ورزش و تندرستی (بازدید: 1412)
دوشنبه 30/11/1391 - 10:4 -0 تشکر 590452
کامل ترین مقاله درمورد گارد کشتی

منبع:http://varzesh.tarlog.com/post/1134/ نوشته: محمد تازه عصاره

گارد در ورزش کشتى
گارد عبارت است از نحوهٔ قرار گرفتنِ کشتى‌گیر در مقابل حریف، یا نحوهٔ تقابل دو کشتى‌گیر در مقابل هم، و یا طریقهٔ ایستادن کشتى‌گیر براى انجام کشتى. گارد، زمانى صحیح و قابل اطمینان است که تعادل کشتى‌گیر را در تمام عملیات و مانورها، هنگام کشتى گرفتن، کنترل نماید، و آن نیز زمانى است که عملیات انجام شده از نظر فیزیکى صحیح باشد تا مرکز ثقل به‌وجود آمده مانع عدم تعادل کشتى‌گیر نگردد.در گاردها، دست‌ها نقش مهمى را در کنترل بدن و حفاظت پاها ایفاء مى‌نمایند. گاردها در ورزش کشتی، با توجه به نوع کشتی، نحوهٔ قرار دادن پاها، میزان خم شدن به‌طرف جلو، و همچنین تقابل این گاردها در مقابل هم، انواع مختلفى دارد.    

http://www.aftabir.com/images/sport/sports/wrestling/22.gifصولاً نوآموزان براى انتخاب صحیح و مناسب نوع گارد، متناسب با توانائى‌هاى خود، باید داراى ضوابطى مبتنى بر اصول علمى باشند

دوشنبه 30/11/1391 - 10:5 - 0 تشکر 590453


آزمون واکنش


    در آزمون واکنش، نوآموز به‌طور ایستاده، هر دو پاى خود را در یک خط قرار مى‌دهد و سپس بدون توجه به حرکت پاها و یا تصمیم‌گیرى در مورد حرکت آنها، در حالى که تفکر خود را از این موضوع منحرف مى‌کند، خود را چندین‌بار به‌طرف جلو رها کرده، تا با واکنشى که به‌منظور ممانعت از سقوط خود به روى تشک یا زمین از خود نشان مى‌دهد، یکى از پاهاى خود را به طرف جلو بگذارد، در نتیجه، پائى که زودتر واکنش نشان مى‌دهد، براى ممانعت از سقوط بدن در جلو قرار مى‌گیرد، طبعاً از واکنش بیشترى نسبت به پاى دیگر برخوردار است، و این ملاک مناسبى براى کشتى‌گیران رشتهٔ آزاد است که در هنگام زیرگیرى از جانب حریف با واکنش مناسب و سریع دفاع کرده، پاى خود را عقب بکشد. بنابراین، هرگاه پاى چپ کشتى‌گیرى داراى واکنش بیشترى باشد بهتر است که چپ‌گارد باشد، و هرگاه پاى راست کشتى‌گیرى داراى واکنش سریعترى باشد بهتر است که راست‌گارد باشد. در صورتى‌که در آزمون‌هاى متعدد مشخص شود که هر دو پاى کشتى‌گیر، به یک نسبت داراى واکنش مى‌باشد، بهتر است آزمون قدرت را نیز انجام دهد تا در انتخاب نوع گارد، دقیق‌تر عمل کند

دوشنبه 30/11/1391 - 10:6 - 0 تشکر 590454


 آزمون قدرت    در آزمون قدرت، نوآموز به‌طور ایستاده، هربار روى یکى از پاهاى خود مى‌نشیند و سپس بلند مى‌شود. در این حالت، سهولت نشستن روى هر یک از پاها، نشان‌دهندهٔ بالا بودن قدرت بیشتر آن آن پا خواهد بود که در نتیجه، هر کدام از پاها که قدرت کمترى داشته باشد، به‌عنوان پاى گارد (پاى جلوئی) انتخاب مى‌شود، و پائى که قویتر باشد، به‌عنوان پاى غیرگارد، عقب گذاشته مى‌شود، تا در صورتى‌که حریف پاى جلوئى (پاى گارد) را گرفت کشتى‌گیر مدافع بتواند، روى پاى عقب به‌عنوان پاى ستون که قویتر است مقاومت کرده، تعادل بدن خود را حفظ کند

دوشنبه 30/11/1391 - 10:6 - 0 تشکر 590456


 گارد بهتر


   با توجه به انواع مختلفى از گاردها، گارد چپ و راست، نسبت به گارد جفت‌ یا ژاپنى از نظر دفاع در برابر حملاتِ حریف از مزایاى بیشترى برخوردار است این گارد از لحاظ واکنش مناسب و به موقع، شرایط بهترى را براى کشتى‌گیر مدافع فراهم مى‌کند، در صورتى‌که، کشتى‌گیرانِ جفت‌گارد، در هر لحظه از هر دو جهت ممکن است مورد هجوم کشتى‌گیر مجرى قرار گیرند. از این‌رو، این شیوه فاقد مزایاى قدرت تصمیم‌گیرى به‌موقع و آمادگى قبلى براى دفاع از بدن خواهد بود. در مورد حمله، در گارد مختلط، در شرایطى که مجرى جفت‌گارد است و مدافع، چپ‌گارد و یا راست‌گارد، کشتى‌گیر جفت‌گارد، حتى اگر توانائى اجراء فنون از هر دو جهت را داشته باشد و بتوانند فنون را دوسویه (از چپ و از راست) اجراء کند، فقط از یک جهت مى‌تواند به کشتى‌گیر مدافع حمله کند، و از طرفى چون، اکثر کشتى‌گیران معمولاً، از هماهنگى و ارتباط عصبى - عضلانى یک‌سویه برخوردار هستند و با توجه به اینکه بهترین تقسیم‌بندى تقابل گاردها، در مورد آموزش و یادگیریِ بهتر مهارت‌ها و فنون کشتی، گارد موافق و مخالف است، در نتیجه بهتر است که کشتى‌گیران یکى از دو نوع گارد چپ و یا راست را انتخاب نمایند

دوشنبه 30/11/1391 - 10:7 - 0 تشکر 590457    - گارد آزاد :    

    در گارد آزاد، با توجه به مقررات کشتى آزاد، مجرى مى‌تواند براى اجراء فنون از تمامى اعضاء بدن خود و حریف استفاده کند. از این‌رو، کشتى‌گیران مجرى و مدافع، براى محافظت از بدن و خصوصاً از پاها، در مقابل حملات حریف، از گاردى خمیده به طرف جلو استفاده کرده، دست‌ها را به‌منظور محافظت از پاها در مقابل بدن، قرار مى‌دهند (شکل - گارد در کشتى آزاد).    

گارد در کشتى آزاد

    - گارد فرنگى :    
    در گارد فرنگی، با توجه به مقررات کشتى فرنگی، مجرى فقط مجاز است براى اجراء فنون، از بالاتنهٔ حریف استفاده کند، و کشتى‌گیران مجرى و مدافع، مجاز به استفاده از گاردى خمیده نیستند، از این‌رو کشتى فرنگى از گاردى قائم و بدون خمیدگى برخوردار است (شکل - گارد در کشتى فرنگى).    


گارد در کشتى فرنگى
انواع گارد با توجه به روش قرار دادن پاها
    - گارد چپ:    
    در گارد چپ، کشتى‌گیر، پاى چپ خود را جلو و پاى راست خود را عقب مى‌گذارد. در این حالت، پاى چپ را پاى گارد، دست چپ را دست گارد، پاى راست را پاى غیرگارد، دست راست را دست غیرگارد، و کشتى‌گیرى را که داراى این نوع گارد است، کشتى‌گیر چپ‌گارد مى‌گویند (گارد چپ - کشتى‌گیر چپ‌گارد).    


گارد چپ (کشتى‌گیر چپ‌گارد)

    - گارد راست :    
    در گارد راست، کشتى‌گیر، پاى راست خود را جلو و پاى چپ خود را عقب مى‌گذارد، در این حالت، پاى راست را پاى گارد، دست راست را دست گارد، پاى چپ را پاى غیرگارد، دست چپ را دست غیرگارد، و کشتى‌گیرى را که داراى این نوع گارد است، کشتى‌گیر راست‌گارد مى‌گویند (شکل - گارد راست - کشتى‌گیر راست‌گارد).    


گارد راست - کشتى‌گیر راست‌گارد


    - گارد جفت (ژاپنى) :    
    در گارد جفت، کشتى‌گیر هر دو پاى خود را در یک خط قرار مى‌دهد، به‌طورى‌که هیچ‌یک از پاهاى کشتى‌گیر، جلوتر یا عقب‌تر نباشد. در این حالت، در شرایط مختلف، با توجه به جهت گرفتن فنون و سمت اجراء مهارت‌ها، دست و پاى گارد مشخص مى‌شود، و کشتى‌گیرى را که داراى این نوع گارد است، کشتى‌گیر جفت‌گارد مى‌گویند (شکل - گارد جفت یا ژاپنى - کشتى‌گیر جفت‌گارد).    


گارد جفت یا ژاپنى - کشتى‌گیر جفت‌گارد

دوشنبه 30/11/1391 - 10:8 - 0 تشکر 590458    - گارد باز :    
    در گارد باز، کشتى‌گیر به حالت نیمه‌خمیده به‌طرف جلو، حفاظت و کنترل ضعیفى روى پاهاى خود دارد و معمولاً از این نوع گارد در کشتى فرنگى استفاده مى‌شود.    
    - گارد بسته :    
    در گارد بسته، کشتى‌گیر به حالت کاملاً خمیده به‌طرف جلو، کنترل و حفاظت کاملى روى پاهاى خود دارد. از این نوع گارد، در کشتى آزاد استفاده مى‌شود.
نواع گارد با توجه به تقابل گاردهاى دو کشتى‌گیر در مقابل هم
گارد موافق
    هرگاه دو کشتى‌گیر با گاردى یکسان، در مقابل هم قرار گیرند، داراى گاردى موافق هستند.    
    - هر دو چپ‌گارد :    
    در حالت ”هر دو چپ‌گارد“، هر دو کشتى‌گیر با گارد چپ در مقابل هم قرار مى‌گیرند (شکل - گارد موافق، در حالتى که هر دو کشتى‌گیر چپ‌گارد هستند).    


گارد موافق، در حالتى که هر دو کشتى‌گیر چپ‌گارد هستند.


    - هر دو راست‌گارد :    
    در حالت ”هر دو راست گارد“، هر دو کشتى‌گیر با گارد راست در مقابل هم قرار مى‌گیرند (شکل - گارد موافق، در حالتى که هر دو کشتى‌گیر راست‌گارد هستند).    


گارد موافق، در حالتى که هر دو کشتى‌گیر راست‌گارد هستند.


    - هر دو جفت‌گارد :    
    در حالت ”هر دو جفت‌گارد“، هر دو کشتى‌گیر، داراى گارد ژاپنى هستند (شکل - گارد موافق، در حالتى که هر دو کشتى‌گیر جفت‌گارد هستند).    


گارد موافق، در حالتى که هر دو کشتى‌گیر جفت‌گارد هستند.

گارد مخالف
    هرگاه دو کشتى‌گیر با گاردى متفاوت، در مقابل هم قرار گیرند، داراى گاردى مخالف هستند.    
    - مجرى راست و مدافع چپ :    
    در این حالت، کشتى‌گیر مجری، راست‌گارد و کشتى‌گیر مدافع چپ‌گارد است (شکل - گارد مخالف، حالتى که کشتى‌گیر مجرى راست‌گارد و مدافع چپ‌گارد است).    


گارد مخالف، حالتى که کشتى‌گیر مجرى راست‌گارد و مدافع چپ‌گارد است.


    - مجرى چپ و مدافع راست :    
    در این حالت، کشتى‌گیر مجری، چپ‌گارد و کشتى‌گیر مدافع راست‌گارد است (شکل - گارد مخالف، حالتى که کشتى‌گیر مجرى چپ‌گارد و مدافع راست‌گارد است).    


گارد مخالف، حالتى که کشتى‌گیر مجرى چپ‌گارد و مدافع راست‌گارد است.


گارد مختلط
    هرگاه دو کشتى‌گیر با گاردى متفاوت در مقابل هم قرار گیرند، به‌طورى‌که یکى از آنها داراى گارد ژاپنى (جفت‌گارد) و دیگرى داراى گارد چپ و یا راست باشد، تقابل آن دو گارد را مختلط مى‌گویند.    
    - مجرى جفت و مدافع چپ :    
    در این حالت، کشتى‌گیر مجرى داراى گارد ژاپنى و کشتى‌گیر مدافع داراى گارد چپ مى‌باشد (شکل - گارد مختلط، در حالتى که مجرى جفت‌گارد و مدافع چپ‌گارد است).    


گارد مختلط، در حالتى که مجرى جفت‌گارد و مدافع چپ‌گارد است.


    - مجرى جفت و مدافع راست:    
    در این حالت، کشتى‌گیر مجرى داراى گارد ژاپنى و کشتى‌گیر مدافع داراى گارد راست مى‌باشد (شکل - گارد مختلط، در حالتى که مجرى جفت‌گارد و مدافع راست‌گارد است).    


گارد مختلط، در حالتى که مجرى جفت‌گارد و مدافع راست‌گارد است.


    - مجرى راست و مدافع جفت :    
    در این حالت کشتى‌گیر داراى گارد راست و کشتى‌گیر مدافع داراى گارد ژاپنى مى‌باشد (شکل - گارد مختلط، در حالتى که مجرى راست‌گارد و مدافع جفت‌گارد است).    


گارد مختلط، در حالتى که مجرى راست‌گارد و مدافع جفت‌گارد است.


    - مجرى چپ و مدافع جفت :    
    در این حالت، کشتى‌گیر مجرى داراى گارد چپ و کشتى‌گیر مدافع داراى گارد ژاپنى مى‌باشد (شکل - گارد مختلط، در حالتى که مجرى چپ‌گارد و مدافع جفت‌گارد است).    


گارد مختلط، در حالتى که مجرى چپ‌گارد و مدافع جفت‌گارد است.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی