• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن کارآفرینی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
کارآفرینی (بازدید: 6308)
شنبه 29/1/1388 - 22:38 -0 تشکر 107166
محورهای پیشنهادی مؤسسه كار و تأمین اجتماعی در حوزه كارآفرینی

به نام خدا

محورهای پیشنهادی حوزه كارآفرینی

1. بررسی روشهای ترویج كارآفرینی
2. بررسی نقش مشاوره شغلی دركارآفرینی و ایجاد اشتغال
3. پتانسیل های اشتغالزایی در زمینه صنعت توریسم
4. نقش خدمات مدرن در ایجاد اشتغال و شناسایی مشاغل جدید
5. بررسی شیوه های ارتقاء بهره وری نیروی كار
6. ایجاد مشاغل نوین
7. نقش كارآفرینی زنان در  ایران در بازار كار با توجه به موانع و مشكلات
8. بررسی تطبیقی شیوه های مؤثر پرورش كارآفرینی و ترویج كارآفرینی در ایران و سایر كشورها.
9. بررسی شیوه های نوین تجارت جهانی و مطالعه تطبیقی در زمینه راهنمایی و مشاوره شغلی كاریابیهای بین المللی
10. بررسی نقش مشاوره شغلی در كارآفرینی و ایجاد اشتغال
11. نقش خدمات مدرن در ایجاد اشتغال و شناسایی مشاغل جدید در این حوزه
12. بررسی اثر نوسازی صنایع بر اشتغال
13. نقش و بررسی ظرفیت صنعت گردشگری در توسعه اشتغال در ایران
14. نقش صنایع تبدیلی و ارائه راهكارهای مناسب برای حفظ و اشتغالزایی در فعالیتهای كشاورزی
15. نقش تجربیات جهانی (كشورهای مختلف) در ایجاد فرصت های شغلی در بخش IT
16. بررسی ابزار و روشهای توانمندسازی نیروی كار (نظیر آموزش، مشاوره، اطلاع رسانی، هدایت و راهنمایی، مدیریت و سازماندهی، كارورزی، فرهنگ سازی، قوانین و مقررات ....)
17. بررسی تطبیقی روش آموزش و پرورش كارآفرینی
18. برسی و شناسایی رویكردهای نوین در توسعه كارآفرینی
19. شناسایی و تحلیل الگوهای برتر توسعه اشتغال و كارآفرینی روستایی در ایران و كشورهای منتخب
20. تهیه برنامه و الگوهای عملی توسعه اشتغال و كارآفرینی در روستاها

 


الف) جنبه های اقتصادی و كسب و كار
42.  بررسی علل و  عوامل عدم موفقیت كارآفرینان درایجاد كسب و كار جدید
43. مطالعه و بررسی فرآیند ایجاد كسب و كار (business) توسط كارآفرینان و ارائه الگوی رفتاری آنان در صنایع مختلف
44. بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات كارآفرینانه شركتها بر اساس الگوی شومپیتر (Schumpeter)
45. بررسی انواع كارآفرینان در ساختار اقتصادی (ارتباط نوع فرصت های اقتصادی و نوع كارآفرینان)
46. بررسی شیوه های تأمین مالی برای حمایت از كارآفرینان
47. نقش كارآفرینان در رشد و توسعه اقتصادی از دیدگاه تئوریهای اقتصادی
48. رویه ها و روشهای مالی در مؤسسات كارآفرینی
49. نقش كارآفرینی در احیای صنایع رو به زوال (مانند نساجی)
50. نقش كا رآفرینی در اشتغالزایی (به ویژه برای جوانان)
51. بررسی رابطه بین ارزشها و قوانین اقتصادی اسلامی و اشاعه فرهنگ كارآفرینی
52. كارآفرینی و مؤسسات خیریه
53. جهانی شدن (globalization) و كارآفرنیی
54. جایگاه كارآفرینی در نظریات توسعه اقتصادی كشورهای جهان سوم
55. كارآفرینی در بخش كشاورزی (كارآفرینی در روستاها)
56. بررسی فرصت های موجود در استان ......... در زمینه كارآفرینی
57. تدوین الگوی عملیاتی جهت نظامند كردن ارتباط سازمانهای مختلف با وزارت كار به منظور تغییر ساختار مدیریت كارآفرینی در سطح كشور.
58. استفاده عملیاتی از ظرفیتهای قانونی موجود در حوزه كارآفرینی
- جمع آوری، طبقه بندی، تركیب و مدلسازی مجموعه آیین نامه شیوه های اجرائی، طرح های پایلوت و ..
- تدوین یك بولتن قابل استفاده برای  همه دستگاهها و متقاضیان
38. تدوین مجموعه چند جلدی «راهنمای كارآفرینی در سازمانها»
- این مجموعه به عنوان یك BOOKLET اطلاعاتی- تبلیغاتی جهت معرفی ظرفیتهای دستگاههای مختلف اجرائی (دفاتر كارآفرینی) در امور مرتبط با كارآفرینی تهیه شده و به صورت عموم برای اطلاع رسانی و افزایش سطح آگاهیهای عموم و امكان دسترسی عادلانه به منابع در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
- همكاری تمام سازمانها در اجرای این طرح ضروریست.
39. ارائه دو طرح به مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از كارآفرینان
40. همكاری راهبردی و عملیاتی با سازمان برنامه ریزی در جهت تكمیل و نهایی كردن سند فرابخشی نظام ملی كارآفرینی
41. تلاش اجرائی جهت استقرار فرآیند شركتهای مادر تخصصی و شركتهای مشاوره و توسعه كارآفرینی

ب) ویژگیهای روان شناختی و فردی
42. بررسی علل و خروج نیروی كلیدی شركتهای و تجزه و تحلیل روند ادامه آینده شغلی آنها در بخش های صنعت و خدمات
43. شناسایی كارآفرینان موفق و ارائه الگوی موفقیت آنها در بخش صنعت و خدمات
44. بررسی ویژگیهای شخصیتی (traits) و روان شناسی كارآفرینان فردی (Entrepreneurs)
45. بررسی ویژگیهای شخصیتی ـ روانشناسی كارآفرینان سازمانی (Entrepreneurs)

 
42. بررسی متغیرهای تسهیل كننده و نیازهای مختلف كارآفرینان سازمانی در صنایع مختلف
(با توجه به متغیرهای تعریف شده خاص)
43. مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگیهای كارآفرینان  فردی بین ایران و آمریكا
44. مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگیهای كارآفرینان سازمانی درایران و آمریكا
45. مطالعه در خصوص ویژگی ها و انگیزه های كارآفرینان زن
46. نقش والدین در تربیت و ایجاد خلاقیت و ویژگی های شخصیتی در كارآفرینان
47. اخلاق كارآفرینی (entrepreneurship ethics)
48. تفاوت بین مدیران و كارآفرینان در بخش صنعت و خدمات ایران
49. عوامل مؤثر بر تصمیم گیری  توسط كارآفرینان
50. مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگیهای كارآفرینان فردی و سازمانی در صنایع مختلف در ایران
51. بررسی تطبیق ویژگیهای كارآفرینان در صنعت و خدمات
***
52. 

ج) عوامل اجتماعی و نقش دولت
53. بررسی و مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی كارآفرینان در صنایع مختلف
54. بررسی نقش ساختارهای حقوقی و قانونی در توسعه كارآفرینی
55. بررسی ویژگیهای جمعیت شناسی كارآفرینان
56. بررسی نقش سیاستهای حمایتی دولت در توسعه صنعتی و ایجاد شركتهای جدید
57. نقش دولت در ایجاد مراكز آموزش و ترویج كارآفرینی
58. بررسی جنبه های قانونی و حقیقی ایجاد یك فعالیت جدید در قالب یك شركت
59. نقش رسانه‌های گروهی در ترویج كارآفرینی در جامعه
60. ارائه الگوی شبكه كارآفرینی (entrepreneurship network) و پویا كردن آن
61. موانع كارآفرینی در شركت های كشورهای جهان سوم
62. ارتباط قانون كار و مقررات مربوطه با فرهنگ كارآفرینی در ایران
63. بررسی عوامل جامعه شناختی در كارآفرینی
61. تأثیر هنر بر استعداد كارآفرینی
62. بررسی نقش خانواده در توسعه كارآفرینی
****
63. بررسی نقش مدارس در توسعه كارآفرینی
64. بررسی نقش NGOs در توسعه كارآفرینی
65. شناسایی كارآفرینان زن در كشور ایران
66. بررسی نقش كارآفرینان اجتماعی در جوامع
67. بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر توسعه كارآفرینی
 
آموزش كارآفرینی
68. طراحی دوره های آموزشی در سطوح دبستان، راهنمایی و دبیرستان درخصوص كارآفرینی
69. طراحی دوره های آموزشی كارآفرینی در سطوح دانشگاه
70. مدل ارزیابی بازده سرمایه گذاری در آموزش كارآفرینی
71. ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در كارآفرینی
72. ارائه راهكارهای اجرایی آموزش كارآفرینی وایجاد پرورشگاههای كارآفرینی (Incubator) توسط نهادهای اجرایی و آموزشی
73. طراحی دوره های آموزش كارآفرینی در دوران سربازی
74. بررسی چگونگی راه اندازی یك كسب و كار در ایران

هـ )نقش شركتهای كوچك
75. بررسی و تجزیه و تحلیل علل عدم شكل گیری زنجیره های خدماتی ـ توزیعی فرانشیز (Franshise) در ایران
76. نقش شركتهای كوچك در توسعه اقتصادی كشور
77. نقش فرانشیز در توسعه كارآفرینی
78. بررسی و ارزیابی پروژه ها و فرصت های كارآفرینی

**
80. ساختار سرمایه در مؤسسات كوچك و كارآفرین
81. مدیریت استراتژیك در مؤسسات كوچك و نقش كارآفرینی درتدوین استراتژی
82. بررسی زمینه های كارآفرینی در صنایع كوچك ایران
83. نقش فرانشیز در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی

و) نقش استراتژی و عوامل سازمانی
84. ساختارهای تأمین مالی پروژه های كارآفرینانه و Capital Venture

 
د) آموزش كارآفرینی
79. طراحی دوره های آموزشی در سطوح دبستان، راهنمایی و دبیرستان درخصوص كارآفرینی
80. طراحی دوره های آموزشی كارآفرینی در سطوح دانشگاه
81. مدل ارزیابی بازده سرمایه گذاری در آموزش كارآفرینی
82. ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در كارآفرینی
83. ارائه راهكارهای اجرایی آموزش كارآفرینی وایجاد پرورشگاههای كارآفرینی (Incubator) توسط نهادهای اجرایی و آموزشی
84. طراحی دوره های آموزش كارآفرینی در دوران سربازی
85. بررسی چگونگی راه اندازی یك كسب و كار در ایران

هـ )نقش شركتهای كوچك
86. بررسی و تجزیه و تحلیل علل عدم شكل گیری زنجیره های خدماتی ـ توزیعی فرانشیز (Franshise) در ایران
87. نقش شركتهای كوچك در توسعه اقتصادی كشور
88. نقش فرانشیز در توسعه كارآفرینی
89. بررسی و ارزیابی پروژه ها و فرصت های كارآفرینی

ز) تكنولوژی و اطلاعات
85. نقش تكنولوژی اطلاعات و اینترنت در توسعه فرصت های كارآفرینی
86. فرآیند انتقال تكنولوژی و فرآیند نوآوری در شركت های كارآفرین
87. بررسی استفاده از تكنولوژی اطلاعات در كارآفرینی در ایران
88. طراحی سیستم اطلاعات كارآفرینی درصنعت و خدمات
89. طراحی سیستم پاداش و حقوق و دستمزد مبتنی بر الزامات كارآفرینی
90. كارآفرینی و رابطه آن با انرژی های تجدید پذیر
91. كارآفرینی و رابطه با نانوتكنولوژی


ح) پیامدهای كارآفرینی در جامعه
92.  بررسی نقش كارآفرینی در توسعه پایدار
93. بررسی نقش كارآفرینی در توسعه اشتغالزایی
94. بررسی نقش كارآفرینی در تولید ثروت در جامعه
95. بررسی نقش كارآفرینی در ایجاد رفاه در جامعه
96. بررسی نقش كارآفرینی در ایجاد و توسعه تكنولوژی های جدید
97. بررسی نقش كارآفرینی در پركردن فاصله علم و بازار
98. بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی كار آفرینی
99. بررسی نقش كارآفرینان در توسعه علم

ط) رسانه های ارتباط جمعی و كارآفرینی
100. بررسی نقش صدا و سیما در توسعه كارآفرینی
101. بررسی نقش مطبوعات در توسعه كارآفرینی
102. بررسی نقش اینترنت در توسعه كارآفرینی
103. بررسی نقش سینما در توسعه كارآفرینی

 ز) تكنولوژی و اطلاعات

104. نقش تكنولوژی اطلاعات و اینترنت در توسعه فرصت های كارآفرینی
105. فرآیند انتقال تكنولوژی و فرآیند نوآوری در شركت های كارآفرین
106. بررسی استفاده از تكنولوژی اطلاعات در كارآفرینی در ایران
107. طراحی سیستم اطلاعات كارآفرینی درصنعت و خدمات
108. طراحی سیستم پاداش و حقوق و دستمزد مبتنی بر الزامات كارآفرینی
109. كارآفرینی و رابطه آن با انرژی های تجدید پذیر
110. كارآفرینی و رابطه با نانوتكنولوژی

ی) كارآفرینی درعلوم مختلف
117. بررسی فرصت های كارآفرینانه در علوم انسانی (علوم بازرگانی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و ..)
118. بررسی فرصت های كارآفرینانه در  علوم پایه
119. بررسی فرصت های كارآفرینانه در رشته های كشاورزی
120. بررسی فرصت های كارآفرینانه در رشته هنر
121. بررسی فرصت های كارآفرینانه در رشته های فنی – مهندسی
122. بررسی فرصتهای كارآفرینانه در تربیت بدنی

 
تحلیل آماری و انفورتیك
1. طرح نمونه گیری جمع آوری شاخص های فعالیتهای كارآفرینی در ایران(بررسی نرخ فعالیتهای كارآفرینانه در ایران)
2. ارایه مدل ریاضیاتی و آماری به منظور تخصیص بهینه تسهیلات و  اعتبارات به متقاضیان دریافت تسهیلات بنگاههای كوچك و زود بازده كار آفرین (پروپوزال (پیشنهادیه)اولیه این طرح تیرماه در اختیار جنابعالی قرار گرفته است)
3. پروژه سامانه آمار و اطلاعات كارآفرینی وزارت كار از طریق نیاز سنجی آمار و اطلاعات مورد نیاز فعالیتهای كارآفرینانه
4. پروژه ساماندهی آمار و اطلاعات و 200 میلیون ركورد موجود پایش شده و توسط مركز آمار واطلاعات بازار كار به منظور انتخاب آمار و اطلاعات مناسب و بهینه برای انتشار و درج در سامانه، و بگاه و درگاه كارآفرینی و بروز رسانی آنها
5. طرح ملی ایجاد نظام ثبتی در فرآیند تولید آمار و اطلاعات كارآفرینی در طی برنامه چهارم توسعه با همكاری مركز آمار و اطلاعات بازار كار
6. پروژه آگاه سازی كلیه بخش های مرتبط با آمار و اطلاعات كارآفریین در وزارت كار و امور اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای تولید كننده آمار (آگاه سازی دفاتر كارآفرینی دستگاهها و نهادها جهت و تولید همسان سازی و بروزرسانی داده ها و اطلاعات كارآفرینی مورد نیاز كارآفرینان كشور)
7. پژوهش در زمینه شیوه های نوین جمع آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات برای اجرای طرح های آماری در وزارتخانه.
8. طرح پژوهشی ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات، لزوم و چگونگی ایجاد مشاغل جدید در ایران با رویكرد ICT،IT (فرهنگ ملی مشاغل، مشاغل جدید در  ایران)
9. بررسی شاخصهای فناوری اطلاعات و  ارتباطات در وزارت كار و امور اجتماعی و سازمانهای وابسته به آن و امكان سنجی چگونگی ارایه خدمات به كارآفرینان كل كشور به صورت ONLIN (پروپوزال (پیشنهادیه)قبلاً در اختیار جنابعالی قرار گرفته است.)
 
مطالعه و بررسی بازاركار
1. بررسی عوامل مؤثر بر كارآفرینی سازمانی در دستگاههای اجرایی كشور(با تأكید بر وزارت كارو امور اجتماعی)
2. بررسی نقش مراكز رشد و پاركهای علمی و تحقیقاتی در توسعه كارآفرینی
3. بررسی موانع قانونی توسعه كارآفرینی در صنایع كوچك ایران
4. بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری كاركنان وزارت كار و امور اجتماعی
5. بررسی نقش صنایع كوچك و متوسط درتوسعه كارآفرینی
6. بررسی نقش تجارت الكترونیك در توسعه كارآفرینی
7. بررسی كار از راه دور و نقش آن در توسعه كارآفرینی
8. بررسی و تدوین الگوی مناسب توسعه كارآفرینی با استفاده از تجارب كشورهای توسعه یافته
9. نقش آموزشهای علمی و كاربردی در توسعه كارآفرینی

اجرای سیاستهای اجرایی
1. تهیه و تدوین نظام توسعه كارآفرینی در كشور
2. تهیه و تدوین الگویی كاربردی به منظور تخصیص بهینه تسهیلات و اعتبارات به متقاضیان دریافت تسهیلات بنگاه های كوچك و زودبازده كارآفرین، ارائه نتایج و راهكارهای لازم .
3. مطالعه و بررسی نحوه تخصیص بهینه تسهیلات و اعتبارات به متقاضیان دریافت بنگاههای كوچك و زود بازده كارآفرین، ارائه نتایج و راهكارهای لازم
4. تهیه و تدوین الگوی علمی به منظور فراهم آوردن زمینه های ایجاد شركت و بنگاههای اقتصادی مبتنی بر ایده ها و طرحهای كارآفرینی
5. تهیه و تدوین الگوی ساختاری طرح های تیپ در بخش های مختلف اقتصادی
6. بررسی شیوه های حمایت، هدایت، مشاوره و راهنمایی كارآفرینان كشور
7. تهیه بسته ها و بروشورهای اطلاعاتی و كاربردی با موضوع كارآفرینی مانند نرم افزار كسب و كار
8. بررسی نقش و جایگاه حمایت های دستگاههای دولتی و سازمانهای غیردولتی (NGOs)در توسعه كارآفرینی دركشور
9. تهیه و تدوین الگوی ارزیابی طرحهای كارآفرینی متقاضیان دریافت تسهیلات بنگاههای كوچك و زود بازده كارآفرین دربخش های مختلف اقتصادی
10. مطالعه، طراحی و تدوین استاندارد، رویه ها و كاربرگ های مربوط به ایجاد و راه اندازی شركت های مشاور عالی و شركتهای مشاوره و توسعه كارآفرینی
11. تهیه و تدوین REP انتخاب شركتهای مشاوره و توسعه كارآفرینی و شركتهای مشاورعالی

 

دوشنبه 31/1/1388 - 10:10 - 0 تشکر 107425

من نخوندم چی نوشتی

فقط دیدم تعداد پاسخ ها صفره

گفتم یه حالی بهت بدم P:

سه شنبه 17/9/1388 - 18:24 - 0 تشکر 168440

خیلی جامع بود ممنون

شنبه 12/10/1388 - 9:51 - 0 تشکر 173630

بسنمه تعالی

بنده با  ایجاد اشتغال های نوین و مهارت آموزی افراد در زمینه  مورد نظر

موافقم  

 مثلا اینکه دولت برود ببیند ما چه محصولاتی را از خارج وارد می نماییم

بعد اقدام به پروش نیروی مورد نظر  و  ورود ویا ایجاد بسترهای مناسب

برای تولید آن محصول را ایجاد نماید  

چهارشنبه 30/10/1388 - 22:44 - 0 تشکر 177191

باسلام

ممنون- خیلی زیاد بودااا

یا علی

 
سیب‌سرخ‌60- غریبی‌آشنا       وبلاگم: ماه تابان من 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.