انجمن ها > انجمن قرآن و عترت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
قرآن و عترت (بازدید: 301)
يکشنبه 12/6/1391 - 19:28 -0 تشکر 541371
امام علی و جاذبه و دافعه ان حضرت

گویند محمد بن شهر آشوب مازندانی که از کابر و علما قرن هفتم است هنگامی که کتاب معروف مناقب را تألیف می کرد، هزار کتاب به نام مناقب که همه درباره علی علیه السلام نوشته شده بود در کتابخانه خویش داشت و این یک نمونه می رساند شخصیت والای مولی در طول تاریخ چقدر خاطره ها را مشغول می داشته است.
در علی هم خاصیت فیلسوف است و هم خاصیت رهبر انقلابی و هم خاصیت پیر طریقت و هم خاصیتی از نوع خاصیت پیامبران.
مکتب او هم مکتب عقل و اندیشه است و هم مکتب شوره و انقلاب و هم مکتب تسلیم و انضباط و هم مکتب حسن وزیبائی و جذبه و حرکت.  علی علیه السلام پیش از اینکه امام عادل برای دیگران باشد و درباره دیگران به عدل رفتار کند خود شخصا  ً موجودی متعادل و متوازن بود.
کمالگذشتگیهای او را می دیدو گوشهایشان پند و اندرزها و گفتارهای حکیمانه اش را می شنید و شب چشم ستارگان اشکاههای عابدانه اش را می دید و گوش آسمان مناجاتهای عاشقانه اش را می شنید. هم مفتی بود و هم حکیم. هم عارف بود و هم رهبر اجتماعی. هم زاهد بود و هم سرباز. هم قافی بود و هم کارگر. هم خطیب بود و هم نویسنده. بالاخره با تمام معنی یک انسان کامل بود با همه زیبائیهایش.
در بخش اول جاذبه علی علیه السلام که همواره دلهائی را بسوی خود می کشیده و می کشیدفلسفه آن و فائده آن موضوع بحث قرار گرفته است.در بخش دوم دافعه نیرومند آن حضرت که چگونه عناصری را به سختی طرد می کرد و دور می انداخت توضیح و تشریح شده است.

يکشنبه 12/6/1391 - 22:37 - 0 تشکر 541499

بخش اول                                        
قانون جذب و دفع
قانون جذب و دفع یک قانون عمومی است که سرتاسر نظام آفرینش حکومت می کند.از نظر جوامع علمی امروز بشر مسلم است که هیچ ذره ای از ذرات جهان هستی از دایره حکومت جاذبه عمومی خارج نبوده و همه محکوم آنند.ازبزرگترین اجسام و اجرام عالم تا کوچکترین ذرات آن دارای این نیروی مرموز به نام نیروی جاذبه هستند و هم به نحوی تحت تأثیر آن  می باشد.
جاذبه و دافعه در جهان انسان :
در اینجا غرض از جذب و دفع ، جذب و دفع های جنسی نیست اگر چه آن نیز خود نوع خاصی از جذب و دفع است اما با بحث ما ارتباط ندارد و خود موضوعی مستقل است. بلکه مراد آن جذب و دفعهای است که در میان افراد انسان در صحنۀحیات اجتماعی وجود دارد. در جامعه انسانی نیز برخی همکاریها است که بر اساس اشتراک منافع است. قسمت عمده از دوستیها و رفاقتها و یا دشمنیها و کینه توزی ها همه مظاهری از دفع انسانی است.

يکشنبه 12/6/1391 - 22:43 - 0 تشکر 541504


در مثنوی، دفتر دوم داستان شیرینی را آورده است:

حکیمی زاغی را دید که با لک لکی طرح دوستی ریخته و با هم می نشینند و با هم پرواز   می کنند! دو مرغ از دو نوع. زاغ نه قیافه اش و نه رنگش با لک لک شباهتی ندارد. تعجب کرد که زاغ با لک لک چرا؟ نزدیک آنها رفت و دقت کرد دید هر دو تا لنگند.
آن حکیمی گفت دیدم هم تکی
در بیابان زاغی را با لک لکی
در عجب ماندم، بجستم حالشان
تا چه قدر مشترک یابم نشان
چون شدم نزدیک وهن حیران دنگ
خود بدیدم هر دوان بودن لنگ
این یک پای بودن دو نوع حیوان بیگانه را با هم انس داد. انسانها نیز هیچگاه بدون جهت با یکدیگر رفیق و دوست نمی شوند کما اینکه هیچ و قت بدون جهت با یکدیگر دشمن نمی شوند.
به عقیده بعضی ریشه اصلی این جذب و دفعها نیاز و رفع و رفع نیاز است. انسان موجودی نیازمند است و ذاتاً محتاج آفریده شده.
اختلاف انسانها در جذب و دفع :
افراد از لحاظ جاذبه و دافعه نسبت به افراد دیگر انسانها یکسان نیستند بلکه به طبقات مختلفی تقسیم      می شوند:

يکشنبه 12/6/1391 - 22:44 - 0 تشکر 541507


1_افرادی که نه جاذبه دارند و دافعه، نه کسی آنها را دوست و نه کسی دشمن دارد، نه عشق و علاقه وارادت را بر می گزیند ونه عداوت وحسادت و کینه و نفرت کسی را بی تفاوت در بین مردم راه می رود مثل این است که یک سنگ دز میان مردم راه برود.

يکشنبه 12/6/1391 - 22:48 - 0 تشکر 541510

2_افرادی که جاذبه دارند اما دافعه ندارند، با همه می جوشند و گرم می گیرند وهمه مردم از همه طبقات را مرید خود می کنند، درزندگی همه کس آنها را دوست دارد و کسی منکر آنان نیست ، وقتی هم که بمیرد مسلمان با زمزمشان می شوید و هندو بدن آنها را می سوزاند،
چنان با نیک و بد خو کن که بعد از مردنت عرفی      مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند
در جامعه آنچنان زندگی کن که مسلمان تو را از خود بداند وبخواهد تو را پس از مرگ با آب زمزم بشوید و هندو نیز تو را از خویش بداند و بخواهد.

يکشنبه 12/6/1391 - 22:48 - 0 تشکر 541511

2_افرادی که جاذبه دارند اما دافعه ندارند، با همه می جوشند و گرم می گیرند وهمه مردم از همه طبقات را مرید خود می کنند، درزندگی همه کس آنها را دوست دارد و کسی منکر آنان نیست ، وقتی هم که بمیرد مسلمان با زمزمشان می شوید و هندو بدن آنها را می سوزاند،
چنان با نیک و بد خو کن که بعد از مردنت عرفی      مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند
در جامعه آنچنان زندگی کن که مسلمان تو را از خود بداند وبخواهد تو را پس از مرگ با آب زمزم بشوید و هندو نیز تو را از خویش بداند و بخواهد.

يکشنبه 12/6/1391 - 22:59 - 0 تشکر 541520


در فلسفه هندی و مسیحی از جمله مطالبی که بسیار به چشم می خورد محبت است. آنها  می گویند باید به همه چیز علاقه ورزید و ابراز محبت کرد و وقتی که ما همه را دوست داشتیم چه مانعی دارد که همه نیز ما را دوست بدارند. بدها هم مارا دوست بدارند چون از ما محبت دیده اند.
اما این آقایان باید بدانند تنها اهل  محبت بودن کافی نیست اهل مسلک هم باید بود و به قول گاندی (اینست مذهب من) محبت باید با حقیقت توأم باشد و اگر با حقیقت توأم بود باید مسلکی بودن خواه نا خواه دشمن ساز است و در حقیقت دافعه ای است که عده ای را به مبارزه بر  می انگیزد و عده ای را طرد می کند.
اسلام نیز قانون محبت است. اما محبتی که قرآن دستور می دهد آن نیست که با هر کسی مطابق میل و خوشایند او عمل کنیم، با او طوری رفتار کنیم که او خوشش بیاید و لزوماً به سوی ما کشیده شود. محبت خیر رساندن است و احیاناً خیر رساندن ها به شکلی است که علاقه و محبت طرف را جلب نمی کند. محبت منطقی و عاقلانه آنست که خیرو مصلحت جامعه بشریت در آن باشد نه خیر یک فرد یا یک دسته بالخصوص محبت تنها داروی علاج بشریت نیست در مذاقها و مزاجهائی خشونت نیز ضرورت دارد و مبارزه و دفع و طرد لازم است. اسلام هم دین جذب و محبت است و هم دین دفع و نقمت.

يکشنبه 12/6/1391 - 22:59 - 0 تشکر 541522

3_ مردمی که دافعه دارند اما جاذبه ندارند، دشمن سازند اما دوست ساز نیستند. اینها نیز افراد ناقصی هستند، و این دلیل بر اینست که فاقد حضائل مثبت انسانی می باشد زیرا اگر از حضائل انسانی بهرمند بودند گروهی ولو عده قلیلی طرفدار و علاقه مند داشتند، زیرا در میان مردم همواره آدم خوب وجود دارد هر چند عددشان کم باشد.
تمام رهبران و لیدرهای جهان حتی جنایتکاران حرفه ای از قبیل چنگیز و حجاج و معاویه افرادی بودند که هم جاذبه داشته اند و هم دافعه ، تا در روح کسی نقاط مثبت نباشد هیچگاه نمی توانند هزاران نفر سپاهی را مطیع خویش سازد و مقهورارادهً خود گرداند تا کسی قدرت رهبری نداشته باشد نمی مردمی را اینچنین به دور خویش گرد آورد.
نادرشاه یکی از این افراد است. چقدر سرها بریده و چقدر چشمها بیرون آورده است. اما شخسیتش فوق العاده نیرومند است.از ایران شکست خورده و غارت زدهً اواخر عهد صفوی لشکری گران به وجود آورد و همچون مغناطیس که براده های آهن را جذب می کند ، مردان جنگی را به گرد خویش جمع کرد که نه تنها ایران را از بیگانگان نجات بخشید بلکه تا اقصی نقاط هندوستان براند و سرزمینهای جدیدی را در سلطهً حکوت ایرانی در آورد.

يکشنبه 12/6/1391 - 23:8 - 0 تشکر 541528


بنا براین هر شخصیتی هم سنخ  خود را جذب می کند و غیر هم ینخ را از خود دور می سازد. شخصیت عدالت و شرف عناصر خیر خواه و عدالتجو را به سوی خویش جذب می کند و هوا پرستها و پول پرستها و منافقها را از خویش طرد می کند. شخصیت جنایت جانیان را به دور خویش جمع می کند و نیکان را زا خود دفع می کند.
علی شخصیت دو نیروئی:
علی از مردانی است که هم جاذبه دارد و هم دافعه و هم جاذبه وهم دافعه او سخت نیرومند است. شاید در تمام قرون و اعصار ، جاذبه و دافعه ای به نیرومندی جاذبه ودافعهً علی پیدا نکنیم. دوستانی دارد عجیب، تاریخی، فداکار با گذشت، از عشق او همچون شعله های از خرمنی در آتش سوزان و پر فروغند. جان دادند در راه او را آرمان و افتخار می شمارند و در دوستی او همه چیز را فراموش کرده اند. از مرگ علی (ع) سالیان بلکه قرونی گذشت اما این جاذبه همچنان پرتو می افکند و چشمها را به سوی خویش خیره می سازد.
سایر شخصیتهای جهان با مرگشان همه چیزها می میرد و با جسمشان در زیر خاک ها پنهان می گردد اما مردان حقیقت خود می میرند ولی مکتب و عشقها که بر می انگیزند با گذشت قرون تابندتر می گردد. از جمله مجذومین و شیفتگان علی (ع) میثم تمار را می بینیم که بیست سال پس از شهادت مولی بر سر چوبه دار از علی (ع) و فضائل و سجایای انسانی او سخن می گوید..

يکشنبه 12/6/1391 - 23:8 - 0 تشکر 541529


بنا براین هر شخصیتی هم سنخ  خود را جذب می کند و غیر هم ینخ را از خود دور می سازد. شخصیت عدالت و شرف عناصر خیر خواه و عدالتجو را به سوی خویش جذب می کند و هوا پرستها و پول پرستها و منافقها را از خویش طرد می کند. شخصیت جنایت جانیان را به دور خویش جمع می کند و نیکان را زا خود دفع می کند.
علی شخصیت دو نیروئی:
علی از مردانی است که هم جاذبه دارد و هم دافعه و هم جاذبه وهم دافعه او سخت نیرومند است. شاید در تمام قرون و اعصار ، جاذبه و دافعه ای به نیرومندی جاذبه ودافعهً علی پیدا نکنیم. دوستانی دارد عجیب، تاریخی، فداکار با گذشت، از عشق او همچون شعله های از خرمنی در آتش سوزان و پر فروغند. جان دادند در راه او را آرمان و افتخار می شمارند و در دوستی او همه چیز را فراموش کرده اند. از مرگ علی (ع) سالیان بلکه قرونی گذشت اما این جاذبه همچنان پرتو می افکند و چشمها را به سوی خویش خیره می سازد.
سایر شخصیتهای جهان با مرگشان همه چیزها می میرد و با جسمشان در زیر خاک ها پنهان می گردد اما مردان حقیقت خود می میرند ولی مکتب و عشقها که بر می انگیزند با گذشت قرون تابندتر می گردد. از جمله مجذومین و شیفتگان علی (ع) میثم تمار را می بینیم که بیست سال پس از شهادت مولی بر سر چوبه دار از علی (ع) و فضائل و سجایای انسانی او سخن می گوید..

يکشنبه 12/6/1391 - 23:20 - 0 تشکر 541536

در آن ایامی که سرتاسر مملکت اسلامی در خفقان فرو رفته، تمام آزادیها کشته شده و نفسها در سینه زندانی شده است و سکوتی مرگبار همچون غبار مرگ بر چهره ها نشسته است او از بالای دار فریاد بر می آورد که بیائید از علی (ع) برایتان بگویم. مردم از اطراف برای شنیدن سخنان میثم هجوم آوردند. حکومت قداره بند اموی که منافع خود را در خطر می بیند دستور می دهد که بردهانش لجام زدند و پس از چند روزی هم به حیاتش خاتمه دادند. تاریخ از این قبیل شیفتگان برای علی (ع) سراغ دارد.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی