ورزش و تندرستی (بازدید: 2811)
پنج شنبه 5/5/1391 - 0:5 -0 تشکر 480423
آموزش والیبال


 

 

نحوه توپ گیری با ساعد

توپگیری با ساعد(BUMP یا UNDERHAND یا FOREARM )یکی از مهمترین قسمتها در بازی والیبال است. چرا که اولین اقدام برای شروع حمله می باشد. اگر توپگیری اشتباه شود پایه ریزی حمله خراب شده و امتیاز از دست می رود.


در متن زیر سعی شده نحوه صحیح و بنا به تعریفی آموزشی ساعد آورده شود:
یک توپ گیری با ساعد خوب شامل ۴ مرحله است:
۱- رفتن به طرف توپ : برای یک توپ گیری سالم باید در سریعترین اقدام با سمت توپ رفته و حتی الامکان مقایل توپ قرار گرفت.
۲- حالت گرفتن:

۱-۲) پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و یکی از پاها را (راست پاها پای راست و یا هر کدام که راحتر بودیم)جلوتر قرار میدهیم.
۲-۲) دست ها را بطور کامل به طرف جلو کشیده و از قسمت شستها بطور موازی به هم می چسپانیم.
۳-۲) زانوها را خم کرده و دستها را موازی پاها قرار می دهیم.
۴-۲) کمر راست و بدن در حالت راحتی قرار میگیرد.
۵-۲) چشمها همواره بدنبال توپ

۳- تماس با توپ :

۱-۳) توپ را با قسمتی از دستها که بهم چسپیده نیست می زنیم.همیشه مرکز ثقل بدن و دستها و توپ باید در یک خط باشند.
۲-۳) بعد از تماس با توپ زانوها را به آرامی صاف کرده و ساعد را متناسب با حرکت زانو به سمت بالا میبریم و توپ را به سمت هدف هدایت هدایت میکنیم.

۴- دنبال کردن ضربه:

۱-۴) بعد از زدن ضربه حرکت دست و بدن توپ را به سمت هدف دنبال می کند.
۲-۴) حرکت آونگی دست نباید از شانه ها بالاتر برود.
۳-۴) برای تعادل و دقت در کار وزن بدن را به پای جلو منتقل میکنیم.
آموزش پاس با پنجه

یکی از مهمترین پاسها در والیبال پاس با پنجه(setting) است. در زیر چهار حالت پاس با پنجه توضیح داده شده است در عکس فوق این حالتها بطور متوالی آمده است و برای اموزش بهتر
دو عکس از نحوه گرفتن توپ با انگشتان حین پنجه زدن آمده است.
۱- گرفتن حالت

۱-۱: به سمت توپ حرکت کرده و پشت و زیر توپ قرار میگیریم.
۲-۱: پاها به اندازه عرض شانه باز شده و پای اصلی مقداری جلوتر قرار میگیرد.
۳-۱: حالت آماده گرفته زانوها مقداری خم شده و باسن به سمت عقب می رود.

۲-حالت دست قبل از دریافت

۱-۲: دست بصورت کشیده به سمت توپ وبه پیشواز توپ می رود.
۲-۲: انگشتان شصت به هم چسپیده و موازی با ابروها و انگشتان اشاره با فاصله کم از هم.
۳-۲: حالت انگشتان شصت و اشاره به شکل مثلث خواهند بود.
۴-۲: حالت ارنجها بصورت باز و به حالت پروانه ای قرار میگیرد.
۵-۲: توپ را بدون تماس تا نزدیکی پیشانی دنبال کرده بطوریکه اگر توپ را رها کنیم به وسط پیشانی برخورد کند.

۳- حالت دریافت

۱-۳: توپ را با قسمت مثلثی شکل دست دریافت کرده و از انگشتان دیگر برای هدایت بیشتر استفاده میکنیم.
۲-۳: معمولا انگشتان کوچک با توپ تماسی ندارد.
۳-۳: هنگام دریافت دست به شکل قالب توپ در می آید.
۴-۳: زانوها و پشت اندکی نشست می کنند.

۴-ارسال توپ

۱-۴: زانوها و پشت اندکی ( بسته با فاصله مقصد ) به بالا حرکت میکند.
۲-۴: توپ که در دست قرار گرفته توسط آرنج و کتف به سمت هدف هدایت می شود.
۳-۴: توپ را طوری به سمت هدف هدایت میکنیم که ارنجها صاف و انگشتان به سمت بیرون باز شوند.
۴-۴: بسته به فاصله از هدف نیروهای اعمال شده از انگشتان ، مچ ، ارنج ، کتف ، کمر و زانوها متغیر است.

این پاس معمولا توسط پاسورها انجام می شود . و دارای ظرافتها و دقت خاصی است.

 

نحوه اسپک زدن(آبشار زدن)

آخرین ضربه ای که در یکطرف زمین والیبال زده می شودو توپ وارد زمین حریف می شود معمولا سعی میشود به گونه ای باشد که کنترل کردن ان توسط تیم حریف سخت باشد.
بهترین ضربه همان اسپک(آبشار) هست. ضربه ای که مهاجم با پریدن و تمام قدرت به توپ میزند و توپ را وارد زمین حریف میکند. ابشار را به سه حالت تقسیم میکنند.
۱- جاخالی(DINK)

۲-آبشار آرام به آخر زمین (OFFSPEED SPIKE)
۳- آبشار قدرتی ( HARD DRIVEN SPIKE )

همه آبشارهای فوق یک سری مقدماتی دارند که تقریبا یکسان هستند. در زیر سعی شده مراحل یک ابشار گفته شود.

۱- حرکت سه گام
بسته به پاس داده شده زمان حرکت سه گام فرق میکند. بعد از سه گام خیز برداشتن در گام سوم پاها را حفت میکنیم. باسن را عقب داده و زانوها به جلو خم میشودو دستها برای پرش عمودی به عقب میروندو تمام انرژی برای یک پرش خوب روی پاها متمرکز میشود.
۲- پرش
به کمک تمام اعضا بدن میپریم و دست برای پرش بهتر و با کنترل بیشتر به بالا حرکت میکندو دست ضربه زننده به همرا کتف بالاتر از دست و کتف دیگر قرار میگیرددر این حالت نگاهی به مدافع توپ و زمین حریف می اندازیم.
۳- زدن ضربه
بسته به نوع اسپک به توپ ضربه میزنیم چنانکه در تصویر فوق پیدا است تمام اعضا بدن برای ضربه زدن به توپ دخیل هستند بگونه ای که هنگام ضربه تمام بدن به جلو متمایل میشود و دستی که ضربه نمی زند در سینه جمع میشود.
چرخش مچ برای برای گول زدن مدافع بسیار اهمیت داردکه یک اسپک زن توپ را مستقیم شلیک کند یا به گوشه زمین بفرستد.
۴- فرود

بعد از زدن ضربه از آنجا که حرکت سه گام و ضربه به توپ انجام شده بدن به سمت جلو متمایل شده و احتمال برخورد با تور وجود دارد. لذا میبایست تمام دقت در برخورد نکردن به تور را داشته باشیم . نکته مهمتر اینکه هنگام فرود برای صدمه ندیدن زانو و کمر روی دو پا و با پنجه پا فرود بیاییم.

 

آموزش سرویس

سرویس که شروع بازی برای گرفتن یک امتیاز است یکی از مهمترین قسمتهای یک بازی است. از آنجا که یک سرویس خوب باعث تدارک حمله ضعیف برای تیم مقابل است و در نهایت گرفتن یک امتیاز برای تیم خودمان. معمولا سعی میشود سرویس بگونه ای زده شود که خود شروع حمله ای برای تیم باشد. بطور معمول سرویس را به چهار دسته تقسیم میکنیم.
۱- سرویس ساده : توپ را بالا انداخته و دست را از پایین(پایین تنه) به بالا آورده و با کف دست در نزدیکیهای نیم تنه به توپ ضربه میزنیم.(معمولا استفاده نمی شود.)
۲- سرویس آرام(چکشی ): Overhand Serve AND Top Spin Serve
خود شامل۴ قسمت است:
۱- آماده شدن برای سرویس
۱-۱:مراحل ابتدایی برای آماده شدن در زدن یک سرویس باید در همه سرویس ها یکی باشد. این حرکات باعث اعتماد به نفس و تنظیم بدن برای یک سرویس خوب است.
۲-۱: پاها باز به اندازه عرض شانه و یک پا عقب قرار میگیرد و پای جلو به سمت تور
۳-۱: شانه ها صاف و شانه ای که ضربه نمی زند جلوتر و به سمت تور باشد
۴-۱: به جایی از زمین که میخواهیم توپ برود دقت کرده و جایی که میخواهیم به توپ ضربه بزنیم را تجسم میکنیم.
۲- بالا انداختن توپ
۱-۲: توپ را به بالا پرتاب میکنیم
۲-۲: میزان پرتاب متناسب با طول دست باشد و هم راستا با کتف ضربه زننده مقداری عقب تر
۳-۲: کمر را مانند کمان خم میکنیمو دست ضربه زننده را به توپ میبریم و بازو نزدیک گوش قرار می###د.
۳-۲: همزمان با پرتاب نوپ به بالا پا مقداری به عقب میرود.(در صورتیکه بخواهیم قدرت بیشتری روی توپ اعمال کنیم.)
۴-۲: کف دست صاف و سفت ولی صاعد و آرنج و بازو را راحت قرار میدهیم که بتوان میزان ضربه به توپ را تنظیم کرد.
۳- ضربه به توپ
۱-۳: برای ضربه دست را به کمک بازو و ارنج و صاعد به سمت توپ میبریم
۲-۳: وقتی که دست در حال صاف شدن است با مچ به قسمت وسط توپ ضربه میزنیم.

۳-۳: انگشتان دست برای هدایت و کنترل بهتر توپ در بالای توپ قرار میگیرند.
۴-۳: هنگام ضربه شکم جمع شده و به سمت جلو متمایل میشود.
۵-۳: قدرت ضربه به توپ به ترتیب از پشت به کمر شانه ها و ارنج و در آخر به دست منتقل میشود.
۴-بعد از ضربه
۱-۴: بعد از ضربه کل بدن به سمت جلو متمایل میشود. در سرویس آرام( overhand serve) کتف در حالت موازی با زمین قفل میشود.ولی در سرویسی که توپ حالت چرخشی دارد.(Top Spin Serve ) دست تا پایین حرکت میکند.

Top Spin Serve

Overhand Serve
۳- سرویس( Underhand (Round House , Windmill
سرویس اندر هند نیز گونه ای دیگر از سرویس هاست. البته معمول ترین سرویس همان سرویس اورهند است که توضیح داده شد. توضیحات سرویس اندر هند در زیر آمده است.
۱-۳: پاها به اندازه عذض شانه باز و امتداد خط بین پاها عمود بر خط انتهای زمین در شکل نشان داده شده است. توپ را در دو دست گرفته و ارتفاع آن تا سطح زمین تا اندازه قسمت میانی بدن است.هدف مورد نظر را مرور میکنیم.
۲-۳:توپ را به هوا پرت کرده شانه ضربه زننده را به عقب میدهیم بدن مقداری به سمت مخالف تور میچرخد. دست از پایین حرکت کرده و به سمت توپ می آید. نگاهمان به توپ است.
۳-۳: وزن را به پای جلو منتقل میکنیم و دست به حالت دورانی به سمت توپ نزدیک میشود.
۴-۳: با مج دست به توپ ضربه میزنیم درحالی که دست کامل باز شده و دستی که ضربه نمی زند به قسمت دیگر بدن در حال چرخش است.
۵-۴: بعد از زدن ضربه اجازه میدهیم بازو به دنبال توپ رفته تا زمانی که توپ ارسال شود.
۴- سرویس پرشی ( Jump Serve )
سرویس پرشی یا به تعبیری شلیک از راه دور از جمله حرکات دیدنی در حین یک مسابقه والیبال است. این سرویس مخصوص بازیکنانی است که ترسی از زدن سرویس ندارند.
مراحل مختلف این نوع سرویس به تفصیل گفته شده است و در آخر نیز دو کلیپ جالب از زدن سرویس پرشی آمده است.
۱- به اندازه سه ۳ گام بلند از خط انتهایی زمین فاصله میگیریم.
۲- برای حرکت یک گام بلند با پای چپ به جلو میگذاریم.
۳- هنگام گام دوم توپ را به هوا پرتاب میکنیم. سعی شود هنگام پرتاب توپ توپ را به حالت دورانی یا چرخان بو جلو پرتاب کنیم که هنگام ضربه زدن به توپ چرخش توپ به سمت جلو بیشتر باشد مانند حالت آبشار ( Top Spin ).
۴- گام سوم را برمیداریم پای راست را به پشت پای چپ قرار میدهیم و می پریم. سع شود حین پرش تعادل حفظ شده و پرش مناسبی داشته باشیم تا به توپ رسیده و ضذبه بزنیم.
۵- با مچ دست به وسط توپ ضربه میزنیم و با انگشتان به بالای توپ . که توپ حالت چرخش به جلو داشته باشد.
۶- بعد از زدن ضربه روی خط یا درون زمین فرود می آییم.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی