فرهنگ پایداری (بازدید: 6206)
چهارشنبه 1/10/1389 - 16:23 -0 تشکر 265496
"اسامی و تعداد شهدای نهضت عاشورا"

تعداد شهدای مربوط به نهضت عاشورا كه قبل از شهادت امام و یارانش در كربلا شهید شده اند، بیش از‌ هفتاد و دو شهید مشهور است. چون برخی از یاران امام در كوفه و در مناطق دیگر قبل و پس از حادثه عاشورا به شهادت رسیده اند كه همه آن‌ها را در فهرست اسامی شهدای نهضت عاشورا قرار می‌دهند. مجموع شهدای این نهضت را صد و چهارده نفر ذكر كرده اند اما شیخ مفید و برخی ‌مورخان، تعداد شهدای كربلا و روز عاشورا را هفتاد و دو نفر ذكر كرده اند.(1)

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

چهارشنبه 1/10/1389 - 16:26 - 0 تشکر 265498

‌اسامی شهدای نهضت عاشورا به ترتیب حروف الفبا بدین صورت است:

1. ابوبكر بن علی علیه السلام 2. ابوبكر بن حسن علیه السلام 3. اب والحتوف انصاری 4. ادهم بن امید عبدی 5. اسلم غلام امام حسین علیه السلام 6. امیه بن سعد طائی 7. انس بن حرث كاهلی 8. بریر بن خضیر همدانی 9. بشر بن عمر حضرمی 10. بكر بن حی تمیمی 11. جابر بن حجاج تمیمی 12. جبلة بن علی شیبانی 13. جعفر بن علی علیه السلام 14. جعفر بن عقیل 15. جنادة بن حرث سلمانی 16. جناده بن كعب انصاری 17. جندب بن حجیر فولانی 18. جون مولا ابوذر 19. جوین بن مالك تمیمی 20. حارث بن امرء القیس كندی 21. حارث غلام و برده حمزه 22. حباب بن عامر تمیمی 23. حبشی بن قیس نهمی 24. حبیب بن مظاهر اسدی 25. حجاج بن بدر سعدی 26. حجاج بن سروق جعفی 27. حر بن یزید ریاحی 28. حلاس بن عمرو راسبی 29. حنظله بن اسعد شبامی 30. رافع غلام مسلم ازدی 31. زاهر بن عمر كندی 32. زهیر بن سلیم ازدی 33. زهیر بن قین بجلی 34. زیاد بن عریب صائدی 35. سالم عبد عامر عبدی 36. سالم غلام بنی المدینه كلبی 37. سعد بن حرث انصاری 38. سعد غلام علی علیه السلام 39. سعد غلام عمر بن خالد 40. سعید بن عبدا... حنفی 41.سلمان بن مضارب بجلی 42. سلیمان غلام امام حسین علیه السلام 43. سواربن منعم نهمی 44. سوید بن ابی المطاع الخثعمی 45. سیف بن حرث جابری 46. سیف بن مالك عبدی 47. شبیب برده حرث جابری 48. شوذب شاكری 49. ضرعامر بن مالك تغلبی 50. عائذ بن مجمع عائذی 51. عابس شاكری 52. عامر بن مسلم عبدی 53. عباد بن مهاجر جهنی 54. عباس بن علی علیه السلام 55. عبدا... بن علی علیه السلام 56. عبدا... بن حسن علیه السلام 57. عبدا... بن حسین 58. عبدا... بن بشر خثعمی 59. عبدا... بن عمیر كلبی 60. عبدا... بن عروه غفاری 61. عبدا... بن مسلم 62. عبدا... بن تقیطر 63. عبدا... بن یزید عبدی 64. عبیدا... بن یزید عبدی 65. عبدالاعلی بن یزید كلبی66. عبدالرحمن بن عقیل 67. عبدالرحمن بن عبدالرب انصاری 68. عبدالرحمن بن عروه غفاری 69. عبدالرحمن ارحبی 70. عبدالرحمن بن مسعود تمیمی 71. عثمان بن علی علیه السلام 72. عقبة بن صلت جهنی 73. علی بن حسین علیه السلام (علی اكبر) 74. عمر بن جناده انصاری 75. عمر بن ضبیعه ضبعی 76. عمروبن خالد صیداوی 77. عمروبن عبدا... جندعی 78. عمر بن قرظه انصاری 79. عمر بن كعب ابو شامر صائدی 80. عمار بن حسان طلائی 81. عمار بن سلامه دالانی 82. عمار بن صلخب ازدی 83. عون بن عبدا... بن جعفر 84. قارب غلام امام حسین علیه السلام 85. قاسم بن حسن علیه السلام 86. قاسم بن حبیب ازدی 87. قاسط بن زهیر تغلبی 88. قعنب نمری 89. قیس بن مسهر صیداوی 90. كردوس تغلبی 91. كنانه تغلبی 92. مالك بن سریع جابری 93. مجمع عائذی 94. مجمع جهنی 95. مسلم بن عقیل 96. مسلم بن عوسجه اسدی 97. مسلم بن كثیر ازدی 98. مسعود بن حجاج تیمی 99. محمد بن عبدا... بن جعفر 100. محمد بن مسلم 101. محمد بن ابی سعید بن عقیل 102. مقسط بن زهیر تغلبی 103. منجح غلام امام حسن علیه السلام 104. موتع بن ثمامه اسدی 105. نافع بن هلال جملی 106. نصر غلام امیرمؤمنان علیه السلام 107. نعمان راسبی 108. نعیم انصاری 109. واضع غلام حرث سلمانی 110. هانی بن عروه مرادی 111. یزید بن ثبیط عبدی 112. یزید بن زیاد كندی 113. یزید بن مغفل جعفی 114. ام وهب نمریه قاسطیه همسر عبدا... بن عمیر كلبی.(2)

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

چهارشنبه 1/10/1389 - 16:28 - 0 تشکر 265500

كیفیت‌ و محل شهادت

چنان‌كه اشاره شد، همه این شهدا، روز عاشورا و در كربلا شهید نشده‌اند، بلكه برخی مانند مسلم بن عقیل و هانی بن عروه و قیس بن مسهّر صیداوی در كوفه شهید شده و آن‌جا مدفون هستند و برخی پس از حادثه كربلا به شهادت رسیدند مانند فرزندان حضرت مسلم، اما عدّه‌ای روز عاشورا در كربلا و در ركاب امام به شهادت رسیده و همان‌جا مدفون هستند. برای مثال، قبر علی اكبر در پایین پای حضرت قرار دارد، و ‌بقیه شهدا‌ در یك قبر دسته جمعی پایین پای امام مدفون هستند و مدفن حضرت عباس در كنار نهر علقمه و مدفن حرّ نیز با فاصله از حرم امام حسین قرار دارد(3) شیخ مفید فرموده است که تمام حائر، مدفن اصحاب حسین است.(4)

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

چهارشنبه 1/10/1389 - 16:30 - 0 تشکر 265501

پی‌نوشت‌ها

1. مفید، الارشاد، قم، آل البیت، چ اول، 1414، ص 95، و ابی مخنف، و تعه الطف جمع آوری یوسفی غروی، قم، مدرسین، چاپ سوم، 1417، ص259.

2. سماوی ابصارالعین فی انصار الحسین (حماسه سازان كربلا) قم، نوید اسلام، چاپ اول، 69، ص210 الی 212.

3. ر.ك. مفید، «پیشین»، ج 2، ص 114 و ص126.

4. همان، ص 126.

منبع: اندیشه قم

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

چهارشنبه 1/10/1389 - 16:36 - 0 تشکر 265503

شرح حال برخی از جوانان و نوجوانان کربلا

در قیام عاشورا، جوانان نقش ویژه‌ای در افتخارآفرینی این حماسه داشتند. غیر ازحضرت ابوالفضل العباس(ع) و حضرت علی اکبر(ع) جوانان دیگری نیز بوده‌اند که به اختصار به برخی از آنان اشاره می‌کنیم.

عبدا... بن علی

پدرش، علی و مادرش فاطمه ‏ام‌البنین است که به توصیه برادرش حضرت عباس (علیه السلام) به میدان کارزار شتافت. او اولین فرزند ام‏البنین است که در روز عاشورا به شهادت رسید. سن وی هنگام شهادت بیست و پنج ‏سال بود.

عثمان بن علی

پدرش علی و مادرش ام‏البنین است. به سبب علاقه شدیدی که حضرت علی به «عثمان ابن مظعون‏» داشت، نام فرزند خود را عثمان گذاشت. وی دومین فرزند ام‏البنین است که در روز عاشورا به شهادت رسید. او هنگام شهادت نوزده ساله بود.

جعفر بن علی

پدرش امیرالمؤمنین و مادرش فاطمه ‏ام‌البنین است. امام علی به واسطه علاقه به برادرش «جعفر طیار»، فرزند خود را «جعفر» نام نهاد.

ابوبکر بن علی

پدرش علی و مادرش لیلی دختر مسعود بن خالد بود. او را «محمد اصغر» و یا «عبدا...» می‏خواندند. وی در روز عاشورا پس از کارزار با دشمن، به محاصره درآمد و به شهادت رسید. نوشته‏اند: جسد بی‏جان او را در آبراه خشکی در کربلا یافتند.

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

چهارشنبه 1/10/1389 - 16:39 - 0 تشکر 265504

قاسم بن الحسن

پدرش امام حسن مجتبی و مادرش رمله است. شب عاشورا در پاسخ امام حسین که فرمود: «مرگ در نظر تو چگونه است؟» گفت: «شیرین‏تر از عسل‏». او پس از اصرار زیاد، از امام حسین اجازه به میدان رفتن گرفت. او کارزار سختی کرد و با این‌که نوجوانی کم سن و سال بود، پس از کشتن سی و پنج نفر از دشمنان، ‏بر اثر ضربت ‏شمشیر نقش بر زمین شد و به شهادت رسید. سن او سیزده سال بود.

ابوبکر بن الحسن

پدرش امام حسن مجتبی و مادرش کنیز آن حضرت بود. او از مدینه همراه عمویش امام حسین به کربلا آمد و بعد از شهادت برادرش قاسم، به میدان رفت و جنگید تا به فیض شهادت نایل شد.

عبدا... بن الحسن

پدرش امام حسن مجتبی و مادرش، دختر شلیل بن عبدا... است. عبدا... در کربلا نوجوانی بود که به سن بلوغ نرسیده بود و چون عمویش حسین را زخمی و بی‏یاور دید، خود را به آن حضرت رسانید و گفت: «به خدا قسم از عمویم جدا نمی‏شوم‏».

در آن هنگام شمشیری به طرف امام حسین روانه شد. عبدا... دست‏ خود را سپر شمشیر قرار داد؛ دستش به پوست آویزان شد و فریاد زد: «عموجان‏»! حسین او را در بغل گرفت و به سینه چسبانید و فرمود: برادرزاده! بر این مصیبت که بر تو وارد آمده است، صبر کن و از خداوند طلب خیر نما؛ زیرا خداوند تو را به پدران صالحت ملحق می‏کند. ناگاه حرمله بن کامل تیری بر وی زد و او در دامان عمویش حسین به شهادت رسید. او نوجوانی یازده ساله بود.

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

چهارشنبه 1/10/1389 - 16:40 - 0 تشکر 265506

عون بن عبدا...

پدرش، عبدا... و مادرش حضرت زینب بود. او که در اوایل راه مکه به کربلا، در «وادی عقیق‏» به امام حسین پیوسته بود، در روز عاشورا به میدان نبرد شتافت و شمشیر زد تا به شهادت رسید.

می‏نویسند: تا خبر شهادت او به پدرش عبدا... رسید، گفت: «به خدا قسم، شهادت پسرم در رکاب حسین مصیبت مرا آسان می‏کند.»

محمدبن عبدا...

پدرش، عبدا... و مادرش خوصاء است. او با برادرش «عون‏» در راه مکه به کربلا در «وادی عقیق‏» به امام حسین پیوست و در روز عاشورا قبل از برادرش عون به میدان رفت و به شهادت رسید. وقتی خبر شهادت او به پدرش عبدا... رسید، گفت: «اگر چه من توفیق یاری حسین را نیافتم، ولی با تقدیم پسرانم او را یاری کردم.»

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

چهارشنبه 1/10/1389 - 16:41 - 0 تشکر 265507

عبدا... بن مسلم

پدرش، مسلم بن عقیل و مادرش، رقیه دختر حضرت علی است. وی روز عاشورا در میدان جنگ، سه مرتبه با دشمن کارزار کرد. دشمن به سوی او تیری رها کرد و و عبدا... دستش را روی صورت گذاشت تا از اصابت تیر جلوگیری کند. تیر دستش را به پیشانی دوخت. تیری دیگر، قلب او را نشانه گرفت. شهادت او در روز عاشورا این‏گونه بود. عبدا...، چهارده سال داشت.

محمد بن مسلم

پدرش مسلم‏بن‏عقیل و مادرش از کنیزان بود. او در روز عاشورا پس از شهادت برادرش «عبدا...‏» در حمله دسته جمعی فرزندان ابی‌طالب به دشمن شرکت کرد، سپس به شهادت رسید. او سیزده ساله بود.

عبدالرحمن بن عقیل

پدرش، «عقیل‏» برادر علی و مادرش از کنیزان است. وی از عمو زادگان امام حسین است. امام حسین فریاد زد: «ای عموزادگان من! صبر و مقاومت پیشه سازید... بعد از این دیگر هرگز سختی و مصیبتی نخواهید دید.» وی روز عاشورا در حمله دسته‏ جمعی فرزندان ابی‌طالب به دشمن، شرکت کرد و به شهادت رسید.

جعفر بن عقیل

پدرش عقیل و مادرش خوصاء است. «جعفر» روز عاشورا به میدان جنگ شتافت و در حالی که مادرش جلوی خیمه ایستاده بود و او را نظاره می‏کرد، به شهادت رسید.

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

چهارشنبه 1/10/1389 - 16:42 - 0 تشکر 265509

عمرو بن جناده

عمرو جوانی بیست و یک ساله بود. پس از شهادت پدر، مادرش به وی گفت: «پسرم! برو از حریم امام دفاع کن و در برابرش با دشمن جنگ کن.» او بعد از اجازه از امام حسین به دشمن حمله کرد و همچنان جنگید، تا به شهادت رسید. دشمن سرش را از بدن، جدا و به طرف حسین پرتاب کرد. مادرش، سر فرزند را برداشت و آن را بر سر یکی از سپاهیان عمربن‏سعد زد و او را به هلاکت رساند.

عبدا... و عبیدا... بن یزید

عبدا...‏، عبیدا... و پدرشان یزید که از شیعیان بصره بودند، همراه عده‏ای دیگر از بصره بیرون آمدند و در محلی به نام ابطح -نزدیک مکه- به امام حسین پیوستند.

روز عاشورا عبدا...‏ و عبیدا...‏ در حمله اول که دسته جمعی بود، به شهادت رسیدند.

عبدالرحمن بن مسعود

عبدالرحمن و پدرش مسعود بن الحجاج، از شیعیان و شجاعان مشهور بودند که با لشکر عمربن سعد از کوفه خارج شدند، ولی پیش از آغاز درگیری، به امام حسین پیوستند. عبدالرحمن و پدرش، روز عاشورا در حمله اول به شهادت رسیدند.

عمار بن حسان

از شیعیان مخلص و شجاعان معروف و فرزند حسان -از اصحاب امام علی- بود. عمار از مکه در خدمت امام بود و از آن حضرت جدا نشد تا روز عاشورا در حمله اول به فیض عظیم شهادت دست یافت.

حبشی بن قیس بن سلمه جد

او در زمره اصحاب رسول خدا و از قبیله نهم است. وی در ایامی که خبر از جنگ در کربلا نبود، خدمت امام بود و به همراه آن حضرت به کربلا آمد و در روز عاشورا به شهادت رسید.

www. ido. ir

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

چهارشنبه 1/10/1389 - 16:44 - 0 تشکر 265510

البته من اینا رو از نشریه "پرتو سخن" خوندم

اینم سلام امام حسین از زبان رهبر، دانلود كنید....التماس دعا

حق یارتون

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

پنج شنبه 2/10/1389 - 2:38 - 0 تشکر 265749

ممنون خیلی مشتاق بودم بدونم و برام سوال شده بود. کاش اسامی و شرح حال خانواده امام که در خیمه ها بودند و بچه هایی که صدمه خوردند و شهید شدند رو هم می نوشتید

 

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.