انجمن ها > انجمن روانشناسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
روانشناسي (بازدید: 514)
سه شنبه 23/12/1390 - 20:46 -0 تشکر 440673
اگر فردی پرخاشگر و ستیزه جو هستید چگونه با آن مبارزه کنیم؟

 


آیا فردی پرخاشگر و ستیزه جو هستید؟

 
  1. مجسم‌ كنید كه‌ به‌شدت‌ خواهان‌ كسب‌چیزی‌ در زندگی‌هستید. كدام‌ یك‌ ازگزینه‌های‌ زیر، طرزبرخوردتان‌ را برای‌رسیدن‌ به‌ این‌ خواسته‌توصیف‌ می‌كند؟
امیدوارم‌ به‌خواسته‌ام‌ برسم‌، ولی‌ تازمانی‌ كه‌ این‌ امر محقق‌نشود، برنامه‌های‌ دیگرزندگیم‌ را به‌ هم‌ نمی‌زنم‌.
تا زمانی‌ كه‌ به‌خواسته‌ام‌ نرسم‌، آرام‌ وقرار نخواهم‌ داشت‌.
تمام‌ سعی‌ و تلاشم‌را به‌ خرج‌ می‌دهم‌ تا به‌خواسته‌ام‌ برسم‌.

2. آیا تاكنون‌، سرشخصی‌ كه‌ فاقد حس‌همكاری‌ یا بازدارنده‌بوده‌، داد كشیده‌اید؟
خیر، داد كشیدن‌سر مردم‌، كار درستی‌نیست‌.
بله‌.
خیر، ولی‌ در برخی‌از شرایط خیلی‌استثنایی‌ گاهی‌ اوقات‌صدایم‌ را بالا برده‌ام‌ یاحالتی‌ خشمگین‌ وعصبانی‌ به‌ لحن‌ صدایم‌داده‌ام‌.

3. آیا قبول‌ دارید كه‌«حمله‌ بهترین‌ شكل‌دفاعی‌» است‌؟
نه‌ خیلی‌.
بله‌.
شاید در برخی‌ ازموقعیت‌های‌ خاص‌.

4. هر چند وقت‌ یك‌بار، خونسردیتان‌ را ازدست‌ می‌دهید؟
كمتر از سه‌ مرتبه‌در طول‌ سال‌.
بیشتر از شش‌مرتبه‌ در طول‌ سال‌.
بین‌ سه‌ تا شش‌مرتبه‌ در طول‌ سال‌.

5. در كمال‌ ناباوری‌ متوجه‌ می‌شوید كه‌ قراراست‌ یك‌ پروژه ساختمانی‌ درمنطقه‌ جنگلی‌ پشت‌منزلتان‌ ساخته‌ شود. كه‌ به‌ معنای‌ از بین‌رفتن‌ حدود پنجاه‌درخت‌ بالغ‌ و پرپشت‌است‌. و شما به‌ كلی‌ با این‌پروژه‌ مخالفید. چه‌واكنشی‌ از خود نشان‌می‌دهید؟
شاید كاری‌ نكنم‌به‌ غیر از آن‌ كه‌ جریان‌ رابه‌ طور خصوصی‌ با دیگران در میان‌بگذارم‌، چرا كه‌ خواهی‌نخواهی‌ این‌ پروژه‌صورت‌ خواهد گرفت‌.
تمام‌ همسایگانم‌ را تشویق‌ می‌كنم‌ تا به‌ عنوان‌اعتراض‌ كمیته‌ای‌ تشكیل‌ دهیم‌ و خودم‌ آن‌ را سازمان‌دهی‌ خواهم‌ كرد.
یك‌ اعتراض‌ نامه‌ به‌ انجمن‌ شهرم‌ می‌نویسم‌.

6. هر چند وقت‌ یك‌ بار اخلاق‌ و رفتار یا واكنش‌هایتان‌ نسبت‌ به‌ موقعیت‌هایی‌ خاص‌ را مورد تجزیه‌ وتحلیل‌ یا سؤال‌ قرار می‌دهید؟
دائما.
هرگز یا خیلی‌ خیلی‌ به‌ ندرت‌.
گاهی‌ اوقات‌.

7. آیا به‌ نظر شما رفتار خشونت‌ بار وپرخاشگرانه‌، به‌ عنوان‌ وسیله‌ای‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ هدف‌در نظر گرفته‌ می‌شود؟
نه‌ واقعا، این‌ گونه‌ رفتار با سرشت‌ من‌ سازگارنیست‌.
بله‌.
ممكن‌ است‌ در برخی‌ از شرایط و موقعیت‌خاص‌، بروز چنین‌ رفتاری‌ ضروری‌ و لازم‌ باشد.

8. هر چند وقت‌ یكبار، بد و بیراههای‌ سبك‌ وخفیف‌ به‌ زبان‌ می‌آورید؟
هرگز یا خیلی‌ به‌ ندرت‌.
به‌ وفور.
خیلی‌ كم‌.

9. مشغول‌ رانندگی‌ هستید كه‌ ناگهان‌ حركت‌نادرست‌ راننده‌ای‌ دیگر باعث‌ می‌شود كه‌ تقریبا درگیریك‌ تصادف‌ شوید. شما:
با بی‌اعتنایی‌ شانه‌هایتان‌ را بالا می‌اندازید واز این‌ كه‌ سالم‌ هستید، خدا را شكر می‌كنید و خودتان‌را فردی‌ خوش‌ شانس‌ در نظر می‌گیرید.
با عصبانیت‌ و ناراحتی‌ هر چه‌ تمام‌ با حركات‌سر و دست‌ به‌ آن‌ راننده‌ اعتراض‌ می‌كنید و شاید هم‌چند ناسزا از دهانتان‌ خارج‌ شود.
با صدای‌ بلند شروع‌ به‌ غر زدن‌ می‌كنید و یا به‌سرنشین‌ كناریتان‌ در مورد حركت‌ نادرست‌ آن‌ راننده‌حرفی‌ می‌زنید.

10. آیا تا به‌ حال‌ به‌ خشونت‌ متوسل‌ شده‌اید؟
خیر، و نمی‌توانم‌ هرگز خودم‌ را در چنین‌وضعیتی‌ مجسم‌ كنم‌.
بله‌.
خیر، ولی‌ نمی‌توانم‌ بگویم‌ كه‌ تحت‌ شرایطی‌خاص‌ و استثنایی‌ دست‌ به‌ این‌ عمل‌ نمی‌زنم‌.

11. نظرتان‌ در مورد این‌ جمله‌ چیست‌: جنگ‌ وكشمكش‌ها زمانی‌ آغاز می‌شوند كه‌ بدی‌ها بر خوبی‌هاپیروز می‌شوند!
موافقم‌.
الزاما موافق‌ نیستم‌.
نظر خاصی‌ ندارم‌.

12. شخصی‌ ناخواسته‌ در حق‌ تان‌ بدی‌ می‌كند.واكنش‌ شما چیست‌؟
هرگز به‌ كسی‌اعتماد نكنم‌.
تا زمانی‌ كه‌ تلافی‌ نكنم‌ و حق‌ آن‌ شخص‌ را كف‌دستش‌ نگذارم‌، آرام‌ و قرار نخواهم‌ داشت‌.
به‌ طور محرمانه‌ با آن‌ شخص‌ در این‌ زمینه‌صحبت‌ می‌كنم‌ و علت‌ رفتارش‌ را می‌پرسم‌.

13. به‌ نظر خودتان‌ خصلت‌ و گرایش‌ ظالمانه‌ وبی‌رحمانه‌ دارید؟
خیر.
بله‌.
شاید.

14. آیا تا به‌ حال‌، عصبانیت‌ و سر خوردگی‌ تان‌ راسر فروشنده‌ مغازه‌ای‌ خالی‌ كرده‌اید كه‌ فردی‌ منفی‌ وفاقد حس‌ همكاری‌ بوده‌ است‌؟
خیر، چون‌ این‌ گونه‌ اعمال‌، مرا به‌ هیچ‌ كجانمی‌رسانند.
بله‌، به‌ دفعات‌.
خیلی‌ به‌ ندرت‌.

15. سومین‌ شب‌ جمعه‌ است‌ كه‌ همسایه‌ جدیددیوار به‌ دیوار منزلتان‌ مهمانی‌ پر سر و صدا و شلوغی‌تا نیمه‌های‌ شب‌ به‌ راه‌ انداخته‌ است‌. چه‌ واكنشی‌ ازخود نشان‌ می‌دهید؟
فردای‌ همان‌ روز به‌ طور محرمانه‌ در این‌زمینه‌ با آنها صحبتی‌ به‌ عمل‌ می‌آورم‌ و خواهش‌می‌كنم‌ كه‌ در آینده‌ سر و صدای‌ مهمانی‌ هایشان‌ راكاهش‌ دهند تا بتوانم‌ به‌ راحتی‌ بخوانم‌.
هر زمان‌ كه‌ سر و صدای‌ آنها به‌ اوج‌ خودش‌می‌رسد، با عصبانیت‌ و خشم‌ هر چه‌ تمام‌، چند مشت‌به‌ دیوار می‌كوبم‌.
با انجمن‌ محل‌ تماس‌ می‌گیرم‌ تا ببینم‌ كه‌ آیامی‌توانم‌ به‌ منظور كاهش‌ سر و صدای‌ مهمانی‌ همسایه‌جدیدم‌ اقدامی‌ قانونی‌ صورت‌ دهم‌ یا نه‌.

16. آیا تاكنون‌، آنقدر عصبانی‌ شده‌اید كه‌ مشت‌تان‌ را به‌ سوی‌ شخصی‌ تكان‌ دهید؟
خیر.
بله‌.
خیر، ولی‌ نمی‌توانم‌ بگویم‌ كه‌ تحت‌ شرایطی‌خیلی‌ خاص‌ و استثنایی‌ دست‌ به‌ این‌ عمل‌ نزنم‌.

17. یك‌ روز عصر كه‌ مشغول‌ تماشای‌ تلویزیون‌هستید، متوجه‌ می‌شوید كه‌ سه‌ كانال‌، فیلم‌ مستندنمایش‌ می‌دهند. كدام‌ یك‌ را انتخاب‌ می‌كنید؟
زندگی‌ وحش‌ در آلاسكا.
بمباران‌ اتمی‌ ژاپن‌.
دوران‌ ممنوعیت‌ (سالهای‌ 1933 - 1920 كه‌تولید و فروش‌ مشروبات‌ الكلی‌ در آمریكا ممنوع‌ بود)آمریكا.

18. هر چند وقت‌ یك‌ بار فحش‌ها و ناسزاهای‌خیلی‌ ركیك‌ به‌ زبان‌ می‌آورید؟
هرگز.
به‌ وفور.
خیلی‌ كم‌.

19. در مورد افرادی‌ كه‌ در جلسات‌ مشت‌ روی‌میز می‌كوبند، چه‌ عقیده‌ای‌ دارید؟
این‌ عمل‌ خیلی‌ بچگانه‌ است‌.
گاهی‌ اوقات‌، دست‌ زدن‌ به‌ چنین‌ اعمالی‌ برای‌به‌ كرسی‌ نشاندن‌ حرفها و متقاعد كردن‌ دیگران‌،ضروری‌ و لازم‌ است‌.
تقریبا در هیچ‌ موردی‌، این‌ عمل‌ كمك‌ حال‌كسی‌ نیست‌ و مؤثر واقع‌ نمی‌شود.

20. ورزش‌ مورد علاقه‌تان‌ كدام‌ است‌؟
بولینگ‌.
بوكس‌ بازی‌.
بیلیارد.

21. تماشای‌ كدام‌ یك‌ از آثار طنز زیر، بیشترمورد علاقه‌تان‌ است‌؟
سریال‌ كمدی‌.
نمایش‌ و تئاتر طنز.
فیلم‌ مضحك‌ و خنده‌دار.

22. وارد پاركینگ‌ عمومی‌ اتومبیل‌ می‌شوید،اسكناسی‌ داخل‌ دستگاه‌ صدور بلیط می‌اندازید، ولی‌اتفاقی‌ رخ‌ نمی‌دهد و چیزی‌ از داخل‌ دستگاه‌ بیرون‌نمی‌آید. واكنش‌ آنی‌ شما چه‌ خواهد بود؟
چند دكمه‌ را فشار می‌دهید و بعد اسكناس‌دیگری‌ داخل‌ دستگاه‌ می‌اندازید، به‌ این‌ امید كه‌ این‌مرتبه‌ دستگاه‌ به‌ كار بیفتد.
چند مرتبه‌ محكم‌ روی‌ دستگاه‌ مشت‌می‌كوبید.
متصدی‌ پاركینگ‌ را پیدا می‌كنید و از اوتوضیح‌ می‌خواهید.

23. وقتی‌ در یك‌ بازی‌ می‌بازید، چه‌ می‌كنید؟
خونسردیم‌ را حفظ می‌كنم‌ و با رویی‌ گشاده‌باختم‌ را می‌پذیرم‌.
بداخلاق‌ و بی‌حوصله‌ می‌شوم‌.
هیچ‌ بازنده‌ای‌ نمی‌تواند خوشحال‌ باشد، ولی‌عده‌ای‌ می‌توانند به‌ خوبی‌ صورت‌ ظاهرشان‌ را حفظكنند.

24. آیا تا به‌ حال‌ به‌ خاطر برنده‌ شدن‌، به‌ تقلب‌ وكلك‌ متوسل‌ شده‌اید؟
خیر.
بله‌.
شاید تا حدی‌.

25. كدام‌ یك‌ از گزینه‌های‌ زیر، احساس‌ شما رانسبت‌ به‌ صحنه‌های‌ خشونت‌ بار فیلم‌ها، نشان‌می‌دهد؟
اگر خشونت‌ به‌ جای‌ به‌ نمایش‌ كشیده‌ شدن‌در فیلم‌ها، به‌ طور مشروح‌ و گویا و بی‌ پرده‌ توصیف‌شود، خیلی‌ بهتر و مؤثرتر خواهد بود.
وقتی‌ این‌ گونه‌ اعمال‌ صورت‌ می‌گیرند، چرانباید به‌ تصویر كشیده‌ شوند؟ از آن‌ گذشته‌، این‌ گونه‌صحنه‌ها خیلی‌ مهیج‌ و جالب‌ هستند و لذت‌ خاصی‌ به‌افراد می‌بخشند.
از مشاهده‌ این‌ گونه‌ صحنه‌ها بدم‌ می‌آید، ولی‌چون‌ رخ‌ می‌دهند، پس‌ باید به‌ تصویر كشیده‌ شوند،به‌ هر حال‌ هنر بخشی‌ از واقعیات‌ زندگی‌ است‌ و زندگی‌خودش‌ یك‌ نوع‌ هنر است‌.

 

در ادامه نتایج مختلفی بر حسب دامنه امتیازات کسب شده ارایه شده که شما با مقایسه امتیاز خود می توانید نتیجه مربوط به خود را مشاهده نمایید.بین‌ 40 تا 50 امتیاز: امتیاز شما نمایانگر آن‌ است‌كه‌ بدون‌ ناراحت‌ كردن‌ دیگران‌، زندگیتان‌ رامی‌گذرانید، همواره‌ دوستان‌ خوبی‌ برای‌ خودتان‌دست‌ و پا می‌كنید، و گاهی‌ شاید تحت‌ شرایط خاصی‌مورد زورگویی‌ و قلدری‌ قرار بگیرید و از قافله‌ عقب‌بیفتید. پس‌ بهتر است‌ حتی‌ المقدور سفت‌ و سخت‌ترعمل‌ كنید و در عین‌ حال‌ همان‌ فرد خونسرد و آرام‌ وجذاب‌ دوست‌ داشتنی‌ باقی‌ بمانید تا بتوانید بسیاری‌از اهداف‌ بلند پروازانه‌ و جاه‌ طلبانه‌، امیدها وآرزوهایتان‌ را شناسایی‌ كرده‌ و به‌ آنها جامه‌ عمل‌بپوشانید.
    
    بین‌ 25 تا 39 امتیاز: با این‌ كه‌ در كل‌ شخصی‌پذیرا، كنش‌پذیر، رام‌ و تسلیم‌ هستید، ولی‌ قادرید درمواقع‌ لازم‌ تا حدی‌ خشونت‌ حساب‌ شده‌ و كنترل‌شده‌ از خود بروز دهید. با این‌ كه‌ به‌ خوبی‌ ازخواسته‌هایتان‌ از زندگی‌ آگاهید، خلق‌ و خویی‌ متعادل‌دارید و در نتیجه‌ می‌توانید، بدون‌ جریحه‌ دار كردن‌احساسات‌ دیگران‌ به‌ آرمان‌ها و جاه‌طلبی‌هایتان‌جامه‌ عمل‌ بپوشانید و در عین‌ حال‌ حق‌ كسی‌ رانخورید.
    
    كمتر از 25 امتیاز: به‌ نظر می‌رسد كه‌ گاهی‌ اوقات‌تحت‌ تأثیر ماهیت‌ خشونت‌ بار و پرخاشگرانه‌ خودقرار می‌گیرید. باید نهایت‌ سعی‌ و تلاش‌ خود را به‌ كارببندید تا همواره‌ الگوهای‌ رفتاری‌ و واكنش‌ هایتان‌ درشرایط و موقعیت‌های‌ خاص‌ را مورد تجزیه‌ و تحلیل‌قرار دهید تا ببینید كه‌ آیا شیوه‌های‌ دیگری‌ به‌ جزاعمال‌ زور و فشار برای‌ رسیدن‌ به‌ آرمانهایتان‌ وجوددارند یا نه‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ به‌ كارگیری‌ سیاست‌ و تدبیربه‌ جای‌ زورگویی‌.
    هم‌ چنین‌، در صورت‌ امكان‌، وقت‌ بیشتری‌ را برای‌سرگرمی‌ها و كارها و فعالیت‌های‌ تفننی‌ و ذوقی‌خلاقانه‌ و تفریحات‌ شفابخش‌ مثل‌: نقاشی‌، نوشتن‌ یاباغبانی‌ اختصاص‌ دهید.

سه شنبه 23/12/1390 - 20:48 - 0 تشکر 440674

من 60 شدم.

يکشنبه 18/4/1391 - 11:59 - 0 تشکر 469800

سلام بچه ها امتیاز من شد 69!!!!!!!!!!!!!!!!!
بنظر شما مشکل از کجاس؟ من یا این تست ؟؟؟

The Ladder of Success Is Never Crowded at the Top    

دوشنبه 19/4/1391 - 0:11 - 0 تشکر 470228

با سلام
من كه 61 شدم . احتمالا هممون خوب هستیم .

نیکی و بدی که در نهاد بشر است                         شـادی و غمی که در قضا و قدراست 

با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل                        چرخ از تو هزار بار بــــیچاره تر است

مدیر انجمن خانواده ی تبیان

 

 

دوشنبه 19/4/1391 - 21:59 - 0 تشکر 470659

من 44 شدم
ولی فکر نمیکنم درست باشه
راستش همه اون چیزایی که گفته بود و درست نوشتم ولی نمیدونم چرا نمرم این شد
شایدم درسته نمیدونم!!

 

  به طواف كعبه رفتم ،به حرم رهم ندادند          كه برون درچه كردي، كه درون خانه‌آئي

 

                                    

شنبه 24/4/1391 - 15:51 - 0 تشکر 472528

من49شدم

حجاب چهره ی جان می شود غبارتنم /خوشا دمی که از آن چهره پرده بر فکنم
چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی است/روم به روضه ی رضوان که مرغ آن چمنم
برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی