتی ۲۱۰ سانتی متر و به بلندی تقریبی یک متر ...
هرزه چنه harze vhane دهن لق – فضول
هرزه گل harze gel نخستین کاه گلی که به خانه های چوبی زنند
هرزه – لو harze lo سگی که بی دلیل پارس کند
هرس heres بایست – نگهدار
هرسا heressaa ایستاده – استوار
هرسائن heressaaen ایستادن – نگه داشتن – صبر کردن
هر سال زه har saal ze دامی که هرسال بزاید
هرسان heressaan بایستان،امر متوقف کردن
هرسانین heressaaniyen باز ایستادن – متوقف کردن
هرست herest برخیز – بلندشو
هرستائن herestaaen ۱ایستادن – بلند شدن ۲بیدار شدن
هرستا کایی herestaa kaayi به حالت ایستاده – سرپا
هرسکا heressekaa ایستاده
هرسکایی heressekaayi در حالت ایستاده
هرسی harsi نام قلعه ای در ناحیه ی دشت کلاردشت
هرش herosh با شدت بزن
هرشائن hershaaen نگریستن
هرشت heroosht بی ادب و بی حیا

دوشنبه 4/6/1392 - 19:41 - 0 تشکر 637561

هرشت heresht ریسیده شده
هرشتن heroshten ۱ضربه زدن ۲ریختن گردو از درخت با ضربه ی چوب مخصوص گردو چینی ...
هرشتن hareshten از هم پاشیدن – پخش شدن مایعات
هر غسته hergheste کهنه – ژنده
هرغلمی har ghalemi ۱جدل در بازی ۲تقلب در کار
هر غم harghem گردوی کوچک درگردوبازی
هرغم چی hargham chi طناب دستگاه بافندگی سنتی
هرغم گیری harghem giri تقلب کردن در بازی
هر غنجلیک harghanjilek بازی الاکلنگ
هرقج harghej حصاری که برای نگهداری گوسفندان به دور آنان کشند
هر قم hargham کمند – کمندی که جهت مهار گاوهای نیمه وحشی مورد استفاده قرار ...
هرک harak درهم شدن موی سر – پچیدن و گره خوردن مو
هرک herek ۱کلاف سر در گم ۲بگیر ۳چنگ بزن
هرک برک herek berek درست به اندازه
هرک بویین herek baviyan ۱سردرگم شدن ۲درهم و برهم
هرک بیتن harak baytan شانه کردن و باز کردن موی درهم شده
هرکین herekiyen با عجله چیزی را چیدن یا جمع کردن و برداشتن
هرگزی hargezi هرگز – هیچ گاه
هرما haremaa ۱ازماه های تقویم تبری مطابق با ماه مهر ۲گرما زا
هرمس heremes ۱پا به فرار گذشته ۲رمیده
هرمه خمیر herme Khamir خمیر ور آمده
هرن hen نام مرتعی در آمل
هرنجت herenjet ۱کوفه ۲مانده
هرنجت بویین herenjet baveyan رنجه شدن از خستگی
هرنجتن herenjeten ۱خرد کردن – ریز کردن ۲جو پوست گرفته
هرنگ – برنگ hereng bereng از انواع بازی های بومی
هرنگن herengen آویزان کردن
هرو haroo آسیب دیدن نقطه ای مشخص
هروت horoot خسته و مانده کوفته
هروش herosh بزن –ضربه بزن
هروشت herosht ۱سراسیمه – بدون درنگ ۲بی حیا ۳پی در پی – به طور مداوم
هروشت هاکردن herosht haakerdan فرو ریختن آواز از کوه
هرو کر هکاردن hero ker hekaarden خندیدن در حین حرف زدن – نوعی خوش بودن با حرف و خنده
هرونک heroonak هل دادن ناگهانی – تکان ناگهانی
هرو کر هکاردن hero ker hekaarden ۱داد و فریاد – عربده ۲قلدری
هرو هیس harro his ۱توانایی ۲میدان داری کردن
هره hare اره
هره hare مقعد
هره hara توده ی انبوه
هره herre با تحقیر و تحکم کسی را از خود دور کردن – گم شو – برو گم شو ...
هر هایتن har haaitan آویزان کردن
هره بزوئن hare bazooan ۱ذخیره کردن هیزم ۲چیدن منظم
هره پاک hare paak از توابع هرازپی جنوبی شهرستان آمل
هره – تر harre tar گفتگو کردن همراه با خندیدن
هرهدائن har hadaaan ریختن مایعات
هره دار hare daar دروگر
هرهر her her خنده ی پیوسته
هر هروک her herook کسی که بیهوده بخندد

دوشنبه 4/6/1392 - 19:42 - 0 تشکر 637562

هر هر هاکردن her her haakordan خندیدن از سر بی قیدی یا از روی تحقیر
هر هری hor hori هر چیز شل و از هم واشده
هره سس haare ses خاک اره ای که از اره کردن درخت بر جای ماند
هر هکاردن hor hekaarden فرو ریختن ناگهانی
هره کش hare kash اره کش
هره مایی haremaaei از انواع ماهیان خزری
هره هاکردن herre haakerdan از خود راندن و دور کردن
هره هره horre horre ۱پشت سرهم – پی در پی ۲ریزش پی در پی
هره هکردن here hakerdan انباشته کردن هیزم
هری hari ۱لثه ۲آواره
هری heri پشم گوسفند
هری پشت hari pesht لب و پشت لب
هریته – لوشه herayte looshe لب و لوچه ی آویزان
هریجان harijaan از توابع کوهستان شرق کلاردشت
هریسه harise ۱سر رفتن حوصله ۲خوراک آبکی
هریکنده hari kande از توابع بیشه ی بابل
هرییت herayit آویزان
هزار اسب hezaar asb نام مرتعی در آمل
هزار پیشه hezaar pishe کلک باز – کسی که برای رسیدن به اهدافش دست به هر کاری زند
هزارتخم hezaar toKhm ۱فردی که برای رسیدن به اهدافش هرکاری انجام دهد ۲نوعی دشنام ...
هزار خال hezaar Khaal از دهکده های حومه ی شهر کجور و نزدیک منطقه ی ناجر دشت و آبادی ...
هزار لات hezaar laat از توابع جنت رودبار تنکابن
هزاره hezaare ۱چینه ی دیوار ۲نرده ی چوبی
هزان hozaan داخل کردن چیزی در چیز دیگر
هزئن hezoen ۱قرار دادن ۲گذاشتن ۳در پوش دیگ را بر روی آن نهادن ۴فرو کردن ...
هزک hazek ۱آدم سبک و جلف ۲آدم یک سویه
هزمک hozmek ۱حالت تهاجم گرفتن ۲مورد حمله قرار دادن
هزن hezen ۱قرار بده ۲بگذار
هزوئن hezooen ۱انداختن ۲چیزی را در جای خودش قرار دادن
هزهز hezhez نام باستانی رودخانه ی هراز
هزیر hezzer آبروی کسی را بردن – هتک حرمت کردن
هسار hesaar شبنم – شبنم زمستانی که شب هنگام یخ بندد
هسبنا hesbenaa اسنفاج
هست hest ۱بایست ۲بلندشو
هستا hestaa ۱بلند شو برخاست ۲ایستاده
هستائن hestaaen ۱متوقف شدن ۲بلند شدن – برخاستن – ایستادن ۳بیدار شدن
هستان hestaan ۱بلند کن ۲بیدار کن
هستغن hesteghon استخوان
هستکا hestekaa استخوان
هستمک hastomak وسیله ای که زیر چرخ آسیاب قرار گرفته و چرخ بر روی آن بچرخد ...
هستم هستم hastem hastem نوعی بازی
هستم – هستم – هکاردن hastem hastem hekaarden زیر در رویی در کار – سهل انگاری و سمبل کاری در امور
هستنک hastonak افسانه
هسته heste بلند شو – بایست
هسته بکشین haste bakshiyen تقسیم پوست گاو برای چرم و چارق
هستی hasti ۱مال – دارایی ۲جان ۳زندگی
هسچو heschow از اصوات – جهت راندن گاو
هسخون hesseKhoon استخوان
هسخون دار hasseKhoon daar ۱استخوان دار ۲با اصل و نسب – ریشه دار – نیرومند

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.