انجمن ها > انجمن شمال > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
شمال (بازدید: 354)
سه شنبه 21/3/1392 - 0:16 -0 تشکر 610467
سروده های مازنی بهروز رها

سلام دوستان
انشالله در این مبحث چند تا از سروده های مازندرانی ام را براتون به نمایش در میارم.
باشد که مقبول افتد.


سه شنبه 21/3/1392 - 0:18 - 0 تشکر 610468


((دگرس))


مه دل خوانه، بورم به مازندرون


بورم بگردم ، اونجه دشت میون


بورم اونجه هنیشم،اون جنگل سبز میون


بورم کنــار روخنه ، هاکنم اون اوره میــون


مه دل خوانه، بورم به مازندرونمه دل اونجه ، مه جان اونجه


همه فکر و خیالم اونجه


هسّمه عاشق اون سبزه وا گل


عاشق دارا درختا سنبل


مه دل خوانه، بورم به مازندرونآخه من عاشق اون دریامه


عاشق جنگلا اون صحرامه


عاشق چهچه اون بلبل مس


عاشق وارشا ورفا وامه


مه دل خوانه، بورم به مازندرونمن که اسیرا خسّومه،اینجه وا این شهر کنار


مه دل برای مازرون ، ندارنه هیچ صبــر و قـرار


مه دل اون مردم باصفا وسّه پر زنده


یاد اون مهرا وفا مه گوش ور پر زنده


مه دل خوانه ، بورم به مازندرونمازرون مهرا وفا فراوونه


مازرون عشقا صفا فراوونه


مازرون عاشق دل خسّه دارنه


مازرون شکوفه ها فراوونه


مه دل خوانه ، بورم به مازندرونبهروز((رها))سه شنبه 21/3/1392 - 0:18 - 0 تشکر 610469


(دلتنگی)


گاه وقتا که این غریبه جا


میچکا رسنه بگوش جیک جیک


هر وخکه پر زنه ناخوری با هم


تک و توک اشنیک کلاجا چلچلا


سیو کلاج نماشسر که انه قارا قار کنده همش دار بالا


یواشک دیوار سر با ترسا لرز


بامشی پخوک بزه نیشته اسا


هر موقع که رت و ورق آسمون


وارشا ورف ایارنه شه همرا


سیه زمسون سر که چپری


ورف زنده اینجه مث پوس کلا


مازرون ور دیگه مه کچک دل


پر زنده مث کوتر شونه هوا


ناله کنده هر طرف سر کشنه


غصه خرنه وونه گج چیندکا


کفنه یاد مازرونا باهار یاد اون جنگلا دارا اون دریا


یاد تلارسرا منزلا تلم یاد اون منگوا گوگزا وا ورزا


اون کوبا اون لمه وا اون کله سی


لوشا پرچیما کلک اون خارجا


اونجه که میچکا کنده جرکه


ثوم دوک کشنه مرزپه سیو تیکا


اونجه که زنا مردی تیساپه لینگ


دوش به دوشا دس به دس کنه نشا


کیمه ی دله نیشته بینج ره پنه


وخت شوپه هایا های کنده ریکا


یاد اون کمل به سر هاکرد خنه


دشت سرا جینگاوا کمل کوفا


اونجه که موجهای دریا همیشه


ساحل جا مردم ره کنده صدا


باز مه دل یاد مازرون کفنه باز به یاد مازرون کمبه صفا


بدونین قدر مازرون عزیز


خله سخت هسه برار غریبه جا


مازرون ته دور بگردم الهی


خووش هسی خله هم دارنی صفا


بهروز (رها)


پنج شنبه 23/3/1392 - 12:46 - 0 تشکر 611259


((سربلن))


مازرونی همیشه مهروونه


صفا دارنه خله هم خش زوونه


مازرونی دل مانند دریا


گت دل دارنه وا هسه باصفا


مازرونی سرافرازه خدایی


ونه آینده هم ناب و طلایی


به دینداری تک هسه بی رقیبه


ایرانی هسه وا خله نجیبه


همیشک سربلن مث سوره دار


قویا خش قدا بالا وا ویشار


مث کوه دماوند استواره


الهی دشمن دل بوه پاره


مث عقاب همش پرواز کنده


شه بال ره اون بالا وه واز کنده


میای جا بالاتر ره اشنه


مث ماه تتی اون بالا وشنه


مازرون چشمه ی آب حیاته


مازرونی ور شاخ نباته


مازرونی مث شیرا پلنگه


خله باهوشه وا خله زرنگه


مازرونی خله غمخوار وونه


همیشه بی کسون یار وونه


مازرونی سر دس خدائه


ونه ورد زوون علی مولائه


مازرونی شه خدره گم نکنده


شه اصالت ره وه تموم نکنده


مازرونی اگرچه باغروره


ولی دل با زوونش اتا جوره


مازرونی همیشه باوقاره


خش تیپا خش لباسا اهل کاره


مازرونی عزیزا نازنینه


مازرون بهترین جای زمینه


مازرونی مث دریای قرزم


ونه عمق محبت نوونه کمدرد همزووناره چاره هسه


کئو آسمون ستاره هسه


اسا با این همه تعریف چه خاره


متحد بووهیم با یک اشاره


چه خاره دس به دس بوئیم همیشه


چه خاره هم نفس بوئیم همیشه


برای حل مشکل تومبی اسا


دوش به دوش بوشیما بویم یک صدا


برارون دس به دس هادیم که بازم


مازرونی ایده بوه حاکم


اگر خانی که ته نوم جا بهیره


مازرونی به هرجا پا بهیره


اما ونه با هم همرا بووهیم


به فکر ساختن فردا دووهیم


اما ونه مثال شیر بوشیم


مثال حلقه ی زنجیر بوشیم


ته با درکا شعورا فهم بالا


بتوندی هنیشی اون بالا بالا


دیگه تنهایی وسه جم بهوویم


برو از جمع غمها کم بهوویم


برو با اتحاد قدرت بهیریم


شه حق ره با همه غیرت بهیریم


برو با یک زوونا یک عقیده


بوریم پیشواز افتابا سپیده


مازرون این دلاورهاره دارنه


بهترین مردم دنیاره دارنه


ساحل نشین خزر سربلنده


ونه اندیشه سبزه چون همنده


کئی پلاره یاد نکن برارجان


ته دور بردم ته مس چش ره قربان


خدایا حفظ هاکن این مردمون ره


فنا هاکن تموم دشمنون ره


بهروز_رها

پنج شنبه 23/3/1392 - 12:49 - 0 تشکر 611260


((سـوادكوه))
سـوادكوه ته صـفاره مـن بنـازم ## ته اون آب و هواره من بنـازم
سوادكوه ته مله سـبز هسّـا زیبـا ## دار سـر خوندنه بلبلا میچـكا
مغــوم كـوترته پـر بیـّه هـرجـا ## پاپلی پـر زنـده میــون گلـها
مـردم سـوادكوه پرجوشـا پـركار ## دشت دله نشا كنّه چه خارخار
ســوادكوهی خواخـر تن نوّه نخار ## شــیرزن هسّــیا امـه افتـخار
ســوادكوه تـه تلارا تـه كسـلیون ## ته ولـوپی و راس اوپی قـربون
زیراب عبـدالحق ته درد درمـون ## شـاه بالو آقاره بئی دس دامون
پل ســفید مـركـز ســوادكـوهه ## بـرو میـار كلا چـه باشـكوهه
دوآبـا طالعــا شــورمسّ روآر ## كـوها سـنگ دله هسّه بینج زار
بهشت سـرسـرا همـون شـیرگاهه ## ونه مكان خشــتاخشتش طلائه
ونـه جنـــگل رفـع دردا بلائـه ## لطف خـدا بـورخل تا زیـولائه
بشل ، بینجسونك مشـته ونـوشـه ## انـداركلی گل باغ دارنـه ویشـه
ملـفه وا چـالی بهشت گـوشــه ## مهـــربـونی تـه زن ومرد پیشه
ورسكاســرخ آبادخش بكابوره ## بـویـن گلـــردك آبشــار اوره
تمـاشـایی هسّـه تـه ورسـك پل ## ته كوه دله چشمه كنــده قل قل
اوریم تا ضیه خل هم خلـه راهه ## رجه وا ده میـون لطف خــدائه
برو لفـور ونـه صــفاره هـارش ## زنهــا وا مـردم وفـاره هـارش
بـورخـانی تا اسـبوكلاره بـوین ## جـوانـان همه باخــداره بـوین
دراسـله عاروس ســوادكـوه ره ##اوئـه زمــزم ، گلابــدرّه اوره
ســوادكوه افتـخار ملك ایـرون ## هسّـه مرز شـیجاعونا دلـیرون
سوادكوه ای عاروس ملك ایرون ## بوئی سـرزنده ته با لطف یزّون
بهروز ((رها))


پنج شنبه 23/3/1392 - 12:50 - 0 تشکر 611261


((صفای مازرون))


مازرون ته صفاره من بنازم


ته اون آب و هواره من بنازم


مازرون مه دل اینجه تسه تنگه


ته اون گت گت داره من بنازم


ته ریکاهون همه خش قدا بالا


ته مردای وفاره من بنازم


کیجاهون سر به زیرا با محبت


ته زنان حیاره من بنازم


مازرون ته امه دل ره بوردی


ته شهرا روستاهاره من بنازم


ساری سور دار دچله دور


ته تجن ته تلاره من بنازم


هراز و بندپه چنده خووشه


بابلسر زیباره من بنازم


بابل سبزه میدون چنده خاره


آمل سنگراره من بنازم


زاغمرز مله پرسبزه هسه


ونه تنگ روآره من بنازم


کلاردشتا چالوسا محمودآباد


بهشهرا گلوگاره من بنازم


رامسرا نوشهرا نورا چمستان


ته دشت سر نشاره من بنازم


تنکابن که همون شهسواره


ونه اون میوه هاره من بنازم


ته شیرگاها سوادکوهه بلاره


قائوشهرا نکاره من بنازم


بهمنیرا پل سفیدا زیراب


جوبار فری کناره من بنازم


بگردم من ته شنهای ساحل ره


ته دلواز دریاره من بنازم


ته مردای قویا با شجاعت


ته همت بالاره من بنازم


مازرون ته صفاره من بنازم


ته اون آب و هواره من بنازم


بهروز (رها)

يکشنبه 26/3/1392 - 19:57 - 0 تشکر 612021


((مازرون))


مازرون مله سبزه وا زیبا،دارنه جنگلا دریا


دارسر خوندنه بلبلا میچکا،هوا هسّه باصفا


مغوم کوترته پر بیّه هرجا،صدا پیچنه هوا


پاپّلی پر زنده میون گلا،خله دارنه تماشاکرک قتک قتک جیک چیندکا


صوایی خار خوندش کنده تلا


اولی کنّه همیشه غاز و سیکا


ککیم پرچیم سر گل ره کنده وا


دارکوتن شه چکوم ره زنده داره


شکروم پر بزوئن چنده خارهمردای مازرون چه با صفانه


زنان هم مهربونا با حیانه


مردمش مهمان نوازا رفق دوس


همه جا هسّه مثّ باغ فردوس


دشت سر بینج خوشه چون طلائه


همه از برکتا لطف خدائهمازرون افتخار کل ایرون


هسّه مرز شیجاعونا دلیرون


مازرون ای عروس ملک ایرون


بویی سرزنده ته با لطف یزِّونبهروز رها


برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی