• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن انگليسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
انگليسي (بازدید: 4127)
شنبه 29/4/1387 - 21:41 -0 تشکر 48440
Grammar...

به نام خدای مهربون

سلام 

در  این تاپیک نکات گرامری که  قبلا بطور جداگانه مطرح شده بودند، سرجمع میشه و تقدیم به دوستانِ گلِ زبان دوست! خواهد شد.

و همچنین مباحث جدید مربوط به گرامر در همین تاپیک مطرح میشوند تا از ایجاد تاپیکهای اضافی خودداری شود.

مانا وسربلند باشید.

 

 

 

خدايا در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهي مي کشاند مرا با نداشتن و نخواستن رويين تن کن. (علي شريعتي)

.

.

"مدير انجمن زن ريحانه ي آفرينش"

"جانشين انجمن زبان انگليسي"

شنبه 29/4/1387 - 22:17 - 0 تشکر 48450

jazereyearam

پسوندها

Noun+ful=adjective

colour  + ful = colourful رنگی

power + ful = powerfulقدرتمند    

use + ful = useful مفید

Noun+ous=adjective

fame + ous = famouse مشهور

danger + ous= dangerous خطرناك

mystery + ous= mysterious

Noun+ less =negative adjective

care + less= carele بی دقت

use + less= useless    بی فایده  

hope + less= hopeless نا امید 

Noun+ ship =Noun

friend + ship= friendship دوستی  

relation + ship= relationship رابطه 

Noun+ y =adjective

rain + y = rainy بارانی

sun + y= sunny  آفتابی 

adjective+ly =adverb 

bright + ly= brightly به روشنی 

happy + ly = happily با خوشحالی 

sad + ly = sadly با ناراحتی 

Noun+ ly =adjective

friend + ly = friendlyدوستانه 

day + ly = daily روزانه

cost + ly= costly قیمتی  

Noun+ adjective =verb

short + en= shorten  كوتاه كردن  

sharp + en= sharpen تیز كردن    

weak + en= weaken ضعیف كردن   

Noun+ al =adjective

nature + al= naturalطبیعی

person + al = personal شخصی  

univere + al= universal جهانی

Adjective+ ness =noun

good + ness = goodness خوبی  

weak + ness = weaknessضعف  

busy + ness= business شغل  

Noun+ en =adjective

gold + en= goldenطلایی   

wood + en = wooden   چوبی  

Adjective+ th =noun

Warm + th= warmthگرما 

hong + th= length    درازا 

wide + th= width پهنا

Verb+ tion =noun

explain + tion = explanationتوضیح

direct + tion= direction جهت

migrate + tion= migration مهاجرت 

Verb+ al =noun

arrive + al= arrivalورود 

deny + al= denial انكار

refuse + al = refusal امتناع

Verb+ ance/ence =noun

exist + ence= existence وجود 

guide + ance= guidanceراهنمایی 

refer + ence= reference مرجع 

Verb+ ment =noun

agree + ment= agreement توافق   

move + ment= movement حركت  

punish + ment= punishment مجازات  

Verb+ ing =noun

drive + ing= driving رانندگی 

smoke + ing= smoking سیگار

run + ingrunning دو 

Verb+ ing =noun

bore + ing= boring خسته كننده  

interest + ing = interestingجالب  

surprise + ing= surprising تعجب آور 

Verb+ er =noun

play + er= player بازیكن 

teach + er = teacher    مدرس  

write + er= writer نویسنده

Verb+ ed =adjective

confuse + ed=confusedگیج شده  

excite + ed= excitedهیجان زده  

shock + ed = shocked تكان خورده  

 

خدايا در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهي مي کشاند مرا با نداشتن و نخواستن رويين تن کن. (علي شريعتي)

.

.

"مدير انجمن زن ريحانه ي آفرينش"

"جانشين انجمن زبان انگليسي"

يکشنبه 30/4/1387 - 13:57 - 0 تشکر 48511

jazereyearam

افعــال دو كلمه ای

در انگلیسی گاهی بعضی از افعال با یك یا چند حرف اضافه تركیب شده و افعال جدیدی را بوجود مـی آورند

نگاه كردن look چرخیدن turn
مراقب بودن look after روشن كردن   Turn on
جستجو كردن look for خاموش كردن    turn off
چشم براه بودن look forward زیاد كردن Turn up

همانگونه كه بیان شد افعال دو كلمه ای از یك فعل اصلی و یك یا چند حرف اضافه تشــكیل می شوند كه  به دو دسته ی افعال دو كلمه ای جداشدنی و افعال دو كلمه ای جدانشدنی تقسیم مــــــــی شوند.


افعـال دو كلمه ای جدا شدنی

چنانچه افعال دو كلمه ای شرایط زیر را داشته باشند ، می توان آنها را از یكدیگر جدا كرد .

الف) متعدی باشند یعنی بعد از آنها مفعول بكار رفته باشد .

ب)حرف اضافه آنها یکی از حروف زیر باشد:

over-back-down-up-out-in-off-on

مثال:

turn down((خاموش کردن ,put on(لباس پوشیدن) , call up(تلفن زدن)

تذكر: در اینگونه از افعـال دو كلمه ای چنانچه مفعول بصورت اسم باشد آنرا می توان هم پس از حرف اضافه وهم قبل از حرف اضافه بكـار برد ولی اگر مفعول بشكل ضمیر مفعولی باشد ، حتماً می بایست آنرا قبل از حرف اضافه بكار برد

. He is putting on his shoes.

He is putting his shoes on.

He is putting them on

افعـال دو كلمه ای جدانشدنی

الف )چنانچه افعال دو كلمه ای لازم باشند كه در این صورت بعد از آنها مفعول بكار نمی رود .

ب)یا اینکه حرف اضافه متعاقب فعل،غیر از حروف فوق باشد که در این صورت فعل وحرف اضافه به هیچ وجه جدا نمیشوند و در این حالت مفعول چه به شکل اسم و چه به شکل ضمیر بعد از حرف اضافه قرار میگیرد.

.He is looking for his son

He is looking for him


گزینه ی درست را انتخاب كنید .

.1He puts ……………. His best coat to go to a dinner party..

a.in b.by c.on d.off

2.I want to …………… now

.a.turn it on b.turn on it c.turn the radio on d.b&c

3.Your shoes are dirty.Please …………… them……….. .

a.put-on b.turn-of c.take-off d.pick-u

4.Have you given back the book?Yes , I have……. ..

a.given it back b.given back it c.given the book back d.all

5.Is he looking for his son? Yes , he is…….. ..

a.looking for him b.looking him for c.looking his son for d.all

.

 

خدايا در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهي مي کشاند مرا با نداشتن و نخواستن رويين تن کن. (علي شريعتي)

.

.

"مدير انجمن زن ريحانه ي آفرينش"

"جانشين انجمن زبان انگليسي"

دوشنبه 31/4/1387 - 21:24 - 0 تشکر 48750

jazereyearam

اســــم در نقش صفت

در زبان انگلیسی گاهــی یك اسم قبل از اسم دیگری در نقش صفت ظـــاهر می شود و آن را توصیف می كند. چنین اســمی ( اسم در نقش صفت ) اولاً باید مفــرد باشد و ثانیاً محل آن بــــلافاصله قبل از موصوف می باشد.

تذكر1 : توجه داشته باشید كهدر بعضی از كلمــات مانند :

و …  جمع نیست news physics news report physics teacher

تذكر2: همانگونه كه می دانید یكی دیگر از راههای معمــــول برای توصیف اسم، استفاده از صفت قبل از اسم می باشد .

good – beautiful – fat – thin – happy – clever  /  A

تذكر3: با جابجا كردن اسم ها معنی عبارت تغییر می كند .

a گل باغچه ای garden flower

aباغچه ی گل flower garden

گزینه درست را انتخاب کنید:

1.A store which sells shoes is a …………….. .

a. shoes store            b. store shoes       c. shoestore     d. shoes stores

2. The desks that are used in offices are called ……………. .

a. offices desks          b. office desks      c. desks offices     d. desks office

3. The story which is about life is the ……………

a. life story                b. story life          c. story of the life     d. a and c

4. A bridge which is made of stone is called a ………….. .

a. bridge stone          b. stone’s bridge       c. bridge’s stone      d. stone bridge

5. Flowers that grow in spring are ………….. .

a. spring flowers        b. flowers spring        c. spring flower    d. flower spring

جملات زیر را کامل کنید:

1. A student who studies history is called a ………………

2. A book which is about grammar is called a ………………

3. Dishes which are made of iron are called ……………….

 

خدايا در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهي مي کشاند مرا با نداشتن و نخواستن رويين تن کن. (علي شريعتي)

.

.

"مدير انجمن زن ريحانه ي آفرينش"

"جانشين انجمن زبان انگليسي"

سه شنبه 1/5/1387 - 11:58 - 0 تشکر 48802

                                                  بسمه تعالی

با سلام خدمت بوتانیست عزیز و تشکر به خاطر این تاپیک جالب !

  in the name of god

the " ing " form of the verb [or gerund ] i want to say about that with some example

 we can used in sevral positions in a sentance {1

A: as the subject

swimming tired me

listening to lectures bores me

B: az the object

i like swimming

she enjoys watching tv

C:after prepositins

he went on talking

i am afraid of walking in the dark

D : in noun compounds

diving room

swimming pool

خدايا انکه در تنهاترين تنهاييم تنهاي تنهايم گذاشت

او را در تنهاترين تنهاييش تنهاي تنهايش مگذار

سه شنبه 1/5/1387 - 12:16 - 0 تشکر 48803

some commen v. that are normally followed by gerunds are 

enjoy , finish , quit , deny , avoid , recommend , appreciate , mention , dislike , [not]mind and etc

example

she imagined walking into the office and shouting at her boss

خدايا انکه در تنهاترين تنهاييم تنهاي تنهايم گذاشت

او را در تنهاترين تنهاييش تنهاي تنهايش مگذار

شنبه 5/5/1387 - 23:9 - 0 تشکر 49405

ارسالی توسط:حس غریب

حروف اضافه

preposition

use

examples

in

in months

in July; in September

year

in 1985; in 1999

seasons

in summer; in the summer of 69

part of the day

in the morning; in the afternoon; in the evening

duration

in a minute; in two weeks

at

part of the day

at night

time of day

at 6 o"clock; at midnight

celebrations

at Christmas; at Easter

fixed phrases

at the same time

on

days of the week

on Sunday; on Friday

date

on the 25th of December*

special holidays

on Good Friday; on Easter Sunday; on my birthday

a special part of a day

on the morning of September the 11th*

after

later than sth

after school

ago

how far sth happened (in the past)

6 years ago

before

earlier than sth

before Christmas

between

time that separates two points

between Monday and Friday

by

not later than a special time

by Thursday

during

through the whole of a period of time

during the holidays

for

period of time

for three weeks

from ... to
from... till/until

two points form a period

from Monday to Wednesday
from Monday till Wednesday
from Monday until Wednesday

past

time of the day

23 minutes past 6 (6:23)

since

point of time

since Monday

till/until

no later than a special time

till tomorrow
until tomorrow

to

time of the day

23 minutes to 6 (5:37)

up to

not more than a special time

up to 6 hours a day

within

during a period of time

within a day

 

خدايا در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهي مي کشاند مرا با نداشتن و نخواستن رويين تن کن. (علي شريعتي)

.

.

"مدير انجمن زن ريحانه ي آفرينش"

"جانشين انجمن زبان انگليسي"

شنبه 5/5/1387 - 23:22 - 0 تشکر 49406

 ارسالی توسط:حس غریب

ادامه حروف اضافه

after one follows the other The cat ran after the dog.
After you.
against directed towards sth The bird flew against the window.
along in a line; from one point to another They"re walking along the beach.
among in a group I like being among people.
around in a circular way We"re sitting around the campfire.
behind at the back of Our house is behind the supermarket.
below lower than sth Death Valley is 86 metres below sea level.
beside next to Our house is beside the supermarket.
between Sth /sb  is on each side Our house is between the supermarket and the school.
by near He lives in the house by the river.
close to near Our house is close to the supermarket.
down from high to low He came down the hill.
from the place where it starts Do you come from Tokyo?
in front of the part that is in the direction it faces Our house is in front of the supermarket.
inside opposite of outside You shouldn"t stay inside the castle.
into entering sth You shouldn"t go into the castle.
near close to Our house is near the supermarket.
next to beside Our house is next to the supermarket.
off away from sth The cat jumped off the roof.
onto moving to a place The cat jumped onto the roof.
opposite on the other side Our house is opposite the supermarket.
out of leaving sth The cat jumped out of the window.
outside opposite of inside Can you wait outside?
over above sth / sb The cat jumped over the wall.
past going near sth / sb Go past the post office.
round in a circle We"re sitting round the campfire.
through going from one point to the other point You shouldn"t walk through the forest.
to towards sth / sb I like going to Australia.
Can you come to me?
I"ve never been to Africa.
towards in the direction of sth They walk towards the castle.
under below sth The cat is under the table.
up from low to high He went up the hill

 

خدايا در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهي مي کشاند مرا با نداشتن و نخواستن رويين تن کن. (علي شريعتي)

.

.

"مدير انجمن زن ريحانه ي آفرينش"

"جانشين انجمن زبان انگليسي"

شنبه 5/5/1387 - 23:30 - 0 تشکر 49408

ارسالی توسط :researcher

افعال بی قاعده

Present Past Past Participle
arise arose arisen 
be was, were been
become became become
begin began begun
blow blew blown
break broke broken
bring brought brought
build built built
burst burst burst
buy bought bought
catch caught caught
choose chose chosen
come came come
cut cut cut
deal dealt dealt
do did done
drink drank drunk
drive drove driven
eat ate eaten
fall fell fallen
feed fed fed
feel felt felt
fight fought fought
find found found
fly flew flown
forbid forbade forbidden
forget forgot forgotten
forgive forgave forgiven
freeze froze frozen
get got gotten
give gave given
go went gone
grow grew grown
have had had
hear heard heard
hide hid hidden
hold held held
hurt hurt hurt
keep kept kept
know knew known
lay laid laid
lead led led
leave left left
let let let
lie lay lain
lose lost lost
make made made
meet met met
pay paid paid
quit quit quit
read read read
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
run ran run
say said said
see saw seen
seek sought sought
sell sold sold
send sent sent
shake shook shaken
shine shone shone
sing sang sung
sit sat sat
sleep slept slept
speak spoke spoken
spend spent spent
spring sprang sprung
stand stood stood
steal stole stolen
swim swam swum
swing swung swung
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
tell told told
think thought thought
throw threw thrown
understand understood understood
wake woke (waked) woken (waked)
wear wore worn
win won won
write wrote written

 

خدايا در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهي مي کشاند مرا با نداشتن و نخواستن رويين تن کن. (علي شريعتي)

.

.

"مدير انجمن زن ريحانه ي آفرينش"

"جانشين انجمن زبان انگليسي"

شنبه 5/5/1387 - 23:50 - 0 تشکر 49417

ارسالی توسط :jazereyearam

اقسام فعل


فعلها مهمترین قسمت جملات هستند. مبحث فعل اولین قسم از هشت قسم کلمه است که قصد داریم به مطالعه آن بپردازیم.
فعل کلمه و عبارتی است که برای بیان عمل، وجود حالت و یا بیان احساس خاصی به کار می‌رود. معمولا در جمله یک فعل به نام فعل اصلی وجود دارد، اما گاه ممکن است جمله از یک فعل اصلی و یک یا چند فعل کمکی درست شده باشد که در آن صورت به آن عبارت فعلی(
verb phrase) می گویند. حتی ممکن است  جمله از دو فعل اصلی ساخته شده باشد.

جملات زیر دارای یک فعل اصلی هستند که با زیرخط مشخص شده‌اند:

Helen drew a picture.

Tom is here

.جملات زیر از یک فعل اصلی و یک یا چند فعل کمکی تشکیل یافته‌اند:

I will go home My father works on the farm

They have been working all day.

این دو جمله هم هرکدام دارای دو فعل هستند:

Boys and girls sing and play.

Students must listen and take notes

. در انگلیسی 23 فعل کمکی رایج وجود دارد که به دلیل کاربرد وسیع آنها حفظ کردن آن بسیار مفید است. در صورتی که این فعلهای کمکی را حفظ باشید، شناخت و فهم فعلها برای شما بسیار آسان می شود. این فعلها معمولا در پنج گروه زیر دسته‌بندی می‌شوند:

Group 1: is, am, are, was, were, be, being,been,

Group 2: has, have, had

Group 3: do, does, did

Group 4: shall, will, should, would

Group 5: may, might, must, can, could

 

خدايا در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهي مي کشاند مرا با نداشتن و نخواستن رويين تن کن. (علي شريعتي)

.

.

"مدير انجمن زن ريحانه ي آفرينش"

"جانشين انجمن زبان انگليسي"

شنبه 5/5/1387 - 23:50 - 0 تشکر 49418

ارسالی توسط:jazereyearam

طبقه بندی‌های فعل

سه نوع طبقه‌بندی برای افعال می‌شود در نظر گرفت:


الف:طبقه‌بندی افعال به «لازم و متعدی».
ب: طبقه بندی آنها به «باقاعده و بی‌قاعده».
ج: طبقه‌بندی آنها به «اصلی و کمکی»

تعریف هر کدام از انواع فعل را در مبحث مربوط به آن توضیح خواهیم داد .یک نوع افعالی هستند که در واقع کاری را انجام می دهند(action verbs)

مانند:(رفتن، دویدن، خندیدن، نوشتن و ...).

اما تعدادی از افعال گویای احوال ذهنی شخص می‌باشند و در واقع عمل خاصی را انجام نمی‌دهند که به آنها افعال ذهنی یا  Non-Action Verbsگفته می‌شود.
خصوصیت اصلی این افعال این است که نمی‌توانند شکل استمراری بگیرند. حال به چند مثال توجه کنید: در مورد فعل ذهنی «نفرت داشتن»؛ شما می‌گویید «نفرت دارم» اما نمی‌توانید بگویید «در حال نفرت داشتن هستم». در نظر داشتن؛ می‌گویید «در نظر دارم» اما نمی‌توانید بگویید «در حال در نظر داشتن هستم!». فعل «داشتن»؛ می‌گویید «من دارم» اما نمی‌توانید بگویید «من در حال داشتن هستم».

شناسایی این افعال به ما کمک می‌کند تا به اشتباهات گرامری همچون صرف افعال در زمان حال یا گذشته استمراری مرتکب نشویم.

حال به چند نمونه از کاربرد این افعال در زبان انگلیسی توجه کنید:

.I am hating it                  hate it
I am meaning it I mean it
I am owning it I own it
It is seeming useful It seems useful
I am needing it I need it

_   در جملات زیر افعال را پیدا کرده و بگویید که آیا آنها افعال عملی هستند یا ذهنی؟

Suddenly someone sneezed loudly.
There are holes in my shirt.
He appears happy

The image appeared in the mirror

 

خدايا در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهي مي کشاند مرا با نداشتن و نخواستن رويين تن کن. (علي شريعتي)

.

.

"مدير انجمن زن ريحانه ي آفرينش"

"جانشين انجمن زبان انگليسي"

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.