انجمن ها > انجمن معارف > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
معارف (بازدید: 251)
سه شنبه 14/6/1391 - 0:30 -0 تشکر 542762
آیا پس از مرگ روح انسان در كالبد فرد دیگری تجلی پیدا می كند

http://www.bitrin.com/ARTICLE1865.html

از قرون پیشین در هندوستان نظریه اى به نام تناسخ طرح شد كه از عود مجدد ارواح و بازگشت مكررشان به دنیا سخن مى گفت . این نظریه با گذشت اعصار، رفته رفته توجه عده زیادى از مردم جهان را به خود جلب كرد، آن را یك امرواقعى پنداشتند و حتى كسانى به عنوان یك عقیده مذهبى به آن دل بستند. در خلال این مدت متمادى دانشمندان بزرگ این مطلب را مورد بحث و انتقاد قرار دادند و چندین دلیل بر بطلان آن اقامه نمودند.

سه شنبه 14/6/1391 - 0:31 - 0 تشکر 542763

طرفداران تناسخ معتقدند روح دو گروه به دنیا باز نمى گردد اول آنان كه در مسیر سعادت به كمال نهایی رسیده اند كه پس از مرگ به كمال مطلق نایل مى آیند اینان كمبودى ندارند تا بخواهند دوباره به دنیا باز گردند و نقایص حیات گذشته خویش را با سعى و عمل جبران كنند. دسته دوم آنان كه در حد اعلاى شقاوت قرار دارند اینان نیز به دنیا باز نمى گردند زیرا در ایام زندگى آن چنان به انحراف گراییده و راه سعادت را به روى خود بسته اند كه دچارسقوط ابدى گردیده و نمى توانند با عود به دنیا، گذشته ننگین خویش را جبران نمایند و به سعادت و كمال گر چه نسبى و محدود باشد برسند. ولى دسته سوم یعنی گروههاى متوسط كه بین تكامل یافتگان سعادتمند و ساقط شدگان شقاوتمند هستند وقتى از دنیامى روند دوباره روحشان به دنیا باز مى گردد و به تناسب خلق و خوى متفاوتى كه دارند با شكل هاى مختلف و گوناگون به دنیا عود مى نمایند از این رو براى هر شكلى نام مخصوصى گذاشته اند اگر به صورت انسان عود كند آن را «نسخ» مى نامند و اگر به صورت حیوان عود كند، «مسخ» مى گویند و اگر روح انسان در بناتات حلول كند، «فسخ» مى نامند واگر روح آدمى به جماد تعلق گیرد «رسخ» مى نامند

سه شنبه 14/6/1391 - 0:31 - 0 تشکر 542764

باورمندان تناسخ عقیده دارند كه در پاره اى از موارد، عود ارواح به دنیا براى جبران نقایص و به منظور استكمال نفس و نیل به مدارج عالى انسانى است . هم چنین مى گویند یكى از علل بازگشت ارواح به دنیا این است كه خوبان درزندگى ، دوباره از پاداش اخلاق حمیده و اعمال پسنده خویش برخوردار گردند و بدان نیز كیفر خوى ناپسند و رفتارزشت خود را ببینند. چه بسا افرادى كه با سجایاى انسانى زیست كرده و عمرشان به پاكى طى شده است اما همواره گرفتار محرومیت هاى گوناگون بوده و دوران حیاتشان با فقر و تنگدستى یا آلام و بیمارى سپرى گردیده است

سه شنبه 14/6/1391 - 0:32 - 0 تشکر 542765

اینان در زندگى بعد به پاداش اخلاق پسندیده خود نایل مى شوند و از نعمت رفاه و سلامت جسم برخوردار مى گردند. و چه بسیار افرادى كه در زندگى پیشین داراى اخلاق زشت و رفتار ناپسند بوده اند و مردم از دست آنان رنجیده اند و از انواع نعمت ها بهره مند بوده اند ارواح اینان در زندگى بعد به تناسب اخلاقشان یا در پیكر حیوانات و حشرات تعلق مى گیرد، به صورت انسان هاى ناقص ، معلول ، بیمار و مطرود جامعه باز مى گردند و در هر صورت گرفتار عذاب روحى و جسمى هستند. اما اسلام ، بازگشت ارواح به دنیا براى انجام كارهاى خوب و به دست آوردن شرایط همزیستى با ارواح علیّه را قبول نداشته و قرآن صریحا آن را رد مى كند گناهكاران بى باك و متجرى تقاضاى حیات دوباره مى كنند و مى گویند پروردگارا فرمان ده ما را به دنیا باز گردانند شاید كارهاى نیكى را كه در گذشته ترك كرده بودیم در حیات آینده انجام دهیم ونقایص پیشین را جبران كنیم ، پاسخ داده مى شود نه چنین است ، این كارى است ناشدنى و سخنى است بى اساس كه گوینده خود مى گوید و به آن ترتیب اثر داده نمى شود و از پى مرگ اینان عالم برزخ است تا روزى كه قیامت فرا رسد واز قبرها بر انگیخته شوند.

سه شنبه 14/6/1391 - 0:32 - 0 تشکر 542766

تغییر شكل انسان هاى فاسد الاخلاق و گناهكار به تناسب ملكات نفسانى آنان یكى از صدها عذاب عالم آخرت است و ربطى به دنیا ندارد در حالى كه به نظر تناسخى ها براى قیام قیامت ، رسیدگى به حسابها، بهشت و دوزخ و خلاصه ثواب و عقاب عالم آخرت علتى باقى نمى ماند زیرا مى گویند اكثریت قریب به اتفاق نوع بشر پیوسته پس از مرگ به دنیا باز مى گردند و هر نوبت پاداش یا كیفر اعمال خویش را در همین دنیا مى بینند.


چنین نظریه اى منافى با اساس تعالیم پیامبران خدا و بر خلاف ضرورت دین مقدس اسلام است و امامان شیعه صریحا آن را كفر خوانده اند.


مأمون به حضرت رضا علیه السلام عرضه كرد درباره كسانى كه قابل به تناسخ اند چه مى فرماید؟


حضرت در پاسخ فرمود: كسى كه تناسخ را بپذیرد و به آن عقیده داشته باشد به خداى تعالى كفر آورده و بهشت ودوزخ را غیر واقعى تلقى كرده است .

سه شنبه 14/6/1391 - 0:32 - 0 تشکر 542767

امام صادق علیه السلام نیز راجع به اهل تناسخ فرموده است : اینان پنداشته اند كه نه بهشت و نه جهنمى است و نه برانگیختن و زنده شدن است . قیامت در نظر آنان عبارت از این است كه روح از قالبى بیرون رود و در قالب دیگرى واردشود اگر در قالب اول نیكوكار بوده بازگشتن در قالبى خواهد بود برتر و نیكوتر در عالى ترین درجه دنیا و اگر بدكار یا نادان بود،در پیكر بعضى از چهار پایان زحمتكش و باربر كه حیاتشان با رنج و زحمت طى مى شود، مستقر مى گردد یا در بدن پرندگان كوچك و بد قیافه اى كه شبها پرواز مى كنند و به گورستان ها علاقه و انس دارند جاى مى گیرد

سه شنبه 14/6/1391 - 0:33 - 0 تشکر 542768

مسئله تناسخ وعود ارواح به دنیا نه فقط مخالف مكتب پیامبران الهى و موجب كفر به خدا و نفى معاد و انكار ثواب وعقاب عالم آخرت است بلكه از نظر علمى نیز دانشمندان و فلاسفه آن را مطرود و مردود شناخته و دلایلى بر ابطال آن آورده اند

سه شنبه 14/6/1391 - 0:33 - 0 تشکر 542769


 صدر المتألهین شیرازى فیلسوف معروف مى گوید: «دانستى كه نفس در اولین مرحلهء تكوین ، درجه اش درجه طبیعت است . سپس به تناسب حركت استكمالى ماده ، ترقى مى كند تا از مرز نبات و حیوان بگذرد. بنابراین وقتى نفس درمرحله اى از قوه به فعلیت مى رسد هر چند آن فعلیت ناچیز باشد محال است دوباره به قوهء محض و استعداد صرف برگردد. به علاوه همان طور كه قبلا اشاره شد صورت و ماده ، شىء واحدى هستند كه داراى دو جهت فعل و قوه مى باشند و با هم مسیر حركت استكمالى را مى پیمایند و در مقابل هر استعداد و قابلیت به فعلیت مخصوصى نایل مى شوند بنابراین محال است روحى كه از حد نباتى و حیوانى گذشته به ماده منى و جنین تعلق بگیرد.

سه شنبه 14/6/1391 - 0:34 - 0 تشکر 542770

«اما بطلان تناسخ از این جهت است كه وقتى نفس به تدبیر نطفه اى كه آمادهء قبول تأثیر و تدبیر است اشتغال یافت وآفریدگار نفوس و صور، بر استحقاق طبیعى به آن نطفه افاضه نفس نمود اگر طبق نظر تناسخى ها نفس دگرى هم بر آن تعلق گیرد نتیجه آن مى شود كه بدن داراى دو روح گردد و این غیر ممكن است زیرا محال است یك چیز داراى دو ذات یعنى دو نفس باشد چه بالوجدان ، هر فردى در خود فقط یك نفس احساس مى كند بنابراین تناسخ مطلقا ممتنع است

سه شنبه 14/6/1391 - 0:34 - 0 تشکر 542771

در قرآن مى فرماید: «كیف تكفرون بالله و كنتم امواتا فاحیاكم ثم یمتیكم ثم یحییكم ثم الیه ترجعون»   چگونه به خداوند كافر مى شوید در حالى كه شما اجسام بى روحى بودید و او شما را زنده كرد، سپس شما رامى میراند و بار دیگر شما را زنده مى كند، سپس به سوى او باز مى گردید.این آیه از جمله آیات متعددى است كه عقیده به تناسخ را صریحا نفى مى كند مى گوید. بعد از مرگ یك حیات بیش نیست و طبعا این حیات همان زندگى در رستاخیز و قیامت است و به تعبیر دیگر آیه مى گوید: شما مجموعا دو حیات و مرگ داشته و دارید نخست مرده بودید (در عالم موجودات بى جان قرار داشتید) خداوند شما را زنده كرد، سپس مى میراند و بار دیگر زنده مى كند اگر تناسخ صحیح بود، تعداد حیات و مرگ انسان بیش از دو حیات و مرگ بود بنابراین عقیده به تناسخ كه گاهى نام آن را تغییر داده «عود ارواح» مى نامند از نظر قرآن باطل و بى اساس است

سه شنبه 14/6/1391 - 0:34 - 0 تشکر 542772

عموم فرق اسلامى در این عقیده متفقند كه روح پس از پایان این زندگى به بدن دیگرى در این جهان باز نمى گردد و دانشمندان شیعه و سنى با صراحت تمام عقیده تناسخ را كه یكى از خرافات ادیان باستانى «هند» است محكوم ساخته اند. تنها دسته كوچكى در این میان «تناسخیه» بودند كه از این عقیده طرفدارى مى كردند و امروزه وجود ندارند منشأ این عقیده هندوها و منقولاتى است كه عرب از فلسفه آن ها اقتباس كرده اند. این عقیده بیشتر در میان اقوامى طرفدار داشته كه به رستاخیز و معاد آن چنان كه ما ایمان داریم و قرآن تشریح مى كند، معتقد نبوده اند

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی