• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
ورزش و تندرستی (بازدید: 10638)
پنج شنبه 16/7/1394 - 18:21 -0 تشکر 692799
اسامی فنون تكواندوچهارشنبه 27/8/1394 - 18:21 - 0 تشکر 692866شماره فرمنام فرمفلسفه فرمتعداد تكنیك
فرم شماره 1تگوك ایل جا نگنور و روشنایی


20
فرم شماره 2تگوك ای جانگنشاط و سرود


23
فرم شماره 3تگوك سام جانگآتش و خورشید


34
فرم شماره 4تگوك سا جانگرعد و برق


29
فرم شماره 5تگوك او جانگباد و طوفان


32
فرم شماره 6تگوك یوك جانگآب


33
فرم شماره 7تگوك چیل جانگكوه


33
فرم شماره 8تگوك پال جانگزمین


36
اصطلاحات متفرقه:


موم:  بدن


پال:  ساعد


پالموک:  مچ ساعد


جوموک:  مشت


مه جوموک:  زیر مشت


دونگ جوموک:  پشت مشت


آپ جوموک:  جلوی مشت


پالکوب:  آرنج


سون نال:  تیغه خارجی کف دست


موروپ:  زانو


دارای:  ساق پا


نریو:  از بالا به پایین


اُلیو:  از پایین به بالا


یوپ:  پهلو


دولیو:  چرخش


آن:  از خارج به داخل


پاکات:  از داخل به خارج


اَره:  پایین


مومتنگ:  وسط


الگول:  بالا


چاریوت:  خبردار ایستادن


چونبی:  آماده باش


دوجانگ:  محل تمرین


شیابجانگ:  محل مسابقه


توبوک:  لباس تکواندو


سا بو بتیم:  مربی


کان جن نیم:  استاد


کیونگ ره:  ادای احترام


کیهاب:  صدای بلند فریاد کشیدن


سوم سه:  نفس گیری


بال:  مچ پا به پایین


بال پاکو:  تعویض پا


سون:  دست


تیرودورا:  برگشت به عقب


ایراسا:  بلند شدن


آنجا:  نشستن


موک:  گردن


توک:  چانه


سون موک:  مچ دست


بال نال:  تیغه خارجی پا


بال باداک:  انحنای کف پا


بال دونگ:  روی کف پا


آپ چوک:  زیر پنجه پا


دیت چوک:  انتهای کف پا


دیت کوم چی:  پشت پاشنه پا


دونگ پالموک:  روی ساعد


میت پالموک:  زیر ساعد


آن پالموک:  داخل ساعد


پاکات پالموک:  خارج ساعد


جیروگی:  ضربات پیچشی


جیروگی:  ضربات نفوذی با نوک انگشتان


چیگی:  ضربات شلاقی


موه ری:  پیشانی


تیو:  پرش


مومو:  دویدن – دورخیز کردن


ت:  ضربه زدن و شکستن اجسام بوسیله پا


کوان:  "     "     "     " دست


دو:  هنر و روشاعداد:


یك  هانا  HANA


دو  تول  ‏TOOL 


سه  ست  SET 


چهار  نت  NET 


پنج  دا ست  DA SET 


شش  یا ست  ‎YA SET


هفت  ایل كوپ  IL KOOP 


هشت  یو دول  YOO DOL


نه  آ هوپ  A HOP


ده  یول  YoL


***************


یكمین  ایل  IL


دومین  یی  YI


سومین  سام  SAM


چهارمین  سا  SA


پنجمین  او  O


ششمین  یوك  YUK


هفتمین  چیل  CHIL


هشتمین  پال  PAL


نهمین  كیو  KYO


دهمین  شیپ  SHIP

چهارشنبه 27/8/1394 - 18:22 - 0 تشکر 692867
فرم 1 حالت نشست چونبی پیون هی سوگی
فرم 1 یک قدم کوتاه اپ سوگی
فرم 1 قدم بلند اپ کوبی
فرم 1 دفاع پایین ارا ماکی
فرم 1 دفاع وسط مومتونگ ماکی
فرم 1 دفاع بالا الگول ماکی
فرم 1 ضربه پا از جلو اپ چاگی
فرم 1 مشت مستقیم مومتونگ بارو جیروگی
فرم 2 مشت به بالا الگول بارو جیروگی
فرم 3و4 دو مشت پیاپی مومتونگ دوبون جیروگی
فرم 3و9 ضربه تیغه دست به گردن هان سونال موک چیگی
فرم 3و5و8 دفاع خارجی با تیغه دست به پهلو هان سونال مومتونگ یوپ ماکی
فرم 3 سنگینی پای عقب دیت کوبی
فرم 4و8 دفاع خادجی باهردودست به پهلو گودورو سونال مومتونگ یوپ ماکی
فرم 4 ضربه نیزه ای به شکم پیون سون کوت سو چیروگی
فرم 4 دفاع و ضربه به گردن جبی پوم موک چیگی
فرم 4 ضربه تیغه پا از پهلو یوپ چاگی
فرم 4 دفاع خارجی با ساعد به پهلو بکت پالموک مومتونگ یوپ ماکی
فرم 4و8 ضربه پشت مشت دون جوموک الگول اپ چیگی
فرم 5 ضربه مشت چکشی مه جوموک نریو چیگی
فرم 5 حالت اپ سوگی 90 درجه .چپ ون سوگی
فرم 5و8 ضربه ارنج پالکوب  دولیو چیگی
فرم 5 ضربه ارنج به ساعد پالکوب مومتونگ پیو جوک چیگی
فرم 5 پا ضربدری اپ کوا سوگی
فرم 6 دفاع با تیغه دست الگول هان سونال بی تورو الگول ماکی
فرم 6 دفاع خارجی با ساعد  بکت پالموک الگول ماکی
فرم 6 دفاع پایین با هردودست هی چیو ارا ماکی
فرم 6و7و8 دفاع وسط با کف دست باتانگ سون مومتونگ ماکی
فرم 7و8 اپ سوگی سنگینی پای عقب بوم سوگی
فرم 7 پا جفت موا سوگی
فرم 7 مشت راست در کف دست چپ بو جوموک
فرم 7 دفاع معکوس ارا ماکی گاوی ماکی
فرم 7 دفاع خارجی با هردودست بکت پالموک هیچو ماکی
فرم 7 ضربه زانو موروپ چاگی
فرم 7 هردومشت به شکم دو جوموک چه چیو جیروگی
فرم 7 ارا ماکی ضربدری اتگورو ارا ماکی
فرم 7 ضربه پشت مشت چکشی دون جوموک الگول بکت چیگی
فرم 7 ضربه هلالی پا به کف دست پیو جوک چیگی
فرم 7 مشت از پهلو جوموک یوپ جیروگی
فرم 7 نشست اسب جوجوم سوگی
فرم 7 دفاع تیغه هردودست  گودورو سونال ارا ماکی
فرم 8 اول فرم 8 گودورو بکت پالموک مومتونگ ماکی
فرم 8 ضربه دو اپ چاگی پرشی دوبالدانگ سانگ اپ چاگی
فرم 8 دفاع کوتاه و دفاع خارجی هردودست او سانتول ماکی
فرم 8 مشت ارام به زیر چانه جوموک دانگیو توک جیروگی
فرم 8 حالت دیت کوبی و ارا ماکی گودورو ارا ماکی
فرم 8 اپ چاگی پرشی تیو اپ چاگی
فرم 9 اول فرم 9 تونگ میلیگی چونبی
فرم 9 ضربه به گردن. کف دست روبه پایین هان سونال بکت موک چیگی
فرم 9 دفاع پایین با تیغه دست هان سونال ارا ماکی
فرم 9 چنگ به گلو هان سونال کالجبی
فرم 9 شکستن زانو حریف موروپ کوکی
فرم 9 دفاع یقه پالموک مومتونگ هیچو ماکی
فرم 9 مشت به کف دست و جوجوم سوگی جوموک پیوجوک جیروگی
فرم 9 پا ضربدری کوا سوگی
فرم 9 ضربه نیزه ای .دست دیگر رو شانه سون باداک جچیو چیروگی
فرم 9 دفاع کف دست از بالا به پایین باتانگ سون نولو ماکی
فرم 9 ضربه ارنج پالکوب یوپ چیگی
فرم 9 پا جفت موا سوگی
فرم 9 دست بالا به پایین و مشت در کف مه جوموک پیوجوک نریو چیگی
فرم 10 دفاع یقه پالموک مومتونگ هیچو ماکی
فرم 10 ضربه پاشنه دست به فک باتانگ سون توک چیگی
فرم 10 پا لک لکی هاکتاری سوگی
فرم 10 یک دست الگول یک دست ارا کوم کانگ یوپ ماکی
فرم 10 مشت با جوجوم سوگی کوندول چیگی
فرم 10 دفاع هردو ساعد سانتول ماکی
فرم 10 دفاع پایین با هردودست هی چیو ارا ماکی
فرم 11 اول فرم 11 سونال ارا هیچو ماکی
فرم 11 حالت مچ گیری سون موک جکیو نامیو
فرم 11 دفاع الگول و دون جوموک و دیت کوبی کوم کانگ مومتونگ ماکی
فرم 11 مشت زیر چانه دانگیو توک جیروگی
فرم 11 حرکت مشت پشت کمر میترو پگی
فرم 11 ضربه پشت مشت و دویت کوبی دون جوموک بکت چیگیسوگی: نشست ها


چاریوت سوگی:    پاها کاملاً جفت و چسبیده به هم می باشد و وزن بدن بطور مساوی روی هردو پا تقسیم می شود.
آپسوگی:   پا ها به اندازه یک پا (طول یک کف پا) باز وزن بدن 70% پای جلو و 30% پای عقب می باشد.
آپکوبی سوگی:   پا ها به اندازه دو برابر طول کف پا از جلو ویا عقب باز و تقسیم وزن بدن در حدود 70% پای جلو و 30% پای عقب می باشد.
دیتکوبی سوگی:   پا ها از طرف پاشنه بر هم عمود هستند و تقسیم وزن بدن 75% پای عقب و 25% پای جلو می باشد (اندازه ی طول کف پا باز می شود).
چوچوم سوگی:    پا ها به اندازه دو طول کف پا از طرفین باز و وزن بدن بطور مساوی تقسیم می شود.
پیون هی سوگی:    پا ها به اندازه یک کف پا و پنجه هر پا در یک زاویه 5/22 درجه به طرف بیرون می باشد و وزن بدن بطور مساوی تقسیم می شود.


كمربند سفید به معنای پاكی است و جواز شروع فراگیری تكواندو،زرد نشانه ای است كه


هنرجو مانند جوانه ای است در حال رشد،سبز نشانه ی دفاع و هنرجویی است كه به این


مرحله می رسد می تواند از خود و دیگران دفاع كند.وقتی تكواندو كار از رنگ آبی بهره می


گیرد به آرامش دست یافته است و با گذر از این مرحله می تواند كمربند قرمز ببندد و علیه


مهاجم و بی عدالتی و جهل قیام كند.تكواندو كار با كمربند سیاه درگیر روحیه ای تهاجمی و


دنیای ناشناخته است.زمانی كه به كمربند سیاه دست می یابد،تازه متوجه می شود كه تصورات


شروع كارش از تكواندو بسیار ابتدائی و كودكانه بوده و اكنون بیشتر در محاصره ناشناخته ها


قرار دارد.امروز علاوه بر آبی آسمانی،قرمز غروب،سبز درختان و سایر رنگها هزاران


رنگ در دست داریم و این رنگها طبیعی هستند كه در عمق روح و جان ما اثر می گذارند.در


بین رنگها برخی مورد علاقه ما هستند و برخی هم بر عكس نفرت ما را بر می انگیزند و


نسبت به گروهی از رنگها نیز بی تفاوت هستیم.زندگی بشر در بدو پیدایش بر پایه عواملی


چون شب و روز،تاریكی و روشنی و....بنا شده ،كه خارج از كنترل وی بوده است.شب


باعث توقف فعالیت های انسان بوده و آدمی با خواب به پیشتاز طلوع آفتاب می رفته است.رنگ های


مربوط به این دو محیط آبی آسمانی و زرد است.رنگ آبی تیره،آرامش و سكون است.فعالیت


های بشر در جهت پیروزی و دفاع بوده،فعالیت های مربوط به حمله پیروزی به رنگ قرمز


مشخص می شود و فعالیت های مربوط به دفاع با رنگ سبز نشان داده می شود.


تكواندو هنر دفاع است نه تهاجم.


لباس تكواندو توبوك(Tobok)نام دارد و شامل پیراهن سانگی(Sangi)،شلوار(Hai)و


كمربند(TTI)است.رنگ لباس مخصوص تكواندو سفید و بیانگر صلح و دوستی است.سفید


پك(Pack)نشانه پاكی و صداقت است.تكواندو اساسا جهت دفاع ابداع شده است نه تهاجم،اگر


به محتوای تكنیكی فرم ها توجه كنید،در می یابید كه همگی با حركات دفاعی شروع می شوند


،آن هم از طرف چپ.قلب كه زمانی مركز احساسات شناخته می شد و اكنون ثابت شده است


كه هر احساسی بر آن اثر می گذارد،در سمت چپ قرار دارد.با توجه به محتوای دفاعی


تكواندو،لازم است شكل ظاهری هر تكواندو كاری به گونه ای باشد كه احساسات پاك و


صداقت وی را بیان كند در این میان رنگ سفید سمبل صلح و دوستی انتخاب شده است.فرم


های لباسهای سنتی تكواندو با لباس كشاورزان مطابقت دارد و بیانگر این مطلب است كه


تكواندو توسط كشاورزان و جهت دفاع از خانواده،زمین و مرز و بوم تمرین می شده و بعدها


توسط آنها تحول یافته است.با تشكیل فدراسیون جهانی تكواندو(WTF)و با توجه به رشد


چشمگیر آن در دهه 80 تصمیم بر آن شد تا جهت شناسایی و تفكیك تكواندو از سایر هنرهای


رزمی كه دارای لباس مشابه هستند،لباس جدید با فرم یقه(لی)طراحی می گردد یا اینكه فرم


لباس تا حدی تغییر یافت و لیكن شكل كلی آن دست نخورده باقی ماند و مخصوصا رنگ سفید


لباس كه سمبل صلح است.كمربند های رنگارنگ در سالهای نچندان دور،در میهن خودمان


چیزی به نام شال در پوشاك عمومی مردان وجود داشت كه نمونه هایی از آن اكنون نیز در


بین مردمان استانهای كردستان،كرمانشاه،ایلام،گیلان و برخی عشایر وجود دارد.در سایر نقاط


جهان نیز شال به انواع مختلف وجود داشته است و برخی دهقانان بی بضاعت به جهت صرفه


جویی در هزینه پوشاك از شالهای كوچك و گاه از شالهای باریك با یك یا دو دور استفاده می


كردند.این نوع شال هم در هنرهای رزمی ظاهر شد و به تدریج جهت تعیین میزان پیشرفت


هنرجویان از رنگ های مختلف كمربند های بر اساس طول موج آنها تنظیم شوند،در آن


صورت رنگ قرمز در ابتدا می آمد و رنگ سفید در وسط.این گونه ترتیب رنگ ها با


فرهنگ زندگی انسان هماهنگی ندارد و نمی تواند راهنما و بیانگر مسیر حركت وی


باشد.سفید،نشانه صداقت و صلح سفید رنگ پاكی، صداقت،صلح و دوستی است.


رنگ سفید در همه ادیان مورد احترام است و برخی نیز آن را مقدس می دانند.


كمربند سفید به معنای پاكی هنرجو از ماهیت تكواندو است.


اگرچه هنرجویان مبتدی اطلاعات مختصری از تكواندو دارند،ولی درك عمیقی از


تكواندو ماهیت تمنیكها و اصول آن ندارد.ضمنا سفید بیانگر این است كه هنر جو هیچ درجه


ای یا رتبه ای در زمینه ی تكواندو ندارد.زرد بیانگر امید و كوشش


زرد رنگ آفتاب و نور است.رنگ امید و كوشش.رنگ محرك كمربند زرد بیانگر این است كه


هنرجو با اشعه تكواندو روبرو شده و می رود تا به عمق آن دست یابد.به معنای دیگر جوانه


دانه ها در ابتدا زرد رنگ هستند و پس از رشد به رنگ سبز در می آیند بنابراین می توان گفت:


هنرجو مانند جوانه ای است كه با تلاش پیگیر سعی در رشد و شكوفایی دارد.سبز،نشانه دفاع


جوانه ای كه سر از خاك بیرون می آورد به تدریج رنگ سبز به خود می گیرد.سبز رنگ


دفاع است.دفاع از تكواندو دفاع از خود،دفاع از دیگران.همانگونه كه گفته شد تكواندو هنر


دفاعی است.كلیه تكنیك های آن در جهت دفاع ابداع شده اند.هنرجو در این مرحله با تاكتیك


های اساسی آشنایی كامل یافته و می تواند به خوبی آن ها را اجرا كند.می تواند تكنیك ها را


درك كند و كوتاه كلام از ماهیت تكواندو آگاه شده است.آبی،تداعی آرامش


آبی رنگ آرامش است.رنگ آب دریاها و رنگ آسمان.نهال تكواندو اینك سر به آسمان كشیده


و از گزند طوفانها در امان است.اینك آرامش یافته است.حالا تكواندو كار درختی شده كه می


تواند به راحتی چون چتری خود و دیگران را محافظت كند.


قرمز،رنگ تهاجم قرمز رنگ حمله و هجوم است.رنگ جنگ و خون.رنگ شعله و آتش است سرخی افق


بامدادان و غروب شامگاه.هنرجوی تكواندو از یك سو می تواند بر ظلم و ستم،نادانی جهل و


بی عدالتی قیام كند و از طرفی رو به روشنایی روز می رود به سوی اوج تلاش و فعالیت و


از جهتی به شب نزدیك می شود.   سیاه:دنیای ناشناخته ها


سیاه رنگ ناشناخته ها،رنگ بیم و هراس و رنگ یاس و ماتم است.هنرجوی تكواندو به


ناشناخته ها رسیده است. از طرفی روحیه تهاجم كه در كمربند قرمز یافته با هم درگیر می


شوند.آرامشی كه در كمربند ابی یافته،او را صبور ساخته است.در مقابل ناشناخته ها با


مهارتی كه در خلال سالهای تمرین یافته به پا می خیزد و به شناسایی درون خود می


پردازد.اكثر دارندگان كمربند سیاه در ابتدا خود را علامه دهر می دانند،ولی چندی بعد در می


یابند كه در میان ناشناخته ها محصورند.در این لحظات بهرانی تكواندو،چراغ تابناكی است


كه تكواندو كار را به سرمنزل مقصود می رساند.روحیه ی سرسختی و تسلیم ناپذیری كه در


خلال تمرینات كسب كرده تكواندو كار را وا می دارد تا در میان ناشناخته گام بردارد و با


تجربیات قبلی آن را بسنجد.احترامی كه مردم نسبت به رنگ سیاه دارند،هر تكواندو كار را به


سوی كشف واقعیات زندگی سوق می دهد.

ایستادن ها
تلفظ کره ای


ترجمه فارسی


تلفظ کره ای به لاتین


سوگی


ایستادن


Sogi


آپ سوگی


ایستادن راحت


Ap Sogi


آپُ رو سوگی


راه رفتن به جلو


Apo Ro Sogi


آپکوبی سوگی


ایستادن به جلو


Ap Kobi Sogi


دیت کوبی سوگی


ایستادن به عقب


Dit Kobi Sogi


هاکتاری سوگی


ایستادن درنا ( بصورت یک پا )


Haktari Sogi


کوآسوگی


ایستادن ضربدری


Ko A Sogi


موآ سوگی


ایستادن بصورت هردو پا باهم چسپیده


Mo A Sogi


جونبی سوگی


ایستادن بصورت آماده باش


Jonbi Sogi


جوچوم سوگی


ایستادن بصورت اسب سواری


Jo Chom Sogi


بوم سوگی


به حالت ببر ایستاده


Bom Sogi

شمارش کره ای
تلفظ کره ای


ترجمه فارسی


تلفظ کره ای به لاتین


هانا


یک


Hana


دول


دو


Dol


سِت


سه


Set


نِت


چهار


Net


داسوت


پنج


Dasot


یوسوت


شش


Yosot


ایل کوپ


هفت


Eilekop


یو دُل


هشت


Yo Dol


آ هوپ


نه


A hop


یول


ده


Yol

دفاع ها
تلفظ کره ای


ترجمه فارسی


تلفظ کره ای به لاتین


ماکی


دفاع


Maki


آره ماکی


دفاع پایین بدن


Are Maki


مومتونگ ماکی


دفاع وسط بدن


Momtong Maki


اولگول ماکی


دفاع بالای بدن


Aol gol Maki


گودوروماکی


دفاع دو تایی


 Godoro Maki


سون نال ماکی


دفاع با تیغه دست


Son Nal Maki


مومتونگ سون نال ماکی


دفاع وسط با تیغه دست


Momtong Son Nal Maki


آره سون نال ماکی


دفاع پایین با تیغه دست


Are Son Nal Maki


اولگول سون نال ماکی


دفاع بالا با تیغه دست


Aolgol Son Nal Maki


سانتول ماکی


دفاع با دو دست به صورت سه قله کوه


Santol Maki


گاوی ماکی


دفاع به صورت قیچی کردن


Gavei Maki


یوپ ماکی


دفاع از پهلو


Yop Maki


آره اوتگورو ماکی


دفاع پایین دو مشتی


Are Aotgoro Maki


اولگول اوتگورو ماکی


دفاع بالا دو مشتی


Aolgol Aotgoro Maki


هیچ یو ماکی


دفاع دو تایی ( از دو طرف )


Hichyo Maki

تکنیک های دست
تلفظ کره ای


ترجمه فارسی


تلفظ کره ای به لاتین


سون


دست


Son


سون نال


تیغه دست


Son Nal


سون نال دونگ


تیغه داخلی دست


Son Nal Dokg


هان سون گاماک


یک انگشت نیزه ای دست


Han Son Gamak


باتانگ سون


کف دست ( قسمت ضربه زننده )


Batang Son


پیون سون کوت


نوک نیزه ای انگشتان دست


Pyon Son Kot


کال جی بی


دست بصورت دهان ببر


Kal Ji Bi


دوسون گاماک


دو انگشت نیزه ای دست


Do Son Gamak


پال کوپ


آرنج دست


Pal Kop


پال موک


ساعد دست


Pal Mok


باکات پال موک


لبه بیرونی ساعد دست


Bakat Pal Mok


آن پال موک


لبه داخلی ساعد دست


An Pal Mok


میت پال موک


داخل ساعد دست ( قسمت نرمی دست )


Mit Pal Mok


دونگ پال موک


پشت ساعد دست


Dong Pal Mok

تکنیک های مشت
تلفظ کره ای


ترجمه فارسی


تلفظ کره ای به لاتین


جیروگی


ضربه مشت


Jirogi


مومتونگ جیروگی


ضربه مشت به وسط بدن


Momtong Jirogi


اولگول جیروگی


ضربه به بالای بدن


Aolgol Jirogi


آره جیروگی


ضربه به پایین بدن


Are Jirogi


اورون یوپ جیروگی


ضربه به پهلوی راست


Aoron Yop Jirogi


ون یوپ جیروگی


ضربه به پهلوی چپ


Wen Yop Jirogi


چیگی


ضربه پرتابی ( مثل ضربه چکش )


Chigi


مه جوموک چیگی


ضربه چکشی مشت


Mie Jomok Chigi


سونال چیگی


ضربه با تیغه دست


Son Nal Chigi


سون نال بکت چیگی


ضربه با تیغه دست به سمت بیرون


Son Nal Bakat Chigi


جی چو جیروگی


ضربه معکوس مشت


Jei cho Chigi


اولیو چیگی


ضربه آپارکات مشت


Aolyo Chigi


نریو جیروگی


ضربه عمودی مشت به پایین


Neryo Chi

پال چاگی ( ضربات پا )
تلفظ کره ای


ترجمه فارسی


تلفظ کره ای به لاتین


چاگی


پا


Chagi


آپچاگی


ضربه پا به جلو


Apchagi

آپ میلگی ضربه فشاری با کف پا به جلو Ap Milgi

پیتورو چاگی


ضربه با پشت پا به طرف بیرون


Pitoro Chagi


پکات نریو چاگی


ضربه پا پایین رونده از داخل به خارج


Pakar Neryo Chagi


آن نریو چاگی


ضربه پا پایین رونده به از خارج به داخل


An Neryo Chagi


دولیو چاگی


ضربه دورانی


Dolyo chagi


هوریوچاگی  (موم دولیوچاگی )


ضربه دورانی با کف پا


Horyo chagi


یوپچاگی


ضربه با تیغه پا


Yop chagi


تی چاگی


ضربه با پاشنه پا


Tie chagi

وِن


چپ


Wen


اُرون


راست


Aoron


تیو


پرش


Tiyo


تیو آپچاگی


ضربه پرشی به جلو


Tiyo Ap chagi


تیو دولیو چاگی


ضربه پرشی دورانی


Tiyo Dolyo Chagi


تیوتی چاگی


ضربه پرشی با پاشنه پا


Tiyo Tie Chagi


تیو موم دولیو چاگی


ضربه پرشب با چرخش بدن


Tiyo Mom Dolyo chagi


تیو باکات نریو چاگی


ضربه پا پرشی ازبالا به پایین ( ازداخل به خارج)


Tiyo Pakar Neryo Chagi


تیو آن نریو چاگی


ضربه پا پرشی از بالا به پایین ( از خارج به داخل )


Tiyo An Neryo Chagi


موروپ چاگی


ضربه با زانو


Morop chagi

چهارشنبه 27/8/1394 - 18:26 - 0 تشکر 692868

 دست : سون
1- تیغه دست:                                                                      سوننال
2- تیغه داخلی دست:                                                     سوننال دونگ
3- دست نیزه ای:                                                        پیون سون کوت
4- کف دست:                                                                   سون باداک
5- پاشنه کف دست:                                                       باتانگ سونگ
6- روی دست:                                                                  سون دونگ
 آرنج دست : پالکوب 
ساعد یاپالموک:
1- قسمت روی ساعد:                                                      میت پالموک
2- قسمت پشت ساعد:                                                   دونگ پالموک
3- قسمت داخلی ساعد:                                                   بکت پالموک
4- قسمت خارجی ساعد:                                                     آن پالموک

  تکنیکهای دست:
تکنیکهای دست به سه بخش تقسیم میگردد:
1- ضربه با انگشتان دست:                                                     چیروگی
2- ضربات شلاقی دست:                                                          چیگی
3- ضربات نفوذی دست به حالت مشت:                                      جروگی

چروگی:
ضرباتی که با انگشتان دست زده میشوند را چیروگی مینامند یکی ازعاملهای
موثر در انجام جروگیها انگشتها میباشند ودر چهار حالت اجرا میگردد:
با تمام انگشتان دست:                                                پیون سون کوت
با دو انگشت نشانه و وسط:                                         گاوی سون کوت
با یک انگشت دست:                           هان سون کوت یا هان سون کامک
با دو انگشت دستک:                           دون سون کوت یا دون سون کامک
  این ضربات از ناحیه سینه پرتاب میشود.

انواع چروگیها:
1- جه چیو:موقع اجرای ضربه کف دست رو به بالاست.
2- سوو:موقع اجرای ضربه تیغه داخلی دست رو به بالاست.
3- اپو:موقع اجرای ضربه کفدست رو به پایین است.

چیگیها:
این نوع ضربات بصورت شلاقی بامشت. آرنج . تیغه های دست و زانو  اجرا میشوند.
عوامل موثر در خوب اجرا کردن این تکنیک عبارتند از:
1- پالکوب                                      (آرنج)
2- موروپ                                      (زانو )
3- سوننال                           ( تیغه دست)
4- مه جوموک                      (نرمی مشت)
5- دونگ جوموک                   (پشت مشت)
 مسیرهایی که چیگیها در آن اجرا می شوند : 
1- بطرف بالا:                                    الگول چیگی 
2- بطرف پایین:                               آره یانریوچیگی
3- بطرف جلو:                                       آپ چیگی
4- بطرف عقب:                                    دیت چیگی
5- بطرف پهلو:                                      یوپ چیگی     
6- به طرف خازج:                                    آن چیگی      
7- به طرف داخل:                                پاکات چیگی
 انواع چیگیها:
1- هان سوننال جبی پوم موک چیگی: ضربه تیغه دست به گردن ازخارج باپیچش کمر
2- دون جوموک الگول بکت یوپ چیگی: ضربه با پشت مشت از داخل به خارج و  پهلو
3- دون جوموک الگول توک چیگی: ضربه بت پشت مشت به صورت و چانه
4- دانیکو توک چیگی : ضربه مشت معکوس به زیر چانه حریف
5- هان سوننال آن موک چیگی:ضربه تیغه دست به گردن از خارج به داخل
6- هان سوننال اپو موک چیگی:ضربه تیغه دست به گردن از داخل به خارج
7- پالکوب ممتونگ دولیا چیگی: ضربه آرنج به وسط بدن
8- پالکوب الگول دولیو چیگی: ضربه آرنج به صورت یا سر حریف
9- پالکوب نریو چیگی:ضربه نفوذی آرنج به طرف پایین
تقسیم بدن انسان

۱- سر و گردن: الگول ۲- شکم وسینه: ممتونگ ۳- باسن به پایین: آره   • نشستهای تکواندو


۱- نشست بلند: آپ کوبی ۲- نشست کوتاه: آپ سوگی ۳- نشست روی پای عقب: دیت کوبی   • انواع دفاع اولیه و عمده


۱- الگو ل ماکی:دفاع از سرو صورت با ساعد دست ۲- موم تونگ ماکی: دفاع از سینه و شکم با ساعد دست ۳- آره ماکی: دفاع از پایین بدن با ساعد دست   • انواع فرم: در تکواندو ۱۷ فرم وجود دارد که با شماره شان از ۱ تا ۱۷ معرف می‌شوند.   • کمربندهای تکواند: زرد، سبز، آبی، قرمز، مشکی   • کمربند مشکی از دان ۱ تا دان ۱۰ درجه‌بندی شده‌است.   • انواع خطا و امتیازات: پشت‌سر، پشت گردن، پشت کمر و از کمر به پایین خطا گفته می‌شود و فاقد امتیاز است.  و ضربه به صورت و کل صورت و از گردن تا کمر امتیازدارد. البته  ضربه بایدشرایط امتیاز را دارا باشد (یعنی قدرت لازم را داشته باشد) .


لباس و وسایل محافظ بدن : ۱- هوگو: ضربه‌گیر که محافظ سینه و شکم است. ۲- کلاه: محافظ سروصورت است. ۳- ساق‌بند: محافظ ساقهای پاست. ۴- نانشیم (بیضه‌بند): محافظ بیضه‌است. ۵- ساعد بند: محافظ ساعدهای دست می‌باشد.۶.لثه بند :محافظت از دندانهاو فک ۷.دستکش   • زمان راندها و استراحت:


خردسالان: ۵/۱ دقیقه و ۱ دقیقه استراحت نونهالان: ۵/۱ دقیقه و یک۱ دقیقه استراحت نوجوانان: ۲ دقیقه و۱ دقیقه استراحت جوانان: ۳ دقیقه و ۱ دقیقه استراحت بزرگسالان: ۳ دقیقه و ۱ دقیقه استراحت بانوان خردسالان : ۱ دقیقه نوجوانان: ۲ دقیقه جوانان: ۲ دقیقه - چهار وزن المپیکی عبارتنداز: - منهای ۵۸ کیلوگرم - منهای ۶۸ کیلوگرم - منهای ۸۰ کیلوگرم - به اضافه ۸۰ کیلوگرم -   • مشخصات تشک: ابعاد تشک ۱۲×۱۲ متر است و داخل آن مربعی به ابعاد ۸×۸ متر وجود دارد که محوسط مسابقه‌است. دو مبارز به فاصله ۱ متر از هم می‌ایستند و سرداور به فاصله ۵/۱ متر در مقابل آنها قرار می‌گیرد.   • تعداد داوران: ۵ داور شامل یک سرداور در داخل تشک و ۴ قاضی در اطراف تشک، ضمن اینکه یک پزشک و یک منشی در کنار تشک حضور دارند.   • انواع ضربات پا:


۱- آپ چاگی: ضربه با سینه پا ۲- دولیو چاگی: ضربه با روی پا به صورت ۳- تی چاگی: ضربه از عقب به تنه وصورت با پاشه پا ۴- موم دولیو چاگی: چرخش و ضربه با پاشنه پا ۵- موم دولیو یوب چاگی: چرخش و ضربه با تیغه پاکیوروگی

لفظ کره ای کیوروگی به مبارزات جذاب و دیدنی تکواندو اطلاق می‌شود. مبارزات تکواندو نسبت به سایر رشته‌های رزمی از سطح حفاظتی ویژه‌ای برخوردار است و کارشناسان این رشته با بهره گیری از لوازم محافظ، امنیت و سلامتی را برای ورزشکاران به همراه آورده‌اند. بهره گیری از ساق بند، کاپ، لثه، هوگو و کلاه توسط تکواندو کاران در مبارزات باعث شده تا آسیب‌های ورزشی این رشته در حد صفر باشد و کمترین مصدومیتی متوجه ورزشکاران فعال در تکواندو باشد. حفظ سلامتی در کنار کسب موفقیت در میادین قهرمانی جزء تاکیدات این رشته در بخش کیوروگی که پر متقابل ترین بخش تکواندو است، تلقی می‌شود. در واقع مبارزات تکواندو به نحوی طراحی شده‌است که ضریب آسیب دیدگی به حداقل ممکن تقلیل یابد و این امر استقبال کودکان و نوجوانان را در جهت انجام مبارزات تکواندو و رشد در بخش المپیکی تکواندو است افزایش داده‌است.
مبارزات تکواندو در ۳ راند ۲ دقیقه‌ای برگزار می‌شود و ورزشکاران در این زمان روی تشک مسابقه تکواندو که شیاپ چانگ خوانده می‌شود به قضاوت یک داور وسط و ۴ داور کنار برای کسب امتیاز و پیروزی به مبارزه می‌پردازند. مسابقات تکواندو در مسابقات تکواندو در سطح جهان از حساسیت بالایی برخوردار است و به همین دلیل همواره با حواشی خاصی همراه بوده‌است.


پومسه
پومسه یا فرم بخش دیگری از تکواندو می‌باشد که در آن تکواندو کاران به اجرای تکنیک‌های این رشته می‌پردازند. در پومسه تکنیک‌ها بر اساس روندی که ترکیب شده‌است به ترتیب مورد اجرا در می‌آید که و ورزشکاران در یک مسیر مشخص تلاش می‌نمایند یک رشته تکنیک‌های استاندارد را به بهترین نحو ممکن به اجرا در می‌آورند. این تکنیک‌ها به طریقی به اجرا در می‌آید که به صورت طبیعی نیز کاربرد آن حفظ شود و اثر گذاری آن در برابر یک فرد قابل مشاهده باشد.
پومسه خود به دو روش استاندارد و ابداعی تقسیم می‌شود که در جای خود نیاز به بررسی دارد در پومسه استاندارد، ورزشکاران یک سری تکنیک‌های مشخص را به صورت متوالی و با نظم مشخص به اجرا در می‌آورند اما در پومسه ابداعی تکواندو کاران مجاز هستند که روال تکنیکی جدیدی را شکل دهند و از این حیث آزادی عمل و تنوع فرم‌های اجرایی در پومسه ابداعی بر طرفداران آن می‌افزاید.
تکواندو کار شرکت کننده در پومسه که پومسه رو نیز خوانده می‌شود فارغ از مبارزه طلبی زیبایی‌های تکواندو را در قالب اجرای فرم‌های منظم و اصولی به نمایش می‌گذارند و اصالت این هنر شرقی را در ترکیب نمایان می‌کند. پومسه نیز با توجه به جذابیت‌های خاص خود مشتاقان فراوانی را به سمت و سوی خود جلب نموده‌است که با این وجود کره‌ای‌ها همچنان در این بخش حرف اول را می‌زنند. هان مادانگ
(شکستن اجسام سخت – دفاع شخصی – پومسه ایروبیک) هان مادانگ که به آن تکواندو همگانی نیز می‌گویند، رویکرد متفاوتی با کیوروگی و پومسه را پی می‌گیرد و بدین لحاظ بخشی مجزا را شامل می‌شود. در هان مادانگ که فلسفه آن همگانی نمودن ورزش از طریق توسعه آن در کوچکترین جوامع یا خانواده‌است تلاش می‌شود تا سایر جذابیت‌های فنی تکواندو در قالبی خاص به مخاطبین ارائه شود. در رقابت‌های هان مادانگ بر خلاف مبارزه و فرم به جای اینکه بیشتر به کسب نتیجه توجه شود، بر افزایش تعاملات فرهنگی نژادی و قومی تأکید می‌شود تا باعث تقویت اتحاد و دوستی میان اقشار مختلف مردم گردد.
هان مادانگ به بخش‌های مختلف همچون هوشین سول یا دفاع شخصی و کیوک پا یا شکستن اجسام سخت تقسیم می‌گردد که البته پومسه ابداعی و پومسه ایروبیک نیز جزء این بخش‌ها می‌باشند. دفاع شخصی کاربردی که در هان مادانگ آموزش داده می‌شود امنیت هر ورزشکار را تأمین می‌کند و این امکان را فراهم می‌کند تا آخرین دستاوردهای دفاع شخصی رادر قالبی ساده ارائه نمود. در کیوک پا یا شکستن اجسام سخت نیز روش‌های تسلط قدرت هر فرد بر اجسام سخت همچون چوب و سنگ آموزش داده می‌شود معیار کسب برتری در کیوک پا حجم شکستن اجسام است که شرکت کنندگان مسابقات در شرایط برابر به اجرای آن می‌پردازند. این بخش سایر علاقمندان را به تکواندو جذب خود می‌کند و از این لحاظ اهمیت فوق العاده بالایی برای اهالی این رشته دارد. در هان مادانگ پومسه به صورت استاندارد، ابداعی و ایروبیک به نمایش گذاشته می‌شود. در پومسه ایروبیک تکنیک‌های زیبای تکواندو همراه با موزیک و حرکات ایروبیک صحنه‌های زیبا و جذابی را خلق می‌کند که در همگانی و فراگیر نمودن تکواندو می‌تواند نقش مهم و بسزایی ایفا نماید.

کال جی بیدست دهان ببریکال گاوی ساننوک سر پنجه های دستگاوی سان کوتضربه با دو انگشت نشانه و وسطجوموکمشتبام جوموکبند وسطکین جوموکوسط انگشتان مشتپیون جوموکدومین وفصل انگشتان دستدونگجوموکپشت مشتآپ جوموکجلو شتمه جوموکنرمی مشت(حالت چکشی)پالموکقسمت داخلی ساعد دستپاکات پالموکقسمت خارجی ساعد دستمیت پالموکروی ساعد دستدونگ پالموکپشت ساعد دستپالکوبآرنجبالپابال نالتیغه خارجی پابال دونگبر آمدگی روی پابال باداککف پاآپ چوکسینه پادیو چوکپاشنه پامو روپزانوآرهپایین(بدن)مومتونگوسط(بدن)اولگولبالا(بدن)آپجلویوبپهلودیتعقببانداموافقبارومخالفونچپاورنراستآناز خارج به داخلپاکاتاز داخل به خارجدوبندوتا(پی در پی)اسم              معنیتهپریدن، لگدزدن و خرد کردن با پاکواندفاع کردن و ضربه زدن با دستدوهنر، ورزشدوجانگسالن تمرینشی آپجانگزمین مسابقهتبوکیونی فرم (لباس تمرین)سایشلوارتیکمربندکانگ جانیماستادکیو ساپارشدکیونگ رهتعظیم، احترامانچانشستناراسابرخاستنکی هاپفریاد،بیرون دادن نفس،نعرهکیو روگیمبارزهپومسهفرم،نمایش حرکات موزونت – گوکقدرت و عظمت ، جاودانگیشی یواستراحتشی جاکشروعگیه سوگ،      کی سوادامهکالیوجدا شدن،توقف در اجراکومانپایانچاریوتخبردارمو آسوگیدو پا با هم به صورت چسبیدهچونبیآماده باشپاروبرگشتن به حالت اولآپ سوگیحالت راه رفتن سادهآپ کوبیایستادن به جلوجوچوم سوگیمانند نشستن روی زین اسبکو آسوگیایستادن ضربدریبوم سوگیبه حالت ببر ایستادنهاکناری سوگیایستادن درناتیرو دیرا(ی)برگشتن به سمت عقبمه ریپیشانیتوکچانهموکگردنکاسومسینهنانشیمبیضهپومکمرساندستپیون سان کوتنوک انگشتان دستجوجین پیون سان کوتنوک انگشتان دست(کف دست رو به بالا)سان باداککف دستسان نالتیغه خارجی دستسان نال دونگتیغه داخلی دستباتانگ سانپاشنه کف دستهان یون گاماکیک انگشت نیزه ای دستآگوم سانفاصله بین انگشت شصت و سبابهچهار مهارت اصلی تكواندو كه توسط فدراسیون جهانی تكواندو WTF استاندارد و مدون
گردیده است. عبارتند از:
1)      مبارزه            Besides Sparring
2)      فرم                                Form
3)      دفاع‌شخصی          Self Defence
4)      Breakingاصطلاحات متفرقه:
ت:  ضربه زدن و شکستن اجسام بوسیله پا
کوان:  ضربه زدن و شکستن اجسام بوسیله  دست            دو :هنر و روش
موم:  بدن            پال:  ساعد           پالموک:  مچ ساعد           جوموک:  مشت
مه جوموک:  زیر مشت       دونگ جوموک:  پشت مشت            آپ جوموک:  جلوی مشت
پالکوب:  آرنج               سون نال:  تیغه خارجی کف دست         موروپ:  زانو دارای:  ساق پا
نریو:  از بالا به پایین        اُلیو:  از پایین به بالا      یوپ:  پهلو       دولیو:  چرخش از خارج به داخل
پاکات:  از داخل به خارج         اَره:  پایین                مومتنگ:  وسط              الگول:  بالا
چاریوت:  خبردار ایستادن      چونبی:  آماده باش          دوجانگ:  محل تمرین
شیابجانگ:  محل مسابقه      توبوک:  لباس تکواندو        سا بو بتیم:  مربی
کان جن نیم:  استاد             کیونگ ره:  ادای احترام         کیهاب:  صدای بلند فریاد کشیدن
سوم سه:  نفس گیری           بال:  مچ پا به پایین               بال پاکو:  تعویض پا
سون:  دست                     تیرودورا:  برگشت به عقب          ایراسا:  بلند شدن
آنجا:  نشستن                     موک:  گردن                           توک:  چانه
سون موک:  مچ دست          بال نال:  تیغه خارجی پا            بال باداک:  انحنای کف پا
بال دونگ:  روی کف پا            آپ چوک:  زیر پنجه پا              دیت چوک:  انتهای کف پا
دیت کوم چی:  پشت پاشنه پا     دونگ پالموک:  روی ساعد        میت پالموک:  زیر ساعد
آن پالموک:  داخل ساعد          پاکات پالموک:  خارج ساعد         جیروگی:  ضربات پیچشی
جیروگی:  ضربات نفوذی با نوک انگشتان    چیگی:  ضربات شلاقی      موه ری:  پیشانی 
تیو:  پرش              مومو:  دویدن – دورخیز کردن     

چهارشنبه 27/8/1394 - 18:36 - 0 تشکر 692869


اعداد:


یك                   هانا                        HANA


دو                    تول                       ‏TOOL 


سه                ست                        SET 


چهار                نت                           NET 


پنج               دا ست                    DA SET 


شش            یا ست                    ‎YA SET


هفت            ایل كوپ                  IL KOOP 


هشت          یو دول                  YOO DOL


نه                 آ هوپ                      A HOP


ده                 یول                             YoL


***************************************************


یكمین           ایل                                IL


دومین          یی (ای)                         YI


سومین        سام                          SAM


چهارمین      سا                                SA


پنجمین         او                                  O


ششمین      یوك                           YUK


هفتمین       چیل                          CHIL


هشتمین      پال                           PAL


نهمین         كیو                           KYO


دهمین        شیپ                         SHIP


برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.