• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن دانش آموزی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
دانش آموزی (بازدید: 25004)
يکشنبه 12/3/1387 - 16:49 -0 تشکر 41791
نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی 2

نمونه سوال از خرداد  1- چهار گروه از گروه های اصلی پروتئین ها را نام ببرید.2- چهار راه انتقال مواد بین سلول و محیط خارج سلولی را بنویسید.3- الف) دو نوع سلول اسکلرانشیمی که در گیاهان یافت می شوند کدامند؟ب) دو مورد از وظایف بافت چربی در بدن را بنویسید.4- مراحل اصلی تغذیه و گوارش را در جانوران نام ببرید.5- آنزیم های شیره ی معده چه نام دارند و چه عملی انجام می دهند؟ (دومورد)6- محل هر یک را بنویسید: کبد – دوازدهه – روده ی کور – پیلور7- نوع تنفس را در جانوران ذکر شده بنویسید: کرم خاکی -  ماهی – ملخ – غاز وحشی8-  الف) در شخصی حجم تنفسی 6000 میلی لیتر در دقیقه و سرعت تنفس 40 بار در دقیقه است، مقدار هوای جاری در این شخص را محاسبه کنید. ب) تنفس سلولی و فتوسنتز هر یک در کدام اندامک سلولی انجام می پذیرد؟9- تفاوت گردش خون باز با بسته را با ذکر مثالی برای هر یک بنویسید.10- ابتدا و انتهای هر یک از دو گردش خون کوچک و بزرگ در آدمی چه حفره ای از قلب است؟11- لایه های مختلف دیواره ی قلب را نام ببرید. مهم ترین ویژگی ماهیچه ی قلب چیست؟12- چه عواملی در بازگشت خون از سیاهرگ ها به قلب موثرند؟ ( چهار مورد)13- انواع گرانولوسیت ها را نام برده و بنویسید کدام یک در عفونت های انگلی افزایش می یابد؟14- از عوامل موثر در تعرق چهار مورد را نام ببرید.15- با استفاده از کاغذ کلرید کبالت آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد تعداد روزنه ها در سطح زیرین برگ یک گیاه  بیش تر از سطح بالایی آن است.16- الف) کلیه ها چگونه PH محیط داخلی را ثابت نگه می دارند؟ ب) نقش بادکنک شنا در ماهی و نقش بالک در پرنده چیست؟17- تفاوت مفصل گوی و کاسه ای با لولایی را همراه با ذکر مثالی برای هر یک بنویسید.18- چهار مورد از مزایای ورزش را نام ببرید.19- الف) تفاوت حرکت خودبخودی با القایی چیست ؟ ب) اگر مخروط باز شده ی کاج را داخل آب قرار دهیم چه می شود؟ این حرکت از چه نوعی است؟

20- قسمت های مشخص شده در شکل را نام گذاری کنید.( شکل نفرون رسم شده بوده است.)

 

يکشنبه 12/3/1387 - 17:0 - 0 تشکر 41792

نکته ی ممی  فراموش شد منبع بود

http://shahri.blogfa.com/

برای زیست شناسی سه سال متوسطه نمونه سوال و مطالب مفیدی در این وب لاگ ارائه شده در صورت استفاده از سوالات آدرس وب لاگ رو هم پایین مطالبتون ذکر کنید

راستی من رشته ام تجربی هست ولی تو زیست خیلی افت دارم

زکات علم پراکندن آن است

۱- صحیح یا غلط بودن هر یك از جملات زیر را مشخص نمایید. 75/1

الف- دیواره سلولی باكتریها و قارچها به دلیل تك سلولی بودن دارای منفذ است.ب- ریبوزوم در درون اندامكهایی مانند میتوكندری نیز دیده می شود.ج- سلولهای ماهیچه قلبی خط دار و منشعب است.د- پپسین نوعی پروتئاز محسوب می شود.ه- مونوسیتها سلولهایی هستند كه هرگز در خون دیده نشده و عمل بیگانه خواری دارند.و- همه مهره داران اسكلت درونی دارند.ز- تنجش نوعی جنبش گیاهی بدون اثر محرك خارجی است.

2- مناسب ترین گزینه را انتخاب كنید: 25/1

الف- از هیدرولیز كدامیك مونومرهای یكسانی بدست می آید؟ 1- لاكتوز 2- مالتوز 3- ساكارز 4- گالاكتوزب- در تنفس آرام و طبیعی حركت كدام ماهیچه عامل اصلی افزایش حجم قفسه سینه میباشد؟ 1- بالا برنده قفسه سینه 2- دیافراگم 3- پایین برنده قفسه سینه 4- شكمیج- موج p در الكتروكاردیوگرام معرف فعالیت الكتریكی كدام قسمت است؟ 1- دهلیز چپ و راست 2- قسمت راست قلب 3- قسمت چپ قلب 4- بطن چپ و راستد- كدامیك از ملكولهای زیر در نفرونها بصورت جذب فعال مجددا" باز جذب میشود؟ 1- اوره 2- یون پتاسیم 3- گلوكز 4- یون هیدروژنه- در كدام بخش ساركومر فقط رشته های قطور وجود دارد؟ 1- تیره 2- روشن 3- صفحه هنسن 4- نوار Z

3- جملات زیر را با كلمات مناسب كامل نمایید: 75/1

الف- اجزای اصلی غشاهای سلولی ملكولهای …………..هستند.ب- پارانشیم فتوسنتز كننده ……………..نام دارد.ج- اریتروپویتین در شرایط …………..افزایش یافته و بر اندام………….اثر می كند.د- سمی بودن اوریك اسید بسیار …………از اوره و آمونیاك است.ه- سیتوپلاسم معمولی سلول ماهیچه ای…………..نام دارد.و- آخرین انشعابات سیستم تنفس نایی به ………… منتهی میشود.

4- برای هر یك از آنزیمهای نامبرده یك كاربرد صنعتی بنویسید. 5/0

الف- سلولاز ب- آمیلاز5- دو تفاوت تراكئید با عناصر آوندی چیست؟ 5/0

6- الف- جذب مواد غذایی در چه قسمتی از لوله گوارش ملخ انجام می گیرد؟ 75/0

ب- نقش روده ملخ چیست؟

7- نوع تنفس را در هر یك از جانداران زیر بنویسید: 1

الف- كرم خاكی ب- زنبور ج- غاز وحشی د- كوسه ماهی8- عوامل موثر در تبادل مواد در مویرگها را شرح دهید. 1

9- الف- اجزای بافت گرهی قلب را نام ببرید؟ 1

ب- كدام بخش از آن محل زایش تحریكات طبیعی قلب است؟10- چگونگی روند انعقاد خون را شرح دهید. 111- آزمایشی را طراحی نمایید كه نشان می دهد در هوای سرد ادرار بیشتری تولید میشود؟ 112- انقباض ایزومتریك و ایزوتونیك را با ذكر مثالی از هر كدام شرح دهید. 113- الف- دو كار مهم شبكه آندوپلاسمی زبر كدامند؟ 1ب- دو فایده غشاهای درون سلولی كدامند؟14- طرز قرار گرفتن انواع بافت استخوانی را در استخوانهای دراز و پهن بنویسید. 1

15- برای هر یك از حركتهای گیاهی زیر مثالی بنویسید. 1

الف- حركت غیر فعال ب- حركت گرایشی ج- حركت بساوش تنجی د- حركت تاكتیكی16- شكل مقابل یك نفرون را نشان میدهد. بخشهای خواسته شده را نام گذاری كنید. 1

17- الف- تعریق و تعرق را در گیاهان تعریف كرده و مشخص نمایید كه هر یك توسط كدام روزنه ها انجام میشود؟ 5/1

ب- دو سازش گیاهان اقلیم خشك و سرد و یا گرم برای كاهش تعرق چیست؟

18- اصطلاحات زیر را تعریف كنید: 2

الف- كاردیا ب- ظرفیت حیاتی ج- سیستول د- هماتوكریت

يکشنبه 12/3/1387 - 17:1 - 0 تشکر 41793

نمونه سوال خرداد

1- اصطلاحات زیر را شرح دهید(4)کاردیا – حجم هوای مرده – بافت گرهی – هیستامین – بازجذب – ترشح – بادکنک شنا – سارکوپلاسم2- دو مورد از فواید الیاف سلولزی موجود در غذا را بنویسید. عمل آنزیم های سلولاز و کاتالاز در بدن جانداران چیست؟(1)3- وظیفه ی هر یک از اندامک های ریبوزوم ، پراکسی زوم و اسکلت سلولی را بنویسید.(5/1)4- دو وظیفه ی برگچه های مریستم راس ساقه را بنویسید. دو نوع سلول اسکلرانشیمی در گیاهان کدامند؟(1)5- چهار قسمت معده ی نشخوارکنندگان را فقط نام ببرید.(1)6- دستگاه گوارش گاو نسبت به اسب کارایی بیش تری دارد یا کمتر؟ چرا؟(1)7- سورفاکتانت چیست؟ نقش آن را توضیح دهید.(1)8- گردش خون باز را با یک مثال توضیح دهید.(1)9- الکتروکاردیوگرام چیست؟ چرا می توان آن را از سطح پوست ثبت کرد؟(1)10- سه عامل موثر که در حرکت خون در سیاه رگ ها نقش مثبت دارند را نام ببرید.(5/1)11- هر یک از توضیحات زیر مربوط به کدام گروه از گلبول های سفید است؟(1)با عمل فاگوسیتوز ذرات خارجی را از بین می برند. – در هنگام عفونت ها ی انگلی تعداد آن ها افزایش می یابد.-دارای حرکات آمیبی بوده و عمل دیاپدز انجام می دهند.- مسئول ترشح پادتن در خون هستند.12- آرایش شعاعی رشته های سلولزی در دیواره ی سلولی سلول های نگهبان و نقش آن را توضیح دهید.(1)13- عامل تنظیم کننده ی گلبول های قرمز چه نام دارد؟ از کجا ترشح می شود؟ بر کجا اثر می گذارد؟ نقش آن چیست؟(1)14- اجزا ی یک نفرون را فقط نام ببرید.(1)15- انقباض ایزومتریک را با مثال توضیح دهید. حرکات بدن از چه نوع انقباضی است؟(1)16- تونوس ماهیچه ای را با مثال توضیح دهید.(5/0)

17- دو عامل نگهدارنده و متصل کننده ی استخوان ها در محل مفصل ها را نام ببرید.(5/0)

http://shahri.blogfa.com/

برای زیست شناسی سه سال متوسطه نمونه سوال و مطالب مفیدی در این وب لاگ ارائه شده در صورت استفاده از سوالات آدرس وب لاگ رو هم پایین مطالبتون ذکر کنید

يکشنبه 12/3/1387 - 17:3 - 0 تشکر 41794

1

الف) واحد سازنده گلیكوژن………و واحد سازنده پروتئیین……………است.ب)چرا چربی های سیر نشده در دمای معمولی مایع هستند؟ 1
2 الف)دو نقش شبكه آندوپلاسمی صاف رادر جگر بنویسید. ب) نقش كریستا در میتوكندری چیست؟ ج)انجام این كارها بر عهده كدام بخش است؟ تنظیم آب سلول ( ) گوارش اندامكهای پیر ( ) 5/1
3 الف)بافت پوششی سنگفرشی یك لایه ای در بدن برای چه كاری مناسب است؟ ب) دو سلول تمایز یافته روپوست را نام ببرید. 1
4 الف) صفرا چگونه عمل لیپاز را در روده آسان می‌كند؟ ب)پپسینوژن معده چگونه فعال می‌شود؟ ج) جذب این مواد در روده به چه روشی صورت می‌گیرد؟ آب ( ) اسید آمینه ( ) 5/1
5
الف)گاز مونواكسیدكربن موجود در هوا چگونه باعث مسمومیت می‌شود؟
ب)نقش پرده دیافراگم در عمل بازدم را بنویسید.
1
6 الف)تنفس دراین موجودات به چه طریقی است؟ كرم خاكی ( ) ماهی ( )ب)هوای ذخیره دمی را تعریف كنید. 1
7 دستگاه گردش خون برای جلوگیری از تجمع خون در قسمتهای پایین بدن چه سازگاریهایی پیداكرده است؟ 1
8 دریچه های سینی در كجا قرار دارند و نقش آنها را بنویسید. 1
9 الف)سه مورد از عواملی كه باعث ایجاد خیز می شود را نام ببرید. ب)در دوره جنینی گلبول های قرمز در چه محلهایی ساخته می شوند؟(3مورد) 5/1
10 الف) درچه بیماری هایی تعداد ائوزینوفیل ها درخون زیاد می‌شود؟ب)دو ماده ای كه از بازوفیل ترشح می‌شود را نام ببرید. 1
11 یك الكترو كاردیوگرام را رسم كرده وآنرا نام‌گذاری كنید. 1
12 الف)چه عواملی باعث حباب‌دارشدگی در گیاهان می شود؟ ب)تعریق را تعریف كنید. 1
13 الف)نوع ماده دفعی در این جانداران را بنویسید. كبوتر ( ) فیل ( )ب) كدام بخش كلیه منظره دانه دار دارد؟چرا؟ 1
14 الف) سه پدیده ای كه در تشكیل ادرارنقش دارند را نام ببرید.(سه مرحلة تشكیل ادرار) ب)شبكه دوم مویرگی چگونه به وجود می آید؟ 5/1
15 این اصطلاحات را تعریف كنید. الف) ساركولم ب) تونوس ماهیجه ای 1
16 استخوان های جمجمه و ران ازلحاظ نوع بافت( متراكم و اسفنجی) هر كدام به چه صورتی هستند؟ 1
17 الف) این بخشها در حركت ماهی چه نقشی دارند؟ بادكنك شنا ( ) باله دمی ( )ب)سه نقش استخوان (اسكلت) در انسان را بنویسید. 25/1
18 نام حركت های زیر را بنویسید. الف)حركت ریشه به سمت زمین ب)حركت سلول جنسی نر به سمت سلول جنسی ماده ج)بسته شدن برگ گیاه حساس 75/0

http://shahri.blogfa.com/

برای زیست شناسی سه سال متوسطه نمونه سوال و مطالب مفیدی در این وب لاگ ارائه شده در صورت استفاده از سوالات آدرس وب لاگ رو هم پایین مطالبتون ذکر کنید

يکشنبه 12/3/1387 - 17:6 - 0 تشکر 41795

بنام خدا امتحان زیست‌‌شناسی و آزمایشگاه(1) گروه صبح نام و نام خانوادگی: كلاس:  زمان پاسخگویی: 90 دقیقه دبیرستان: تاریخ: صفحة1
1 الف) از هیدرو لیز ساكارز چه قندهایی حاصل می شود؟ ب) دی‌پپتید جیست؟ 1
2 الف) دو نقش لیزوزوم در سلول را بنویسید. ب) دو تفاوت سلول پروكاریوت با یوكاریوت را بنویسید. ج)انجام این كارها در سلول بر عهده كدام اندامك است؟ تنفس سلولی( ) نشانه گذاری( ) 5/1
3 الف)دو نقش سلولهای پشتیبان در بافت عصبی را بنویسید. ب)دونوع سلول بافت اسكلرانشیم را بنویسید. 1
4 الف)چرا جذب چربی ها از راه مویرگ های لنفی صورت میگیرد؟ ب)نقش این دو آنزیم در بزاق چیست؟ پتیالین( ) لیزوزیم( )ج) هر یك از این بخش ها در چه قسمتی از لوله گوارشی انسان واقع شده است؟ دوازدهه( ) كاردیا( ) 5/1
5 الف) نقش پرده دیافراگم در تنفس را شرح دهید. ب)دو روش انتقال اكسیژن در خون را بنویسید. 1
6 الف)دو مورد از سازگاری بدن پرندگان برای پرواز طولانی در ارتفاعات را بنویسید. ب)چرا آبشش ها برای تنفس در خشكی مناسب نیستند؟ 1
7 الف) چرا به گردش خون ماهی را ساده گویند؟ ب)دو جاندار نام ببرید كه گردش خون باز دارند. 1
8 محل دقیق دریچه های میترال و دریچه های سینی را بنویسید. 1
9 الف) گرانولوسیت ها به چند دسته تقسیم می‌شوند نام ببرید. ب) سه نقش خون در بدن را بنویسید. 5/1
10 الف)دلیل بیماریهای خود ایمنی را ذكر كنید. ب)ترومبین در انعقاد خون چه نقشی دارد؟ 1
11 الف) دو مورد از عوامل تشكیل حباب هوا در آوند های جوبی را بنویسید. ب)چرا حركت تركیبات آلی در گیاهان پیچیده تر از حركت آب است؟(3دلیل) ج)گیاهان برای كاهش تعرق چه سازشهایی دارند؟(3مورد) 2
12 الف)نوع ماده دفعی در این موجودات چیست؟ پلاناریا ( ) مگس ( )ب) اگر خون اسیدی شودكلیه ها …………واگر خون قلیایی شود………ترشح می كنند. 1
13 الف) هومئوستازی را تعریف كنید. ب)شبكه دوم مویرگی چگونه به وجود می آید؟ 5/1
14 اصطلاحات زیر را تعریف كنید. الف) ساركوپلاسم ب) انقباض ایزومتریك 1
15 نقش هر یك از موارد زیر در حركت ما هی را بنویسید.شكل دوكی بدن ( ) بادكنك شنا ( ) باله سینه ای ( ) 75/0
16 مفصل زانو از نوع …………ومفصل شانه از نوع…………می باشد. 5/0
17 الف) دونمونه از حركتهای غیر فعال گیاهی را نام ببرید. ب) نام حركت های زیر را بنویسید: 1)حركت گیاه به سوی روشنایی 2)حركت برگهای گیاه اقاقیا 1

http://shahri.blogfa.com/

برای زیست شناسی سه سال متوسطه نمونه سوال و مطالب مفیدی در این وب لاگ ارائه شده در صورت استفاده از سوالات آدرس وب لاگ رو هم پایین مطالبتون ذکر کنید

يکشنبه 12/3/1387 - 17:8 - 0 تشکر 41796

نمونه سوالات فصل های مختلف(از وبلاگ آزمون زیست شناسی به مدیریت آقای میرزایی)

نمونه سؤالات فصل دوم1- پلی ساكارید ذخیره ای در جانوران در چه اندامهایی ذخیره می شود؟ ضمناً ساختمان تری گلیسریدها از چه بخش هایی تشكیل می شود؟2-واكنش سنتز آبدهی را تعریف كرده و هیدرولیز لاكتوز را بنویسید؟3- از پروتئین های نشانه ای و ذخیره ای هر كدام یك نمونه نام ببرید؟4-  ATP مخفف چیست؟ از ویژگیهای آنزیم ها دو مورد را بنویسید؟5- جایگاه فعال آنزیم را تعریف كنید؟6-  با واكنش سنتز آبدهی، گلیكوژن تشكیل دهید؟7-  الف چگونه روغن های نباتی مایع را به حالت جامد در می آورند؟ب- چرا آرسنیك از فعالیت آنزیم های جلوگیری می كند؟8كدام یك از تركیبات زیر ماده آلی نیست؟ چرا؟ 9- نوزادان عنكبوت چگونه توانایی تنیدن تار را پیدا می كنند؟10-اگر شكل زیر شكل یك آنزیم فرضی باشد پیش ماده آن كدام است؟ چرا؟ 11- الف- واكنش تركیب مونومرها با هم چه نام دارد ؟ چرا؟ ب- مونومرهای سازندة كاتالاز و گلیكوژن كدامند؟12- الف علت مایع بودن چربی های گیاهی كدام است ؟ چگونه می توان آنها را بصورت جامد در آورد؟ ب- شباهت و تفاوت سلولز و گلیكوژن كدام است؟ یك مورد. 13- با و جودی كه می دانیم آنزیم ها با واكنش ها تغییر نمی كند چرا سلولها باید دائماً آنزیم بسازند؟ 14-الف- هنگام تشكیل یك پلی پپتید در سلول آب تولید می شود یا مصرف؟چرا؟ ب- كاربرد آنزیم های سلولاز و آمیلاز در صنعت چیست؟ 15-دو نمونه از آنزیمهایی را كه كاربرد صنعتی دارند نام ببرید؟  16- واكنش تركیب دو مونومر چه نام دارد ؟چرا؟ 17- الف- قندهای 5كربنی چه نام دارند؟ ب -سلولهای جانوری گلولز اضافی خود را به چه صورتی ذخیره می كنند؟ج- ویژگی مشترك تمام لیپیدها چیست؟ د- مونومر سازندة پروتئین ها چه نام دارد؟و- آلبومین موجود در سفیدة تخم مرغ چه نوع پروتئینی است ؟18- یك دی ساكارید گیاهی نام ببرید و با نوشتن واكنش هیدرولیز، مونومرهای آنرا مشخص كنید.19-نوع لیپید را در موارد زیر مشخص كنید.الف- پوشش بخشهای جوان گیاه ب كلسترولج ساختمان غشاء سلول د- ذخیره انرژی در سلول20-گرمای زیاد بر عمل آنزیم ها چه تاثیری دارد؟( توضیح دهید).21- مولكول ATP از دو بخش تشكیل شده است. بخشی كه -------- نام دارد و خود از 1مولكول باز آلی و 1 مولكول ------- ساخته شده است و بخش دیگر از سه مولكول ---- - ساخته شده است.22- آزمایشی طرح كنید كه بتوان آنزیم كاتالاز و آمیلاز را از هم تشخیص دارد.23- الف مونومر گلیكوژن چه نام دارد.ب- پادتن ها چه نوع پروتئینی هستند؟ ج- از كدام آنزیم در تهیة اسفنج استفاده می شود؟24- الف- مونومر سازنده سلولز چه نام دارد؟ب- واكنش تجزیه یك پلی مر به مونومرهای سازنده چه نام دارد؟ج- كلسترول به كدام گروه از لیپیدها تعلق دارد؟د- كدام آنزیم نشاسته را به قندهای ساده تبدیل می كند؟ 25- الف- اتم كربن با چند اتم دیگر می تواند پیوند كوالانسی بدهد.ب- یك مونوساكارید 6 كربنه و یك مونوساكارید 5 كربنه نام ببرید.ج- علت مایع یا جامد بودن چربیها چیست؟26- الف- نوع پروتئین را در تار عنكبوت، البومین تخم مرغ، هورمون ها و هموگلوبین مشخص كنید؟ب- انرژی در ATP چگونه ذخیره و چگونه آزاد می شود(واكنش مربوطه را بنویسید).

http://shahri.blogfa.com/

برای زیست شناسی سه سال متوسطه نمونه سوال و مطالب مفیدی در این وب لاگ ارائه شده در صورت استفاده از سوالات آدرس وب لاگ رو هم پایین مطالبتون ذکر کنید

يکشنبه 12/3/1387 - 17:11 - 0 تشکر 41797

نمونه سوالات فصل های مختلف(از وبلاگ آزمون زیست شناسی به مدیریت آقای میرزایی)

نمونه سؤالات فصل سوم

1- هر گاه بر روی بادمجان های پوست گرفته شده مقداری نمك ریخته شود و پس از مدتی قطرات آب روی بادمجانها مشاهده می شود علت را توضیح دهید.2- ماده A در جهت شیب غلظت و ماده B در خلاف شیب غلظت وارد سلول می شود. الف- كدامیك می تواند O2 باشد. ب- انتقال كدامیك با مرگ سلول متوقف می شود. ج- روش انتقال كدامیك فعال است.3- برای هر یك از موارد زیر دلیل ذكر كنید. الف- دراز بودن سلولهای ماهیچه ای ب- كروی و كوچك بودن گلبولهای قرمزج- حجیم بودن تخم پرندگان4- هر یك از اعمال زیر بر عهده كدام اندامك سلولی می باشد.الف- تولید هورمونهای استروئیدی ب- غشا سازی ج هضم سلولهای پیر د- سم زدایی5- الف- موازد سازنده دیواره سلولهای گیاهی كدامند؟ ب- فراوانترین مولكول سازنده غشاچیست؟6- الف- چه ارتباطی بین تعداد كریستاها در یك میتوكندری و میزان تولید ATP در آن وجود دارد؟ ب- چرا آغازیان ساكن آب شیرین به واكوئل ضربان دار نیاز دارند؟7- الف- نقش پلاسمودم در سلولهای گیاهی چیست؟ ب- محل ساخته شدن پروتئین ها كدام اندامك سلولی است؟ ج- كدام اندامك تنها در سلولهای جانوری و سلولهای گیاهی ابتدایی مانند خزه ها وجود دارد؟8- بیشترین مولكولهای سازندة غشا چه نام دارند، طرز قرارگیری آنها را در غشا توضیح دهید؟9- الف- چه اندامك هایی در تولید لیزوزم نقش دارند؟ ب- نقش میتوكندری در سلول چیست؟10- الف- دو مورد از ویژگیهای انتقال فعال را نام ببرید؟ ب- اگزوسیتوز را تعریف كنید؟ 11- الف- چرا سطح سلول عامل محدود كننده حجم سلول است . ب- لان و پلاسمودسم را تعریف كنید. ج- گرانوم چیست؟ چه عملی را انجام می دهد.12- الف- ریبوزم در كدام قسمت سلول ساخته می شود. ب- پدیده اسمز را تعریف كنید؟13- چرا با وجود میكروسكوپهای الكترونی هنوز هم برای مشاهدة حركت گلبولهای سفید از میكروسكوپ نوری استفاده می شود؟ كدام نوع میكروسكوپ الكترونی برای مشاهدة جزئیات سلولها مناسب است؟ 14- یك باكتری به طول 1میكرومتر به وسیله میكروسكوپ نوری با عدسی شیئی 100 و عدسی چشمی 10 چند میكرومتر دیده می شود؟ 15- برای هر یك از اندامك های زیر حداقل یك وظیفه در سلول بنویسید.هستك- شبكه آندوپلاسمی صاف - لیزوزم جسم گلژی16- اگر یك گلبول قرمز را در آب خالص قرار دهیم چه روی می دهد ؟چرا؟17- الف- دو مورد از ویژگی های انتقال فعال را بنویسید؟ ب- نقش واكوئل ضرباندار در پارامسی چیست؟ ج- دو اندامك را كه در ترشح پادتن در گلبول سفید نقش دارند را بنویسید؟18- مولكولهای پذیرنده غشا از چه جنسی می باشند و در كدام سطح غشاء قرار دارند؟ 19- شكل یك باكتری را رسم و نامگذاری كنید.20- در شكل زیر كه یك كلروپلاست را نشان می دهد قسمت های خواسته شده را نامگذاری كنید.21- برای مشاهدة نمونه در هر یك از موارد زیر چه نوع میكروسكوپی استفاده می شود؟ الف- بررسی سه بعدی سطح دانه گرده ب- بررسی ساختار درونی باكتری ج- مشاهده هسته 22- هنگام ساختن و ترشح پادتن توسط یك گلبول سفید كدامیك از اندامك های زیر فعال هستند؟ ریبوزم- لیزوزم- شبكه آندوپلاسمی زبر- دستگاه گلژی كلروپلاست- غشاء سلول23-   الف- چه ارتباطی بین تعداد كریستاهای میتوكندری و تولید ATP در آن وجود دارد؟ب- آندوسیتوز را تعریف كنید؟ 24-  یك سلول گیاهی و یك سلول جانوری را در آب قرار می دهیم پس از گذشت زمان هر یك چه تغییری می كنند؟چرا؟25-  شكل مقابل نشان دهندة كدام روش انتقال مواد به درون سلول است این روش انتقال چه موقع در درون سلول انجام می شود؟26-   برای هر یك از اندامك های زیر حداقل یك وظیفه را در سلول بنویسید؟ریبوزم- شبكه آندوپلاسمی واكوئل كلروپلاست27- الف- دو مورد از ویژگیهای كانال های پروتئین غشاء را بنویسید؟ب- انتشار آب از عرض یك غشاء دارای نفوذپذیری انتخابی --------- نامیده می شود.28- الف- از كدام نوع میكروسكوپ الكترونی برای مطالعه ساختار درون سلول استفاده می شود.ب-فایده دراز بودن سلولهای عصبی چیست؟ج- كدام لایه دیواره سلولی، سلولهای گیاهی را به یكدیگر می چسباند؟د- انتقال یونها برخلاف جهت شیب غلظت چه نام دارد؟29- كدام سلول زیر می تواند یك باكتری باشد. چرا؟ 30- الف- دو علت تخصص یافته بودن تریكودینا چیست؟ب- عامل محدود كننده اندازه سلولها چیست؟ ج- قدرت تفكیك را تعریف كنید؟د- دو بخش تشكیل دهندة هر ریبوزم را نام ببرید.31-الف- دو وظیفه شبكه آندوپلاسمی صاف را بنویسید؟ب- نقش واكوئل ضرباندار را نوشته و مشخص كنید در چه جانداری ضروری است ؟31- كریستا چیست و چه نقشی دارد؟32- سم زدایی و انجام تنقس سلولی توسط كدام قسمت از سلول انجام می شود؟34-الف- انتقال فعال چیست. ب- لیزوزم ها در نمو جنینی چه نقشی دارند؟35- قدرت تفكیك میكروسكوپ را تعریف كرده و چگونگی ایجاد تصویر در میكروسكوپ الكترونی نگاره و گذاره را بنویسید؟36- الف- وظیفه پیلی و تیغة میانی چیست؟ ب- چرا اندازه سلول از حد معینی بزرگ و یا كوچك نمی شود؟37- پروتئین های غشا به چه صورت هایی دیده می شوند نقش هر كدام را بنویسید؟38- سانتریول از چه چیزی ساخته شده و چه وظایفی بر عهده دارند؟39- شكلی از میتوكندری رسم كرده و حداقل چهار بخش آنرا نامگذاری كنید؟40- تورژسانس و انتقال فعال را تعریف كنید؟41- الف- عمل سم زدایی و نمو جنینی از اعمال كدام اندامكهای سلول می باشد؟ ب- نقش مژك در تریكودینا و پلاسمودسم در دیواره سلول گیاهی را بنویسید؟42- دو تفاوت میان انتشار و انتقال فعال را بنویسید؟

http://shahri.blogfa.com/

برای زیست شناسی سه سال متوسطه نمونه سوال و مطالب مفیدی در این وب لاگ ارائه شده در صورت استفاده از سوالات آدرس وب لاگ رو هم پایین مطالبتون ذکر کنید

يکشنبه 12/3/1387 - 17:13 - 0 تشکر 41799

نمونه سوالات فصل های مختلف(از وبلاگ آزمون زیست شناسی به مدیریت آقای میرزایی)

نمونه سؤالات فصل چهارم 1-الف- وظیفه زردپی و رباط چیست؟ ب- یك شباهت و یك تفاوت بین ماهیچه های قلبی و اسكلتی را بنویسید؟2- الف- غشای پایه چه ساختاری دارد و وظیفه آن چیست؟ ب- سلول غیر عصبی درون بافت عصبی را نام برده و یك وظیفه آن را بنویسید؟3- كلرانشیم را تعریف كرده و دو خصوصیت بافت پارانشیمی را بنویسید؟4- سه نوع بافت اصلی در ریشه گیاهان علفی را نام برده و منظور از اشعه مغزی در ساقه چیست؟5- الف- تمایز چیست؟ ب- دو تفاوت فیبر و اسكلرئید را بنویسید؟6- الف- نقش موكوز در لوله تنفس چیست؟ ب- هر یك از سلولهای فیبر و همراه مربوط به كدام بافت گیاهی می باشند؟7- كدام جمله درست است؟الف- بافت پوشش مری از نوع سنگفرشی ساده است.ب- سلولهای بافت آوند چوبی مرده هستند و در تشكیلات دیواره آن ها لیگنین مشاهده می شود.8- الف- بافت پیوندی زیر پوست از نوع بافت پیوندی ----است.ب- مسئول تشكیل كرك ها در گیاهان سلول های ------ است.9- الف- كدام بافت در بدن انسان فضای بین سلولی ندارد.ب- كدام بافت در بدن انسان نقش عایق كردن را داراست.ج- نام بافت پیوندی رشته ای كه ماهیچه را به استخوان وصل می كند چیست؟د- سلول هایی كه پیرامون آكسون و دندریت های نورون می پیچند و آنها را عایق می كنند چه نام دارند.10- الف- ویژگیهای سلول كلانشیم و اسكرانشیم را در دو مورد مقایسه كنید.ب- دو نوع سلول هایی كه در كنار سلول های آوند آبكشی وجود دارند را نام ببرید.11- الف- غشای پایه چیست؟ ب- نقش موكوز ترشح شده در لولهای تنفسی كدام است .12- الف- كدام بافت پیوندی دارای ماده بین سلولی مایع است؟ب- شباهت و تفاوت ماهیچة قلبی با ماهیچه اسكلتی در چیست؟ج نقش آكسون در سلولهای عصبی چیست؟13- نقش بافت اسكلرانشیمی چیست، دو مورد از ویژگیهای سلول های بین بافت را ذكر كرده و علت مرگ این سلولها را بنویسید؟14- دو نمونه از سلولهای تمایز یافته روپوستی را بنویسید؟15- نوع بافت پوشش در مری و خانه های ششی از كدام نوع است؟16- نوع یا نام هر یك از بافت های زیر را بنویسید؟الف- بافت پوشاننده لوله‌های نفرون ب- انتقال دهنده مواد بین بخش های مختلف بدن ج انجام فتوسنتز د- پوشش سطح بخش های جوان گیاه مانند برگها17- دو مورد از شباهت های عناصر آوندی و تراكئیدها را بنویسید؟18- برش عرضی ساقه یك گیاه را رسم كرده و 3 مورد را روی آن نامگذاری كنید؟19- دو مورد از وظایف سلولهای نوروگلیا را بنویسید؟20- الف- پدیده ---------- سبب تشكیل بافتهای مختلف در جانداران می شود.ب مغز ساقه های علفی از بافت ------ تشكیل شده است .ج- سلولهای ماهیچه ------ بعد از تولد افزایش نمی یابند.د- بخشی از نورون كه شامل هسته است ---- نام دارد.21- انقباض عضلات صاف و مخطط چه تفاوتی دارد؟22- چرا بافت پوششی مری از نوع سنگفرشی چند لایه ای و بافت پوششی خانه های ششی از نوع سنگفرشی یك لایه ای است.23- نوع بافت پیوندی را در موارد زیر مشخص كنید.الف- سخت ترین نوع بافت پیوندی است و دارای رشته های كلاژن زیاد است.ب- نوعی بافت پیوندی كه ماده بین سلولی آن مایع است و سلولها د رآن شناور هستند.ج- نوعی بافت پیوندی كه وظیفه عایق كردن بدن و ذخیره انرژی را داراست.د بافت پیوندی با ماده بین سلولی قابل انعطاف و رشته های كشسان فراوان.24- الف- دو تفاوت تراكئیدها و عناصر آوندی را بنویسید؟ب- لوله های غربالی و سلولهای همراه در بافت آبكشی چه نقشی دارند.25- در ارتباط با بافتهای گیاهی به سوالات زیر جواب دهید.الف- كدام زنده است؟ فیبر یا كلانشیم.ب- كدام می تواند عمل فتوسنتز را انجام دهد، پارانشیم یا كلانشیمج- كدام بافت از تمایز سلولهای روپوستی حاصل می شود؟ كرك یا كوتیكول26- در شكلهای زیر موارد خواسته شده را نامگذاری كنید.( شكل7-4 و 13-4)  27-…….. سخت ترین نوع بافت پیوندی است و ماده بین سلولی آن شامل رشته های ----- و موارد كلسیم دار است .28-الف- سلولهای بافت ماهیچه ای …… . بعد از تولد افزایش نمی یابند.ب- زردپی نوعی بافت …….. است.ج مغز ساقه از نوع بافت …… است.د بافت پارانشیمی فتوسنتز كننده ……. نامیده می شود.29-الف- وظیفه بافت پوششی یك لایه و چند لایه چیست؟ب غشای پایه را تعریف كنید.ج ماده بین سلولی در استخوان چیست؟د- ماده بین سلولی در بافت پیوندی خون چیست؟30-الف- سلول بنیادی با سلول مریستمی چه تفاوتی دارد.ب- تفاوت تراكئید و عناصر آوندی چیست؟ج اشعه مغزی را تعریف كنید.د بافت های اصلی گیاهی را نام ببرید.و- علت چوبی شدن در بافت اسكرانشیم رسوب چه ماده ای می باشد.31-الف كلاژن چیست ؟ب- اندام سلولهای اسكلرانشیمی در گیاهان را نام ببرید؟نمونه سؤالت فصل پنجم 1- صفرا چیست؟ سه وظیفة آن را بنویسید؟2- الف- جایگاه آپاندیس را مشخص كنید.ب‌-   نقش نگاری در نشخوار كنندگان چیست؟ت‌-  در جانداران علفخوار غیرنشخواركننده میكروب‌های تجزیه كننده سلولز در چه بخشی از لوله گوارشی زندگی می كنند.ث‌-  وظیفه هزارلا در نشخواركنندگان چیست؟3- وظیفه سلولهای حاشیه ای در غده های ترشحی معده چیست؟4- وظیفه موسین در بزاق و اهمیت فاكتور داخلی معده را بنویسید؟5-دریچه موجود در انتهای مری و معده را نام برده و مشخص كنید در هیدر چه نوعی گوارشی وجود دارد.6 چرا مواد چربی برخلاف سایر مواد آلی از راه لنفی جذب می شوند.7-الف- نقش لیزوزیم بزاق چیست؟ ب- بافت ماهیچه ای در دهان و مری از چه نوعی است؟8- شخصی دچار سرطان معده بوده و پزشك بخشی از معده او را برداشته است به توجه به این مسئله به سوالات زیر جواب دهید.الف- چرا بعد از مدتی این شخص به كم خونی مبتلا شده است؟ب- به نظر شما پزشك كدام قسمت معده او را برداشته است .( با ذكر دلیل)9-الف- وضعیت حنجره در زمان استفراغ و وضعیت اپی‌گلوت در هنگام بلع به ترتیب چگونه است.ب- اثر هورمون گاسترین بر ترشح شیره های گوارشی معده را توضیح دهید.ج‌-         پپسینوژن چگونه فعال می شود.10- الف- گوارش در هیدر چگونه است. ب- جذب مواد غذایی در كدام بخش لوله گوارش ملخ می شود.11-نقش بیكربنات لوزالمعده چیست؟12- دانش آموزی میانگین طول لولة گوارش تعدادی نوزا د قوباغه بالغ را بدست آورده و در دفتر خود یادداشت كرده است ولی فراموش كرده بنویسد هر عدد مربوط به كدام است بنظر شما كدام عدد مربوط به نوزادان و كدام مربوط به قورباغه بالغ است؟ چرا؟ 1- 12واحد 2-24واحد13- شكل غده ترشحی معده را رسم و نامگذاری كنید مشخص كنید كدام دسته از سلولها اسید ترشح می كنند؟14- الف- لایه های سازنده لوله گوارش را از بیرون به درون نام ببرید. منشاء روده بند كدام یك از این لایه ها است . ب- نقش فاكتور داخلی معده چیست؟15-   گوارش شیمیایی، كیسة گوارشی و لان را تعریف كنید؟16- الف- دو مورد از وظایف سنگدان را در لوله گوارشی پرندگان بنویسید،ب- از میان آمیب، هیدر و كرم خاكی كدامیك فقط گوارش درون سلولی دارد.17- الف كدام بخش معده گاو با ترشح آنزیم سبب گوارش شیمیایی غذا می شود؟ب- غذا بعد از عبور از چینه دان ملخ وارد كدام یخش می شود؟ج‌-  حركات لوله گوارش به دو صورت دیده می شود . نام ببرید.د‌-   كدام تركیب بزاق ضدعفونی كننده است.ه-  كدام سلول غدد معده اسید ترشح می كنند.و‌-  پروتئازهای شیره معده چه نامیده می شوند.18- هنگام بلع راه دهان و بینی چگونه بسته می شود.19- شكل زیر مربوط به بخشی از غده های معده است . بخش های خواسته شده را روی شكل نامگذاری كنید.  20- الف- در یك فرد برداشتن معده موجب كم خونی شدید شده علت را توضیح دهید؟ب- كدام ماده در بزاق نقش ضد عفونی كننده دارد؟ این ماده نقش خود را چگونه انجام می دهد.؟21- نقش هر یك از بخش های گوارشی چیست؟ (یك مورد)الف- روده ملخ ب سلول های جدار داخلی بدن هیدرج سنگدان پرنده د- برجستگی های رودة كرم خاكی22-الف- مواد رنگی موجود در صفرا را نام ببرید.ب- مونومرهای سازندة چربی پس از گوارش در كجا دوباره با هم تركیب می شوند؟ج- چرا چربی ها پس از جذب وارد مویرگ های لنفی می شود.23- الف- كدام بخش لوله گوارش ملخ با ترشح آنزیم سبب گوارش شیمیایی غذا می شود.ب- غذا بعد از عبور از سنگدان پرندگان به كدام بخش وارد می شود.ج- تركیب شیمیایی و حجم……….. موجود در دوازدهه مهمترین عامل موثر بر تخلیه معده است .د- كدام تركیب بزاق یك نوع آمیلاز است.24- الف نقش تاژك هایی كه در برخی سلولهای دیواره بدن هید ر وجود دارند چیست؟ب- جایگاه اصلی گوارش و جذب غذا كدام بخش لولة گوارشی است.ج هنگام بلع غذا راه بینی چگونه بسته می شود.د- آنزیم رنین و پتیالین به ترتیب از كجا ترشح می شود.و دریچه انتهای معده چه نامیده می شود.ز- آنزیم های گوارشی و اسید به ترتیب از كدام سلولهای غذذ معده ترشح می شوند .25- الف- گوارش درون سلولی را شرح دهید.ب- مراحل گوارش را فقط نام ببرید.(4 مرحله)26-الف- وظیفة سیرابی و هزارلا در علف خواران چیست؟ب- وظیفه فاكتور داخلی معده چیست؟

http://shahri.blogfa.com/

برای زیست شناسی سه سال متوسطه نمونه سوال و مطالب مفیدی در این وب لاگ ارائه شده در صورت استفاده از سوالات آدرس وب لاگ رو هم پایین مطالبتون ذکر کنید

يکشنبه 12/3/1387 - 17:17 - 0 تشکر 41800

امسال که گذشت

ولی برای سال آینده میتونید س دی تمام دروسی که توسط دانش آموزان تهیه شده خریداری کنید حیلی خوبه

برای اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرید

0861-3135001


نمونه سوال های دیگه هم دارم به صورت پی دی اف هست و نمیشه کپی کرد


برای همه ی دانش آموزا دعا کنید امتحاناشون خوب بشه

یا حق

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.