انجمن ها > انجمن خانواده > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
خانواده (بازدید: 293)
دوشنبه 15/8/1391 - 10:37 -0 تشکر 571706
قانون حمایت خانواده

ماده 1 :

به كلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود رسیدگی به امور مذكور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

دوشنبه 15/8/1391 - 10:38 - 0 تشکر 571707


ماده 2 :
 منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یك از زن و شوهر و فرزندان وجد پدری و وصی و قیم است كه از حقوق و تكالیف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن ) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد. ی است

دوشنبه 15/8/1391 - 10:40 - 0 تشکر 571708ماده 3 :
 دادگاه می تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را كه برای روشن شدن استمداد از مددكاران اجتماعی و غیره به هر طریق كه مقتضی باشد انجام دهد.

دوشنبه 15/8/1391 - 10:41 - 0 تشکر 571709ماده 4 :
دادگاه هر یك از طرفین را كه بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق كارشناسی و حق داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید همچنین در صورت لزوم راسا وكیل معاضدتی برای او تعیین خواهد كرد. در صورتی كه طرف بی بضاعت محكوم له شود محكوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه های مذكور و حق الوكاله وكیل معاضدتی خواهد گردید. وكلا و كارشناسان مذكور مكلف به انجام دستور دادگاه می باشند.

دوشنبه 15/8/1391 - 10:42 - 0 تشکر 571710ماده 5 :
 دادگاه در صورت تقاضای هر یك از طرفین مكلف است موضوع دعوی را به استناد رسیدگی به اصل نكاح و طلاق به یك تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی كه مقتضی بداند راسا نیز دعوی را به داور ارجاع خواهد كرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین نامه دادرسی نمی باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.


در صورت عدم وصول نظر مذكور تا پایان مدت مقرر دادگاه راسا رسیدگی خواهد كرد مگر این كه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.


تبصره : در صورتی كه طرفین به تعیین داور تراضی نكرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد كرد هرگاه اشخاص مذكور از قبول داوری امتناع كرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می شوند.

دوشنبه 15/8/1391 - 10:42 - 0 تشکر 571712ماده 6 :
 داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند كرد و در صورتی كه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر كتبا به دادگاه اعلام می نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند در صورتی كه طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می نماید مگر این كه رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد كه در این صورت ملغی الاثر می شود.


هرگاه یكی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رای مقتضی یا گواهی عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.

دوشنبه 15/8/1391 - 10:43 - 0 تشکر 571713ماده 7 :
هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یكدیگر طرح نمایند دادگاهی كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یك روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.


در صورتی كه یكی از زوجین مقیم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی كه در ایران مقیم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی را كه در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت .


تبصره : در مورد مذكور در این قانون اگر طرفین اختلاف ، مقیم خارج از كشور باشند می توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احكام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می تواند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ حكم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذكر دلایل و پیوست نمودن مدارك و مستندات آن از طریق كنسولگری ایران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی كرده و رای مقتضی صادر می كند و به دستور دادگاه رونوشت رای برای اقدام قانونی به كنسولگری مربوط ارسال می گردد.


ثبت احكام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی كه قانونا باید در اسناد سهلی یا دفتر كنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام رای قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

دوشنبه 15/8/1391 - 10:44 - 0 تشکر 571714ماده 8 :
در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.


1 - توافق زوجین برای طلاق .


2 - استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی كه شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ایفا هم ممكن نباشد.


3 - عدم تمكین زن از شوهر.


4 - سو رفتار و یا سو معاشرت هر یك از زوجین به حدی كه ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.


5 - ابتلا هر یك از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی كه دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.


6 - جنون هر یك از زوجین در مواردی كه فسخ نكاح ممكن نباشد.


7 - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار یا حرفه ای كه منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.


8 - محكومیت زن یا شوهر به حكم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی كه مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.


9 - ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممكن سازد.


10 - هرگاه زوج همسر دیگری اختیار كند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.


11 - هر یك از زوجین زندگی خانوادگی را ترك كند. تشخیص ترك زندگی با دادگاه است .


12 - محكومیت قطعی هر یك از زوجین در اثر ارتكاب جرمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.


تشخیص این كه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .


13 - در صورت عقیم بودن یكی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی كه زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یكدیگر صاحب اولاد شوند.


14 - در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی .


تبصره : طلاقی كه به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امكان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق كتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است .

دوشنبه 15/8/1391 - 10:44 - 0 تشکر 571716ماده 9 :
 در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه یكی از طرفین عقد بخواهد از وكالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه كند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهی عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.

دوشنبه 15/8/1391 - 10:45 - 0 تشکر 571717ماده 10 :
 اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت .


متقاضی گواهی عدم امكان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید كه در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون گواهی عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذكور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.


هر یك از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یك سال محكوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری كه طلاق را ثبت نماید.

دوشنبه 15/8/1391 - 10:46 - 0 تشکر 571718ماده 11 :
 دادگاه می تواند به تقاضای هر یك از طرفین در صورتی كه صدور گواهی عدم امكان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محكوم نماید مشروط به این كه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم له یا ایجاد درآمد كافی برای او كاهش درآمد یا عسرت محكوم علیه یا فوت محكوم له به حكم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.


در موردی كه گواهی عدم امكان سازش به جهات مندرج در بندهای 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذكور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به این كه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حكم دادگاه قطع خواهد شد.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی