انجمن ها > انجمن دانش آموزی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
دانش آموزی (بازدید: 28157)
دوشنبه 24/3/1389 - 15:59 -0 تشکر 205433
*بانك سوالات تستی دین و زندگی*

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیكم

انجمن دانش آموزی در طی این چند وقت به نكات تستی و كنكوری چندین درس پرداخته است.

امروز نوبت به درس دین و زندگی می رسه.

در این بحث سوالات تستی متفاوتی از درس و دین و زندگی برایتان قرار خواهیم داد.امیدواریم كه برایتان مفید باشد.

موفق و موید باشید.

یا حق.

دوشنبه 24/3/1389 - 16:1 - 0 تشکر 205434

سئوالات تستی دین و زندگی (1)
1-میزان ..................... ما به میزان ..................... به این عهد است ؟
الف) سعادتمندی-استحكام ب)دینداری وفاداری
ج)خوبشختی – وفاداری د)استحكام-دینداری
2-ا نگشتر و حلقه طلا در نماز و غیر نماز برای زنان و مردان چه حكمی دارد ؟
الف)برای زنان حرام –برای مردان جایز ب) برای زنان مستحب – برای مردان مباح
ج)برای زنان در همه حال جایز-مردان فقط در نماز حرام د)برای زنان مطلقاً جایز-برای مردان در نماز و غیر نماز حرام
3- منشاء تفاوت بینش ها در انسان چیست ؟
الف)تفاوت هدفها و دل بستگی ها ب)تفاوت در استعداد های مختلف استان
ج) انتخاب هدفهای اصلی د) تفاوت در میزان درك افراد از زندگی
4-از عوامل تقویت كننده عزم نمی باشد ؟
الف)رعایت اصل اعتدال ب) عملی دانستن تصمیم جدید
ج)توجه به عاقبت و ثمرات پایداری د) مرور عهد و پیمانی كه میان خدا بستیم
5-مقدس ترین حرم عالم هستی است ؟
الف)خانه كعبه ب)طبیعت ج)قلب انسان د)وجود انسان
6-به فرمایش امام صادق (ع) نشانه رشد فكری انسان چیست ؟
الف) در دوستی خدا ثابت قدم پایدار باشد . ب) بر آیین دوست و رفیق خود باشد .
ج) یاد آوری عیوبش را به عنوان هدیه از دوست بپذیرد و ممنون او باشد .
د) اهل گناه نباشد و از گناه دیگران ناراحت شود .
7-آز آیه شریفه ((اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلوه لذكری)) كدام یك از وظایف ما در برابر خدای بزرگ استنباط می شود ؟
الف)یاد و ذكر خداوند ب)حمد و تسبیح خداوند ج)دعا به درگاه خدا د)بر پایی نماز
8-از ثمرات تدبر در قرآن محسوب می شود ؟
الف)مسلمان بودن ب)دریافت نور هدایت ج)قفل نبودن قلب د)خرد و خردمندی
9-با كدام ویژگی می توان از هدایت قرآن كریم بهره مند شد ؟
الف)عبادت ب)دانستن حكمت ج)تقوا د)داشتن فروتنی و تقوا
10-ثمر‌ی محاسبه .................... است .
الف)صلاح نفس ب)آگاهی به عیوب ج)موفقیت در عمل د)تقویت ایمان
11-خداوند برای رسیدن به شكوفایی استعداد به انسان دو ابزار ............... عنایت كرده است
الف)تفكر و تعقل ب)انتخاب آگاهی ج)تعلق و اختیار د)استعداد و كمال طلبی
12-در قرآن كریم از كدام موهبت به عنوان فوز عظیم یاد شده است؟
الف)شهادت ب)جهاد اكبر ج)عبودیت د)خشنودی خدا
13-از نظرقرآن جایگاه ایمان و .......................... می باشد .
الف)عقل ب)قلب ج)وجدان د)ذهن و اندیشه آدمی
14-مفهوم آیه شریفه ((و لله اسماء الحسنی)) كدام گزینه می باشد ؟
الف)خداوند بخشی از نام های نیكو را داراست ب) با نام های نیكو خدا را بخوانید
ج)همه نام های نیكو از آن خداست د)نام های خداوند محدود است
15-كدام گزینه از راههای رسیدن به ایمان نمی باشد ؟
الف)تفكر پیرامون آیات خداوند در گستره هستی ب)توجه به خوبی ها و زیبایی های خدا به انسان
ج)توجه دائم به خداوند و ذكر او د)انجام نیكی ها و واجبات و دوری از بدیها و محرمات
16-اعمالی كه انجام آن ها لازمه پیمودن راه سعادت است و بدون آن ها این راه طی نمی شود ............. نامیده می شود .
الف)اعمال واجب ب)اعمال مستحب ج)اعمال حرام د) اعمال مباح
17-مقدار موثر بودن یك عمل به ........................ آن بستگی دارد ؟
الف)كمیت ب)اخلاص ج)كیفیت د)میزان تأثیر گذاری
18-عبارت ((آدمهای بزرگ ...................... دارند)) با كدام كلمات زیر كامل می شود ؟
الف)انتخاب بزرگ ب)راه پر مشقت ج)اهداف اصلی د)مقاصد بزرگ
19-مفهوم ((وا ستقال الذنوب)) چیست ؟
الف)از بند گناهان رها می شود ب)استقلال یافتن فرد از گناهان
ج)بر گناه تسلط یافتن د) از گناه دوری كردن
20-مرحله بعد از مراقبت می باشد ؟
الف)تحمل سختیها ب)محاسبه و ارزیابی ج)توبه كردن د)خالص نمودن كارها

دوشنبه 24/3/1389 - 16:4 - 0 تشکر 205435

سئولات دین و زندگی (1) شماره 2

1- عبارت " آدمهای بزرگ .......دارند " با كدام كلمات زی- اهداف اصلی ر كامل می شود ؟

الف – راه پر مشقت ب- انتخاب بزرگ ج- مقاصد بزرگ د- اهداف اصلی

2- ترجمه آیه شریفه ( كل نفس بما كسبت رهینه ) كدام است ؟
الف – هركس در گرو كاری كه كرده است ب- هر چیزی در گرو كاری است كه كرده است
ج- هر كس به انچه انجام دادهعقاب می شود د- هر نفسی در حال كسب كردن است

3- بالاترین نعمت خداوند به انسان كدام است ؟
الف بهشت ب- نجات از جهنم ج- همنشینی با اولیاء الله د- رضوان و قرب الهی

4- از نظر قر آن جایگاه ایمان در كجاست؟
الف- عقل ب وجدان ج- قلب د- ذهن و اندیشه
5- مهمترین توصیه امام خمینی به جوانان چیست؟
الف – مبارزه با نفس ب- انجام واجبات و دوری از محرمات
ج- مخالفت با شیطان د- تقویت ایمان

6- كدام یك از تعاریف زیر مربوط به واجبات می باشد ؟
الف- اعمالی كه عمل به آنهاواجب نیست
ب- اعمالی كه مانع پیمودن راه سعادت هستند
ج – اعمالی كه انجام آنها لازمه پیمودن راه سعادت است
د- اعمالی كه انجام دادن و ندادن آنها تفاوتی ندارد

7- از آثار و نتایج عزم در انسان نمی باشد ؟
الف - شكیبایی ب- اعتماد ج- حسن ظن د- استواری

8- مفهوم كلام امام كاظم (ع) كه می فرماید : كسی كه در هر روز كارهای خود را ارزیابی و محاسبه نكند از ما نیست مربوط به كدام گزینه است ؟
الف- محاسبه نفس و اعمال باید روزانه باشد ب- فرد بر نفس و گناهان تسلط داشته باشد
ج- محاسبه نفس سبب سعادتمندی فرد است د- فرد باید عیوب خود را اصلاح كند

9- چگونه می توان همه خوبیها و كمالات را در زندگی خود قرار دهیم ؟
الف- علایق و سلیقه های شخصی را به عنوان هدف و محبوب نهایی برگزید
ب- احسان به دیگران را به عنوان هدف و محبوب نهایی برگزید
ج- آسایش و راحتی در دنیا را هدف و محبوب نهایی بر گزید
د- قرب و رضای الهی را به عنوان هدف و محبوب نهایی یرگزید


10- در آیه " لقد كان لكم فی رسول الله اسوه حسنته " به كدام ویژگی پیامبر و اهل بیت اشاره دارد ؟
الف پاك دامنی ب- الگو بودن ج- ایمان بخدا د- علم الهی

11 – از عواملی كه باعث از بین رفتن دوستی می شود ؟
الف – مسخره نكردن ب- پرهیز از غیبت كردن
ج- احترام به دوست د- خدشه دار كردن عزت فرد


12- وضو گرفتن با آب غصبی چه حكمی دارد ؟
الف – مباح ب- باطل ج- مكروه د- مستحب

13- از نظر پیشوایان دین دوست واقعی چه ویژگی هایی دارد؟
الف –اهل دروغ نیست و با صداقت سخن می گوید
ب- اهل گناه نیست بلكه از گناهان دیگران نیز ناراحت می شود
ج- در رفع عیوب تلاش نكرده و آن را نادیده میگیرد
د- الف و ب
14- لقمان حكیم چه چیزی را ظلم بزرگ معرفی می نماید ؟
الف- كبر و خود پسندی ب- شرك بخدا ج- ظلم به مردم د- ربا

15- در عبارت های قرآنی زیر كدام گزینه مربوط به ارتباط فرد با خود می باشد ؟
الف – اقم الصلوه ب- وانه عن المنكر
ج – وا قصد من مشیك د- وامربالمعروف

16- وظیفه تعلیم و تبیین قرآن كریم پس از پیامبر با توجه به حدیث ثقلین بر عهده چه كسانی است ؟
الف – علما ب- فقها ج – امام علی ( ع ) د – اهل بیت

17- ركن در نماز چه عملی است و باعث چه چیزی می شود ؟
الف – ركن عملی است كه اگر به عمد كم یا زیاد شود نماز صحیح است .
ب- ركن عملی است كه اگر به عمد كم یا زیاد شود نمازباطل است .
ج- ركن عملی است كه چه به اشتباه و چه به عمد انجام شود سبب باطل شدن نماز می شود .
د- ركن عملی است كه اگر به اشتباه انجام شود سبب باطل شدن نماز می شود .
18- تاثیر یك عمل در رشد معنوی انسان وابسته به ...........است ؟
الف- مراقبت آن عمل ب- نیت و قصد عمل كننده آن
ج- به مقدار انجام آن عمل د – میزان شهرت آن عمل در نزد دیگران
19- راه وفای به عهد چیست ؟
الف- مراقبت از آن ب- كیفیت انجام عمل
ج- نیت و قصد د- محاسبه و ارزیابی
20- كدامیك از آثار تربیتی كار . مصداق این سخن مولا علی (ع) است ؟ "اگر نفس خود را به كاری مشغول نكنی تو را مشغول می كند . "
الف- شكوفایی استعداد ها ب-لطافت احساس
ج- تمركز قوه خیال د- احساس عزت نفس

دوشنبه 24/3/1389 - 16:5 - 0 تشکر 205436

1- آیه شرفیه ( , وفی الارض آیات للموقنین و فی انفسكم افلاتبصرون َ ) به کدام یک ازنشانه های خدا اشاره می کند
الف زمین مرده ب: جهان ج انسان د : موراد ب و ج
2- منشاء تنوع استعدادها در انسان چیست ؟
الف : استعداد های غریزی ب: روحیه حقیقت جویی
ج : روحیه بی نهایت طلبی د: روحیه سعادت طلبی
3- کدام گزینه به مسئول بودن انسان بر سرنوشت خویش اشاره می کند
الف : داشتن قدرت تفکر و آگاهی
ب: داشتن قدرت تفکر و اختیار
ج : داشتن قدرت تفکر و توانایی
د: داشتن قدرت تفکر و علم
4-با انتخاب کدام هدف انسان خوبی ها و کمالات دیگر هم را بر می گزیند .
الف : بهشت جاودان ب : رضوان و قرب الهی ج : دعوت اولیا ء الهی
د : دوری از گناهان
5- مضمون کدام عبارت با آیه ( و نحن اقرب الیه من حبل الورید ) مناسبت دارد .
الف به درگاه چه کسی جز تو پناه برم
ب: از چه کسی جز تو مدد طلبم
ج : چگونه از تو غافل باشم وقتی که تو با من هستی
د : بی تو هیچ اند ، فقیرترند ، بی تو نیستی قربی5ند
6- مقدر بیانگر ........
الف – بیانگر نظم و ترتیب دقیق عالم است
ب: بیانگر اندازه دقیق خورشید و ماه است
ج : بیانگر علم بی پایان خداوند است
د : بیانگر حرکت منظم ستارگان است .
7- مستحق ثنا و کمیت به ترتیب جز ء کدام دسته از صفات خداوند هستند .
الف : ثبوتیه – سلبیه ب: سلبیه – ثبوتیه
ج : ثبوتیه – ثبوتیه د : سلبیه – سلبیه
8- کدام آیه از قر آن کریم اشاره به نیاز مندی انسان به خداوند است .
الف : انا هدنیا السیل اما شاکرا و اما کفورا
ب : کل نفس بما کسبت رهینه

ج : یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید
د : ولله الاسما الحسنی فادعوه بها
9- کدام یک از صفات زیر سلبی است
الف رحمت – حکمت – کمیت ب: عزیز – عجز – عز
ج : جود – جنبش – جلال د : عز – جود – منتقم
10- کدام گزینه صحیح است
الف : شناخت + ایمان = عمل صالح ب: ایمان +عمل صالح = شناخت
ج : عمل صالح + شناخت =ایمان د : هیچکدام
11- از نظر امام خمینی ( ره ) جهاد اکبر یعنی :
الف :مبارزه بادشمن ب: مبارزه با نفس
ج : مبارزه با فساد اقتصادی د:مبارزه با فساد اجتماعی
12- این حدیث از کیست ( ماعرفناک حق معرفتک )
الف : امام سجاد ( ع ) ب : امام باقر (ع) ج : پیامبر اسلام د: امام علی (ع)
13- کدام کزینه صحیح نیست ؟
الف : هدفهای دنیوی پایان پذیر نامحدودند
ب : مقصود محبوب نهایی ماذات مقدس خداوند است
ج : صفات خداوند به گستردگی همه خوبی هاست
د : کسب سعادت الهی در بزرگسالان از جوانی آسان تر نیست
14- از دو مقدمه (انسانها مخلوق خداوند هستند و مخلوق نمی تواند به خالق احاطه داشته باشد چه نتیجه ای می گیریم
الف : انسان نمی تواند به خوبی خدا را بشناسد
ب: این جهان نمی تواند در رتبه و مقام خداوند قرار گیرد
ج : انسان نمی تواند به خداوند احاطه داشته باشد
د : خداوند مالک حقیقی جهان است
15- تفاوت بین استعداد های انسان با سایر موجودات کدام است ؟
الف : تفاوتی ندارند همه رشد می کنند
ب: رشد و کمال موجودات دیگر محدود ولی انسان نا محدود است
ج رشد همه موجودات یکسان است
د : انسان دارای ادراک و حس می باشد ولی سایر موجودات دارا نمی باشند /ب

دوشنبه 24/3/1389 - 16:7 - 0 تشکر 205437

 ترجمه ی « و تری الفُلك مواخر فیه » كدام است ؟

1) و در آن كشتی ها را بینی كه آب را می شكافند .
2) و ستارگان در تسخیر فرمان اویند .
3) در آسمان سیارگان را در حركت می بینی.
4) و از آن زیوری بیرون آرید. 


 « تسیمون » به چه معناست؟

1) می روید.
2) می نامید.
3) می چرانید.
4) تسخیر می كنید. 

 به فرموده ی علی (ع) فقر از همراهی كدام یك متولد شد ؟

1) شرم و ناتوانی
2) تنبلی و نا توانی
3) ستم و بیكاری
4) بیكاری و پر خوابی 


 از نظر ساموئل اسمایلز بهترین مدارس تربیت انسان به ترتیب كدامند؟

1) كار – دیانت
2) كار – خانواده
3) دیانت – كار
4) خانواده – تفكر 


 طبق فرموده ی رسول خدا كسی كه روزی خود را از راه كار و تلاش به دست آورد در قیامت در شمار چه كسانی است؟

1) شهداء
2) انبیاء
3) فرشتگان
4) كارگران
 رسول اكرم می فرماید : « كسی كه شب را در حال خستگی ناشی از كار بگذراند كاری كه برای درآمد حلال بوده است .........»

1) شب را آمرزیده به سر آورده است.
2) اگر آن شب بمیرد از شهدا است.
3) ماننداین است كه شب تا صبح عبادت كرده
4) خداوند روزی او را چند برابر می كند. 


 ابو عمر شیبانی شاگرد كدام یك از امامان بوده است؟

1) امام حسن (ع)
2) امام حسین (ع)
3) امام علی (ع)
4) امام صادق (ع) 


 پیامبر اكرم (ص) فرموده اند بر امت خویش بیش از هر چیز نسبت به چه اموری بیمناكم؟

1) حمله ی دشمنان و كفار به آنان
2) وقایع آخر الزمان
3) شكم پرستی ، پرخوابگی ، بیكارگی و ضعف در ایمان
4) ضعف در ایمان و تجملات و ربا 

 كدام یك از نتایج بیكاری می باشد؟

1) شادمانی
2) تمركز
3) قساوت
4) عزت نفس


شاگردانی كه از محضر.............. بهره برده اند ، بالغ بر چهار هزار نفر بودند.

1) امام سجاد (ع)
2) امام هادی (ع)
3) امام علی (ع)
4) امام صادق (ع)


رسول خدا درباره ی چه كسی فرمود :«از چشم من افتاد » ؟

1) همسایه آزار
2) تارك نماز
3) فرد بیكار
4) فرد ژولیده 


 انسان در ................. خود را می آزماید، كشف می كند و به توانایی های وجودی خود پی می برد.

1) تفكر
2) انفاق
3) كار
4) مشاركت 


 این عبارت كه :« كار كیمیاست و مس وجود انسان را زر می كند. » بیان گر كدام اثر تربیتی كار در انسان است؟

1) استقلال اقتصادی
2) احساس عزت نفس
3) تمركز قوه ی خیال
4) لطافت احساس 

 این حدیث امام علی (ع) كه می فرماید :« اگر نفس خود را به كاری مشغول نكنی ، او تو را مشغول می كند.» بیان گر كدام اثر تربیتی كار در انسان است؟

1) احساس عزت نفس
2) تمركز قوه ی خیال
3) لطافت احساس
4) شكوفایی استعداد ها

 عبارت قرآنی « و تستخرجوا منه حلیةً تلبسونها » در ارتباط با چیست؟
1) زیور آلاتی كه از دریا بیرون می آورند.
2) وجود رنگ های گوناگون در زمین
3) لباسی كه از پوست حیوانات تهیه می شود.
4) استخراج سنگ های گران بها از معدن

 كدام یك از عبارات قرآنی زیر بیان گر این مطلب است كه با كار و تلاش آن ها را به دست آوریم؟
1) لقوم یذّكّرون
2) لعلكم تشكرون
3) لتبتغوا من فضله
4) لقوم یعقلون

  داشتن هدف های بزرگ ...............
1) پسندیده نیست زیرا نشان دهنده ی خیال پردازی است.
2) به تنهایی برای رسیدن به مقصد كافی است.
3) نشانه ی نشاط روحی و اطمینان به خود است.
4) نشانه ی عدم جدیت در رسیدن به آن هاست. 

دوشنبه 24/3/1389 - 16:9 - 0 تشکر 205438

 - مفهوم آن ، اعتماد به خداوند در پیمودن راه حق است؟( آزاد تجربی – 85)

1) توكل
2) ایمان
3) صبر
4) مجاهده 


 با توجه به آیه ی شریفه ی :« فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوكل علی الله» با ارزش ترین مسأله در زندگی انسان معتقد به خدا ، كدام است؟ (سراسری فنی و حرفه ای - 85)

1) گذشت و بخشش
2) مشورت و هم فكری
3) توكل و اعتماد به خدا
4) شوق و اشتیاق به هدف 

 مهم ترین عامل برای تحقق عزم تصمیم، جهت دستیابی اهداف مورد نظر در زندگی ،كدام است؟(آزمایشی سنجش - 85)

1) سعی و تلاش
2) شناخت و انتخاب
3) توّكل و اعتماد به خدا
4) شوق و اشتیاق به هدف 


 دوران اتخاذ تصمیم های بزرگ ،دوران ..............است.(آزمایشی سنجش - 85)

1) جوانی
2) میان سالی
3) نوجوانی و جوانی
4) میان سالی و كهولت 


 شرط رسیدن بی نیازی و عزت كدام است؟(آزمایشی سنجش – 85)

1) توكل بر خدا
2) جهاد در راه خدا
3) كرامت نفس
4) احساس شخصیت 


 كدام عامل در تقویت عزم و استواری ، بردیگرعوامل برتری دارد؟

1) تصمیم گیری درست
2) توكل بر خدا
3) مشورت
4) نیت 


 اعتماد بر خدا و تكیه بر او را .................می نامند.

1) عزم
2) ندبه
3) توكل
4) استعاذه  امام صادق(ع) فرمودند:« بی نیازی و عزت درگردش است چون به محل..............برسند آنجا وطن سازند.»

1) اسلام
2) ایمان
3) امنیت
4) توكل 


 قرآن كریم چه عاملی راسبب نرم خو شدن پیامبر (ص) نسبت به مردم می داند؟

1) وحی الهی
2) رحمت الهی
3) تلاوت قرآن
4) توكل بر خدا.  قرآن كریم پس از مشورت و تصمیم گیری پیامبر را به چه كاری سفارش می كند؟

1) استغفار برای مردم
2) توكل بر خدا
3) مشورت
4) نیت 

دوشنبه 24/3/1389 - 16:14 - 0 تشکر 205439

امر به معروف و نهی از منكر با حصول شرایط چه حكمی دارد؟ (آزاد تجربی 85)

1) مباح
2) واجب
3) مستحب موكد
4) مستحب

 امام حسین (ع) عمل خود را در رابطه با حكومت فاسد یزید چه نامیدند؟ (آزاد تجربی – 85)
1) تولّی و تبرّی
2) امر به معروف و نهی از منكر
3) حج و جهاد
4) جهاد و شهادت

 رسول خدا (ص) مردم یك جامعه را به چه چیزی تشبیه كرده اند كه فساد یكی بقیه را هم می گیرد؟(آزاد ریاضی – 79)
1) خانواده
2) آتش در جنگل
3) یك جعبه ی میوه
4) جماعتی در كشتی

مطابق بیان قرآن كریم آیا « امر به معروف » و « نهی از منكر» وظیفه ی همه ی مسلمانان است یا فقط وظیفه ی گروه خاصی؟(سراسری انسانی - 77 )
1) به عهده ی همه ی مردم نه گروه خاصی
2) به عهده ی گروه خاصی به عنوان واجب كفایی
3) در عین حال كه همه مسئولند ، لازم است گروه خاصی این وظیفه را برعهده گیرند.
4) در عین حال كه همه مسئولند ، بر عهده ی گروه خاص به عنوان واجب عینی است.

در سوره ی آل عمران بعد از دعوت مردم به دعوت حول توحید ، مردم به چه امر دیگری دعوت شده اند؟ (سراسری ریاضی – 76 )
1) امر به معروف و نهی از منكر
2) تولی و تبری
3) حج و جهاد
4) خمس و زكات

 طبق آیه ی شریفه ی « ولتكن منكم امة یدعون الی الخیرویأمرون بالمعروف و ینهون عن المنكر » وظیفه ی امر به معروف و نهی از منكر بر عهده ی چه كسانی است ؟ (آزمایشی سنجش – 83 )
1) اگر گروهی از مردم اقدام به این واجب نمودند از بقیه ی افراد ساقط می شود.
2) همه مسئولند ، ضمناً لازم است گروه خاصی هم برای انجام این وظیفه تشكیل شود.
3) دربرابر آن همه مسئول اند نه این كه گروه خاصی تشكیل شود.
4) لازم است گروه خاصی برای این كار تشكیل شود.

 علم به بی تأثیری امر به معروف و نهی از منكر از .......... امر و نهی و موجب.............تكلیف است.(سراسری انسانی – 84)
1) شرایط – رفع
2) مراتب– رفع
3) شرایط – وضع
4) شرایط – رفع

 كدام مورد در مورد احكام امر به معروف و نهی از منكر نادرست است؟ (سراسری هنر – 78 )
1) اگر كسی بداند امر به معروف و نهی از منكر اثر نمی كند وجوب آن از آن شخص برداشته نمی شود.
2) اگر كسی معروف و منكر را نمی شناسد وجوب آن از آن شخص برداشته می شود.
3) اگر شخص گمان كند یا احتمال صحیح بدهد كه امر یا نهی ضرر قابل توحه دارد براو واجب نیست.
4) كسی كه می خواهد امر و نهی كند باید بداند كه آن چه شخص مكلف به جا نمی آورد واجب است به جا آورد.

 اگر انسان احتمال دهد كه امر به معروف و نهی از منكر با تكرار موثر است ، وظیفه چیست؟ (آزاد تجربی - 79 )
1) قطع
2) تكرار
3) مستحب است.
4) جرح و قتل

 در چه صورت امر و نهی كردن واجب نیست؟ (آزاد تجربی - 77 )
1) احتمال تاثیر ندهد.
2) مفسده ای نداشته باشد.
3) به امر و نهی عالم باشد.
4) احتمال تكرار معصیت باشد.

 امر به معروف و نهی از منكر با حصول شرایط آن چه حكمی دارد؟ (آزاد تجربی – 77 )
1) واجب
2) مستحب موكد
3) مستحب
4) مباح

 اگر انسان احتمال صحیح بدهد كه امر و نهی ضررجانی یا آبرویی دارد ، انجام آن چه حكمی دارد؟ (آزاد تجربی – 81 )
1) واجب است.
2) واجب نیست.
3) مكروه است.
4) مباح است.

 امام حسین (ع) وقتی تصمیم گرفت با حكومت فاسد و ستم كار یزید مبارزه كند عمل خود را به عنوان كدام واجب شرعی معرفی فرمود؟ ( سراسری ریاضی – 78 و آزاد تجربی – 84 )
1) احیای جهاد مقدس دینی
2) امر به معروف و نهی از منكر
3) احیای ارزش شهادت در اسلام
4) تشكیل حكومت مبتنی بر دین

 آن گاه كه ضروریات دین در خطر است و عمل امر به معروف و نهی از منكر ، موكول به بذل مال و جان باشد ، وظیفه ی مكلف كدام است؟ ( آزمایشی سنجش – 84 )
1) با احتمال ضرر وظیفه ای بر او نیست.
2) با احتمال عاقلانه ی ضرر وظیفه ای بر او نیست.
3) امر به معروف و نهی از منكر واجب است هر چند با بذل مال و جان باشد.
4) امر به معروف و نهی از منكر واجب است تا آن جا كه مال و جان به خطر نیفتد. 

جمعه 30/4/1391 - 18:9 - 0 تشکر 475027

این هم سوالات پیش دانشگاهی


درس اول : آبشار نورپرسش های چهار گزینه ای1904 - مخاطب عبارت قرآنی « انتم الفقراء الی الله » چه كسانی هستند؟ 
1) مومنین 
2) همه ی مردم 
3) مشركین 
4) مسلمین 

1905 - رابطه ی جهان با خداوند بیش تر مشابه كدام رابطه است ؟ 
1) ساعت با سازنده ی آن 
2) پرتو های نور با منبع نور 
3) گیرنده ی ثروت با دهنده ی ثروت 
4) اتومبیل با سازنده ی آن 

1906 - ترجمه ی عبارت قرآنی : « و یأت بِخََلْقٍ جدیدٍ » مطابق با كدام گزینه است ؟ 
1) و همواره در حال آفرینش مجدداست . 
2) و او شما را دوباره خواهد آفرید. 
3) اگر می توانید ، بیافرینید. 
4) و خلق جدیدی می آورد . 

1907 - عبارت قرآنی : « ان یشأ یذهبكم و یأت بخلقٍ جدیدٍ » بیش از همه بیان گر كدام گزینه است ؟ 
1) رحیم 
2) قادر 
3) شاكر 
4) حمید 

1908 - بیت « ذات نایافته از هستی بخش / كی تواند كه شود هستی بخش »بیان گركدام یك از راه های خداشناسی است ؟ 
1) راه فطرت 
2) برهان نظم 
3) درك نیازمندی جهان به خداوند 
4) برهان علیت 

1909 - از كدام عبارت قرآنی این مفهوم برداشت می شود كه انسان ها در هستی خود به اراده ی خداوند وابسته اند؟ 
1) سنریهم ء ایاتنا فی الافاق و فی انفسهم 
2) فاینما تولوا فثم وجه الله 
3) ان الله ربی و ربكم فاعبدوه 
4) ان یشا یذهبكم و یأت بخلقٍ جدیدٍ 
1910 - وقتی می گوییم منظومه ی شمسی حقیقت دارد منظور این است كه : 
1) موجود است و واقعیت دارد . 
2) ذاتش مساوی با موجود بودن نیست . 
3) حق بودن خود را از خدا می گیرد. 
4) بر اساس نظم آفریده شده است. 

1911 - كدام یك از ابیات زیر ، راه نیازمندی را « درك نیازمندی جهان به خداوند » بیان می كند ؟ 
1) یار بی پرده از در دیوار/ در تجلی است یا اولی الابصار 
2) ذات نایافته از هستی بخش / كی تواند كه شود هستی بخش 
3) نخست دیده طلب كن ، پس آنگهی دیدار/ از آن كه یار كند جلوه بر اولوا الابصار 
4) پرده ندارد جمال غیر صفات جلال / نیست براین رخ نقاب، نیست براین مغز پوست 

1912 - این سوال كه « آیا موجودات جهان به جای اینكه اكنون هستند و می توانستند نباشند» ناشی از چه نوع تفكری است ؟ 
1) تفكری عمیق در موجودات جهان 
2) تفكری سطحی درباره ی مخلوقات 
3) تفكر مادی 
4) تفكر غیر منطقی و غیر معقول 

1913 - كدام یك از عبارات قرآنی زیر بیش از همه بر قادر بودن خداوند متعال دلالت دارد ؟ 
1) یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله 
2) و ما ذلك علی الله بعزیز 
3) اولم یكف بربك انّه علی كل شیءٍ شهیدٍ 
4) فاینما تولوا فثم وجه الله 

1914 - بر اساس مفهوم كدام آیه ی شریفه انسان ها در هستی خود به اراده ی خدا وابسته اند ؟ 
1) و نحن اقرب الیه من حبل الورید 
2) اولم یكف بربك انه علی كل شیءٍ شهیدٍ 
3) یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله 
4) و ما لهم من دونه من ولی و لا یشرك فی حكمه احداً 

1915 - درعبارت قرآنی : « و ما ذلك علی الله بعزیزٍ» واژه ی عزیز به كدام مفهوم است ؟ 
1) شكست ناپذیر 
2) قدرتمند 
3) دشوار 
4) بی نیاز 

1916 - خداوند در قرآن كریم برای بیان وابستگی هستی انسان ها به اراده ی خداوند از كدام تعبیر استفاده كرده است ؟ 
1) مسكین 
2) فقیر 
3) عزیز 
4) یتیم 

1917 - آیات شریفه ی : یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید ان یشأ یذهبكم و یأتِ بخلقٍ جدیدٍ......» در رابطه با كدام یك از راه های خداشناسی می باشد؟ 
1) برهان علیت 
2) راه فطرت 
3) برهان نظم 
4) درك نیازمندی پدیده ها و خداوند 


1918 - از عبارت قرآنی : « ان یشاء یذهبكم و یأت بخلقٍ جدیدٍ » كدام مطلب برداشت می شود؟
1) از راه تفكر درخود می توان به حقانیت خداوند رسید. 
2) انسان در عمق وجود خود حضور خداوند را درك می كند. 
3) هر چیزی پیش از این كه نمایش دهنده ی خود باشد نشان دهنده ی خالق خداست . 
4) انسان ها در هستی خود به اراده ی خداوند وابسته اند.1919 - در آیه ی شریفه ی : « یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله .....» پس از این كه صفت « فقر» به انسان ها نسبت داده شده خداوند با چه صفاتی معرفی گردیده است؟
1) غنی و حمید 
2) عزیز و غنی 
3) حمید و مجید 
4) شهید و حق 

1920 - ترجمه ی عبارت قرآنی :« و ما ذلك علی الله بعزیزٍ» مطابق با كدام گزینه است؟
1) و این برای خدا دشوار نیست. 
2) و خداوند شكست ناپذیر است. 
3) و خداوند بر انجام امور توانا است. 
4) و هیچ گاه از رحمت خدا مایوس نشوید. 

1921 - بیت : « ذات نایافته از هستی بخش / كی تواند كه شود هستی بخش »بیان گركدام مطلب است؟
1) نیازمندی موجودات به خداوند اختصاص به مرحله ی پدید آمدن آن ها دارد. 
2) هر چیزی كه وجودش از خودش نباشد برای موجود بودن نیازمند دیگری است. 
3) خداوند بدون هیچ واسطه ای در هر چیزی مشهود و هویدا است . 
4) از راه تفكر در خود و جهان می توان به حقانیت خداوند پی برد .
1922 - اگر موجود بودن جزء ذات ما قرار داشت آن گاه ..........


1) پدیده بودیم و از غیر خود بی نیاز 
2) می توانستیم باشیم و می توانستیم نباشیم . 
3) از پدیده بودن خارج می شدیم . 
4) ذات ما مساوی با موجود بودن نبود. 


1923 - از آن جا كه وجود انسان و سایر موجودات جهان به خداوند است ، قرآن به ترتیب چه صفاتی را به خداوند و انسان نسبت داده است ؟


1) حمید – ظلوم 
2) عزیز – جهول 
3) غنی – حمید 
4) غنی – فقیر 1924 - عبارت : « اگر خدا اراده كند می تواند هستی ما را بگیرد و مخلوقات دیگری را به جای ما بیاورد.» با كدام یك از عبارات قرآنی زیر ارتباط مفهومی نزدیك تری دارد؟


1) فاینما تولوا فثم وجه الله 
2) ان یشاء یذهبكم و یأت بخلقٍ جدیدٍ 
3) یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله 
4) اولم یكف بربك انه علی كل شیءٍ شهید 


1925 - در جمله ی « منظومه ی شمسی حقیقت دارد.» معنای « حقیقت » كدام است؟


1) درست بودن 
2) موجود بودن 
3) ارزشمند بودن 
4) برتری داشتن 1926 - دركدام یك از جملات زیر مقصود از « حق » و « حقیقت » ارزشمند بودن است ؟


1) منظومه ی شمسی حقیقت دارد . 
2) این سخن حق است. 
3) عدالت اجتماعی حق است . 
4) مرگ حق است. 1927 - كدام یك از جملات زیر در رابطه با ویژگی های « پدیده » صحیح است؟


الف - هستی اش از ذاتش سرچشمه نمی گیرد .
ب - ذاتش مساوی با موجود بودن نیست .
ج - حقیقتش مساوی با موجود بودن است.
د - به خود متكی است و از غیر خود بی نیاز 
1) ب و ج 
2) الف و ب 
3) الف و د 
4) ب و د 1928 - یك چیز در چه صورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست؟


1) در صورتی كه ذاتش مساوی با موجود بودن باشد. 
2) در صورتی كه وجودش از ذاتش سرچشمه نگیرد. 
3) در صورتی كه بین صفات و ذاتش دوگانگی وجود داشته باشد . 
4) در صورتی كه افعالش از ذاتش سرچشمه بگیرد. 1929 - به ترتیب در جملات « الف » و « ب » حق به كدام معنا می باشد؟الف – این سخن حق است .
ب - عدالت اجتماعی حق است.
1) ارزشمند بودن – واقعیت داشتن 
2) واقعیت داشتن – درست بودن 
3) درست بودن – ارزشمند بودن 
4) درست بودن – واقعیت داشتن 

منبع:شبکه آموزش

جمعه 30/4/1391 - 18:10 - 0 تشکر 475028

درس دوم : یگانه ی بی همتاپرسش های چهار گزینه ای1938 - كدام یك از شاخه های توحید افعالی نیست ؟ 

1) توحید درعبادت 
2) توحید در مالكیت 
3) توحید در ولایت 
4) توحید در ربوبیت 
1939 - توحید در ربوبیت و توحید در ولایت به ترتیب از شاخه های كدام مرتبه ی توحید است ؟ 

1) توحید ذاتی – توحید افعالی 
2) توحید صفاتی – توحید ذاتی 
3) توحید افعالی – توحید ذاتی 
4) توحید افعالی – توحید افعالی 
1940 - اعتقاد به چند خدا برای پدیده های مختلف طبیعی نمونه ای از چیست؟ 

1) شرك صفاتی 
2) شرك افعالی 
3) شرك عبادی 
4) شرك ذاتی 
1941 - كدام یك از شاخه های توحید افعالی است ؟ 

1) توحید ذاتی 
2) توحید در صفات 
3) توحید در عبادت 
4) توحید در مالكیت 
1942 - عبارت قرآنی : « ..... ما لهم من دونه من ولی » به كدام یك از مراتب توحید اشاره دارد؟ 

1) توحید ذاتی 
2) توحید افعالی 
3) توحید صفاتی 
4) توحید عبادی 
1943 - كدام یك از جملات زیر در ارتباط با توحید افعالی است ؟ 

1) خداوند در ذات خود یكتاست و مثل و مانند ندارد . 
2) خداوند در كارهای خود نیاز به هیچ موجودی ندارد. 
3) میان ذات خداوند و صفات او دوگانگی نیست. 
4) پدید آورنده ی هستی كه خود پدیده نباشد یكی است. 
1944 - كدام یك از عبارات یا آیات زیر به توحید افعالی دلالت دارد؟ 

1) لا اله الا الله 
2) یحول الله و قوته اقوم و اقعد 
3) قل هو الله احدٌ 
4) و لم یكن له كفواً احد 
1945 - كدام یك از جملات زیر اشاره به توحید افعالی دارند ؟الف – پدید آورنده ی هستی كه وجودش را از دیگری نگرفته باشد یكی است.
ب - قانون مندی های حاكم بر جهان و روابط میان پدیده ها ناشی از اراده ی خداست.
ج - صفات خداوند چیزی علاوه بر ذاتش نیست.
د – همه ی حوادث ، حركات ، تاثیر و تاثرات از خداست . 
1946 - شرك ذاتی یعنی اعتقاد به این كه ............. 

1) غیر از خدا موجودات دیگری در اداره ی جهان با خدا شریك اند. 
2) صفات خدا چیزی جدا از وجود خداست . 
3) دو یا چند خدا كه هیچ كدام مخلوق نیستند ، هر كدام خالق بخشی از جهان می باشند. 
4) خداوند جهان را آفریده ، اما دیگری را هم در مالكیت آن شریك خود قرار داده است . 
1947 - این كه خداوند مثل و مانند ندارد ، بیان گر كدام یك از مراتب توحید است ؟ 

1) توحید عملی 
2) توحید ذاتی 
3) توحید افعالی 
4) توحید صفاتی 
1948 - كدام یك از عبارات قرآنی زیر بر توحید افعالی دلالت دارد ؟ 

1) لا اله الا هو فاعبدوه 
2) و لم یكن له شریك فی الملك 
3) قل هو الله احد 
4) لیس كمثله شیء 
1949 - عبارت : « اگر به جای خدا ، چند خدا وجود داشته باشد ، هر كدام از آنها كمالاتی را كه دیگرا ن دارند ندارد و بدین ترتیب ناقص و محدود می شود و نیاز به خالق پیدا می كند » بیان گر چیست ؟ 

1) استدلال عقلی برای اثبات توحید افعالی 
2) گرایش فطری به توحید افعالی در انسان 
3) گرایش فطری به توحید ذاتی در انسان 
4) استدلال عقلی برای اثبات توحید ذاتی 
1950 - كدام یك از عبارات زیر در ارتباط با توحید ذاتی است ؟ 

1) خداوند مثل و مانند ندارد . 
2) هیچ موجودی در كارهای خود مستقل از خدا نیست . 
3) خداوند در كارهایش بی نیاز از مخلوقات است . 
4) صفات خداوند چیزی علاوه بر ذاتش می باشد . 
1951 - عبارت : « بحول الله و قوته اقوم و اقعد » در ارتباط با كدام یك از مراتب توحید است ؟ 

1) توحید ذاتی 
2) توحید صفاتی 
3) توحید افعالی 
4) توحید عبادی 1952 - در عبارت قرآنی : « و لم تكن له صاحبة » چه چیزی از خداوند نفی شده است ؟


1) فرزند 
2) همسر 
3) شریك 
4) مشاور 1953 - گرایش انسان به یك مبدأ و منشأ قدرت در جهان گرایشی است ............


1) غریزی 
2) فطری 
3) طبیعی 
4) عقلانی 1954 - انسجام و ارتباط غیر قابل گسست میان مجموعه ی اجزای جهان در تقابل با كدام است ؟1) توحید ذاتی 
2) گرایش فطری به مبدأ یگانه 
3) شرك ذاتی 
4) شرك عملی 1955 - كدام گزینه شامل شاخه های توحید افعالی می باشد ؟1) توحید درمالكیت – توحید در عبادت – توحید در صفات 
2) توحید در ولایت – توحید در ربوبیت – توحید در عبادت 
3) توحید در ذات – توحید در مالكیت – توحید در عبادت 
4) توحید در مالكیت – توحید در ولایت – توحید در ربوبیت 1956 - این كه هیچ موجودی در كارهای خود بی نیاز و مستقل از خداوند نیست به كدام یك از مراتب توحید اشاره می كند ؟


1) توحید ذاتی 
2) توحید صفاتی 
3) توحید افعالی 
4) توحید عبادی 1957 - بر اساس توحید افعالی ..............1) هر گونه اثر از موجودا ت سلب می شود . 
2) خالق جهان هستی كه وجودش را از دیگری نگرفته باشد یكتا ست و مثل و مانند ندارد . 
3) مخلوقات دارا ی آثار هستند ولی قدرت تاثیر را از خداوند دارند . 
4) موجودات در كارهای خود مستقل از خداوند هستند . 1958 - عبارت قرآنی : « و لم یكن له شریك فی الملك » در رابطه با كدام است ؟1) توحید ذاتی 
2) توحید در ولایت 
3) توحید در ربوبیت 
4) توحید در مالكیت 1959 - كدام گزینه از عبارا ت یا ایات زیر بر توحید افعالی دلالت ندارد؟1) و لم یكن له كفواً احد 
2) و لم یكن له شریك فی الملك 
3) و ما لهم من دونه من ولی 
4) بحول الله و قوته اقوم و اقعد 1960 - ترجمه ی عبارت قرآنی «برای آنان سرپرستی جز او نیست» به كدام مورد اشاره دارد؟1) توحید در ربوبیت از شاخه های توحید افعالی 
2) توحید در ولایت از شاخه های توحید افعالی 
3) توحید در ربوبیت از شاخه های توحید ذاتی 
4) توحید در ولایت از شاخه های توحید ذاتی 1961 - كدام عبارت صحیح است؟1) خدنوند اجازه ی هیچ نوع مالكیتی به مخلوقات خود نمی دهد. 
2) مالكیت مخلوقات در طول مالكیت خدا نیست. 
3) مالكیت مخلوقات در كنار مالكیت خدا نیست ، بلكه نسبت به مخلوقات دیگر است. 
4) خداوند اجازه ی مالكیت به مخلوقات خود می دهد كه این مالكیت در كنار مالكیت خداست. 1962 - عبارت قرآنی «ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون» در ارتباط با كدام یك از مراتب توحید است؟


1) توحید ذاتی 
2) توحید صفاتی 
3) توحید عبادی 
4) توحید افعالی 1963 - این كه انسان در كنار تدبیر الهی ،برای تدبیر خود یا سایر مخلوقات حسابی جداگانه باز كند نشان دهنده ی چیست؟


1) شرك ذاتی 
2) شرك در مالكیت 
3) شرك در ربوبیت 
4) شرك در ولایت 1964 - پایه واساس اعتقادات دینی در اسلام چیست؟1) معاد 
2) عدل 
3) نبوت 
4) توحید 1965 - كدام یك مانند روحی در پیكره ی معارف دینی حضور دارد وبه آن حیات می بخشد؟


1) نگرش عقلانی 
2) فصاحت وبلاغت 
3) نگرش توحیدی 
4) اعتقاد دینی 


1966 - مبارزه ی میان حق و باطل ، همان تقابل بین ................ و ................ است.1) توحید – شرك 
2) عقل – وحی 
3) یقین – تردید 
4) روح – جسم 1967 - كدام یك جهت دهنده ی سایر اعتقادات و نیز اعمال ما در زندگی است؟1) اعتقاد به معاد 
2) اعتقاد به توحید 
3) اعتقاد به اصالت انسان 
4) اعتقاد به عدل الهی 1968 - زنده ترین مسِِأ له ی پیش روی انسان ها در دنیای امروز چیست؟1) مبارزه با اختلاف طبقاتی 
2) درگیری پیروان ادیان الهی 
3) انسان شناسی 
4) درگیری توحید با شرك 1969 - عبارت قرآنی «لیس كمثله شیء» بیان گر كدام یك از مراتب توحیدی است؟1) توحید ذاتی 
2) توحید افعالی 
3) توحید عبادی 
4) توحید صفاتی 1970 - اعتقاد به خدایانی مانند خدای باد ، خدای آتش و خدای باران ، بیان گر كدام یك از مراتب شرك است؟ 

1) شرك افعالی 
2) شرك عملی 
3) شرك ذاتی 
4) شرك صفاتی 1971 - كدام اعتقاد بیان گر شرك ذاتی نمی باشد ؟ 

1) چند خدا كه هیچ كدام مخلوق نیستند ، هر كدام خالق بخشی از جهان باشند. 
2) انسان در كنار تدبیر الهی برای تدبیر خود حساب جداگانه ای باز كند . 
3) اعتقاد به خدای نور و خدای ظلمت 
4) چند خدا كه هیچ كدام مخلوق نیستند ، به طور دسته جمعی جهان را آفریده اند. 1972 - كدام یك از اسماء الهی بیان گر توحید ذاتی است ؟ 

1) حكیم 
2) ربّ 
3) مدبّر 
4) احد 1973 - این كه خداوند در خلق جهان نیازمند شریك نیست ، نشان دهنده ی كدام یك از مراتب توحید است ؟ 

1) توحید ذاتی 
2) توحید صفاتی 
3) توحید افعالی 
4) توحید عملی 1974 - به ترتیب اسماء الهی « ربّ» و « احد» در ارتباط با كدام یك از مراتب توحید می باشد؟ 

1) توحید افعالی – توحید ذاتی 
2) توحید ذاتی – توحید صفاتی 
3) توحید افعالی – توحید افعالی 
4) توحید ذاتی – توحید افعالی 1975 - این موضوع كه خداوند است كه آثار را به مخلوقات خود عنایت كرده است ، بیان گر كدام یك از مراتب توحید است ؟ 

1) توحید ذاتی 
2) توحید عبادی 
3) توحید افعالی 
4) توحید صفاتی 1976 - اگر خداوند اجازه ی مالكیت به مخلوقات خود می دهد ، این مالكیت .............. 

1) در طول مالكیت خداوند نیست . 
2) در كنار مالكیت خداوند نیست . 
3) در كنار مالكیت خداوند است. 
4) نسبت به مخلوقات دیگر نمی باشد . 1977 - این كه هر گونه تصرف در جهان حق خداوند و شایسته ی اوست ، بیان گر كدام یك از مراتب توحید است؟ 

1) توحید در ولایت 
2) توحید در ربوبیت 
3) توحید در مالكیت 
4) توحید در عبادت 1978 - جمله ی « خداوند در همه حال ، ولّی مخلوقات است .» در ارتباط با كدام یك از مراتب توحید است ؟ 

1) توحید ذاتی 
2) توحید افعالی 
3) توحید صفاتی 
4) توحید عملی 1979 - اعتقاد به این كه خداوند در مالكیت خداوند دیگری را شریك خود قرار داده ، چه نوع شركی می باشد ؟ 

1) شرك ذاتی 
2) شرك در ربوبیت 
3) شرك عملی 
4) شرك افعالی 1980 - اعتقاد به این كه قانونمندی های حاكم برجهان و روابط میان پدیده ها و ناشی از اراده ی اوست ، بیان گر كدام یك از مراتب توحید است ؟ 

1) توحید ذاتی 
2) توحید عبادی 
3) توحید افعالی 
4) توحید صفاتی 1981 - آیه ی شریفه ی : « افرایتم ما تحرثون ء انتم تزرعونه ام نحن الزارعون » خطاب به چه كسانی است ؟ 

1) كسانی كه تسلیم فرمان خدا شده اند . 
2) كسانی كه سر به طغیان برداشته و خود را مستقل از خدا دیده اند . 
3) كسانی كه خود و نیرو و توانشان را از خدا می دانند . 
4) كسانی كه زبان به طعن و انتقاد از نظام هستی گشوده اند. 1982 - از دیدگاه حضرت علی (ع) عالی ترین مرتبه ی توحید كدام است ؟ 

1) توحید ذاتی 
2) توحید صفاتی 
3) توحید افعالی 
4) توحید در مالكیت 1983 - كدام گزینه در ارتباط با توحید صفاتی نادرست است ؟ 

1) صفات خداوند چیزی غیر از ذاتش می باشد . 
2) میان ذات خداوند و صفات او جدایی نیست . 
3) میان صفات خداوند با یك دیگر جدایی و دوگانگی نیست. 
4) صفات خداوند عین ذات اوست . 1984 - عبارت :« هرحركتی كه درجهان رخ می دهد از خداست و كسی با او شریك نیست » در رابطه با كدام یك از مراتب توحید نیست ؟1) توحید ذاتی 
2) توحید صفاتی 
3) توحید افعالی 
4) توحید عبادی 1985 - به ترتیب عبارات : « و لم یكن له كفواً احدٌ» و « لا حول و لا قوة الّا بالله العلی العظیم » با كدام یك از مراتب توحید ارتباط دارد ؟1) توحید افعالی – توحید عبادی 
2) توحید عملی – توحید افعالی 
3) توحید ذاتی – توحید عملی 
4) توحید ذاتی – توحید افعالی 


1986 - این موضوع كه بت پرستان مكه و مدینه در زمان پیامبر(ص) برای بت ها قربانی می كردند تا آن ها یاریشان كنند ، نشان دهنده ی كدام یك از مراتب شرك در آن ها بود؟1) شرك ذاتی 
2) شرك افعالی 
3) شرك عبادی 
4) شرك صفاتی 1987 - كدام یك از عبارات زیر نشان دهنده ی شرك افعالی است ؟1) اعتقاد به این كه دو و یا چند خدا به طور دسته جمعی جهان را آفریده اند . 
2) اعتقاد به این كه میان ذات خدا و صفات او دوگانگی وجود دارد . 
3) اطاعت از غیر خدا و انجام كارها برای رضای دیگری 
4) اعتقاد به این كه خداوند بعضی از كارهای جهان را به دیگری واگذار كرده است . 1988 - عبارت : « هیچ موجودی در پیشگاه خدا صاحب هیچ چیزی نیست و همه فقیر الی الله هستند .» به كدام یك از مراتب توحیدی اشاره دارد ؟1) توحید افعالی 
2) توحید ذاتی 
3) توحید عملی 
4) توحید صفاتی 1989 - كدام یك از عبارات قرآنی زیر نفی كننده ی شرك افعالی است ؟1) قل هو الله احد 
2) لیس كمثله شیء 
3) و لم یكن له شریك فی الملك 
4) ایاك نعبد و ایاك نستعین 1990 عبارت : « هر گونه تصرف در جهان حق خداوند و شایسته ی اوست » در رابطه با كدام یك از مراتب توحید است؟1) توحید ذاتی 
2) توحید صفاتی 
3) توحید عبادی 
4) توحید افعالی 1991 - اعتقاد به این كه خداوند بخشی از ولایت خود را به دیگری واگذار كرده است چه نوع شركی است ؟1) شرك افعالی 
2) شرك عبادی 
3) شرك ذاتی 
4) شرك صفاتی 1992 - عبارت : « زارع حقیقی درختان و گیاهان خداست » بیان گر كدام یك از مراتب توحیدی است ؟1) توحید افعالی 
2) شرك عبادی 
3) شرك ذاتی 
4) شرك صفاتی 1993 - عبارت : « انسان و تدبیرش همه از آن خدا و تحت تدبیر خداست » نشان دهنده ی كدام یك از مراتب توحیدی است ؟1) توحید صفاتی 
2) توحید نظری 
3) توحید عملی 
4) توحید ذاتی 1994 - كدام یك از آیات زیر توحید در ربوبیت و تدبیر می باشد ؟1) بدیع السماوات والارض انی یكون له ولد 
2) ما لهم من دونه ولیّ 
3) افرایتم ما تحثرون ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون 
4) و لم یكن له شریك فی الملك 1995 - عبارت قرآنی : « ذلك الله ربّكم » به كدام یك از مراتب توحید اشاره دارد ؟1) توحید ذاتی 
2) توحید در ولایت 
3) توحید افعالی 
4) توحید عملی 
منبع:شبکه آموزش

جمعه 30/4/1391 - 18:14 - 0 تشکر 475031

درس پنجم : بازگشت
پرسش های چهار گزینه ای2170 - مفهوم عبارت : « المستغفر مِن الذَّنبِ و یفعله كالمستهزِء » در كدام مورد می باشد ؟ ( سراسری تجربی – 85 ) 

1) یكی از شرایط توبه ی كامل ، تصمیم قاطع بر ترك گناه است . 
2) یكی از شرایط توبه ی كامل ، جبران حقوق ضایع شده است . 
3) حقیقت توبه ، پشیمانی از گناه و چشاندن تلخی حسرت به درون است . 
4) حقیقت توبه ، تحولی معنوی در قلب است كه تاثیرش در عمل ، نمایان می شود . 2171 - اولین مرحله از مراحل سیر به سوی خدا و تقرب او چیست و حضرت علی (ع) در این مورد چه فرموده اند ؟ ( سراسری زبان – 84 ) 

1) توبه – دل ها را پاك می كندو آثار گناهان را می شوید . 
2) امتحان – هر اندازه ایمان افزوده شود امتحان نیز سنگین تر می شود. 
3) امتحان – خدای متعال هر بنده ای را كه دوست بدارد او را غرق در بلایا می كند . 
4) توبه – كسی كه از گناه توبه می كند مانند كسی است كه گناه نكرده است . 2172 - قیام و انقلاب علیه خویشتن از ویژگی های كدام موجود است و چه نام دارد ؟ ( سراسری هنر – 83 ) 

1) مجردات – توبه 
2) انسان – توبه 
3) انسان – تقوی 
4) موجود مختار - ریاضت 2173 - با وجود چه چیزی در انسان توبه ی واقعی صورت نمی گیرد؟( آزاد پزشكی – 82 ) 

1) افكار آشفته 
2) توجه به غرایز 
3) دوستی دنیا 
4) شیرینی گناه 2174 - تحولی معنوی كه در قلب پدید آمده و احوال آن را دگرگون می سازد ؟ ( آزاد زبان و هنر – 82 ) 

1) تهذیب 
2) تزكیه 
3) تصفیه 
4) توبه 2175 - ترك نماز و روزه مربوط به تضییع و تباه كردن كدام حق است ؟ ( آزاد تجربی – 76 ) 

1) حق الله 
2) حق الناس 
3) حق النفس 
4) مربوط به حقوق كسی نیست . 2176 - حضرت امام رضا (ع) می فرماید : كسی كه از گناه استغفار كند در عین حال ، انجامش دهد مانند كسی است كه : 

1) همواره از خداوند دور می شود . 
2) استغفار نكرده است . 
3) پروردگارش را مسخره كرده است . 
4) رضای حق تعالی را به دست نیاورده است . 2177 - كدام یك از موجودات می توانند در مقابل موانع بیرونی راه و جهت خود را تغییر دهند ولی علیه درون خود نمی توانند اقدامی كنند ؟ 

1) جمادات و گیاهان 
2) انسان ها 
3) جمادات و حیوانات 
4) گیاهان و حیوانات 2178 - مفهوم « توبه » درباره ی كدام یك در قرآن كریم به كار رفته است ؟ 

1) انسان و خدا 
2) همه ی موجودات 
3) فقط انسان 
4) فقط خدا 2179 - معنای « توبه » در كدام یك از عبارات قرآنی زیر برگشتن به سوی لطف و آمرزگاری است ؟ 

1) فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح 
2) یا ایها الذین ءامنوا توبوا الی الله توبة نصوحاً 
3) و هو الذی یقبل التوبه عن عباده 
4) فان الله یتوب الیه 2180 - « برگشتن از گناه به سوی فرمانبرداری خداوند » معنای كدام واژه است و برای كدام مورد به كار می رود ؟ 

1) توبه – خدا 
2) پیرایش – خدا 
3) توبه – انسان 
4) پیرایش – انسان
2181 - این عمل كه انسان گناهان را از نفس خود خارج كند چه نامیده می شود ؟ 

1) آراستن 
2) توبه 
3) پیرایش 
4) ندبه 2182 - در مورد كدام یك گفته شده « تطهِّر القلوب و تغسل الذُّنوب » ؟ 

1) ایمان 
2) نماز 
3) توبه 
4) تفكر 2183 - اركان توبه كدامند ؟ 

1) جبران حقوق ضایع شده ی مردم – جبران حقوق الهی 
2) پشیمانی از گذشته – تصمیم بر عدم بازگشت به گناه 
3) پشیمانی از گناه – جبران حقوق ضایع شده 
4) تحمل سختی عبادت – آب كردن گوشتی كه از حرام بر تن روییده 2184 - بیت : 
« توبه بر لب ، سبحه بركف ، دل پر از شوق گناه / معصیت را خنده می آید ز استغفار ما » به كدام یك از مراتب توحید اشاره دارد؟1) تصمیم بر عدم بازگشت به گناه 
2) پشیمانی از گذشته 
3) جبران حقوق الهی 
4) جبران حقوق ضایع شده ی مردم 2185 - كدام یك از احادیث زیر بیان گر اهمیت مرحله ی دوم توبه – یعنی تصمیم بر عدم بازگشت به گناه – می باشد ؟ 


1) التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
2) التوبه تطهِّر القلوب و تغسل الذنوب 
3) لكل داءٍ و دواء الذنوب الاستغفار 
4) المستغفر من الذنب و یفعله كالمستهزء بربِّه 2186 - به ترتیب«تهمت زدن »و «تبلیغ افكار باطل» نمونه ای از تضییع كدام حقوق می باشند ؟


1) حق النفس – حق الله 
2) حق الله – حق الناس 
3) حق الناس – حق الله 
4) حق الناس – حق الناس 2187 - درباره ی توبه ی فردی از بنی اسرائیل به پیامبر زمان وحی شد « ....... تا شیرینی گناه در دل او باقی است ، توبه اش را نپذیرم . » این مطلب در ارتباط با كدام یك از مراحل توبه است ؟


1) تصمیم به عدم بازگشت به گناه 
2) جبران حقوق الهی 
3) جبران حقوق ضایع شده ی مردم 
4) پشیمانی از گذشته 2188 - بر اثر كدام یك شیرینی گناه در دل به تلخی مبدل می شود ؟


1) یاد آوری گناه 
2) تفكر 
3) پشیمانی 
4) پیرایش 2189 - در عبارت قرآنی « فانَّ الله یتوب الیه » توبه به كدام مفهوم است ؟


1) برگشتن از گناه به سوی فرمانبرداری 
2) حركت در جهت فطرت و خیر و كمال 
3) برگشتن از عقوب به سوی لطف 
4) محافظت خود در مقابل گناهان 2190 - ............ گناهان به سرعت آدمی را از مسیر ............. خارج می كنند .


1) برخی – شرك 
2) برخی – توحید 
3) همه ی - شرك 
4) همه ی – توحید 


2191 - بیت : خلوت دل نیست جای صحبت اغیار / دیو چو بیرون رود فرشته در آید» با كدام یك از جملات زیر ارتباط مفهومی نزدیك تری دارد ؟1) توبه یك امر ظاهری و لفظی نیست ، بلكه تحولی معنوی است كه در قلب پدید می آید . 
2) انسان موجودی است كه می تواند در برابر خود قیام كند و با خود مقابله نماید . 
3) ابتدا باید وجود انسان از آلودگی ها پاك شود تا نوبت به كسب زیبایی ها و كمال شود . 
4) ورود در وادی شرك و كفر حركت در جهت خلاف فطرت و خیر و كمال است . 


2192 - مصراع « توبه بر لب ، سُبحه بر كف ، دل پر از شوق گناه » بیان گر كدام مطلب است ؟1) توبه یك امر لفظی و ظاهری نیست . 
2) استغفار درجه ی والامقامان است . 
3) خاموش شدن چراغ فطرت در انسان تدریجی است . 
4) توبه به انسان امكان می دهد فرصت ها ی از دست داده را جبران كند . 


2193 - كدام یك از گناهانی است كه به سرعت انسان را از كانون توحید خارج می كند ؟


1) انجام مكروهات 
2) ترك مستحبات 
3) كسب مال حرام 
4) همه ی گناهان 2194 - خداوند درباره ی توبه ی یكی از علمای بنی اسرائیل به رسول روزگار وحی كرد كه به او بگوید : « ......... آن قوم را كه از راه به در بردی و به همان صورت باقی مانده اند ، چه می كنی ؟ » این مطلب بیان گر اهمیت كدام یك از مراحل توبه است ؟1) جبران حقوق ضایع شده ی مردم 
2) جبران حقوق الهی 
3) پشیمانی از گناه 
4) تصمیم بر عدم بازگشت به گناه 2195 - امیر المومنان علی (ع) می فرماید : « التّوبه ............. القلوب و .................. الذنوب » .1) تطهر – تغسل 
2) تغسل – تذهب 
3) تغسل – تطهر 
4) تطهر – تذهب 2196 - حدیث :« المستغفر من الذنب و یفعله كالمستهزء بربه » بیان گر اهمیت كدام یك از مراحل توبه است ؟1) جبران حقوق ضایع شده ی مردم 
2) چشاندن زحمت عبادت بر بدن 
3) تصمیم بر عدم بازگشت به گناه 
4) پشیمانی از گذشته 2197 - چند مورد از موارد بیان شده نمونه هایی از تضییع حق الناس می باشد ؟الف – غیبت كردن 
ب – بدبین كردن مردم نسبت به دین با انجام رفتار ناپسند 
ج – ترك نماز و روزه 
د – ریختن آبروی انسانی با دروغ و تهمت 2198 - خداوند برای جلوگیری از شكل گیری و تداوم انحراف ها و لغزش ها ی اجتماعی چه وظیفه ای را بر دوش مومنان گذاشته است ؟1) توبه یا انقلاب درونی 
2) رعایت شرایط كامل توبه 
3) امر به معروف و نهی از منكر 
4) نماز و زكات 2199 - به ترتیب بسته شدن راه اعتراض بر عقل و غافل ماندن از زشتی و پلیدی گناه نتیجه ی كدام است ؟1) خاموش شدن چراغ فطرت – تبعیت از نفس لوامه 
2) عادت به گناه – توجیه گناه 
3) توجیه گناه – عادت به گناه 
4) مبارزه با نفس اماره – خاموش شدن چراغ فطرت 2200 - كدام گناه به عنوان كلید گناهان دیگر معرفی شده است ؟1) مال حرام 
2) دروغ 
3) بخل 
4) تهمت 2201 - كدام گناه به عنوان سخت كننده ی تربیت فرزندان معرفی گردیده است ؟1) دروغ 
2) كوچك شمردن نماز 
3) كسب مال حلال 
4) تهمت 2202 - توبه .................. توحید عملی ................ بُعد اجتماعی است .1) همانند – دارای 
2) برخلاف – فاقد 
3) برخلاف – دارای 
4) همانند – فاقد 2203 - قوم كدام یك از پیامبران الهی موفق به توبه شدند و عذاب از آنان برداشته شد ؟1) نوح (ع) 
2) لوط (ع) 
3) شعیب (ع) 
4) یونس (ع) 2204 - جمله ی « خدایی شدن آرزوی ما و در كنار او آرام گرفتن مقصد و ماوی ماست » با كدام یك از آیا ت بیان شده ارتباط مفهومی نزدیك تری دارد ؟1) فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه 
2) ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین 
3) فی مقعد صدق عند ملیك مقتدر 
4) انا هدینا ه السبیل اما شاكراًَ و اما كفورا 2205 - براساس روایات نتیجه ی كوچك شمردن نماز چیست ؟


1) سخت شدن تربیت فرزندان 
2) كوتاه شدن عمر 
3) دور شدن از شفاعت اولیای خدا 
4) بسته شدن راه اعتراض بر عقل 2206 - قرآن كریم از توابین در كنار چه كسانی یاد می كند ؟1) اولواالالباب 
2) پاكان 
3) انبیاء 
4) نماز گزاران 2207 – سرنوشت قوم حضرت یونس (ع) به كجا انجامید و این موضوع نشان دهنده ی اهمیت كدام مورد است ؟1) با عذاب الهی نابود شدند – توبه ی اجتماعی 
2) عذا ب از آنان برداشته شد – اركان توبه 
3) با عذاب الهی نابود شدند – اركان توبه 
4) عذاب از آنان برداشته شد – توبه ی اجتماعی 2208 – مفهوم حدیث « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » بیان گر رابطه ی بین كدام موارد است ؟1) گناه و ظلم 
2) توبه و غفران 
3) توبه و پاكی 
4) گناه و عذاب 


منبع:شبکه آموزش

جمعه 30/4/1391 - 18:15 - 0 تشکر 475033

درس هفتم : پایه های استوارپرسش های چهار گزینه ای2324 - آیه ی شریفه ی « قل یا اهل الكتاب تعالوا الی كلمةٍ سواءٍ بیننا و بینكم ....... » به كدام یك از معیارهای رسول خدا ( ص) برای بنیان گذاری پایه های تمدن اسلامی اشاره دارد ؟ 

1) مبارزه با تبعیض نژادی 
2) برپایی عدالت اجتماعی 
3) دعوت به توحید و یكتا پرستی 
4) اهمیت دادن به دانش و علم 2325 - به ترتیب در عبارات قرآنی « ان اكرمكم عند الله ........ » و « هل یستوی الذین یعلمون و .......» كدام یك به عنوان ملاك برتری افراد معرفی شده است ؟1) تفكر – تعقل 
2) تقوا – علم 
3) علم – تقوا 
4) اصل و نسب – علم 2326 - عبارت قرآنی « انا خلقناكم من ذكرٍ و انثی و جعلناكم شعوباً و قبائل ............ » حاوی كدام پیام است ؟ 


1) یكسانی منزلت مرد و زن 
2) مبارزه با تبعیض نژادی 
3) دعوت به توحید و خداپرستی 
4) ایجاد دیدگاه متعادل نسبت به نعمت های دنیایی و معنوی 2327 - مخاطب « تعالوا الی كلمةٍ سواءٍ بیننا و بینكم » چه كسانی هستند و مقصود از « كلمةٍ سواءٍ » چیست ؟1) مسلمانان – عامل اختلاف 
2) مسلمانان – سخن مشتر ك 
3) اهل كتاب – سخن مشترك 
4) اهل كتاب – عامل اختلاف 2328 - ترجمه ی عبارت قرآنی « و ما یسترون » با كدام گزینه مطابقت دارد ؟1) و آن چه می نویسید . 
2) و آن چه پنهان می كنید . 
3) و آن چه می دانید . 
4) و آن چه آشكار می سازید . 2329 - به ترتیب نام پدر حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) و حضرت خدیجه (س) كدام است ؟1) عبدالله – عبد المطلب – عفیف 
2) عبدالمطلب – ابوطالب – عفیف 
3) عبدالمطلب – عبدالله – خویلد 
4) عبدالله – ابو طالب – خویلد 


2330 - در آیه ی 64 سوره ی آل عمران كدام یك به عنوان عامل مشترك مسلمانان و اهل كتاب معرفی شده است ؟ 


1) نبوت 
2) معاد جسمانی 
3) توحید 
4) عدالت اجتماعی 2331 - طبق آیات قرآنی هدف از تفاوت های نژادی و قومی در خلقت انسان ها چیست ؟ 


1) همكاری و تعاون 
2) تقوا و نیكوكاری 
3) برتری و فضیلت 
4) شناسایی دیگر 


2332 - اولین كسانی كه روزهای آغاز بعثت همراه با پیامبر اسلام (ص) در مقابل كعبه نماز بر پا داشتند چه كسانی بودند؟1) حضرت علی (ع) و عباس بن عبد المطلب 
2) ابو طالب وعبدالمطلب 
3) حضرت علی (ع) و حضرت خدیجه (ع) 
4) حضرت خدیجه (ع) و سلمان فارسی 2333 - عبارت قرآنی « و قل ءامنت بما انزل الله من كتاب و امرت ....» بیان گر كدام یك از اهداف و برنامه های پیامبر گرامی اسلام برای بنیان گذاری تمدن اسلامی می باشد ؟1) مبارزه با شرك و بت پرستی 
2) مبارزه با امتیازات اشرافی 
3) احیاء منزلت زن 
4) برپایی عدالت اجتماعی 2334 - مخاطب آیه ی شریفه ی « فلذلك فادع و استقم كما امرت » كدام یك از پیامبران الهی است ؟1) حضرت موسی (ع) 
2) حضرت محمد (ع) 
3) حضرت عیسی (ع) 
4) حضرت ابراهیم (ع) 2335 - اولین پیام رسول خدا (ص) در اولین روز دعوت آشكار ش دركدام زمینه و در چه مكانی مطرح شد ؟1) توحید – دامنه ی كوه صفا 
2) توحید – دامنه ی كوه مروه 
3) معاد – دامنه ی كوه مروه 
4) معاد – دامنه ی كوه صفا 2336 - از مفهوم كدام یك از آیا ت زیر نفی امتیازات نژادی برداشت می شو د ؟1) قل یا اهل الكتاب تعالوا الی الكلمة سواءٍ بیننا و بینكم 
2) فلذلك فادع و استقم كما امرت و لا تتبع اهواءكم 
3) یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكرٍ او انثی و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا ... 
4) قل هل یستوی الذین یعملون و الذین لا یعلمون 2337 - در سوره ی نون خداوند به كدام یك قسم یاد كرده است ؟ 


1) خورشید 
2) انجیر 
3) قلم 
4) قرآن 2338 - عباس بن عبدالمطلب چه نسبتی با پیامبر اسلام (ص) داشت ؟1) عمو 
2) پسر عمو 
3) دایی 
4) پسر دایی 2339 - اولین زنی كه به حضرت محمد (ص) ایمان آورد چه كسی بود ؟1) حضرت فاطمه (س) 
2) ام البنین 
3) آمنه 
4) حضرت خدیجه (س) 2340 - این سخن عباس بن عبدالمطلب كه گفت : « به خدا سوگند كه امروز در كران تا كران زمین هیچ كس را نیمی شناسم كه جز این سه تن بر این كیش باشد .» مربوط به چه زمانی است ؟1) روز های آغاز بعثت 
2) بعد از فتح مكه توسط مسلمانان 
3) چند روز قبل از بعثت 
4) روزهای اول پس از هجرت به مدینه 2341 - این واقعه كه پیامبر (ص) در دامنه ی كوه صفا ایستاد و ندا داد : ای مردم بگویید خدایی جز الله نیست تا رستگار شوید در چه زمانی رخ داده است ؟1) روز های آغاز بعثت 
2) چند روز قبل از هجرت 
3) اولین روز دعوت علنی 
4) اولین روز پس از هجرت 2342 - در كدام یك از عبارات قرآنی زیر شیوه ی برخورد مسلمانان با اهل كتاب مطرح گردیده است ؟1) و استقم كما امرت و لا تتبع اهواءهم 
2) تعالوا الی كلمهٍ سواءٍ بیننا و بینكم 
3) و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا 
4) هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون 2343 - « كلمةٍ سواءٍ » در قرآن كریم به عنوان سخن مشترك بین مسلمانان و اهل كتاب بیان گردیده است با كدام یك از عبارات قرآنی زیر مرتبط است ؟1) ءامنت بما انزل الله من الكتاب 
2) انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن 
3) امرت لا عدل بینكم 
4) الا نعبد الّا الله و لا نشرك به شیئآ 2344 - ترجمه ی عبارت قرآنی « تعالوا الی كلمةٍ سواءٍ بیننا و بینكم » مطابق با كدام گزینه می باشد ؟1) برتری مجویید كه ما و شما از نظر مقام انسانی یكسانیم . 
2) خداپرستی كه بین ما و شما مشترك است مایه ی اتحاد ماست . 
3) و هیچ كس از ما دیگری را به جای خداوند صاحب اختیار نگیرد . 
4) بیایید بر سخنی كه میان ما و شما مشترك است بایستیم . 2345 - عبارت قرآنی « تعالوا الی كلمهٍ سواءٍ بیننا و بینكم الا نعبد الّآ الله » بیش از همه به كدام یك از مراتب توحید اشاره دارد ؟1) توحید صفاتی 
2) توحید افعالی 
3) توحید عملی 
4) توحید ذاتی 2346 - ترجمه ی عبارت قرآنی « و لا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله » چیست ؟1) و بیایید بر سخنی كه بین ما و شما مشترك است بایستیم . 
2) و هیچ یك از ما دیگری را به جای خداوند صاحب اختیار نگیرد . 
3) و ارباب های مختلف بهتر است یا خدای یگانه 
4) و نباید هیچ كس سرپرستی غیر خدا را بپذیرد . 2347 - در كدام یك از عبارات قرآنی زیر ملاك برتری انسان ها نزد خدا بیان شده است ؟ 


1) ان اكرمكم عند الله اتقاكم 
2) و امرت لا عدل بینكم 
3) انا خلقناكم من ذكرٍ او انثی 
4) و لا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله 2348 - این موضوع كه در جمع یاران پیامبراسلام (ص) افرادی وجود داشتند كه از بردگان آزاد شده وافراد بی نام ونسب بودند با كدام یك ازآیات زیر ارتباط مفهومی نزدیك تری دارد؟1) فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم 
2) قل یا اهل الكتاب تعالوا الی كلمة سواء بیننا وبینكم الا نعبد ال الله ولا نشرك به شیئا 
3) قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون 
4) یا ایها الناس انّا خلقناكم من ذكر وانثی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم 2349 - ترجمه ی عبارت قرآنی «واستقم كما امرت» با كدام گزینه مطابقت دارد؟1) صبر كن برآنچه از مصیبت به تو می رسد. 
2) همان گونه كه مأموری پایداری كن. 
3) نماز را همان گونه كه امر كرده ام بپادار. 
4) به مردم امر كن و در را ه من پایداری كن . 2350 - عبارت قرآنی : « الله ربنا و ربكم » در ارتباط با كدام یك از مراتب توحید است ؟ 


1) توحید افعالی 
2) توحید عملی 
3) توحید صفاتی 
4) توحید ذاتی 2351 - این كه پیامبر اسلام (ص) به دنبال برپا ساختن جامعه ای بود كه امكان رشد برای همه ی انسان ها فراهم باشد ، به كدام یك از برنامه های ایشان برای پایه گذاری تمدن اسلامی اشاره دارد ؟1) برپایی عدالت اجتماعی 
2) ایجاد دیدگاه متعادل نسبت به نعمت های دنیایی و معنوی 
3) احیاء منزلت زن 
4) دعوت به توحید و خداپرستی 2352 - مخاطب عبارت قرآنی « و جعلناكم شعوباً و قبائل » چه كسانی می باشند ؟ 


1) مومنان 
2) همه ی مردم 
3) متقین 
4) مشركین 2353 - عبارت قرآنی مقابل با كدام گزینه تكمیل می شود : « و جعلنا شعوباً و قبائل ... » 


1) لتعاونوا 
2) لتعارفوا 
3) لتقاتلوا 
4) لتواضعوا 2354 - مخاطب كدام یك از عبارات قرآنی زیر پیامبر اكرم (ص) است ؟1) تعالوا الی كلمةٍ سواءٍ بیننا و بینكم 
2) و لتبتغوا من فضله و لعلكم تشكرون 
3) اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدونی 
4) و استقم كما امرت و لا تتبع اهوا ءكم 2355 - چند نفر در سرزمین حجاز دوران جاهلیت خواندن و نوشتن می دانستند ؟1) 10 
2) 17 
3) 50 
4) 220 2356 - اولین آیاتی كه بر رسول خدا (ص) نازل شد درباره ی چه موضوعی بوده است ؟1) معاد 
2) دانش و آموختن 
3) مبارزه با مظاهر جاهلیت 
4) پرستش 2357 - برا ساس تعالیم رسول اكرم (ص) جستجوی علم بر هر مرد و زنی ............ است.1) مباح 
2) مستحب 
3) واجب 
4) مكروه 2358 - در عبارت قرآنی « و ان تشكروا بالله ما لم ینزِّل به سلطاناً » مقصود از سلطان چیست ؟1) فرمانروا 
2) برتری 
3) هدایت 
4) دلیل 2359 - آیه ی شریفه ی « قل من حرَّم زینة الله ........» حاوی كدام پیام است ؟1) احیاء منزلت زن و جایگاه خانواده 
2) بر پایی عدالت اجتماعی و مبارزه با تبعیض طبقاتی 
3) مبارزه با تبعیض نژادی و امتیازات اشرافی 
4) داشتن دیدگاه متعادل در بهره مندی از نعمت های دنیایی و معنوی 2360 - كدام یك از آیات زیر انسان ها را از انجام زشتی ها و گناهان نهی می كند ؟ 


1) قل من حرَّم زینة الله التی اخرج لعباده ..... 
2) تعالوا الی كلمةٍ سواءٍ بیننا و بینكم 
3) قل انما حرَّم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ..... 
4) من عمل صالحاً من ذكرٍ او انثی و هو مؤمنٌ ..... 2361 - در اولین روز دعوت مردم مكه پیامبر اكرم (ص) در دامنه ی كوه صفا ایستاد و ندا كرد : « ای مردم بگویید خدایی جز « الله » نیست تا .............. شوید . »1) هدایت 
2) رستگار 
3) مسلمان 
4) موحّد 2362 - در سخن عباس بن عبدالمطلب كه گفت : « به خداوند سوگند امروز در كران تا كران زمین هیچ كس را نمی شناسم كه جز این سه تن بر این كیش باشند .» مقصود از سه تن چه كسانی است ؟1) حضرت علی (ع) – حضرت فاطمه (س) – حضرت خدیجه (س) 
2) حضرت محمد (ص) – ابوطالب – حضرت علی (ع) 
3) حضرت محمد (ص) – حضرت علی (ع) – حضرت خدیجه (س) 
4) ابوطالب – عبدالمطلب – یحیی پسر عفیف 2363 - كدام یك محور رسالت رسول خدا (ص) قرار گرفت ؟ 


1) مبارزه با شرك 
2) برقراری عدالت اجتماعی 
3) ایمان به معاد 
4) تحول در شیوه ی زندگی فردی و اجتماعی 2364 - پیامبر اكرم (ص) مبارزه با شرك را چگونه آغاز كرد ؟1) با همیاری عامه مردم 
2) با شكستن بت ها 
3) با صبر و پایداری 
4) با جنگ مسلحانه 2365 - اعتقاد به كدام یك جهت گیری یاران و پیروان پیامبر اكرم (ص) را عوض كرد و معنای زندگی را در نظرشان تغییر داد ؟


1) عدل و مساوات 
2) جهاد و مبارزه 
3) توحید و معاد 
4) احكام و حدود 2366 - از دیدگاه رسول خدا (ص) اساس جهان بر كدام یك بنا شده است ؟ 


1) نظم 
2) عدل 
3) امر 
4) ایمان 2367 - خداوند چه هنگام رسول خدا (ص) را مخاطب قرار داد و فرمود : « فلذلك فادع و استقم كما امرت ............... » ؟1) هنگامی كه مشركان در مقابل مسلمانان شكست را پذیرا شدند . 
2) هنگامی كه پایه های جامعه ی اسلامی تثبیت شده بود . 
3) هنگامی كه پیامبر (ص) مامور شد اولین بار دعوتش را علنی كند . 
4) وقتی مبارزه با مشركان و ستم كاران بالا گرفت . 2368 - اعراب عصر جاهلیت برای آمدن بارا ن چه می كردند ؟1) آتش می افروختند. 
2) دعا می كردند. 
3) شتر قربانی می كردند . 
4) گاو را با آهن حرارت دیده داغ می زدند. 2369 - اعراب عصر جاهلیت به كدام منظور شتری را كنار قبر مرده دفن می كردند ؟ 


1) با دچار عذاب قبر نشود . 
2) تا مورد غفران الهی قرار گیرد . 
3) تا بار گناهانش كاهش یابد. 
4) تا در قیامت پیاده محشور نشود . 2370 - پیامبر اكرم (ص) رسالت خود را از كجا شروع كرد و اولین بار پیامش دعوت به چه بود ؟1) شهر مدینه – معاد 
2) شهر مكه – توحید 
3) شهر مكه – معاد 
4) شهر مدینه – توحید 2371 - بر اساس آیات قرآنی كدام یك تحریم نشده است ؟1) فواحش 
2) زینة 
3) بغی 
4) اثم 2372 - خداوند در قرآن در رابطه با كدام یك فرموده : « هی للذین ءامنوا فی الحیاة الدنیا خالصةً یوم القیامة » ؟1) ایمان و عمل صالح 
2) برپایی نماز و پرداخت زكات 
3) زینت الهی و روزهای پاكیزه 
4) كارهای زشت و گناه و زیاده خواهی 


منبع:شبکه آموزش

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی