انجمن ها > انجمن ادبيـــات > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
ادبيـــات (بازدید: 20737)
جمعه 13/12/1389 - 18:20 -0 تشکر 294175
زیباترین اشعار پروین اعتصامی

پروین اعتصامی در 25 اسفند 1285 در تهران به دنیا امد.
پدرش یوسف اعتصامی از ادبای بزرگ عصر خود و نگارنده و ناشر مجله ادبی بهار بود.
وی تحت نظارت پدر خود پرورش یافت.پروین در قصائد و قطعات به خصوص مناظره دارای سبكی منحصر به فرد است.
این شاعر بزرگ ایرانی در 15 فروردین 1320 در تهران درگذشت و در شهر مقدس قم به خاك سپرده شد.


در این تاپیک گزیده ای از اشعار این شاعر گرانقدر آمده است

بازنده نیستم ، که عشق باخته ام ، همین نام تو که برده ام ، فردا برگ برنده من است .

 

 

ایران جوان

.

فوری دانلود

جمعه 13/12/1389 - 18:23 - 0 تشکر 294178

آتش دل

به لاله نرگس مخمور گفت وقت سحر
كه هر كه در صف باغ است صاحب هنریست

بنفشه مژده‌ی نوروز میدهد ما را
شكوفه را ز خزان وز مهرگان خبریست

بجز رخ تو كه زیب و فرش ز خون دل است
بهر رخی كه درین منظر است زیب و فریست

جواب داد كه من نیز صاحب هنرم
درین صحیفه ز من نیز نقشی و اثریست

میان آتشم و هیچگاه نمیسوزم
همان بر سرم از جور آسمان شرریست

علامت خطر است این قبای خون آلود
هر آنكه در ره هستی است در ره خطریست

بریخت خون من و نوبت تو نیز رسد
بدست رهزن گیتی هماره نیشتریست

خوش است اگر گل امروز خوش بود فردا
ولی میان ز شب تا سحر گهان اگریست

از آن، زمانه بما ایستادگی آموخت
كه تا ز پای نیفتیم، تا كه پا و سریست

یكی نظر به گل افكند و دیگری بگیاه
ز خوب و ز شب چه منظور، هر كه را نظریست

نه هر نسیم كه اینجاست بر تو میگذرد
صبا صباست، بهر سبزه و گلشن گذریست

میان لاله و نرگس چه فرق، هر دو خوشند
كه گل بطرف چمن هر چه هست عشوه‌گریست

تو غرق سیم و زر و من ز خون دل رنگین
بفقر خلق چه خندی، تو را كه سیم و زریست

ز آب چشمه و باران نمی‌شود خاموش
كه آتشی كه در اینجاست آتش جگریست

هنر نمای نبودم بدین هنرمندی
سخن حدیث دگر، كار قصه دگریست

گل از بساط چمن تنگدل نخواهد رفت
بدان دلیل كه مهمان شامی و سحریست

تو روی سخت قضا و قدر ندیدستی
هنوز آنچه تو را مینماید آستریست

از آن، دراز نكردم سخن درین معنی
كه كار زندگی لاله كار مختصریست

خوش آنكه نام نكوئی بیادگار گذاشت
كه عمر بی ثمر نیك، عمر بی ثمریست

كسیكه در طلب نام نیك رنج كشید
اگر چه نام و نشانیش نیست، ناموریست

بازنده نیستم ، که عشق باخته ام ، همین نام تو که برده ام ، فردا برگ برنده من است .

 

 

ایران جوان

.

فوری دانلود

جمعه 13/12/1389 - 18:24 - 0 تشکر 294179

آرزوها

ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن / دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن
نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن / پیش باز عشق آئین كبوتر داشتن
سوختن بگداختن چون شمع و بزم افروختن / تن بیاد روی جانان اندر آذر داشتن
اشك را چون لعل پروردن بخوناب جگر / دیده را سوداگر یاقوت احمر داشتن
هر كجا نور است چون پروانه خود را باختن / هر كجا نار است خود را چون سمندر داشتن
آب حیوان یافتن بیرنج در ظلمات دل / زان همی نوشیدن و یاد سكندر داشتن
از برای سود، در دریای بی پایان علم / عقل را مانند غواصان، شناور داشتن
گوشوار حكمت اندر گوش جان آویختن / چشم دل را با چراغ جان منور داشتن
در گلستان هنر چون نخل بودن بارور / عار از ناچیزی سرو و صنوبر داشتن
از مس دل ساختن با دست دانش زر ناب / علم و جان را كیمیاگر داشتن
همچو مور اندر ره همت همی پا كوفتن / چون مگس همواره دست شوق بر سر داشتن

بازنده نیستم ، که عشق باخته ام ، همین نام تو که برده ام ، فردا برگ برنده من است .

 

 

ایران جوان

.

فوری دانلود

جمعه 13/12/1389 - 18:25 - 0 تشکر 294180

آرزوها
ای خوشا سودای دل از دیده پنهان داشتن / مبحث تحقیق را در دفتر جان داشتن
دیبه‌ها بی كارگاه و دوك و جولا بافتن / گنجها بی پاسبان و بی نگهبان داشتن
بنده فرمان خود كردن همه آفاق را / دیو بستن، قدرت دست سلیمان داشتن
در ره ویران دل، اقلیم دانش ساختن / در ره سیل قضا، بنیاد و بنیان داشتن
دیده را دریا نمودن، مردمك را غوصگر / اشك را مانند مروارید غلطان داشتن
از تكلف دور گشتن، ساده و خوش زیستن / ملك دهقانی خریدن، كار دهقان داشتن
رنجبر بودن، ولی در كشتزار خویشتن / وقت حاصل خرمن خود را بدامان داشتن
روز را با كشت و زرع و شخم آوردن بشب / شامگاهان در تنور خویشتن نان داشتن
سربلندی خواستن در عین پستی، ذره‌وار / آرزوی صحبت خورشید رخشان داشتن

بازنده نیستم ، که عشق باخته ام ، همین نام تو که برده ام ، فردا برگ برنده من است .

 

 

ایران جوان

.

فوری دانلود

جمعه 13/12/1389 - 18:25 - 0 تشکر 294181

آرزوها

ای خوش از تن كوچ كردن، خانه در جان داشتن / روی مانند پری از خلق پنهان داشتن
همچو عیسی بی پر و بی بال بر گردون شدن / همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن
كشتی صبر اندرین دریا افكندن چو نوح / دیده و دل فارغ از آشوب طوفان داشتن
در هجوم تركتازان و كمانداران عشق / سینه‌ای آماده بهر تیرباران داشتن
روشنی دادن دل تاریك را با نور علم / در دل شب، پرتو خورشید رخشان داشتن
همچو پاكان، گنج در كنج قناعت یافتن / مور قانع بودن و ملك سلیمان داشتن

بازنده نیستم ، که عشق باخته ام ، همین نام تو که برده ام ، فردا برگ برنده من است .

 

 

ایران جوان

.

فوری دانلود

جمعه 13/12/1389 - 18:26 - 0 تشکر 294182

آروزها

ای خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن

تیرگیها را ازین اقلیم بیرون داشتن

همچو موسی بودن از نور تجلی تابناك

گفتگوها با خدا در كوه و هامون داشتن

پاك كردن خویش را ز آلودگیهای زمین

خانه چون خورشید در اقطار گردون داشتن

عقل را بازارگان كردن ببازار وجود

نفس را بردن برین بازار و مغبون داشتن

بی حضور كیمیا، از هر مسی زر ساختن

بی وجود گوهر و زر، گنج قارون داشتن

گشتن اندر كان معنی گوهری عالمفروز

هر زمانی پرتو و تابی دگرگون داشتن

عقل و علم و هوش را بایكدیگر آمیختن

جان و دل را زنده زین جانبخش معجون داشتن

چون نهالی تازه، در پاداش رنج باغبان

شاخه‌های خرد خویش از بار، وارون داشتن

هر كجا دیوست، آنجا نور یزدانی شدن

هر كجا مار است، آنجا حكم افسون داشتن

بازنده نیستم ، که عشق باخته ام ، همین نام تو که برده ام ، فردا برگ برنده من است .

 

 

ایران جوان

.

فوری دانلود

جمعه 13/12/1389 - 18:30 - 0 تشکر 294183

آرزوها

ای خوش اندر گنج دل زر معانی داشتن

نیست گشتن، لیك عمر جاودانی داشتن

عقل را دیباچه‌ی اوراق هستی ساختن

علم را سرمایه‌ی بازارگانی داشتن

كشتن اندر باغ جان هر لحظه‌ای رنگین گلی

وندران فرخنده گلشن باغبانی داشتن

دل برای مهربانی پروراندن لاجرم

جان بتن تنها برای جانفشانی داشتن

ناتوانی را به لطفی خاطر آوردن بدست

یاد عجز روزگار ناتوانی داشتن

در مدائن میهمان جغد گشتن یكشبی

پرسشی از دولت نوشیروانی داشتن

صید بی پر بودن و از روزن بام قفس

گفتگو با طائران بوستانی داشتن

بازنده نیستم ، که عشق باخته ام ، همین نام تو که برده ام ، فردا برگ برنده من است .

 

 

ایران جوان

.

فوری دانلود

چهارشنبه 18/12/1389 - 5:55 - 0 تشکر 295654

سلام
یه بار تو راه آهن بهترین ابیات پروین رو از نظر خودم گلچین کردم اگه پیدا کردم اینجا میذارم خوبه؟

چهارشنبه 18/12/1389 - 8:14 - 0 تشکر 295668

آرزوی پرواز

كبوتر بچه‌ای با شوق پرواز

بجرئت كرد روزی بال و پر باز

پرید از شاخكی بر شاخساری

 گذشت از بامكی بر جو كناری

نمودش بسكه دور آن راه نزدیك

 شدش گیتی به پیش چشم تاریك

ز وحشت سست شد بر جای ناگاه

ز رنج خستگی درماند در راه

گه از اندیشه بر هر سو نظر كرد

گه از تشویش سر در زیر پر كرد

نه فكرش با قضا دمساز گشتن

نه‌اش نیروی زان ره بازگشتن

نه گفتی كان حوادث را چه نامست

 نه راه لانه دانستی كدامست

نه چون هر شب حدیث آب و دانی

 نه از خواب خوشی نام و نشانی

فتاد از پای و كرد از عجز فریاد

 ز شاخی مادرش آواز در داد

كزینسان است رسم خودپسندی

چنین افتند مستان از بلندی

بدن خردی نیاید از تو كاری

 به پشت عقل باید بردباری

ترا پرواز بس زودست و دشوار

 ز نو كاران كه خواهد كار بسیار

بیاموزندت این جرئت مه و سال

همت نیرو فزایند، هم پر و بال

هنوزت دل ضعیف و جثه خرد است

 هنوز از چرخ، بیم دستبرد است

هنوزت نیست پای برزن و بام

 هنوزت نوبت خواب است و آرام

هنوزت انده بند و قفس نیست

 بجز بازیچه، طفلان را هوس نیست

نگردد پخته كس با فكر خامی

 نپوید راه هستی را به گامی

ترا توش هنر میباید اندوخت

 حدیث زندگی میباید آموخت

بباید هر دو پا محكم نهادن

 از آن پس، فكر بر پای ایستادن

پریدن بی پر تدبیر، مستی است

 جهان را گه بلندی، گاه پستی است

به پستی در، دچار گیر و داریم

 ببالا، چنگ شاهین را شكاریم

من اینجا چون نگهبانم و تو چون گنج

 ترا آسودگی باید، مرا رنج

تو هم روزی روی زین خانه بیرون

ببینی سحربازیهای گردون

از این آرامگه وقتی كنی یاد

كه آبش برده خاك و باد بنیاد

نه‌ای تا زاشیان امن دلتنگ

نه از چوبت گزند آید، نه از سنگ

مرا در دامها بسیار بستند

ز بالم كودكان پرها شكستند

گه از دیوار سنگ آمد گه از در

 گهم سرپنجه خونین شد گهی سر

نگشت آسایشم یك لحظه دمساز

 گهی از گربه ترسیدم، گه از باز

هجوم فتنه‌های آسمانی

مرا آموخت علم زندگانی

نگردد شاخك بی بن برومند

 ز تو سعی و عمل باید، ز من پند

بازنده نیستم ، که عشق باخته ام ، همین نام تو که برده ام ، فردا برگ برنده من است .

 

 

ایران جوان

.

فوری دانلود

چهارشنبه 18/12/1389 - 8:16 - 0 تشکر 295669

آرزوی مادر

جهاندیده كشاورزی بدشتی

بعمری داشتی زرعی و كشتی

بوقت غله، خرمن توده كردی

 دل از تیمار كار آسوده كردی

ستمها میكشید از باد و از خاك

 كه تا از كاه میشد گندمش پاك

جفا از آب و گل میدید بسیار

كه تا یك روز می انباشت انبار

سخنها داشت با هر خاك و بادی

 بهنگام شیاری و حصاری

سحرگاهی هوا شد سرد زانسان

 كه از سرما بخود لرزید دهقان

پدید آورد خاشاكی و خاری

شكست از تاك پیری شاخساری

نهاد آن هیمه را نزدیك خرمن

 فروزینه زد، آتش كرد روشن

چو آتش دود كرد و شعله سر داد

 بناگه طائری آواز در داد

كه ای برداشته سود از یكی شصت

 درین خرمن مرا هم حاصلی هست

نشاید كآتش اینجا برفروزی

مبادا خانمانی را بسوزی

بسوزد گر كسی این آشیانرا

چنان دانم كه میسوزد جهان را

اگر برقی بما زین آذر افتد

 حساب ما برون زین دفتر افتد

بسی جستم بشوق از حلقه و بند

 كه خواهم داشت روزی مرغكی چند

هنوز آن ساعت فرخنده دور است

هنوز این لانه بی بانگ سرور است

ترا زین شاخ آنكو داد باری

مرا آموخت شوق انتظاری

بهر گامی كه پوئی كامجوئیست

 نهفته، هر دلی را آرزوئیست

توانی بخش، جان ناتوان را

كه بیم ناتوانیهاست جان را

بازنده نیستم ، که عشق باخته ام ، همین نام تو که برده ام ، فردا برگ برنده من است .

 

 

ایران جوان

.

فوری دانلود

چهارشنبه 18/12/1389 - 8:18 - 0 تشکر 295670

آسایش بزرگان

شنیده‌اید كه آسایش بزرگان چیست:

برای خاطر بیچارگان نیاسودن

بكاخ دهر كه آلایش است بنیادش

 مقیم گشتن و دامان خود نیالودن

همی ز عادت و كردار زشت كم كردن

 هماره بر صفت و خوی نیك افزودن

ز بهر بیهده، از راستی بری نشدن

 برای خدمت تن، روح را نفرسودن

برون شدن ز خرابات زندگی هشیار

 ز خود نرفتن و پیمانه‌ای نپیمودن

رهی كه گمرهیش در پی است نسپردن

 دریكه فتنه‌اش اندر پس است نگشودن

بازنده نیستم ، که عشق باخته ام ، همین نام تو که برده ام ، فردا برگ برنده من است .

 

 

ایران جوان

.

فوری دانلود

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی