انجمن ها > انجمن قرآن و عترت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
قرآن و عترت (بازدید: 1109)
يکشنبه 16/8/1389 - 17:21 -0 تشکر 248819
نقش امام جواد(علیه السلام) در نظام ولایی

 

بی  گمان بازخوانی  جایگاه  و نقش امام  جواد(علیه السلام) در نظام  ولایی  برای پاسخ گویی  به برخی از پرسش ها و شبهاتی  كه از سوی مخالفا ن  و حتی  دوستان مطرح  می شود امری  ضروری  و بایسته است.

هدف نویسنده از بررسی جایگاه و نقش آن حضرت در نظام ولایی درمقاله حاضر از آن روست كه بازخوانی آن به عنوان طرح مسئله و دعوت دیگران به بررسی و تحلیل و تبیین علمی آن می تواند غباری را كه در پس سده ها بر چهره تابناك حقیقت نشسته بزداید و حقیقت مقام و جایگاه ایشان را بازنمایاند.

 

يکشنبه 16/8/1389 - 17:32 - 0 تشکر 248822

مفهوم امامت در بینش و نگرش قرآنی
برای این كه نقش امام جواد(علیه السلام) به روشنی در نظام ولایی و جایگاه ایشان چنان كه هست نمایان و آثار امامت وی به درستی آشكار شود می بایست نخست جایگاه امامت در فرهنگ قرآنی و شیعی دانسته شود.

از این رو پیش از ورود به مسئله ضروری است تا این مفهوم بازخوانی شود.
امام در بینش و نگرش قرآنی و فرهنگ شیعی از جایگاه بس بلندی برخوردار است.

امام خلیفه الله و انسان معصوم كاملی است كه خود راه كمال را پیموده و به عنوان راهنما و مدیر و مدبر نه تنها در خدمت انسان و بلكه هستی است تا هر كسی را به مقامو جایگاه لایق و شایسته خویش برساند.
امام  و امامت را می توان از ابعاد مختلف كلامی و عرفانی و سیاسی و اجتماعی ودر نظام ها و مدل های مختلف بررسی و جایگاه آن را شناسایی و معرفی كرد ولی آن چه درباره امام و امامت در مفهوم قرآنی بیان شده آن است كه امام به عنوان خلیفه و جانشین خدا بر هستی است كه به ولایت و ربوبیت طولی، همه موجودات آفرینش را به سوی كمال، هدایت و رهنمون می گرداند.
از آن جایی كه همه هستی حتی فرشتگان به انسان كامل و معصوم سجده كرده اند واو را به عنوان خلیفه الهی طوعا یا كرها اطاعت می كنند، امام و خلیفه كسی است كه مدیریت ماسوی الله را به ولایت و خلافت الهی، به عهده گرفته است.

از این رو حتی شیطان رانده شده از درگاه خداوند نیز ناخواسته و علی رغم میل و گرایش خویش، مجبوراست تا تحت ولایت ایشان باشد.
در بینش قرآنی و فرهنگ شیعی، جهان هستی با مركزیت زمین هرگز از خلیفه الهی خالی نیست.

خلیفه الهی هم حجت كامل خداوند بر خلق است تا دانسته شود كه هر كسی ازهر جایی می تواند به كمال مطلق (خدا) برسد؛ زیرا انسان خاكی از پست ترین عنصر خلق شده و توانسته است با روح دمیده در او به مقام و جایگاه خلافت الهی دست یابد وهمگان به او سجده برده و از وی اطاعت كنند و مسخر او گردند.

بنابراین كسی را نرسد كه مدعی شود كه این ظرفیت و امكان برای وی فراهم نبوده است تا سیر كمالی خویش راطی كند. از این رو امام معصوم نه تنها حجت بر انسان هاست تا به پیروی از این اسوه به سوی كمال تلاش كنند بلكه حجت و اسوه همه ماسوی الله می باشد تا هر موجود وآفریده ای با بهره گیری از خلیفه الهی به مقام لایق و شایسته خویش رسد.
این گونه است كه نقش امام در نظام هستی به عنوان خلیفه الهی نقش حجت است كه دلیل كامل و راهی به سوی كمال است.
نقش دیگری كه برای امام  در بینش و نگرش قرآنی و فرهنگ شیعی تعریف می شود این است كه وی به عنوان ربوبیت طولی هر كسی را چنان كه شایسته است به سوی كمال می برد و پرورش و تربیت او را به عهده می گیرد.

از این رو آسمان ها و زمین و هر آن چه درآن است به ربوبیت طولی امام، كرها او طوعا به سوی خداوند می روند و پرورش می یابند.
در نظام انسانی نقش امام در حوزه تبیین و روشنگری چون نقش پیامبران است وآنان هستند كه آموزه های وحیانی را برای مردمان تبیین و روشن می كنند.
آنان در حوزه اجتماعی و سیاسی نظام ولایی، مدیریت اجتماعی و سیاسی جامعه رابه عنوان انسان كامل در اختیار دارند و چه قایم و یا قاعد باشند مردمان را به سوی جامعه كامل و عدالت محور رهنمون می سازند.
به هر حال امام در اصطلاح كلامی با آن كه دارای معانی متعددی است ولی به یقین می توان گفت امام كسی است كه ریاست عمومی در امور دین و دنیا را به عهده دارد.
امامت به معنای ریاست عمومی فردی خاص بر امور دین و دنیای مردم در دنیا بالاصاله یا به جانشینی از پیامبر است، زیرا امامت دارای شئونی همچون رهبری سیاسی و زعامت اجتماعی و مرجعیت دینی و تبیین وتفسیر وحی و ولایت باطنی و معنوی است كه از این جهت امام، حجت خدا در زمان، ولی الله، انسان كامل حامل معنویت كلی انسانیت  و قطب است و چون امامت، دارای شئون والایی است، شیعه آن را همانند نبوت به نص وامر الهی و از اصول دین (مذهب) می داند، در حالی كه در دیدگاه اهل سنت از فروع دین شمرده شده و از این جهت از افعال مكلفان به شمار می آید.
 در اصطلاح مدیریت، رهبری از وظایف مدیر است كه دیگران را به كوشش مشتاقانه جهت هدف هایی معین ترغیب می كند یا آنها را جهت كسب هدف مشترك تحت تاثیر قرار می دهد
.

يکشنبه 16/8/1389 - 17:45 - 0 تشکر 248839

ضرورت وجود امام (علیه السلام)
وجود امام در هر عصر و زمان و در هر جامعه ای برای هدایت انسانها به سوی كمال و برقراری نظم در جامعه ضرورت دارد:

«انما انت منذر و لكل قوم هاد» (رعد7.،13)

روایات تفسیری این آیه نیز این حقیقت را تایید می كند كه امامی زنده تا روزقیامت در میان انسانها حضور دارد؛ همچنین براساس روایاتی درباره سوره قدر، در شبقدر هر سال تا روز قیامت، فرشتگان بر امام آن زمان نازل می شوند و این سوره دلیل روشنی بر وجود امام در همه زمانها ست.
گروهی از مفسران، از آیه 119 توبه9. كه به مؤمنان فرمان همراهی با صادقان می دهد:

«یاایهاالذین امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین»

استفاده كرده اند كه باید در هر عصری صادقانی باشند تا مردم برای پیمودن راه پرهیزكاری با آنان باشند.

روایات، مقصود از صادقان را امامان دانسته است.

افزون بر آیات، از روایات فراوانی نیز استفاده می شود كه زمین هیچ گاه از حجت الهی تهی نخواهد بود و هرگاه از حجت الهی تهی باشد اهلش را فرو خواهد برد.
به هرحال امامت در بینش و نگرش قرآنی از چنین جایگاهی برخوردار می باشد. براین پایه می بایست به نقش و جایگاه امام جواد(علیه السلام) توجه كرد.


تفاوت امامان همانند تفاوت پیامبران
در آیات قرآنی آمده است كه نمی بایست میان پیامبران قایل به تفرقه شد و ارزش و جایگاه بلند آنان را نادیده گرفت.
در بینش قرآنی همه پیامبران، انسان های كاملی بودند كه به مقامات عالی انسانیت دست یافته و توانسته اند خود را به جایی برسانند كه لایق ماموریت از سوی خداوند باشند.

با این همه در میان آنها تفاوت های محسوس و ملموسی است؛ چنان قرآن به صراحت بیان می كند كه ما برخی از پیامبران را بر برخی دیگر فضیلت و برتری داده ایم.

این بدان معنا نیست كه آنان از صد درجه به عنوان نهایت چیزی كم داشته باشند بلكه همه آنان مرتبه نهایی صد را در اختیار داشته و به آن مقام رسیده اند ولی برخی دیگر از این هم فراتر رفته و با تلاش و عزم خویش به جایگاه بسیار برتری دست یافته اند. از این رو برخی از پیامبران حتی به عنوان پیامبران اولوالعزم معرفی می شوند وباز در میان ایشان برخی از آنان برتر از دیگری می باشند با آن كه همگان نور واحد هستند.
در میان امامان به عنوان خلفای خداوند در روی زمین همین مسئله وجود دارد. با این كه همه آن ها نور واحد هستند ولی در میان آن ها تفاوت هایی می باشد  كه نمی توان آن را نادیده گرفت ولی این مسئله به معنای آن نیست كه آنان نقش خویش را درامامت به درستی ایفا نكرده اند و یا بود و نبود آنان در نظام امامی و پذیرش آن ها اثری ندارد آنگونه كه برخی گفته اند و مدعی شده اند كه مثلا امامت امام جواد(علیه السلام) چه نقش و تأثیری در كلیت جریان امامت شیعی و یا زندگی دیروز شیعیان و یاامروز آنان ایفا می كند؟
بی گمان بازخوانی مقام امامت روشن می سازد كه حتی اگر مسئله ربوبیت طولی ایشان بر هستی نباشد و یا خلافت الهی آنان و یا امور دیگر نادیده گرفته شود آنان همانند پیامبران بوده اند كه تفاوت هائی در میان ایشان ثابت است.
در میان پیامبران اولوالعزم حضرت عیسی(علیه السلام) با آن كه پیامبری بزرگ است ولی اگر به خوبی دقت شود دانسته می شود كه آن حضرت نسبت به تورات موسی(علیهالسلام) كاری انجام نداده است و تنها پاره ای از احكام تشدیدی و مجازاتی را از دوش بنی اسرائیل برداشته و یا برخی از باورهای نادرست آنان را بازسازی كرده است.

ازاین رو با آن كه از پیامبران اولوالعزم است ولی در حوزه احكام تغییرات ملموس وزیادی ایجاد نكرده است و شریعت موسوی را با تغییراتی كه از انگشتان دست تجاوز نمیكند بازسازی و تأیید نموده است.

با این وجود این بدان معنا نیست كه نقش حضرت عیسی را در نظام خلافت الهی و یا نظام شریعت نادیده بگیریم.
در میان امامان(علیه السلام) نیز تفاوت فرصت و قدرت ها به خوبی نمایان است.

بی گمان حضرت امیرمؤمنان(علیه السلام) یا امام حسین(علیه السلام) در نظام ولایی نقش جدی و سازنده تری داشته و به عنوان امامان برجسته، خودنمایی می كنند ولی این چنین نقشی را نمی توان در امام حسن مجتبی(علیه السلام) یا امام حسن عسكری(علیه السلام)یافت.

با این همه آنان نیز همان كاری را كه مأموریت داشته اند به انجام رسانده اند و در نظام ولایی همانند نظام پیامبری و خلافت الهی به وظیفه خویش چنان كه بایسته وشایسته بوده عمل كرده و چیزی را فروگذار نكرده اند.
با چشم پوشی از نقش امامان(علیه السلام) در نظام هستی و ربوبیت طولی ایشان،توجه به كاركردهای نظام ولایی و نقش امام جواد(علیه السلام) در این حوزه به روشنی معلوم می كند كه امام جواد(علیه السلام) چگونه توانسته نقش و جایگاه خود را به عنوان امام و ولی امر مردم به خوبی ایفا كند.
به سخن دیگر به نظر می رسد با توجه به كاركردهای نظام ولایی و انتظارات دین وخدا از امام و انتظارات مردم از امام، حضرت جواد(علیه السلام) توانسته است در نظام ولایی نقش خود را به درستی ایفا كند.

وی در زمانی مأموریت می یابد تا به عنوان امام و ولی امر مسلمانان نقش خود را به عهده گیرد كه نظام خلافت مأمون، امام رضا(علیه السلام) را تنها به جرم این كه نظام خلافت سلطنتی را مخدوش و از مشروعیت انداخته و نظام ولایی قرآنی و نبوی را تثبیت كرده به قتل می رساند.
شكست مفتضحانه مأمون و خلافت سلطنتی از امام رضا(علیه السلام) و نظام ولایی موجب شد تا دشمن در اندیشه شود تا نگذارد این شكست ادامه یابد و قدرت در دست اما م جواد(علیه السلام) تثبیت شود.يکشنبه 16/8/1389 - 17:55 - 0 تشکر 248880


نزاع های فكری در دوران امام جواد(علیه السلام)
امام جواد(علیه السلام) در زمانی به امامت می رسد كه كودكی خردسال است. دراین زمان اندیشه های فلسفی یونانی و قدرت مسیحیت و افكار و اندیشه های آنان دردربار و جامعه نفوذ كرده و دوره ای است كه نزاع های فلسفی به شكل نزاع های كلامی معتزلی و اشعری رنگ و رویی دینی گرفته است.

از سوی دیگر فقیهان قدرتمند به وسیله مذاهب ساخته شده از اصول ظاهری و عقلی و قیاسی، توانسته اند برای خود در جامعه جایگاه وقدرتی كسب كنند.

در این دوران است كه فقه های چندگانه اهل سنت می خواهد خود راتثبیت كند و به شكل سازمان یافته همانند فقه شیعی درآید.
در این دوره عقل گرایی معتزلی با تشویق مأمون تقویت شده و تعبد و نگرش های شهودی عقب نشینی كرده است.

عقل گرایی معتزلی در كنار قیاس گرایی حنفی تعبد در دین و احكام را سست می كند. زمانی است كه خرد ورزی، حوزه تعبد را به كناری می راند وتقلید به عنوان امری باطل، رانده می شود.

قیاس گرایی معتزلی این امكان را به دستگاه خلافت سلطنتی می دهد تا در مواردی كه نص و دلیلی وجود ندارد كارهای خویش رابا قیاس پیش برد و حكم شرعی را بسازد. دستگاه خلافت این گونه توانست بسیاری از موضوعات مستحدث را حل و فصل كند. قیاس گرایی حنفی دستگاه فقه دولتی را سامان می بخشد و عقل گرایی معتزلی دستگاه مشروعیت نظام خلافت سلطنتی را توجیه عقلانی می كند و ضرورت و بقای دولت را به این شكل تثبیت می كند.
این گونه است كه دو نظام فلسفی عقل گرای معتزلی و نظام فقهی قیاس گرای حنفی به كمك خلافت سلطنتی می آید و به آن مشروعیت سیاسی به مفهوم جدید آن بخشیده و آن را تثبیت می كند و به دستگاه قضایی و حقوقی آن شكل شرعی و مشروعیت دینی می دهد.
امام جواد(علیه السلام) در این دوره خود معجزه جاودانه ای است همانند حضرت عیسی(علیهالسلام) كه توانسته بسیاری از مسایل و شبهات را حل كند و این فراتر از بیانات وكلمات و آثار دیگری است كه به جا گذاشته است.

به این معنا كه آن حضرت در زمانی به امامت در نظام ولایی می رسد كه خردسال بوده است. در این جاست كه همانند حضرت عیسی(علیه السلام) با علمای عصر خویش مواجه می شود و نظام فقهی قیاس گرای حنفی راكه نقش بازسازی كنندأ نظام حقوقی نظام خلافت سلطنتی را به عهده داشت به چالش میكشد.

مباحثی كه آن حضرت در جلسات متعدد خویش بیان می كند نظام فقهی دولت را فرو می پاشاند كه خود عاملی برای سستی و فروپاشی نظام خلافت عباسی می شود به گونه ای كه بعدها تنها به نام آنان كسانی دیگر حكومت می كنند و نظام خلافت سلطنتی تنها عروسك خیمه شب بازی برخی از قدرت ها می شود.
مباحث ایشان هم چنین نظام فكری اعتزالی را فرومی پاشد و با بحث هایی كه درباره اختیار و تفویض بیان می كند نشان می دهد كه تفكر خردگرایی صرف اعتزالی كه می كوشد تعبد را از دین اسلام بیرون راند و آن را از حیز اعتبار بیاندازد، تفكری ناقص و نارسا ست كه نمی تواند خود را اثبات كند چه برسد كه بخواهد مشروعیت نظام خلافت سلطنتی را تثبیت كرده و آن را توجیه كند.

يکشنبه 16/8/1389 - 18:14 - 0 تشکر 248907


مقابله امام با اعتزالیون و قیاس گرایان
امام جواد(علیه السلام) در مدت  كوتاه امامت خود، توانست از همان خردسالی با نظام تفكری اعتزالی و نظام  فقهی قیاس گرای حنفی كه خلافت سلطنتی را تثبیت می كرد در افتد و همانند پدر بزرگوار خویش امام رضا(علیه السلام) آن را با شكست دوباره مواجه سازد.
این گونه است كه امام جواد توانست افزون بر مدیریت و ربوبیت طولی خویش به عنوان خلیفه الله و انسان كامل، در حوزه نظام امامت و ولایت به تبیین احكام الهی و آموزه های قرآنی به عنوان وظیفه اصلی و تبیین نظام ولایی به عنوان نظام كامل قرآنی درحوزه سیاسی بپردازد.
شكست های پیاپی نظام خلافت سلطنت در حوزه های تفكری و فقهی موجب شد تا این نظام نقش و تأثیر امام جواد(علیه السلام) را در ایجاد تردید در میان دانشمندان وفقیهان درك كند.

از این روبرای رهایی از ادامه روند تلاش های امام، او را به شهادت می رساند.
به هر حال به نظر می رسد كه بازخوانی نقش و جایگاه امامت در منظومه تفكری قرآن و شیعه می تواند به درستی و روشنی جایگاه هر یك از امامان(علیه السلام) و نقش آنان را در زندگی گذشته و امروز ما بنمایاند بسیاری از شبهات و پرسش ها با بازخوانی این نقش و جایگاه روشن می شود. تلاش این نوشتار بر این بود كه با بهره گیری از روش تحلیل و بازخوانی آیات و روایات، نقش امام جواد(علیه السلام) به عنوان یكی از انوار روشن امامت در نظام ولایی شناسایی و معرفی شود. هرچند كه معلوم است این بازخوانی به جهت سرعت آهنگ مقالات كوتاه، شدنی نیست و تنها توانسته است روشین و در اختیار پژوهشگران قرار دهد

منبع :نقد نیوز 

دوشنبه 17/8/1389 - 0:52 - 0 تشکر 249011

سلام
ممنون. بعضی از ائمه خیلی خیلی غریبند. به موقع بود
مطالب جدیدی بودند که تابه حال ندیده بودم
در پناه حق

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

دوشنبه 17/8/1389 - 11:46 - 0 تشکر 249069

ممنون خواهرم ... این مقاله رو خونده بودم گفتم بذارم واس بقیه دوستان ... مناظرات حضرت جواد(ع) رو تو این انجمن بذارید ... خیلی مفید هست من چندتاشو خونده بودم...

يکشنبه 23/8/1389 - 10:12 - 0 تشکر 250685

سلام
یه مناظره از امام جواد(ع) خوندم اینجا می ذارم فقط نمی دونم کسی می خوندش یا نه؟؟....
راستی، شما گفتی چندتا مناظره امام(ع) رو خوندید، میشه لطف کنید منبعش رو بگید؟ من خودم این مناظره رو از سایت بحار خوندم

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

يکشنبه 23/8/1389 - 10:19 - 0 تشکر 250690

مناظره امام جواد(ع) با یحیی ابن اكثم-رضایت خدا از ابوبکر و عمر

نقل شده است كه پس از آنكه مأمون، دخترش ام الفضل را به امام جواد ـ علیهالسّلام ـ تزویج كرد، در مجلسی كه مأمون و امام ـ علیهالسّلام ـ و یحیی بن أكثم و گروه بسیاری از علماء در آن حضور داشتند، یحیی به امام ـ علیهالسّلام ـ رو كرد و پرسید، روایت شده است كه جبرئیل به حضور پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ رسید و گفت: «یا محمّد! خداوند به شما سلام میرساند و میفرماید: «من از ابوبكر راضی هستم، از او بپرس كه آیا او هم از من راضی است؟1

نظر شما درباره این حدیث چیست؟

امام ـ علیهالسّلام ـ فرمودند: ... كسی كه این خبر را نقل می كند باید خبر دیگری را نیز كه پیامبر اسلام در حجَّه الوداع بیان كرد، از نظر دور ندارد. پیامبر ـ صلیالله علیه و آله ـ فرمود: «كسانی كه بر من دروغ میبندند، بسیار شده‌اند و بعد از من بسیار خواهند بود، هر كس به عمد بر من دروغ ببندد،جایگاهش در آتش خواهد بود.

پس چون حدیثی از من برای شما نقل شد، آن را به كتاب خدا و سنّت من عرضه كنید، آنچه را كه با كتاب خدا و سنت من موافق بود، بگیرید و آنجه را كه مخالف كتاب خدا و سنّت من بود، رها كنید»

امام جواد ـ علیهالسّلام ـ افزود: این روایت (درباره ابوبكر) با كتاب خدا سازگار نیست، زیرا خداوند فرموده است: «ما انسان را آفریدیم و میدانیم در دلش چه چیز میگذرد و ما از رگ گردن به او نزدیكتریم.

آیا خشنودی و ناخشنودی ابوبكر بر خدا پوشیده بوده است تا آن را از پیامبر بپرسد؟! آیا عقلاً این روایت قابل قبول است؟»

 یحیی گفت: روایت شده است كه: «ابوبكر و عمر در زمین، مانند جبرئیل و میكائیل در آسمان هستند».

حضرت فرمود: «درباره این حدیث نیز باید دقت شود؛ چرا كه جبرئیل و میكائیل دو فرشته مقرّب درگاه خداوند هستند و هرگز گناهی از آن دو سر نزده است و لحظهای از دایره اطاعت خدا خارج نشدهاند، ولی ابوبكر و عمر زمانی مشرك بودهاند، و هر چند پس از ظهور اسلام مسلمان شدهاند، اما اكثر دوران عمرشان را در شرك و بت پرستی سپری كردهاند، بنابراین محال است كه خدا آن دو را به جبرئیل و میكائیل  تشبیه كند.

یحیی گفت: «همچنین روایت شده است كه: ابوبكر و عمر دو سرور پیران اهل بهشتند».3 درباره این حدیث چه میگویید؟

حضرت فرمود: «این روایت نیز محال است كه درست باشد، زیرا بهشتیان همگی جوانند و پیری در میان آنان یافت نمیشود (تا ابوبكر و عمر سرور آنان باشند!)

این روایت را بنی‌امیه، در مقابل حدیثی كه از پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ درباره حسن و حسین ـ علیها‌السّلام ـ نقل شده است كه «حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشتند» جعل كردهاند.

یحیی گفت: «روایت شده است كه «عمر بن خطاب چراغ اهل بهشت است».

حضرت فرمود: «این نیز محال است؛ زیرا در بهشت، فرشتگان مقرب خدا، آدم، محمد ـ صلیالله علیه و آله ـ و همه انبیا و فرستادگان خدا حضور دارند، چطور بهشت با نور اینها روشن نمیشود ولی با نور عمر روشن میگردد؟!

یحیی اظهار داشت: «روایت شده است كه عمر هر چه گوید، از جانب مَلَك و فرشته میگوید.

حضرت فرمود:... ابوبكر، با آنكه از عمر افضل است، بالای منبر میگفت: من شیطانی دارم كه مرا منحرف میكند، هر گاه دیدید از راه راست منحرف شدم، مرا به راه درست باز آورید.

یحیی گفت: «روایت شده است كه پیامبر فرمود:‌ «اگر من به پیامبری مبعوث نمیشدم، حتماً عمر مبعوث میشد .4

امام فرمود: «كتاب خدا (قرآن) از این حدیث راستتر است»، خدا در كتابش فرموده است:

«به خاطر بیاور هنگامی را كه از پیامبران پیمان گرفتیم، و از تو و از نوح...5 از این آیه صریحاً بر میآید كه خداوند از پیامبران پیمان گرفته است، در این صورت چگونه ممكن است پیمان خود را تبدیل كند؟

هیچ یك از پیامبران به قدر چشم بر هم زدن به خدا شرك نورزیدهاند، چگونه خدا كسی را به پیامبری مبعوث میكند كه بیشتر عمر خود را با شرك به خدا سپری كرده است؟! و نیز پیامبر فرمود: «در حالی كه آدم بین روح و جسد بود (هنوز آفریده نشده بود) من پیامبر شدم.

باز یحیی گفت: روایت شده است كه پیامبر فرمود: «هیچگاه وحی از من قطع نشد، مگر آنكه گمان بردم كه به خاندان خطّاب (پدر عمر) نازل شده است»، یعنی نبوت از من به آنها منتقل شده است.

حضرت فرمود: این نیز محال است، زیرا امكان ندارد كه پیامبر در نبوّت خود شك كند، خداوند میفرماید: «خداوند از فرشتگان و همچنین از انسانها رسولانی بر میگزیند6 (بنابراین با گزینش الهی، دیگر جای شكی برای پیامبر در باب پیامبری خویش وجود ندارد).

یحیی گفت: «روایت شده است كه پیامبر ـ صلیالله علیه و آله ـ فرمود: «اگر عذاب نازل میشد كسی جز عمر از آن نجات نمییافت».

حضرت فرمود: این نیز محال است، زیرا خداوند به پیامبر اسلام فرموده است: «و مادام كه تو در میان آنان هستی، خداوند آنان را عذاب نمیكند و نیز مادام كه استغفار میكنند، خدا عذابشان نمیكند7

بدین ترتیب تا زمانی كه پیامبر در میان مردم است و تا زمانی كه مسلمانان استغفار میكنند، خداوند آنان را عذاب نمیكند.8

-1 علامه امینی در كتاب الغدیر (ج5، ص321) مینویسد: این حدیث دروغ و از احادیث مجعول است. -2ولقد خلقنا الإنسان و نعلم ما تولوسُ به نفسُهُ و نحنُ أقربُ إلیه من حَبل الوَرید (سوره ق: 16). -3علامه امینی این حدیث را از بر ساختههای «یحیی بن عنبسه» شمرده و غیر قابل قبول میداند، زیرا یحیی شخصی جاعل حدیث و دغلكار بوده است. (الغدیر، ج5، ص229.) «ذهبی» نیز «یحیی بن عنبسه» را جاعل حدیث و دغلكار و دروغگو میداند و او را معلوم الحال شمرده و احادیثش را مردود معرفی میكند (میزان الاعتدال، الطبعه الأولی، تحقیق: علی محمد البجاوی، دار احیاء الكتب العربیه، 1382 هـ.ق، ج4، ص40.) -4 علامه امینی ثابت كرده است كه راویان این حدیث دروغگو بوده‎اند (الغدیر، ج5، ص312و 316) -5 «وَ إذْ أخَذْ ‎نا مِنَ الّنبییّن میثاقَهُم وَ مِنْكَ وَ مِن‎ْ نوحٍ....» (سوره احزاب : آیه 7). -6 «اللهُ یَصْطفی مِنَ الملائِكهُ رُسلاً ومن النّاس» (سوره حج آیه 75)-7 «و ما كانَ الله لِیُعَذِّ بَهُمْ وَ أنْتَ فیهِم، و ما كانَ اللهُ مُعَذِبَهُم‎‎ْ وَ هُمْ یَسْتَغْفِرونَ» (سوره انفال آیه: 33).

-8احتجاج، طبرسی، نجف، المطبعه المرتضویه، ج2، ص247، مجلسی، بحارالانوار، المكتبهالاسلامیه، ج50، ص80

از سایت بِحار

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

يکشنبه 23/8/1389 - 10:27 - 0 تشکر 250696

سلام خواهرم ...

مناظره ها رو داخل یه بروشور بود ک ماه رمضون بچه شیعه داخل مسجد پخش می کردن چون منطق جواب های امام جواد -ع- منابع قوی واسه اهل سنتی که گاه به گاه گیر می دادن .... این مناظره ای که گذاشتید هم اولیش بود.

خیلی هم ممنون ... گر از اینترنت استفاد کنید ... بیشتر همین نتیجه میاد ... به نظرم باید به منبع مکتوب مراجعه کرد... واسه معرفی نبع مکتوب هم ... نمی دونم دوستان کتابی سراغ ندان؟

سه شنبه 25/8/1389 - 16:39 - 0 تشکر 251522


ممنون عالی بود
جامع و کامل

خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب
برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی