انجمن ها > انجمن معارف > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
معارف (بازدید: 132)
جمعه 27/5/1391 - 2:55 -0 تشکر 515828
آیا میوه های رمضان راچیده ای ؟

بر گرفته از http://sero.blogfa.com/post/   نویسنده:عبد الحکیم خرسات   مترجم:عارف مرادی

الحمد لله رب العالمین،والصلاة والسلام علی سیّدنا محمّدوعلی آله وصحبه اجمعین وبعد:

هرعبادتی راکه خداوند برماواجب کرده باشد هدف وحکمتی داردوبایدمسلمان بعداز ادا کردن این عبادت ثمره آن رابدست بیاورد .

شاید بعضی مواقع حکمت وجوب عبادات برای ماقابل درک باشدوبعضی مواقع قابل درک نباشد .

برای رسیدن به این حقیقت باید اهم عبادات رامورد تتبّع قرار دهیم .

جمعه 27/5/1391 - 2:56 - 0 تشکر 515830

ستون دین نماز است


نمازی که خداوند به ما دستور داده درشبانه روز پنج بار آن راببجا بیاوریم،درسها وحکمت های زیادی در نماز نهفته است،مسلمان در نمازش با قلب وجسدش خاضعانه در مقابل خداوند می ایستد شخص مسلمان در نماز وایستادن در مقابل خداوند عادت می کند که در تمام زندگیش مطیع خداوند باشد،بخاطر همین است که خداوند فرموده (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ)ونمازرا چنان بر پای دار مسلّماً نمار (انسان را)از گناهان بزرگ وکارهای ناپسند(درنظر شرع)باز میدارد.


ابن عباس(رض)می گوید:نماز سسب می شود که انسان از گناهان دور شود وبه آن پایان دهدوهمچنین گفته است :کسی که نمازش سبب دوری او از فحشا ومنکرات نشوداین نماز فقط باعث دوری او ازخداوند می شود.


همچنین فریضه ی حج:وقتی که خداون آیات حج را درسوره بقره ذکر می کند در اخر آیات می فرماید(وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ)از (خشم وانتقام)خدابپرهیزید وبدانید که درپیشگاه او جمع خواهید شد.


وقتی که فرد مسلمان خانواده وسرزمین خودرابرای رفتن به حج ترک می گویدبه یاد خدا حافظی از این دنیا ورفتن به سوی آخرت می افتد.


وهمچنین شعار های حج واجتماع مردم درآن مسلمان رابه یاد اجتماع عظیم مردم درپیشگاه خداوند برای پاداش اعمال می اندازد.


همچنین درباره زکات خداوند فرموده است(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِم بِهَا)(ای پیغمبر)از اموال آنان زکاه بگیر تا بدینوسیله ایشان را( از رزایل اخلاقی وگناهان وتنگ چشمی) پاک داری و (در دل آنان نیروی خیرات وحسنات رشد دهی ودرجات ایشان رابلا ببری )زکات طمعی را که نفس بدان عادت کرده وهمچنین چرک بخل وتکبربرانسانهای فقیرومحتاج پاک می گرداندونفس راارتقا می بخشدواورا متوجه می کند به چیز هایی که در پیش خداوند برایش ذخیره شده اند.

جمعه 27/5/1391 - 2:57 - 0 تشکر 515831

اما روزه


روزه مدرسه ی بزرگی است وحکمت های بسیاری دارد خداوند روزه را برماواجب نکرده است تا تنها از خوردن وآشامیدن وشهوات دوری کنیم، درحالیکه روزه جز با دوری ازاین مسائل صحیح نیست .


باید ازحکمت واهدافی که روزه دارد اطلاع پیدا کنیم.پیامبر (ص)درمورد کسی که نگاهش به روزه فقط امتناع از خوردن وآشامیدن میباشد فرموده است (من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه )ترجمه : هرکس دروغ وعمل کردن به آن راترک نکند خداوند نیازی به گرسنگی وتشنگی اوندارد.


باز ابو هریره بصورت مرفوع نقل کرده که پیامبر (ص)الصائم فی عبادة مالم یغتب مسلماً او یؤذیه:رواه ابن ابی شیبه)ترجمه:روزه دار همچنان درعبادت است تازمانیکه مرتکب غیبت واذیت وآزار مسلمان نشده باشد.


وازانس نقل شده(ماصام من ظلّ یأکل لحوم الناس)رواه ابن ابی شیبه مرفوعاً


زمانی که درباره  ی شنید نی ها گوشهایم را حفظ نکردم


 وچشمهایم را بر حرام خداوند نبستم وعفّت کلام نداشته باشم


بهره ی من از روزه فقط گرسنگی وتشنگی است


واگر هم بگویم روزه هستم درواقع روزه نیستم


ثمره های رمضان


شخص مسلمان باید بعد از ماه مبارک رمضان به میوه های که ازروزه بدست آورده توجه کند.پس عبادات واعمالی که انجام میدهی در نظر بگیر.

جمعه 27/5/1391 - 2:59 - 0 تشکر 515832

اکنون میوه های روزه را باهم مرور می کنیم:


1-ترس از خداوند عزّوجلّ


مهمترین میوه های روزه همانا ترس از خداوند است که خدانوند روزه را بخاطر آن تشریع کرده است .تقوی وترس از خداونداین اس که انسان مطیع اوامر خداوند گرددواز نواهی پرهیز کند،هرچند که نَفسْ با او درتنازع وکشمکش است که از اوامر خداوند شانه خالی کند ومرتکب گناهان ومعاصی گردد،همانطور باروزه هم مسلمان از خوردن وآشامیدن ودیگر مفطِرات دوری می کند بخاطر امتثال به امر خداوند هر چندکه نفسْ اورابه خوردنیها وآشامیدنیها دعوت می کند.


2-مراقبت از سوی خداوند:


یکی دیگرازمیوه های روزه این است که درهرزمان ومکانی که باشی این احساس راداشته باش که خداوندمراقب شماست.


مراقبت این است که بدانی خداوند نظاره گرتوست وبرتمامی اسرارت آگاهی دارد.


باروزه است که مسلمان درهرجاومکانی که باشدامتناع می کند ازتمام چیزهایی روزه رافاسد می کند،چون می داند خداونداورامی بیندچیز برخداوند مخفی نمی ماند.


هروقت تنها هم باشی خداوند نگهبانانی برتو گمارده است وحتی یک ساعت خداوند را از خود غافل ندان وچیزی بر خداوند مخفی نیست .


3-صبربر طاعت وصبر از گناه:


یکی از ثمرات روزه صبر بر طاعت وصبراز گناه است به امید ثوابی که خداوند به بنگانش وعده داده است واینک رمضان چند روزی است دردنیا می گذردبعد منتظر آنچه ازپیش فرستاده ایم می مانیم وعقبت صبرستودنی است وبخاطرهمین هم خداونددرروز قیامت به بندگان مؤمنش می فرماید(كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَةِ الحاقه(24)--)


بعدازثواب ،مسلمان سختی هارا ازیاد می برد وبه ثواب آنچه از پیش فرستاده میرسد.


حسن رحمه الله میفرماید:خداوند ماه رمضان رابرای بندگانش میدان تمرین قرار داده است که مسلمانان به وسیله طاعات وعبادات به سوی رضایت خداوند   از یک دیگر سبقت می گیرند.


گروهی پیشی می گیرند ونجات می یابندوگروهی دیگر تخلف می ورزند و زیان می بینند.


تعجب برای کسی که مشغول بازی وخنده است که محسنین نجات میابند ومبطلین زیان می بینند.حسن رحمه الله بعد از این گفته بسیار می گریست مسلمان بوسیله روزه درزمان کوتاهی برتشنگی وگرسنگی صبر پیشه می کند وبعد ازآن شادی افطار می آیدوآن سختی وشدت تشنگی وگرسنگی رااز یاد می برد.


4- عزم واراده:
یکی از ثمرات روزه اراده قوی ومحکمی است که نصیب روزه دارمی شود،روزه دار تمام سعیش بر این است که خواهش های نفسانی خود راکنار بگذارد وکوچکترین تمایلی به نفس خویش نداشته تابوسیله روزه اراده اش مصمم گرددوبه چیزهایی که نفسش می خواهد توجه نمی کندتا مقصودش از روزه تحقق پیدا کند.


5- شناختن و درک  کردن ارزش زندگی:


یکی از ثمره های روزه شناختن ارزش زندگی طمع بر روزها وشبهای آن است واینکه بدانیم دنیا میدانی است برای مسابقه دادن واین میدان بعد از مدتی بسته خواهد شد .


همچنین روزه ماه مبارک فقط چند روزی است که به زودی تمام خواهد شد هرکس این روزها را با انجام دادن عبادات وترک معاصی غنیمت بشمارد به رضای خداوند رسیده است وهرکس آنهارا براثرکسالت وبا انجام دادن منکرات وگناهان ضایع سازدچیزی کسب نکرده است مگرپشیمانی ومحصولی درو نکرده مگر بدبختی.


لذّتهایی که درنادانی جوانی در کارهای حرام چشیده ای از بین می رود وفقط گناه وننگ و عار باقی خواهد ماند،انجام گناهان ، عاقبت سوء را به دنبال خواهد داشت ،هیچ خیرو منفعت در لذتی نیست که بعد از آن آتش دوزخ باشد.


6- عجله کردن برای کارهای خیر:


یکی از ثمرات روزه عجله کردن برای انجام کارهای خیر است بدون اینکه کاری رابه وقتی دیگر موکول کنی تانفست برای این کار عادت کند.


زمانی که گرمای تابستان تورااذیت کند                              وهمچنین شدت وسختی پاییزوسرمای زمستان


            وزیبایی بهار تورابه وجد آورد                                   پس چه زمانی رابرای کسب علم ودانش گذاشته ای؟7- آگاهی به آنچه که در آخرت پیش خداوند است:


یکی از ثمره های روزه آگاهی  یافتن به آنچه که در آخرت پیش خداوند محفوظ است وسعی وتلاش برای انجام دادن اعمال صالح که انسان رابه بهشت نزدیک می کند ودوری از ارتکاب گناهان است که انسان رااز آتش دوزخ حفظ می کند .

جمعه 27/5/1391 - 3:0 - 0 تشکر 515833

روزه دار درماه مبارک رمضان تمام سعی وتلاشش بر این است که از روزه اش محافظت کند واز چیز هایی که خداوند رابه خشم می آورد دوری کند تاروزه اش مورد قبول واقع شود،پس از آن این ماه تمام می شود وشادی و عید است برای روزه داران وپشیمانی و حسرت است برای روزه خواران .


هرکس نتیجه کارش راخواهد دید          
 وهرکس هرچه کاشته است برداشت خواهد کرد


اگر خوبی کردند بخاطرخودشا ن است       
واگر بدی کردندچه بسیار کار بدی کردند


حقاً که روزه مدرسه عظیمی است که در سها وعبرت های زیادی دارد تایک سال جدیدی رادرطاعت وعبادت خداوندشروع کنیم 


وصلی الله وسلم وبارک علی سید نا محمّد وعلی آله وصحبه اجمعین


بعد از رمضان چه کار کنیم ؟


در رمضان توجه مان به خداوند است. نوافل زیادانجام می دهیم ولذّت عبادت رااحساس می کنیم وقرآن را زیاد تلاوت می کنیم در نمازهای جماعت سستی به خرج نمی دهیم واز مشاهده ی محرمات خداوند دوری می نمائیم .


اما بعد از رمضان چگونه بر این روحانیات محافظت کنیم که در نماز جماعت سستی نکنیم واز نوافل غافل نشویم وقرآن را مهجور ننمائیم .

جمعه 27/5/1391 - 3:0 - 0 تشکر 515834

برادر مسلمان 11 وسیله است که توراکمک خواهد کرد بعداز رمضان برعمل صالح دوام داشته باشی .


1-قبل از همه چیز کمک خواستن ازخداوند برهدایت وثبات،این گفته خداوندرازیاد تکرارکن


رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً )


2-همنشینی باصالحین وحرص بر مجالس ذکر.


3-اطلاع وآگاهی بر زندگی انسانهای صالح مخصوصا اهتمام به زندگی صحابه،چون عزم واراده را درنفس انسان برمی انگیزد


4- حرص بر اداءنمازهای فرض به در مسجد وحاضر شدن برای نمازاول وقت


5- حرص بر انجام دادن نوافل هرچند که کم باشند ،چون محبوترین اعمال چناچه پیامبر(ص) میفرماید:{ادومه وان قلّ}بادوامترین آن است هرچند که کم باشد.صحیح مسلم


6- مداومت بر قرائت قرآن همراه با تدبر،بابرنامه ی روزانه وحفظ کردن آن چون قرائت قرآن دژ محکمی است درمقابل گناه.


7- ذکرزیادخداوندعزّوجلّ واستغفار،که کاری آسان است و نفعش هم عظیم،ایمان رازیاد می کند و قلب راقوی.


8- زیارت ارحام ونزدیکان ونیکی کردن به آنان ودر فکر امور مسلمین بودن .


9- صدقه دادن بذل خوبیهاومشارکت در کارهای خیر.


10- زیارت قبور،چون زیارت قبورانسان را به فکر آخرت وامی داردودنیاراازانسان دور میسازد،مرگ وعذاب قبر رابه یاد انسان می آورد وهمچنین بهشت ونعمتهای آن وجهنم وعذابهای آن رابه انسان یاد آورمی سازد.


11-جداپرهیزکنیم ازچیزهایی که قلب رافاسدمیسازند,ازهمنشین بد,ترانه ها,نظرانداختن به چیزهای که خداوندحرام کرده,ودوری ازغیبت ودورویی,بهتان ودروغ ودوری ازمجالس بیهوده مخصوصامجالس ی که مکان مسخره کردن وخندیدن باشد.

جمعه 27/5/1391 - 3:1 - 0 تشکر 515836

هشدار!!


پرهیزجدی ازدروغ حتی اگربه شوخی هم باشدیابرای خنداندن مردم چون پیامبر(ص)میفرماید(ویل وعذاب برای کسی که دروغ میگویدتامردم را بخنداندویل برای اوویل برای او)


برادرمسلمان..عجله کن برای توبه..توبه قطعی..ازگناهان گذشته.حقیقتاتجمع دراین ماهبابرکت است ومانمیدانیم که دوباره فرصت زیارت راخواهیم داشت یانه,چقدراز ازوقت هایمان رادرغفلت گذرانده ایم.


ای آنکه گناه دررجب توراکفایت نکرد


حتی درماه شعبان هم عصیان و گناه کردی


ماه روزه بعدازآن دوآمده است


این ماه راهم ماه گناه نساز


قرآن راتلاوت کن تسبیح کن


چون این ماه,ماه تسبیح وقرآن است­


چه بسیارکسانی رامیشناسی که قبلاروزه می گرفتند


ازخانواده ات وهمسایه هاوبرادرانت


ولی مرگ به سراغشان آمدوتوبعدازآنهابرجای مانده ای


برادرمسلمانم:ازکسانی نباش که خداوند رافقط دررمضان می شناسند.


از کسانی که (سلف صالح )در باره آنها گفته اند(بدتر ین قوم کسانی هستند که خداوندرا فقط در رمضان می شناسندخداوندرب رمضان ورب تمامی ماه های سال است.


از خداوند می خواهیم که روزه وقیام مارا قبول نماید واحوال مارا صالح بگرداند؛


واز شرفتنه ها ما را مصون بدارد ومارااز کسانی قرار بدهد که گفته هارا می شنود واز بهترینشان تبعیت می کند وسلام ودرود خداوند بر حضرت محمَد (ص) وآل واصحابش

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی