انجمن ها > انجمن معارف > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
معارف (بازدید: 476)
يکشنبه 11/2/1390 - 15:37 -0 تشکر 313645
نقدهایی که بر فرقه وهابیت وارد است

نقدهایی که بر فرقه وهابیت وارد است

 

تردیدی در این نیست که فرقه وهابیت که توسط محمدبنعبدالوهاب در قرن دوازدهم قمری ابداع و پایهگذاری شد براساس عقاید ابن تیمیه و ابن قیم جوزی هم درعرصه اعتقادات وهم درحوزة فقه واحکام در مقابل مسلمانان اعم از شیعه و سنی بلکه در حقیقت در برابر دین مبین اسلام قد علم کرده و با این بدعت، اسلام را منحصر به خود دانسته و ...

سایر مسلمین را خارج از دین اسلام و محکوم به کفر و شرک کردهاندو به این ترتیب خواستند ضربه خصمانه و جاهلانه خودشان را هم بر پیکر جامعه اسلامی و هم بر اصل دین اسلام وارد نمایند و به نحوی با اسلام و مسلمین رفتار کردند و میکنند که گویا دین محمدی ـ صلی الله علیه و آله ـ مثل سایر ادیان گذشته منسوخ گردیده و دین جدیدی توسط محمد بن عبدالوهاب ـهمانگونه که در مقدمه کتاب توحید او اشعار بر این مطلب وجود دارد ـ برای نجات و هدایت مردم خصوصاً مسلمانان که با معیارهای توحیدی وهابیت مشرک و کافر شدهاند آورده شده است. پس این فرقه از جهات مختلفی قابل نقد و بررسی است و به چند نقد کلی وارد بر آن اشاره میشود.
1
ـ وهابیت و اعتقاد به تجسیم و تشبیه خداوند به مخلوقات: اولین نقدی که بر وهابیت وارد است در مسئله مبدأ و صفات باری تعالی میباشد.اعتقادات وهابیت نسبت به خداوند مستلزم تجسیم و تشبیه بوده و تمام چیزهایی را که در یک پدیدهمادی خصوصاً انسان وجود دارد برای خداوند نیز ثابت میداند. وهابیها خداوند را مانند پادشاهان موجود در جامعه بشری پنداشته و عرش و محل سکونت او را در جهت فوق بالاتر از جایگاه مخلوقاتش قرار میدهند۱
و برای عرش خداوند اوصافی مانند خصوصیات تختهای شاهانه قائل هستند2 و میگویند خداوند در روز جمعه از روزهای آخرت با انبیاء خودش جلسه تشکیل میدهد و برای این کار از عرش فرود میآید و بر کرسی خاصی که برای این منظور در نظر گرفته شده است مینشیند و بعد از گفتگو با انبیاء جلسه را ترک گفته و به عرش خودش بر میگردد۳و نیز معتقداند که خداوند با چشم سر دیده میشود 4و برای این ادعا چنین استدلال میکند که هر چیزی که وجودش کاملتر باشد برای دیدن سزاوارتر است. و از آن جا که خداوند اکمل موجودات است سزاوارتر است برای دیدن از غیر او5 وهابیها بعد از اینکه برای خداوند دست، پا، ساق، کفش طلائی و امثال اینها را قائل میشوند میگویند: خداوند هر شب به آسمان زمین فرود میآید و در شب عرفه به زمین نزدیکتر میشود تا دعاهای بندگان خود را از نزدیک اجابت کند.6 این اعتقادات وهابیت علاوه بر اینکه جسمیت، شباهت، کیفیت، کمیت، محدودیت و عجز را که منافات با عقل و نقل دارند برای خدا ثابت میکند بعضی اشکالات علمی غیر قابل انکارنیز بر برخی از این معتقدات وارد میباشد.
الف) اینکه میگویند خداوند در جهت فوق قرار دارد قطعاً مراد از فوقیت، فوقیت مکانی وخارجی میباشد. یعنی خداوند بطور فیزیکی و خارجی در جهت بالا قرار دارد. اگر این فوقیت در محدوده کره زمین که بشر و بندگان خدا در آن زندگی میکنند ملاحظه شود اولاً فوقیت یک امر اضافی بیش نیست. ثانیاً با کروی بودن زمین برای آن فقط تا محدوده نیروی کششیاش آن هم به صورت بینهایت جهاتهای فوقانی وجود دارد. بنابراین علاوه بر اینکه خداوند در حدود جاذبه زمین محصور میگردد. کدام یکی از این جهات بینهایت میتواند مبدأ و مسیر برای جهت فوق که مکان خدا باشد قرار میگیرد. اما اگر فوقیت در خارج از قوة جاذبه زمین تصور شود در این صورت فوقیت دیگر معنای اضافی خودش را هم از دست داده و به یک مفهوم بیمصداق تبدیل میشود چون در خارج از مرزهای قوة جاذبة هر ستاره و سیارهای یا اصلاً فوقیت و تحتیت هیچ حقیقتی ندارد و یا با قرار گرفتن در تحت نیروی جاذبه موجود مادی دیگر این زمین است که در جهت فوق تصور شده و دیده میشود. پس وقتی که هیچ مکانی را نمیتوان به عنوان یا مصداق فوق تلقی کرد چگونه ممکن است که خداوند و عرش او در فوق زمین یا فوق همه عالم قرار بگیرد.
ب) اشکال دیگری که میتوان بر عقیده وهابیان در این حوزه ایراد نمود این است که اگر خداوند متعال هر شب برای اجابت دعا نزد بندگانش به آسمان زمین فرود میآید لازمه آن اینست که خداوند باید به صورت مستمر در آسمان زمین استقرار داشته باشد چون زمین همیشه دارای شب بوده و شب هرگز در هیچ لحظهای از زمین جدا شدنی نیست بنابراین عرش خداوند هم دائماً از وجود خدا خالی خواهد بود.
2
ـ مورد دوم از عقاید وهابیت که بصورت کلّی میتواند مورد نقد و اشکال قرار بگیرد اعتقاد خاص این فرقه در مسئله توحید در عبادت است.وهابیها با داخل نمودن امور متعددی را در معنای عبادت،دایره توحید در عبادت را آن قدر ضیق کردهاند که امکان عملی بر طبق آنرا باقی نگذاشته است و در مقام عمل حتی خود آنان هم نمیتوانند از موحّدین در عبادت به شمار آیند. ابن تیمیه میگوید: عبادت اسم جامعی است برای هر چه که خداوند آن را دوستداشته و میپسندد و این چیز میتواند در قالب گفتار باشد و میتواند به شکل عمل باطنی، و ظاهری مثل نماز، زکات، روزه و حج، راستگویی، اداء امانت، صله ارحام از انسان صادر گردد7 .آنان هر عملی را که حاکی از احترام و تعظیم غیر خدا باشد موجب شرک و کفر میدانند و لذا به پیروی از این عقیده، شفاعت، توسل، تبرک زیارت قبور انبیاء و اولیاء و احترام به ارواح آنان، فرستادن صلوات با صدای بلند بر پیامبر اسلام(ص) خصوصاً در کنار قبر آن حضرت، جشن و شادی در میلادهای پیامبر و ائمه ـ علیهم السّلام ـ سوگواری در روزهای وفات و شهادت آنان وساختن قبّه بر قبور مبارک آنان و هر چیز دیگری که از احترام،تعظیم، تقدس آنها چه در عمل و چه در قول حکایت بکند به اعتقاد وهابیت حرام و غیرمشروع بوده و اعتقاد به این امور و عمل به آنها را باعث شرک و کفر میدانند. وهابیها دقیقاً بر خلاف آیات قرآنی و روایات نبوی و سیره اصحاب و مسلمین و حکم عقل قدم برداشته و عبادت را بر طبق خواست و میل خودشان طوری تفسیر کردهاند که نه تنها راه و طریق بسوی اسلام را مسدود نمودهاند بلکه خط بطلان بر دین مبین اسلام کشیده و امکان مسلمان شدن را از هر کسی گرفتهاند.
در اینکه عبادت فقط برای خدا است و عبادت غیر خدا با توحید در عبادت منافات دارد هیچ شک و تردیدی نه شرعاًو نه عقلاً وجود ندارد. ولکن هر فعل یا قول انسان حاکی از تعظیم، تکریم غیر خدا ونیز تذلل، خضوع و خشوع در برابر غیر خدا نمیتواند عبادت باشد. چون بالاترین درجه خشوع و خضوع که عبارت از سجده باشد در برابرغیر خدا در قرآن نه تنها جایز شمرده شده است بلکه امر و دستور الهی بر آن وجود دارد.8 اگر سجده از مصادیق عبادت باشد هرگز خداوند به ملائکه دستور نمیداد که در برابر حضرت آدم ـ علیه السلام ـ به سجده بیافتند و نیز شیطان نباید در اثر عدم سجده کافر شده و ملعون درگاه الهی قرار میگرفت بلکه بنابر معیار وهابیت باید از موحدین بشمار میآمد و این فرشتهها است که با این عملشان کافر شدهاند.
و اگر سجده از مصادیق عبادت میبود سجدة حضرت یعقوب ـ علیه السلام ـ و مادر و برادران حضرت یوسف ـ علیه السلام ـ9 در برابر اوهیچ توجیهی ندارد جز اینکه گفته شود العیاذ بالله آنها با این عملشان مشرک شدهاند. اگر اعتقاد به تقدس غیر خدا و خشوع و تذلل در برابر آن شرک و عبادت میبود پس تمام کسانی که طواف کعبه را انجام دادهاند و یا اعتقاد به وجوب آن در مراسم حج دارند به دستور خداوند مشرک شدهاند.10
با توجه به این ادلّه قرآنی ونیز روایات بیشماری در جواز شفاعت و توسل به غیر خداوند برای آمرزش گناهان و با ضمیمه سیرة مسلمانان از صدر اسلام تاکنون نه تنها دلیلی بر عبادیت مجرد خشوع و خضوع در برابر غیر خداوند و نیز شفاعت و توسل و امثال اینها نداریم بلکه دلیلی بر عدم عبادت این امور وجود دارد. پس عمل به این امور نه تنها شرک و کفر را به دنبال ندارد بلکه در موارد خودش امر پسندیده و تأمین کنندة رضایت خداوند میباشد. حتی مجرد تذلل و خشوع در برابر چیزی که اصلاً صلاحیت برای این امر را ندارد و نیز طلب شفاعت و توسل از کسی که هیچ بهرهای از تقدس و تقرب الهی نداشته باشد. نمیتواند موجب شرک در عبادت بشود. چون شرک چیزی نیست که با هر اعتقاد و عملی تحقق پیدا بکند بلکه معیار اساسی در شرک و توحید چه در عبادت و چه در غیر آن اعتقاد و عدم اعتقاد به الوهیت، ربوبیت و معبودیت غیر خدا میباشد. بنابراین این اعمال در برابر غیر خدا با اعتقاد به اینکه او خدا،معبود و پروردگار است تبدیل به عبادت شده و شرک در عبادت را به دنبال خود میآورد. پس عمل خاضعاته و خاشعانه انسان وقتی میتواند عبادت باشد که در برابر چیزی به عنوان اینکه آن چیز خدا و پروردگار است انجام بگیرد. آیت الله سبحانی در تعریف عبادت میگوید: عبادت دارای دو رکن است یکی اینکه عمل و فعل از خشوع و خضوع و تذلل برخوردار باشد و دوم اینکه این عمل در برابر کسی انجام بگیرد که اعتقاد به الوهیت و ربوبیت او وجود داشته. 11
این دو نقد کلی بر وهابیت اجتنابناپذیر است و سایر اشکالات جزئی و موضوعی آنان ناشی از همین دو انحراف کلی میباشد. تکفیر همه مسلمین،توهین به انبیاءو ائمه طاهرین ـ علیهم السّلام ـ و برخورد نادرست با قرآن کریم و روایات نبوی، محبت با دشمنان اهل بیت و خصومت با اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ از ثمرات این دو عقیده کلی وهابیت میباشد. و شاید مسئله برعکس بوده و اساس این اعتقادات کلی وهابیت را دشمنی و عداوت سران و پیشوایان وهابیت با اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ تشکیل میدهد.
برای اطلاع بیشتر به منابع زیر مراجعه شود:
1
ـ فی ظلال التوحید، تألیف آیت الله سبحانی.
2
ـ السلفیه بین اهل السنة و الامامیه،تألیف سید محمد کثیری.
3
ـ الفرقة الوهابیة فی خدمة من؟ تألیف سید ابوالعلی تقوی.

منابع:
1
ـ ابن تیمیه، احمد عبدالحلیم، منهاج السنة، 1 / 363 اول،بولاق مصر، مطبعه کبری امیریه، 1321 ق.
2
ـ ابن تیمیه، احمد عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، 5 / 137، و ابن قیم، محمد بن ابی بکر،توضیح المقاصد، 1 /
234
، بیروت، المکتب الاسلامی، سوم 1404 ق و سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، شرح کتاب توحید،
1 / 659
، ریاض، مکتبة الریاض الحدیثة، بی تا.
3
ـ ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، اجتماع الجیوش الاسلامیه، 1 / 51، بیروت،دارالکتب العلمیه و مجموع الفتاوی، 5 / 55، بی جا، بی تا و ابن قیم، محمد بن ابی بکر، زاد المعاد، 1 / 369، بیروت، مؤسسة الرسالة، چهاردهم، 1407ق.
4
ـ ابن تیمیه، منهاج السنة، 3 / 341، مؤسسه قرطیه اول 1406 ق.
5
ـ ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنة، 1 / 217، مصر بولاق، مطبعه کبرای امیریه
6
ـ ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنة، 1 / 262، بولاق مصر، مطبعه کبرای امیریه،اول 1321 ق
7
ـ سبحانی، جعفر، فی ظلال التوحید، ص 25، مؤسسه امام صادق ـ علیه السلام ـ 1412 ق.
8
ـ بقره،آیه 34.
9
ـ یوسف، آیه 100.
10-
حج، ایه 29.
11
ـ سبحانی، جعفر، فی ظلال التوحید، ص 22، مؤسسه امام صادق ـ علیه السلام ـ 1412 ق.

والحمدالله رب العالمین

سید سعید خاتمی - حسین مهدوی

يکشنبه 11/2/1390 - 15:30 - 0 تشکر 313641

شیعه شدن صد هزار نفر وهابی

یك محقق و پژوهشگر مهدویت گفت: با فتوای ۳۹ نفر از بزرگان وهابی مبنی بر اینكه امام مهدی (عج) امام دوازدهم است صد هزار نفر از وهابیون شیعه شدند كه در پی این واقعه آنها فتوای خود را لغو كردند.

یك محقق و پژوهشگر مهدویت گفت: با فتوای ۳۹ نفر از بزرگان وهابی مبنی بر اینكه امام مهدی (عج) امام دوازدهم است صد هزار نفر از وهابیون شیعه شدند كه در پی این واقعه آنها فتوای خود را لغو كردند.
به نقل از روابط عمومی جشنواره بینالمللی آخرین منجی، علیاكبر مهدیپور، محقق و پژوهشگر مهدویت در سومین روز همایش صبح قریب با اشاره به روایات فراوان درباره مسایل آخرالزمان گفت: پیشگیری از صدمات حوادث طبیعی و از بین بردن عوامل بروز حوادث آخرالزمانی از راه كارهای مقابله با حوادث آخرالزمانی است.
این پژوهشگر حوزه مهدویت مطالعه و تحقیق، تسلیم ائمه اطهار بودن، تقلید از فقها و مراجع و مراجعه به كارشناسی متدین برای حل سوالات را از جمله راهكارهای رفع شبهات در حوزه مهدویت دانست.
وی به اعتقاد اهل سنت به مسئله مهدویت اشاره كرد و افزود: مرحوم محدث نوری نام ۴۰ نفر از اهل سنت را در كتاب كشف الاسرار آورده است كه حضرت مهدی (عج) فرزند امام حسن عسگری (ع) است و در سال ۲۵۵ هجری قمری متولد شده است.
مهدی پور افزود: از امام زمان (عج) در روایات اسلامی با عنوان رحمهٔ للعالمین یا رحمهٔ الواسعه یاد شده است كه با ظهور آن حضرت اهل آسمان و زمین، ماهی های دریا حتی مردگان در قبر ظهور ایشان را بشارت می دهند.
وی با اشاره به روایت معتبر درباره ولادت امام زمان (عج) اظهار داشت: روز نیمه شعبان بیش از ۱۰ نفر از غلامان و كنیزان در خانه امام حسن عسگری (ع) شاهد تولد حضرت بقیه الله بودند و روز سوم تولد امام دوازدهم پدر ایشان امام حسن عسگری نوزاد را به ۴۰ نفر از شیعیان نشان داده اند.
وی به وجود بیش از ۵ كتاب از شاگردان امام صادق (ع) و امام كاظم (ع) كه در آنها كلمه "غیبت" آمده است، اشاره كرد و گفت: در كتاب اصول كافی نیز مسئله غیبتان به وضوح آورده شده است.
وی با نفی مشاهده دو طرفه حضرت ولی عصر در زمان غیبت اشاره كرد و گفت: شرفیاب شدن خدمت حضرت ولی عصر (عج) محال نیست و سید مرتضی علم الهدی در ۵ كتاب نقل كرده كه رسیدن به خدمت امام زمان (عج) امكان پذیر است.
حسام العماد، رهیافته به تشیع از كشور یمن نیز در سومین روز از همایش صبح قریب با اشاره به دشمنی سرسخت وهابیون با حضرت علی (ع) و غرق آنها در رد شیعیان دانست و گفت: اعتقاد به مهدویت با شناخت حضرت علی (ع) رابطه مستقیم دارد و وهابیون به علت عدم اعتقاد به حضرت علی (ع) در اعتقاد به مهدویت شكست خوردهاند.
وی اظهار داشت: اعتقادات وهابیون بر اساس مستندات نیست و به ادله و برهانهای عقلی مراجعه نمی كنند و همه اعتقادات آنها به مخالفت با اعتقادات شیعیان و مخالفت با حضرت علی (ع) و شیفتگان آن حضرت مربوط می شود.
وی گفت: گسترش شایعات در حوزه مهدویت، حمایت از مدعیان دروغین مهدویت، توهین به حضرت مهدی (عج) در كتاب ها، ماهواره ها و سایت های اینترنتی، فتوای وهابیت به توهین به امام زمان (عج)، توهین و طعنه زدن به نواب اربعه، ایجاد شبهه در اعتقاد به ۴ نایب خاص حضرت مهدی (عج) و بازی كردن با نشانه های حتمی ظهور و ایجاد شك در اذهان شیعیان از اقدامات وهابیون در مبارزه با مهدویت شیعه است.
حسام العماد با اشاره به اعتقاد وهابیون درباره نام پدر حضرت مهدی (عج) بیان كرد: بسیاری از منابع خود وهابیت بر حسینی بودن امام زمان (عج) دلالت دارد ولی بزرگان وهابیت اصرار دارند و معتقدند امام زمان از فرزندان امام حسن مجتبی است. وهابیون معتقدند پدر حضرت مهدی (عج) هم نام پدر پیامبر اعظم (ص) است در حالی كه اسم پدر امام زمان (عج) امام حسن عسكری است
وی هدف وهابیان را مبارزه با شیعیان دانست و اذعان داشت: شك وهابیون در اعتقاد به مهدویت به دلیل مخالفت آنها با شیعیان است. با فتوای ۳۹ نفر از بزرگان وهابی مبنی بر اینكه امام مهدی (عج) امام دوازدهم است صد هزار نفر از وهابیون شیعه شدند كه در پی این واقعه آنها فتوای خود را لغو كردند.
حسام العماد پیامبر اسلام را بزرگترین مبلغ شیعه و مهدویت دانست و خاطر نشان كرد: وهابیون با نشر شایعات و انحرافات در حوزه مهدویت قصد نابودی شیعه را دارند.

 والحمدالله رب العالمین

سید سعید خاتمی

يکشنبه 11/2/1390 - 15:40 - 0 تشکر 313646

فتاوای مفتی های متعصب وهابی

اخیرا یك سری فتاوایی توسط علمای وهابی صادر شده دوباره فتاوای عجیب وغریب علمای وهابی را در ذهن بشر زنده كرده است .
فتاوایی مانند:فتوای حرام بودن خرید و فروش گل، حرام بودن رانندگی زنان، حرام بودن اینترنت و چت، حرام بودن بازی فوتبال، حرام بودن شناسنامه و کارت شناسایی برای زنان، حرام بودن آب یخ و بستنی و...

یکی از مهمترین مفتیان سعودی، شخصی مشهور به «بنباز» بود که برخی از او به عنوان پدر همسر ملکفهد یاد میکردند که نزدیک به بیست سال مفتی عربستان سعودی بود.
امروزه روی کره زمین، تقریبا هیچ کسی نیست که به کرویت و دوران بودن آن باور نداشته باشد، اما «عبدالعزیز بن عبدالله بنباز»، مفتی پیشین عربستان سعودی، از معدود افرادی بود که هرگز چرخش و کرویت زمین را نپذیرفت، و حتی فیلم مستندی را که فضانوردان در این زمینه تهیه کردهبودند، نیز ندید.
انتشار جدید تعدادی از فتواهای عجیب در اینترنت مانند فتوای شیر خوردن بزرگسالان برای محرمیت (در محیط کاری) و فتوای تخریب اماکن مقدسه شیعیان که موجب شگفتی بسیاری از مردم جهان، از جمله اهل سنت شد، در واقع، تنها فتواهای عجیب برخی از علما در کشورهای عربی نیست، بلکه صدور اینگونه فتواها، سابقه طولانی به ویژه در سلفیها دارد.


والحمدلله رب العالمین

سید سعید خاتمی

دوشنبه 12/2/1390 - 8:36 - 0 تشکر 313795

سلام

ممنونم...اطلاعات جالبی بود...مورد دوم كه می گفت وهابی ها توسل و این چیزا رو اشكال میگیرن میدونستم ولی مورد اول رو نه....اوه یعنی خدا رو فكر میكنن چشم داره؟..عجیبه.

*یه سوال: آیت الله سبحانی در تعریف عبادت می‌گوید: عبادت دارای دو رکن است یکی اینکه عمل و فعل از خشوع و خضوع و تذلل برخوردار باشد و دوم اینکه این عمل در برابر کسی انجام بگیرد که اعتقاد به الوهیت و ربوبیت او وجود داشته

این مورد دوم كه ایشون می فرمایند یعنی چی؟...اصلا همینو توضی ح میدید؟

راستی كاش یه خرده بزرگترش میكردید خطشو:)

درپناه حق

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی