انجمن ها > انجمن طنز و سرگرمی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
طنز و سرگرمی (بازدید: 329)
يکشنبه 22/12/1389 - 16:57 -0 تشکر 298153
وصیت نامه

ﻗﺒﺮ ﻣﺮﺍ ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﻛﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻧﺰﺩﯾﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﻢ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮔﻢ، ﺍﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯼ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﮕﺸﺘﻨﮕﺎﺭﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ. ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺭﻭﺡ ﻣﺮﺍ ﻛﺎﻟﺒﺪﺷﻜﺎﻓﯽ ﻛﻨﺪ، ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺸﻜﻮﻛﻢ! ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﻦ ﻛﺘﻜﻜﺎﺭﯼ ﻛﻨﻨﺪ. ﻋﺒﻮﺭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺮﻕ، ﺗﻠﻔﻦ، ﻟﻮﻟﻪ ﺁﺏ ﯾﺎ ﮔﺎﺯ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﻮﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺍﻛﯿﺪﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﻗﺒﺮ ﻣﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ، ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﻨﻢ. ﻛﺎﺭﺕ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯿﻢ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﺮﺍ ﻻﯼ ﻛﻔﻨﻢ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ، ﺷﺎﯾﺪ ﺁﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ! ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﻣﻦ ﺁﮔﻬﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ. ﺭﻭﯼ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﻭ ﻛﻔﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ: ﺍﯾﻦ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻛﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﮔﻬﻮﺍﺭﻩ ﺗﺎ ﮔﻮﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺠﺴﺖ. ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺒﺮﻡ ﺭﺍ ﻟﮕﺪﻣﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﭼﻤﻨﺰﺍﺭ ﺧﺎﻛﻢ ﻛﻨﯿﺪ! ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺯﯾﺮ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﻣﺮﺍ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻗﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻗﺒﺮ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﯿﮑﺎﺭ ﻧﺪﻫﯿﺪ. ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯿﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﻚ ﺁﺩﻡ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﺪﻫﯿﺪ، ﺛﻮﺍﺏ ﺩﺍﺭﺩ. ﮐﻠﻪ ﻣﺮﻍ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﮕﻬﺎ ﯾﺎﺩﺗﻮﻥ ﻧﺮﻩ ﭼﻮﻥ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮔﺸﻨﻪ ﺑﻤﻮﻧﻨﺪ. ﺑﺠﺎﯼ ﻋﮑﺴﻢ ﺭﻭﯼ ﺁﮔﻬﯽ ﺗﺮﺣﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺎﻓﯿﻢ ﺭﻭ ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ. ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻢ ﻣﻦ ﮔﺎﺯ ﺍﺷﻜﺂﻭﺭ ﭘﺨﺶ ﻛﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ. ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻢ ﺧﻮﺩﻡ ﺣﻀﻮﺭﯾﺎﺑﻢ ﻗﺒﻼ ﭘﻮﺯﺵ ﻣﯿﻄﻠﺒﻢ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻡ ﺣﺮﻑ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﺭ ﯾﺪ. ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻔﻨﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﮏ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻣﺎﺭﮐﺪﺍﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮﯼ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﮐﻢ ﻧﯿﺎﺭﯾﻢ. ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺷﻮﯼ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﭼﻮﺑﻚ ﺑﺸﻮﯾﺪ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﻭ ﭘﻮﺩﺭ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺩﺍﺭﻡ. ﭼﻮﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﺭ ﻣﯿﺒﺮﻡ، ﺳﻌﯽ ﻛﻨﯿﺪ ﻗﺒﺮ ﻣﺮﺍ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺴﺎﺯﯾﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی