دانشگاه هدفمند؛ چشم انداز آموزش و پرورش، تحول حوزه و دانشگاه

راههای ورود به مدرسه با استراتژی جهانی شدن جهت تدوین كتابهای درسی و همچنین شناخت، شكوفایی و مدیریت استعدادها