انجمن ها > انجمن دانش آموزی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
دانش آموزی (بازدید: 3023)
جمعه 17/3/1387 - 16:22 -0 تشکر 42385
نمونه سوال تاریخ معاصر ایران

        الف ) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .                                                                                                                                           1- ........................ در سفرنامه ی خود از اندیشه های نوین غربی ، به ویژه نظام حکومت مشروطه ی انگلیس ،تعریف و تمجید کرده است .2- چهره سیاسی کودتای  1299 ش . (کودتای سیاه ) ، ............................................. نام داشت .3- ................................. ، مخالف سر سخت جمهوری رضا خانی بود .4- دولت ................... مانعی بر سر راه ملی شدن نفت ایران بود که این مانع توسط یکی از اعضای فدائیان اسلام به نام ...........................          برداشته شد .      ب) کدام یک از عبارات زیر صحیح و کدام غلط است ؟    1- ناپلئون با بستن عهد نامه ی  «تیلسیت » ، تعهدهای خود را نسبت به ایران زیر پا گذاشت .2- در زمان حکومت محمد شاه ، عهد نامه ی ارزنه الروم برای رفع اختلافات مرزی ایران و عثمانی بسته شد .3- روسیه به دلیل افزایش اعتبار خود در ایران ، از حکومت مشروطه ی ایران حمایت می کرد .        پ) صحیح ترین گزینه را علامت بزنید .                                                                                                                                                      1- طبق کدام عهد نامه ، حق کشتیرانی در دریای خزر از ایران سلب شد ؟    1) گلستان                                         2)ارزنه الروم                                   3)تیلسیت                                                4)ترکمنچای2- قرارداد تالبوت (انحصار خرید و فروش توتون و تنباکو ) با فتوای کدام مرجع شیعیان لغو گردید ؟    1) آیت ا...شیخ فضل ا... نوری          2)حاج ملا علی کنی                           3) آیت ا...میرزا حسن آشتیانی               4)میرزای شیرازی3- رهبر « فدائیان اسلام » چه کسی بود ؟   1) خلیل طهماسبی                                2) آیت ا... کاشانی                           3) سید مجتبی نواب صفوی                     4) شیخ فضل ا... نوری     ت) به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.                                                                                                                                                 1- نتیجه ی مخالفت ها علیه امتیاز « رویتر » چه شد ؟2- بهانه ی محمد علی شاه برای به توپ بستن مجلس چه بود ؟3- نخست وزیر ایران در آغاز جنگ جهانی اول که بود ؟ چه سیاستی در پیش گرفت ؟4- کدام حادثه ، تصویری قهرمانانه و حتی ضد انگلیسی از رضاخان در افکار عمومی ایجاد کرد ؟5- هدف اصلی متفقین از اشغال نظامی ایران طی جنگ جهانی دوم ، چه بود ؟    ث) به سوالات زیر  پاسخ تشریحی دهید . ( فقط از پشت برگه استفاده کنید . ) 1- چه عواملی موجب بروز دوره ی دوم جنگ های ایران و روسیه شد؟  .........................................................................................2- امیر کبیر در دوره ی صدارت خود ، چه اصلاحات و اقداماتی انجام داد؟ (چهار مورد ) ....................................................................3-  «سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ » اثر کیست ؟ این کتاب چگونه در پیدایش مشروطه خواهی موثر بود؟  .............................................4- مهاجران در مهاجرت کبری چه خواسته هایی داشتند؟  ...........................................................................................................5- روسیه و انگلستان بر اساس قرارداد 1907 م . ، ایران را چگونه میان خود تقسیم کردند ؟ .........................................................6- دولت روسیه در اخطاری که در سال 1290 ش . به ایران داد ، چه درخواست هایی را مطرح کرد ؟ .................................................. 7- قرار داد 1919 ایران و انگلیس ، در زمان کدام نخست وزیر بسته شد ؟ متن آن چه بود ؟ ...........................................................    8- تصمیمات مجلس مؤسسان در آذر 1304 ش. چه بود ؟  ........................................................................................................  9- سیاست مذهبی رضا خان قبل از رسیدن به سلطنت جگونه بود ؟   .........................................................................................      10- نتایج و پیامد های اسکان اجباری عشایر توسط رضا شاه را توضیح دهید .  ...............................................................................11- بعد از جنگ جهانی دوم ، کشور شوروی تحت چه شرایطی حاضر به تخلیه ایران گردید ؟   ............................................................    ج) در هریک از تاریخ های ذکر شده ، چه حوادثی به وقوع پیوست ؟                                                                                               - 14 مرداد 1285 ش.                                                                                                  - 3 اسفند 1299 ش.

-  17 دی 1314 ش.                                                       - 29 اسفند 1329 ش. 

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

الف ) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .                                                                                                                                   1-  ............................................  اولین روز نامه ی ایران بود که توسط میرزا صالح شیرازی انتشار یافت .2- چهره نظامی کودتای 1299 ش . (کودتای سیاه ) .................................................. نام داشت .3- مجلس  .................................... در آذر 1304 ش . سلطنت دائمی ایران را به رضاخان و اعقاب ذکور وی واگذار نمود .4- دولت ............................... مانعی بر سر راه ملی شدن نفت ایران بود که این مانع توسط یکی از اعضای  فدائیان اسلام به       نام .................................. برداشته شد .     ب) کدام یک از عبارات زیر صحیح و کدام غلط است ؟                                                                                                                        1-ولایات گنجه ، گرجستان ، شکی و شروان به موجب عهد نامه ی گلستان به روسیه واگذار شد .                                                                                                                                                 2- ناپلئون با بستن عهد نامه ی «تیلسیت » ، تعهدهای خود را نسبت به ایران زیر پا گذاشت .3- انگلیس به دلیل پیشگیری از قیام های منطقه قفقاز برای گرفتن آزادی ، مخالف حکومت مشروطه ی ایران بود .         پ) صحیح ترین گزینه را علامت بزنید .                                                                                                                              1- طبق کدام قرارداد ، حق کاپیتولاسیون (قضاوت کنسولی ) به ایران تحمیل شد ؟     1) فین کنشتاین                             2)مجمل             3)ترکمنچای                             4)ارزنه الروم2- قرارداد تالبوت (انحصار خرید و فروش توتون و تنباکو ) با فتوای کدام مرجع شیعیان لغو گردید ؟    1) آیت ا...شیخ فضل ا... نوری      2)حاج ملا علی کنی        3) آیت ا...میرزا حسن آشتیانی            4)میرزای شیرازی3- رهبر « فدائیان اسلام » چه کسی بود ؟   1) خلیل طهماسبی                            2) آیت ا... کاشانی       3) سید مجتبی نواب صفوی                        4) شیخ فضل ا... نوری       ت) به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.                                                                                                                                    1- نتیجه مخالفت ها علیه امتیاز « رویتر » چه شد ؟2- چرا روسیه و انگلیس در قرارداد 1907 م . اختلافات خود را کنار گذاشتند ؟3- انقلاب 1917 در روسیه ، چه تأثیری در ایران به جا گذاشت ؟4- کدام حادثه ، تصویری قهرمانانه و حتی ضد انگلیسی از رضاخان در افکار عمومی ایجاد کرد ؟5- رضا شاه از اسکان اجباری عشایر، چه هدفی را دنبال می کرد ؟      ث) به سوالات زیر  پاسخ تشریحی دهید . ( فقط از پشت برگه استفاده کنید . ) 1- چرا روس ها ،ایران را به لشکر کشی به سوی هرات تشویق می کردند ؟ ...................................................................        2- امیر کبیر در دوره صدارت خود ، چه اصلاحات و اقداماتی انجام داد؟ (چهار مورد ) .......................................................         3-  «سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ » اثر کیست ؟ این کتاب چگونه در پیدایش مشروطه خواهی موثر بود؟  .............................        4- مهاجران در مهاجرت صغری چه خواسته هایی داشتند؟  .........................................................................................         5-محمد علی شاه با چه اقداماتی ، بی اعتنایی خود را نسبت به مجلس و نظام مشروطه اعلام داشت ؟ ...................................     6- دولت روسیه در اخطاری که در سال 1290 ش . به ایران داد ، چه درخواستهایی را مطرح کرد ؟  ....................................      7-سید ضیاء الدین طباطبایی ، پس از کودتای سوم اسفند 1299 ش . به چه اقداماتی دست زد ؟.......................................          8- هم زمان با دوره ی نخست وزیری ضاخان ، چه تحولی در ترکیه به وقوع پیوست ؟ این واقعه چه تأثیری در ایران داشت ؟ ....   9- سیاست مذهبی رضا شاه در دوران سلطنت جگونه بود ؟ ....................................................................................... 10- چه عواملی باعث رکود کشاورزی در دوره سلطنت رضا شاه گردید ؟.........................................................................          11- دولت های متفق ، در زمینه ی اشغال نظامی ایر ان طی جنگ جهانی دوم ، چه تعهدی نمودند ؟........................................               ج) در هریک از تاریخ های ذکر شده ، چه حوادثی به وقوع پیوست ؟                                                                                                                                       - 14 مرداد 1285 ش.                                                 - 3 اسفند 1299 ش.

-  17 دی 1314 ش.                                                 - 29 اسفند 1329 ش

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.