زن ریحانه آفرینش (بازدید: 276)
سه شنبه 14/6/1391 - 21:25 -0 تشکر 543526
مقایسه ی شخصیت زن در اسلام و مکاتب دیگر

آئین پر ارج اسلام، شخصیت و منزلت والای برای مقام شامخ «زن» قائل شده است و با مسائل گوناگون خرافی و اعتقادات غلط که در مورد «زن» در طول تاریخ بشریت مطرح گردیده ، مبارزه کرده و محکوم نموده است. این مهم در شرایطی به وقوع پیوست که در برخی از مکاتب بشری و آئینهای ساختگی، به شدت زنان را تحقیر میکردند و آنان را طفیلی وجود «مردان» قلمداد مینمودند .

زنان همواره و به ویژه قبل از ظهور اسلام، از یک وضعیت نامطلوب برخوردار بودند، اما با ظهور دین اسلام حقوق و شخصیت و کرامت انسانی و هویت واقعی خود را پیدا کردند و در سآیه سار اسلام ، به ایمان والا دست یازیدند و در پرتو عفاف و پاکدامنی و شکیبایی و ثبات قدم و سایر فضائل پسندیدهی اخلاقی به کمالات عالیهی انسانی نائل آمدند .

سه شنبه 14/6/1391 - 21:26 - 0 تشکر 543527


زن در گذر تاریخ:


جهت مقایسهی جایگاه زن پیش از ظهور اسلام، با آن کرامتی که اسلام به زن بخشیده لازم است شمه ای از آن وضعیت اسفبار، را فهرست وار بیان کنیم.


این طور نبود که آدمیان نو سنگی نخست، تنها به کشاورزی بپردازند و بعد هم ساکن شوند، شاید نخست، زنان به گردآوری تخم گیاهان وحشی پرداختند و سپس پارهای زمین را کشت کردند و مردان نیز به کار نخجیر می پرداختند. بعدها ایشان ساکن شدند. در روزگار شکار، بیشتر کارهای پر رنج - شاید به غیر از شکار کردن - را بر دوش زنان میگذاشتند. مردان آن روزگار جوانمردی و غیرت پهلوانی نداشتند. خطر، هنگامی که گروهی نقل مکان می کردند، زنان و دختران اثاثها را جا به جا میکردند و مردان جز حمل سلاح و کسب آمادگی برای روبهرو شدن با خطر، دست به کاری نمی زدند. نگهداری کودکان هنوز کاملاً بر عهده ی زنان بود. بعضی چنین اندیشیده اند که زنها کشاورزی را آغاز کردند . این سخن چه بسا درست باشد. گردآوری تخم سبزی و تهیهی خوراکی بر عهدهی زنان گذاشته شده بود و مردان به شکار میپرداختند.


در بیشتر قبایل اولیه، وضع زن چندان با بردگی فاصله نداشت. حقیقت امر این است که زیادتر بودن حس همکاری زن، در تغییر وضع اجتماعی او بیشتر موثر بوده است تا تربیت فرهنگی مردان و ملاحظهی جهات اخلاقی. به اقرب احتمال، زن، سبب ترقی فن دوخت و دوز و نساجی، کوزهگری و سبدبافی، درودگری، خانهسازی شده است. و به اهلی کردن حیوان پرداخت و سرپرستی عمل کشاورزی را خود در دست گرفت. ظهور خانوادهی پدر شاهی، ضربت محکمی برای از بین بردن موقعیت زن به شمار میرود . از این به بعد، زن و فرزندانش به عنوان مملوک پدر یا برادر بزرگ قرار گرفتند و پس از آنان، زن به اختیار شوهرش درآمد. برای زناشویی ، همان گونه که غلام و کنیز را در بازار میخریدند، زن را نیز میخریدند. هنگام وفات شوهر، زن نیز مانند انواع دیگر دارایی وی، به میراث میرفت. در بعضی نقاط مانند گینهی جدید و جزایر سلیمان و فیجی و هندوستان و ... ، زن را خفه میکردند و با شوی مرده در گور میگذاشتند یا از وی میخواستند که خود را بکشد تا در حیات آن جهانی به خدمت شوهر قیام کند. در چنین خانوادههایی پدر خانوادهه حق داشت که با زن و فرزندان خود هرچه میخواهد بکند: آنان را بفروشد، یا کرآیه دهد و ....


همه جا در روی زمین ارزش زندگی زن کمتر از مرد بوده و چون زنان دختر میآورده اند.جشنی، نظیر جشنی که برای تولد پسران گرفته میشد، در کار نبوده است . مادرها احیاناً دختران خود را میکشتهاند تا آنان را از بدبختی برهانند.سه شنبه 14/6/1391 - 21:26 - 0 تشکر 543528


زن در بابل قدیم :


مرد میتوانست زن خود را طلاق دهد و تنها کاری که میکرد آن بود که جهیزیهی زن را به وی باز گرداند و به او بگوید: « تو زن من نیستی » ولی اگر زنی به شوی خود میگفت: « تو شوهر من نیستی » واجب بود که با غرق کردن وی را بکشند. نازایی ، زنا دادن ، ناسازگاری با شوهر ، بد اداره کردن خانه، همگی از چیزهایی بودند که برحسب قانون ، طلاق دادن زن را مجاز میساخت . هرودت گفته است : « بابلیان هنگام محاصره ، زنان خود را خفه میکنند تا در آذوقه صرفهجویی شود». به طور کلی وضع زن در بابل، پستتر از وضعیت زن در مصر، و وضعی که زنان رومی پس از آن پیدا کردند ، بود ولی از موقعیت زن در یونان قدیم ، یا در اروپا و قرون وسطی بدتر نبود ...سه شنبه 14/6/1391 - 21:26 - 0 تشکر 543529


زن در هند باستان:


در این جامعه نیز همانند جوامع دیگر جهان، از احترام، استقلال، شخصیت و مقام والای زن خبری نیست. زن در همهی عمر تحت سرپرستی پدر، شوهر یا پسر بوده بلکه شوهر بهسان خدای او بوده است . و زن هنگام خواب پای او را باید بوسه می زد. زن را روح گنهکاری می پنداشتند که در قالب او نمود پیدا میکرد و «تناسخ » را باور داشتند. اورا دروازهی جهنم پنداشته، و دانش را برای او، همچون قرار دادن شمشیر در کف میمون مست تلقی میکردند. بنا به اظهار خانم «ایندرا» در کتاب خود وضع زن در مهاباراتا « بعضی از اقوام هند، خلقت زن را اشتباه دوم خدایان خود میدانستند، و آنها را «طوق لعنت» صدا میزدند » . حق حیات، پس از مرگ شوهر، از او سلب شده و با طرح قانون پلید « ساتی » اضطرابات روحی بر وجود او سآیه افکنده بود. او باور داشت که پس از فوت همسر باید سوزانده شود . در ایالت « مارتا » سی زن باقی ماندند. دو نفر از مردان نامدار مردند. و دیگری سیزده زن داشت.


طبق قانون ساتی 29نفر از اینها زنده زنده خود را به آتش میکشند. و یکی پس از وضع حمل، خود را در آتش جهالت نیاکان به خاکستر مبدل میسازد.سه شنبه 14/6/1391 - 21:26 - 0 تشکر 543530


زن در مصر قدیم:


اگر در آداب دفن مصریان تتبع شود و بخواهند به آغاز آن برسند ، ناچار باید چنان باشد که سلاحها و افزار کار مرده جنگجو را با وی به خاک بسپارند یا چنان باشد که رسم «ساتی» را مانند آنچه در نزد هندوان مرسوم است ، معمول دارند و زنان و بندگان مرد را نیز با او در گور کنند که پس از مرگ به خدمت وی کمر بندند . چون در عملی کردن این رسم ، سختی و مشقت فراوانی برای زنان وجود داشت، مصریان تصویرها و مجسمههای کوچکی از زنان و غلامان و ملزومات دیگر میساختند و به جای آنان در گور مینهادند. در برخی از منابع نیز آمده است که هرگاه آب رود نیل کم می شد ، دختری را زینت کرده در میان رود غرق میساختند تا آب آن وفور یابد.سه شنبه 14/6/1391 - 21:27 - 0 تشکر 543531


زن در یونان:


در دولت شهرهای یونان تعداد زیادی غلام بودند که به هیچ وجه حق شرکت در امور دولتی را نداشتند . برای زنان نیز حقی وجود نداشت دختر در اندرون به سر میبرد، تعلیم مختصری میگرفت و جز آواز، پخت و پز و دوخت و دوز چیزی نمیآموخت. چون به سن ازدواج می رسید پدر همسری را پدر بدون مشورت با او اختیار مینمود . گزنفون نصایحی را که شوهر به زن خود میدهد چنین روآیت میکند: « نجابت زن در خانه نشستن است نه بیرون رفتن ولی روسیاهی مرد از دنبال کار نرفتن است و در خانه ماندن . پس تو بایستی در خانه بمانی ....سه شنبه 14/6/1391 - 21:29 - 0 تشکر 543532


زن در روم:


خانواده شکل منظم و استواری نداشت و پدر مالک همسر و فرزندان خویش بود


پدردر خانواده حاکم مطلق بود. هرگاه زن یا فرزندش مرتکب جنآیتی میشدند میتوانست آنها را محکوم باعدام کند . یکی از رومیان قرن دوم قبل از میلاد« کاتن » سانسور مشهور میگوید: « شوهر بر زن خود حاکم است و اختیاراتش را حدی نیست ، هرچه بخواهد می تواند بکند اگر از زن خطائی سر بزند او را جزا میدهد ... اقتدار پدر بدیهی و مادر خانواده مطیع و منقاد او . برطبق قانون، یک نفر بر مشار الیها قیمومیت داشت ، معمولا شوهر والی در صورت بیوه، بودن پسر بزرگ قیم وی میشد . بنابراین جامعهی رومی به رشد و بلوغ زن معتقد نبود. در اثر گذشت زمان ذلت و اسارت سابق وی به تدریج رو به بهبودی گذاشت و در اواخر با شوهر خود مساوی بود.سه شنبه 14/6/1391 - 21:29 - 0 تشکر 543533


زن در روسیه:


« کوتی شی خین » روسی در کتاب خود، جزئیات غمباری از عادات طبقات بالا ذکر میکند. مثلاً شوهرانی که زنان خود را کتک زده میخواهند رهایشان کنند ، آنان را وادار به ترک دنیا مینمایند .در روسیهی قدیم ، هنگامی که پدری دختر خود را به خانهی شوهر میفرستاد ، او را آهسته با تازیانهای می زد و پس از آن ، تازیانه را به داماد خود میداده است تا بدین ترتیب نشان دهد که تنبیهات لازم از این به بعد به دست کسی اجرا خواهد شد که جوانتر و نیرومندتر است.سه شنبه 14/6/1391 - 21:30 - 0 تشکر 543534


زن در ایران باستان:


در دوره پارتها مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بود و مرد حق کشتن زن را داشته. دیگر اینکه اگر کسی مرتکب عمل شنیعی. برضد طبیعت میشد بایستی خودکشی میکرد و در این باب پارتیها به اندازهای سختگیر بودند که هیچ استثنائی را روا نمیداشتند. مقام زنها نزد پارتها پستتر از مقام آنها نزد مادها و پارسها بوده. یکی از خصائص دورهی اشکانی، عدم مداخلهی زنها در امور دولتی است. بعضی از مورخین خارجی ازدواج شاهان اشکانی با و خویشان نزدیک را با نهآیت نفرت ذکر میکنند. چنین نسبتی را نیز هرودوت به کمبوجیه و پلوتارک به اردشیر دوم هخامنشی دادهاند . در منابع آمده است که کمبوجیه خواهر خود رکسانا را که زن او نیز بوده بکشت. حقیقت مساله این است که ازدواج با اقربای خیلی نزدیک، در ایران قدیم موسوم به « خوتک دس » و پسندیده بود و ظاهراً جهت آن را فقط پاکی نژاد قرار میدادند ولی معلوم است که رزدشتیهای بعدی، آن را مثل سایر ملل، فوق العاده مذموم دانستهاند.


اصل تعداد زوجات، اساس تشکیل خانواده به شمار میرفت. در عمل، عدهی زنانی که مرد میتوانست داشته باشد ، به نسبت استطاعت او بود. ظاهراً مردمان کم بضاعت بیش از یک زن نداشتند. رئیس خانه ( کذگ خوذای = کدخدا) از حق ریاست دودمان بهرهمند بود. یکی از زنان را سوگلی و صاحب حقوق کامله « پادشاه زن» یا « زن ممتازه » میخواندند. از او پایینتر، زنی بود که عنوان خدمتکاری داشت و او را « زن خدمتکار» میگفتند. حقوق این دو نوع زوجه مختلف بود. ظاهراً کنیزان زرخرید و زنان اسیر جزء طبقهی « چاکر زن» بودهاند. زوجههایی که عنوان چاکر زن داشتهاند ، فقط اولاد ذکورشان در خانوادهی پدری پذیرفته میشده استسه شنبه 14/6/1391 - 21:30 - 0 تشکر 543535


زن در میان اعراب:


زن در میان اعراب، از حقوق و شخصیتی انسانی برخوردار نبود و همانند کالا به او مینگریستند و بنا بر عادات غلط که ریشه در تقلید از نیاکان جاهلی داشت، برخی از قبایل دختران را زنده به گور دختران می کردند


عرب بدوی به هیچ وجه نیازهای روحی و جسمی زن را درک نمیکرد و به واسطهی جهالت و نادانی، به نقش سازندهی زنان در تربیت و آموزش فرزندان خود توجه نداشت و تنها او را کنیز خود میدانست. اعراب بادیهنشین به سبب ناتوانی زن در پیکارهای قبیلهای و یا احتمال به اسارت در آمدن او، وجودش را موجب خواری میدانستند


با توجه به آیت قران موقعیت زنان در عصر جاهلیت بر ما روشن میگردد. قرآن میفرماید: « و هنگامی که یکی از آنها را به فرزند دختر مژده دهند از شدت غم و اندوه رخسارش سیاه شده، سخت دلتنگ میشود و از این ننگ روی از قوم خود پنهان میدارد و به فکر فرو میرود که ایا آن دختر را با ذلت نگهدارد یا زنده به خاک گور کند. آگاه باشید که آنها بسیار بد میکنند. همچنین در قرآن آمده : « و هنگامی که از دختران زنده به گور شده باز پرسند که به کدامین گناه کشته شدند.» (در توصیف صحنههای قیامت آمده است)


از محدودیتهایی که برخی اعراب در مورد زنان تحمیل میکردند قاعدهی « ظهار» بود. مرد جاهلی انصراف خود را از ادامهی زوجیت به اظهار که شدیدتر از طلاق بود، اعلام میکرد و میگفت : « ظهرک کظهرامی» کنآیه از این که تو به جای مادرم هستی. خداوند میفرماید : ... «آنها سخنی منکر و زشت و باطل میگویند و خداوند بخشنده و آمرزنده است.»سه شنبه 14/6/1391 - 21:31 - 0 تشکر 543536


موقعیت زن در انقلاب صنعتی:


انقلاب صنعتی از انگلستان آغاز شد و سپس در دیگر نقاط جهان گسترش یافت ... انقلاب صنعتی موجب پیدایش طبقهی سرمآیهداران صنعتی شد و ثروت این گروه را فوق العاده افزایش داد ... کارگران ساده با مزد اندک، در کارخانجات به کار گرفته شدند. به جز مردان ، زنان و کودکان نیز بخش اعظم گارگران را تشکیل میدادند. زنان برای کار در کارخانجات ریسندگی و بافندگی توانایی و مهارت بیشتری داشتند. به علاوه به زنان و کودکان مزد کمتری داده می شد. از آنجا که سطح دستمزدها به مراتب کندتر از سطح نرخها بالا میرفت، کارگران برای گذراندن امر معاش خویش دچار مشکل میشد و زندگی آنان هر روز فلاکت بارتر میگردید. در حقیقت رونق صنعت، با فقیر نگه داشتن کارگران صورت می گرفت . ساعات کار نیز بسیار طولانی بود. محیط کار غیر بهداشتی و کار با دستگاهها بسیار آزاردهنده ، خستهکننده و خطرناک بود. سخت ترین کارها ، استخراج در معادن آهن و زغال سنگ بود. در این معادن و در تونل های خطرناک آن ، زنان و کودکان با شرایط رقت باری کار میکردند. هر گونه کوتاهی در انجام وظایف نیز تنبیهات سختی را به دنبال داشت. ... به کار واداشتن زنان و اطفال، وسیلهی تعدیات و اعمال زشت شده بود. مثلاً در « سنت ماری اومین » واقع در ناحیهای « وسر» در کارخانههای نساجی ، کلافهای نخ را بچههای چهار، پنج ساله باز میکردند. و از قرار گفتهی لوئی بلان، در سال 1847م مزد زنان روزانه به چهل وپنج سانتیم رسیده بود. در نتیجهی این وضعیت میزان متوفیات در نواحی کارگری وحشتناک میشد، چنانکه در «مولهوس» عمر متوسط کارگرهای کارخانه بیست و پنج سال و برای سایر سکنه سی و شش سال بود. هدف و نیت نوآوران انقلاب تکنولوژی و اقتصادی، احتیاجات جمعی و عمومی را در بر نمیگرفت، هدف آنها فقط سود بری و انتفاع شخصی بود.


با توجه به آنچه گفته شد نکاتی در ذهن متبادر میگردد. در حالی که ازیک سو در اکثر نقاط جهان نسبت به مسائل حقوقی زنان بیتوجهی و به شخصیت آنها توهین میشد ، و از دوم سو آنها را در ردیف حیوانات معامله و خرید و فروش ، و یا در صحاری عربستان زنده به گور میکردند، و یا از آنان بارکشی و بیگاری میگرفتند و از سوم سو نسبت به عواطف انسانی و مادرانه و نقش تربیتی زن در کانون خانواده، بیمهری میورزیدند و از چهارم سو او را به عنوان کالایی بی ارزش تلقی و از ارث و میراث و علم و دانش محروم میکردند و از پنجم سو موقعیت اجتماعی او را نادیده گرفته، مورد آزار و اذیت و شکنجهی جسمی و روحی قرار میدادند و... در این جایگاه ناعادلانه که برای زن در اکثر ملل ایجاد شده بود جز اجحاف و ظلم و ستم و تحقیر شخصیت اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی و متلاشی کردن کانون خانواده ها و بهره وری تبلیغاتی و سودجویی از آنان چیزی به ارمغان نیاورد. تا اینکه « زن» منزلت و جایگاه حقیقی ، توأم با عدالت و محبت و تکریم شخصیت را در آئین پر ارج « اسلام » به دست آورد.برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی