ورزش و تندرستی (بازدید: 5048)
پنج شنبه 16/6/1391 - 14:36 -0 تشکر 545593
قوانین و مقررات هندبال

هندبال ورزشی گروهی است که دو تیم شرکت کننده در آن، هر کدام دارای هفت بازیکن هستند، از این هفت بازیکن یک نفر به عنوان دروازه‌بان جلوی دروازه می‌ایستد. در ورزش هندبال بازیکنان برای کسب امتیاز باید توپ را درون دروازه حریف جای دهند. در این ورزش از دست برای پاس دادن و شوت کردن استفاده می‌شود. در هندبال تیمی برنده‌است که تعداد گل بیشتری بزند. این بازی در سال ۱۹۲۰ میلادی ابداع گردید. مدت استاندارد بازی هندبال دو نیمه ۳۰ دقیقه‌ای است.


 

پنج شنبه 16/6/1391 - 14:36 - 0 تشکر 545596

هندبال داخل سالن، هندبال روی چمن، هندبال ساحلی (شنبال)، هندبال چکی، هندبال آمریکایی و هندبال گیلیک، اقسام مختلف هندبال هستند. به هندبالی که به صورت امروزی و در داخل سالن انجام می‌شود، هندبال تیمی، هندبال المپیکی و هندبال اروپایی نیز می‌گویند. هندبال روی چمن و هندبال چکی از انواع خارج سالنی هستند که در گذشته بیشتر مرسوم بوده‌اند. نوع دیگر هندبال که در ساحل‌ها برگزار می‌گردد، هندبال ساحلی یا شنبال (به انگلیسی: sandball) است. شکل و روش هندبال آمریکایی و هندبال گیلیک کاملا" با هندبال مرسوم و آنچه که در المپیک برگزار می‌گردد، متفاوت است. ورزش هندبال یک ورزش سریع است که دارای برخوردهای بدنی فراوان است.

پنج شنبه 16/6/1391 - 14:36 - 0 تشکر 545600

در بازی استاندارد برای افراد بالای ۱۶ سال، در دو نیمه ۳۰ دقیقه‌ای و یک زمان استراحت ۱۰ دقیقه‌ای میان این دو نیمه برگزار می‌شود. برای افراد ۱۲ تا ۱۶ سال، در دو نیمه ۲۵ دقیقه‌ای و یک زمان استراحت ۱۰ دقیقه‌ای میان این دو نیمه برگزار می‌شود. برای افراد ۸ تا ۱۲ سال، در دو نیمه ۲۰ دقیقه‌ای و یک زمان استراحت ۱۰ دقیقه‌ای میان این دو نیمه برگزار می‌شود. و تیمی برنده‌است که بیشترین گل را به تیم حریف بزند.

پنج شنبه 16/6/1391 - 14:38 - 0 تشکر 545611

زمین بازی :


1)محوطه ای است به شكل مستطیل كه طول آن 40متر و عرض آن 20 متر می باشد . این زمین دارای دو محوطه دروازه (قانون 1:4 و قانون 6 )و یك محوطه بازی است .دو خط بلند طولی را خطوط كناری و خطوط كوتاه انتهایی را خط دروازه (بین دو پایه دروازه )یا خط بیرونی دروازه (دو طرف دروازه )می نامند .زمین بازی حداقل باید در طول خطوط كناری یك متر و در پشت خط بیرونی دروازه 2 متر حریم داشته باشد . وضعیت زمین بازی نباید به صورتی تغییر یابد كه باعث كسب آوانتاژیكی از تیم ها شود .


2)در وسط هر خط دروازه یك دروازه قرار میگیرد دروازه ها باید به خوبی در زمین یا دیوار پشت ان نصب شده باشند .ابعاد داخلی هر دروازه 2 متر ارتفاع و 3 متر طول دارد .هر دروازه دارای 2 پایه است كه به وسیله  یك تیر افقی به یكدیگر متصل می شوند.لبه پشتی پایه ها با لبه بیرونی خط دروازه منطبق است پایه ها و قطعه افقی بالای آنها  باید مقطعی به ابعاد 8 سانتیمتر داشته باشد . سه بخش دروازه كه از داخل زمین نمایان است باید سطوح آن با دو رنگ متفاوت كه ضمنا ً با زمینه پشت دروازه اختلاف واضح داشته باشد رنگ آمیزی شود .


دروازه ها باید مجحز به تور باشد به نحوی كه توپ پرتاب شده به دروازه به سرعت از آن خارج نشود .


3)كلیه خطوط زمین جزء قسمتی از منطقه ایست كه آن را محدود می كند .خط دروازه ها ما بین دو پایه دروازه 8 سانتیمتر و ما بقی خطوط 5 سانتیمتر پهنا دارد . خطوط بین دو منطقه مجاور را می توان به وسیله ی رنگی متفاوت از كفپوش مجاور آن منطقه جایگزین نمود .


4)در مقابل هر دروازه یك محوطه دروازه قرار دارد محوطه دروازه به وسیله خط دروازه محدود و معین می شود (خط شش متر )كه به شرح ذیل رسم میگردد :


یك خط به طول سه متر و به فاصله شش متر موازی و قرینه با خط دروازه در داخل زمین كشیده می شود.(از لبه عقبی خط دروازه تا لبه جلو ئی خط محوطه در وازه )و این خط از هرطرف با یك ربع دایره به شعاع شش متر (به مركز زاویه عقب داخلی پایه های دروازه ) به خط بیرونی دروازه متصل می شود.


5) خط پرتاب آزاد ( نه متر ) یك خط منقطع است كه طول هر نقطه و فاصله بین قطعات 15 سانتیمتر است .این خط به فاصله سه متر و موازی با خط منطقه دروازه رسم می شود .


6)خط 7 متر یك متر طول دارد و موازی با خط دروازه كشیده می شود . فاصله این خط با لبه پشتی خط دروازه 7 متر است و دقیقا در مركز و مقابل دروازه كشیده می شود.


7)خط محدودیت دروازه بان (4متر )به طول 15 سانتیمتر و موازی با خط دروازه كشیده میشود . فاصله این خط با لبه ی پشتی  خط دروازه 4 متر و دقیقا در مركز و مقابل دروازه قرار دارد  .


8)خط وسط زمین نقاط مركزی دو خط كناری را به یكدیگر متصل می نماید .


9)خط منطقه تعویض(بخشی از خط كناری )برای هر تیم به فاصله  5/4 متر از خط  وسط تعیین شده است .نقطه انتهایی خط منطقه تعویض به وسله خطی موازی با خط وسط و به طول 15 سانتیمتر به سمت داخل  خط كناری و 15 سانتیمتر به سمت خارج خط كناری مشخص می گردد.

پنج شنبه 16/6/1391 - 14:39 - 0 تشکر 545616

بازیكنان :


هر تیم شامل 12 بازیكن می بیاشد كه از این 12 نفر هفت نفر داخل زمین هستند پنج نفر ذخیره می باشند .از هفت نفر بازیكنان اصلی یك نفر به عنوان دروازه بان معرفی می شود . هر تیم بایستی حداقل 5 بازیكن داخل زمین داشته باشد تا بازی شروع شود .


برای مینی هندبال در آموزش و پرورش تیم شامل 10 نفر بازیكن می باشد كه از این 10 نفر شش نفر داخل زمین بعنوان بازیكن اصلی قرار می گیرند چهار نفر ذخیره محسوب می شوند.


وقت بازی علامت پایانی و تایم اوت :


1)وقت عادی بازی برای تمامی تیمهائی كه 16 سال به بالا دارند در دو نیمه و هر نیمه به مدت 30 دقیقه است كه در بین آن 10 دقیقه استراحت داده میشود .


وقت عادی بازی برای تیم های جوان دو زمان 25 دقیقه ای برای گروه سنی 12 تا 16 سال و دو وقت 20 دقیقه ای برای گروه سنی 8 تا 12 سال می باشد . در هر دو موارد زمان استراحت 10 د قیقه می باشد .


2) چنانچه مسابقاتی كه برنده آن باید معلوم شود در پایان  وقت عادی مساوی تمام شود پس از پنج دقیقه استراحت  بازی در وقت اضافی ادامه خواهد یافت وقت اضافی شامل دو 5 دقیقه ای همراه با یك دقیقه استراحت در بین دو نیمه خواهد بود .در صورتی كه مسابقه همچنان مساوی باشد برنده به وسیله مقررات خاص همان مسابقات تعیین خواهد شد .

پنج شنبه 16/6/1391 - 14:40 - 0 تشکر 545621


توپ :


1)     توپ به شكل كروی و جنس آن از چرم و مواد مصنوعی است سطح توپ نباید براق و لغزنده باشد .


2)     اندازه توپ شامل محیط و وزن در رده های مختلف تیمی به صورت متفاوت به شرح ذیل می باشد .


محیط 60 -58 سانتیمتر و وزن 475 – 425 گرم (اندازه سه فدراسیون جهانی هندبال )برای مردان و جوانان (بالای 16 سال )


محیط 56 – 54 سانتی متر و وزن 375 – 325  گرم ( اندازه دو  فدراسیون جهانی هندبال ) برای زنان  و دختران جوان (بالای 14 سال )و پسران جوان 12 – 16 سال


محیط 52 -50 سانتی متر و وزن 330 – 290 گرم ( اندازه یك فدراسیون جهانی هندبال )برای دختران جوان (14 – 8 سال )و پسران جوان (12 – 8 )

پنج شنبه 16/6/1391 - 14:40 - 0 تشکر 545624

تایم اوت:


در ارتباط با تایم اوت داوران بوسیله علامت دست به وقت نگه دلر اعلام خواهند كرد چه زمانی بازی متوقف و چه زمانی بازی مجددا شروع می شود .


توقف وقت بازی به وسیله سه سوت كوتاه و علامت دست به وقت نگه دار اطلاع داده خواهد شد . پس از تایم اوت همواره باید شروع مجدد بازی بوسیله سوت اعلام شود .


هر تیم مجاز به استفاده از یك دقیقه تایم اوت تیمی در هر نیمه از وقت معمول بازی می باشد .

پنج شنبه 16/6/1391 - 14:41 - 0 تشکر 545631

هندبال ساحلی

زمین بازی هندبال:

مستطیلی به درازای 27 متر و پهنای 12 متر می باشد، که دو دروازه نیز در آن وجود دارد. کفپوش زمین بازی ماسه ای است که دست کم 40 سانتیمتر ژرفا دارد. 3 متر از پیرامون زمین بازی را برای ایمنی در نظر می گیریم.

منطقه اجرای بازی:

15 متر طول و 12 متر عرض دارد. خط کشی های مرزی با پلاستیک، نوارها یا طنابهای رنگی ساخته می شوند که 8 سانتیمتر بلندتر از زمین قرار دارند.

دروازه های هندبال ساحلی:

3 متر درازا و 2 متر بلندی دارند. این دروازه باید به خوبی در شن و ماسه قرار بگیرد. دروازه ها باید دارای تور باشند. منطقه دروازه بوسیله یک بند یا نوار مشخص می گردد. این بند موازی با خط عرضی پایانی زمین (خط دروازه) و به فاصه 6 متر جلوتر از آن قرار می گیرد.

منطقه جانشینی (تعویض):

15 متر طول و 3 متر عرض دارد و در بیرون و دو طرف زمین و موازی با خط های طولی زمین قرار دارند.

پنج شنبه 16/6/1391 - 14:44 - 0 تشکر 545641

مینی هندبال:


مینی هندبال ورزشی هماهنگ سازی شده برای کودکان با سن بالای 8 یا 9 سال است. کودکان در منطقه کوچکتری بازی می کنند و دروازه های کوچکتری دارند. قوانین نیز برای کودکان ساده سازی شده است. قوانین بازی هندبال معمولی، هماهنگ با مینی هندبال است، اما قوانین فنی و خطاها بر پایه سن کودکان و نوع بازی آنها تعیین می گردد.

پنج شنبه 16/6/1391 - 14:44 - 0 تشکر 545646

انواع خطا ها


در این بازی کارت زرد وجود دارد که کارت زرد دوم به معنای اخراج است البته اخراج در هندبال 2 دقیقه‌است وبعد از این مدت بازیکن دو باره به زمین بازمی‌گردد. هر 3 اخراج 2 دقیه اخراج کامل از بازی را به همراه دارد که داور آن را با کارت قرمز نشان می‌دهد.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی