انجمن ها > انجمن دانش آموزی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
دانش آموزی (بازدید: 6002)
چهارشنبه 12/3/1389 - 14:18 -0 تشکر 203558
*نكات تستی درس فیزیك برای داوطلبان كنكور*

بسم الله الرحمن الرحیم

سلامی گرم خدمت داوطلبان كنكور

در این بحث قصد داریم برای شما نكات تستی فیزیك را به صورت كاملا تشریحی ،همراه با تصویر برایتان قرار دهیم.

امیدوارم كه موجب پیشرفت شما در درس فیزیك شود.

در ضمن این نكات از فیزیك 1 (فصل چهارم و پنجم)شروع می شود.

موفق و موید باشید.

یا حق.

چهارشنبه 12/3/1389 - 14:20 - 0 تشکر 203560

عنوان : آئینه تخت

مشخصات تصویر در آینه‌ی تخت:
تصویر در آینه‌ی تخت از جسمی كه مقابل آن است تصویری مجازی و هم اندازه‌ی جسم با وارونی جانبی تشكیل می دهد كه نسبت به جسم مستقیم بوده و فاصله‌ی آن از آینه با فاصله‌ی جسم از آینه برابر است.

علت دیدن تصویر در آینه‌ی تخت:
این تصویر در آینه به علت برخورد امتداد پرتوهای بازتابش در پشت آینه ایجاد می‌شود كه تصویری مجازی است و نمی‌توان آن را بر روی پرده انتقال داد.
لازم به ذكر است كه تصویر حقیقی از برخورد خود پرتوهای بازتابش ایجاد می‌شود.
زاویه‌ی جسم و تصویر:
اگر یك جسم با یك آینه تخت زاویه‌ی بسازد تصویر ان نیز با آینه زاویه‌ی می‌سازد پس جسم و تصویر آن با هم زاویه‌ی می‌سازند برای یافتن این زاویه كافی است تصویر و جسم را امتداد دهیم تا با هم برخورد كنند.

چهارشنبه 12/3/1389 - 14:22 - 0 تشکر 203561

آینه‌ی محدب:
در آینه‌های محدب قسمت خارجی سطح یك كره بازتاب دهنده‌ی نور است. پرتوهای بازتابیده شده توسط یك آینه‌ی محدب واگراتر از پرتوهای تابیده شده است.

تابش نور همگرا به یك آینه‌ی محدب:
 1. اگر امتداد پرتوهای تابش در فاصله‌ی كانونی پشت آینه جمع شوند بازتابش همگرا است.

 2. اگر امتداد پرتوهای تابش روی كانون پشت آینه جمع شوند بازتابش موازی است.

 3. اگر امتداد پرتوهای تابش دورتر از كانون پشت آینه جمع شوند بازتابش واگرا است.

نحوه‌ی بازتابش پرتوهای تابشی از سطح یك آینه‌ی محدب:

تابش نور موازی محور اصلی كه امتداد بازتابش آن از كانون می‌گذرد.

تابش نور كه امتداد آن از مركز آینه می‌گذرد روی خودش باز‌می‌گردد.

تابش نور به رأس آینه با همان زاویه بازتاب می‌شود.
فرمول كلی آینه‌ی محدب:
فرمول كلی آینه‌ی محدب به صورت زیر است كه در آن p فاصله‌ی جسم تا آینه، q فاصله‌ی تصویر تا آینه و f فاصله‌ی كانونی است (لازم به ذكر است كه در آینه‌ی محدب تصویر همواره مجازی است و كانون آینه نیز به علت آنكه در پشت آینه قرار دارد مجازی است پس در فرمول كلی هم q و هم f منفی خواهند بود):
فرمول كلی:

فرمول نیوتن: اگر فاصله‌ی جسم تا كانون را a و فاصله‌ی تصویر تا كانون را بنامیم داریم:

بزرگنمایی: نسبت طول تصویر به طول جسم (AB) را بزرگنمایی آینه می‌نامند كه برابر است با نسبت :

نكته:
فرمول ساده‌تری برای بزرگنمایی كه در حل بعضی از مسائل مفید است:

مشخصات تصویر در آینه‌ی محدب:

چهارشنبه 12/3/1389 - 14:24 - 0 تشکر 203562

آینه‌ی مقعر:
در آینه‌های مقعر سطح داخلی یك كره ، بازتاب دهنده‌ی نور است، در ضمن پرتوهای بازتاب شده از یك آینه همگراتر از پرتوهای تابیده شده است.
تابش نور موازی به یك آینه‌ی مقعر: الزاماً بازتابشی همگرا روی كانون جمع می‌شوند.
تابش نور همگرا به یك آینه‌ی مقعر: الزاماً بازتابش همگرا كه بین كانون و آینه جمع می‌شوند.
تابش نور واگرا به یك آینه‌ی مقعر:
 1. اگر مكان تابش نور در فاصله‌ی كانونی باشد، بازتابش آن واگرا می باشد.
 2. اگر محل تابش نور از روی كانون باشد، بازتابش آن موازی است.
 3. اگر محل تابش نور دورتر از كانون باشد، بازتابش آن همگرا می‌باشد.
نحوه بازتابش یك پرتو از سطح آینه‌ی مقعر : در كتاب درسی به 3 نوع تابش خاص پرداخته شده است كه در زیر آمده است:
تابش نور موازی محور اصلی از كانون آینه می‌گذرد.

تابش نور از مركز آینه روی خودش بازتاب می‌شود.

تابش نور به رأس آینه كه با همان زاویه بازتابش می‌شود.

رسم تصویر: (در اشكال زیر d فاصله‌ی جسم تا تصویر است.)

تصویر مجازی

تصویر تعریف شده نیست p = f

تصویر حقیقی و بزرگتر
درحالت كلی d برابر است با:

تصویر حقیقی و هم اندازه

تصویر حقیقی و كوچكتر

فرمول كلی در آینه‌های مقعر:

تذكر: در این فرمول هرگاه یكی از 3 پارامتر f , q , p مجازی باشند در این فرمول آنها را منفی قرار می‌دهیم. در ضمن شعاع آینه برابر است با:
r=2f
رابطه‌ی نیوتون:
(فاصله‌ی تصویر تا كانون: ، فاصله‌ی جسم تا كانون = a)

بزرگنمایی:
نسبت طول تصویر (AB) به طول جسم را بزرگنمایی می‌نامند.


چهارشنبه 12/3/1389 - 14:26 - 0 تشکر 203563

عنوان : آزمایش یانگ 1

اندازه گیری طول موج ( آزمایش یانگ )
در آزمایش تداخل یانگ :
اگر فاصله دو چشمه را با a و فاصله شکاف ها از پرده را با D و فاصله نوار روشن n ام تا نوار مرکزی را با x و شماره نوار روشن را با n نشان دهیم ، طول موج از رابطه زیر به دست می آید :

نکته : فاصله دو نوار روشن متوالی برابر است با فاصله وسط نوار روشن اول تا وسط نوار مرکزی .
از طرفی این فاصله به اندازه دو پهنای یک نوار است ، بنابراین پهنای نوار از رابطه به دست می آید .
رابطه فاصله وسط نوار روشن n ام تا نوار مرکزی :

رابطه فاصله وسط نوار تاریک mام تا وسط نوار مرکزی :

فاصلهn نوار روشن یا تاریک متوالی برابر است با :


چهارشنبه 12/3/1389 - 14:27 - 0 تشکر 203564

عنوان : آونگ ساده :

آونگ ساده : اگر گلوله ای را به نخی به طول L ببندیم و با انحراف اندکی مطابق شکل زیر رها کنیم ، چون انحراف کوچک است ، مسیر حرکت روی خط راست می باشد ، در نتیجه حرکت هماهنگ ساده خواهیم داشت .

مطابق شکل دو نیروی کشش نخ T و وزنه ی mg به گلوله وارد می شود . نیروی وزن را در راستای نخ و عمود بر آن تجزیه می کنیم ، در نتیجه نیروی نیروی بازگرداننده می باشد .

بسامد زاویه ای آونگ با جذر شتاب گرانشی رابطه مستقیم و با جذر طول آونگ رابطه وارون دارد .
دوره تناوب آونگ :

دوره نوسان آونگ ( T ) با جذر طول آونگ رابطه مستقیم و با جذر شتاب گرانشی رابطه وارون دارد .
بسامد آونگ :

نکته : اگر گلوله آونگ آهنی و آهنربایی پایین آن قرار گیرد ، دوره نوسان آن به صورت زیر است :
اگر آهنربا ، بالای آونگ قرار داشته باشد ، آنگاه :
نکته : اگر آونگ درون آسانسور باشد .
الف ) در حالت تند شونده رو به بالا یا کند شونده رو به پایین .
ب) در حالت تند شونده رو به پایین یا کند شونده رو به بالا


چهارشنبه 12/3/1389 - 14:29 - 0 تشکر 203569

عنوان : آونگ مخروطی

اگر گلوله ای را به نخی آویزان کنیم و آن را در مسیر دایره ای ، در راستای افقی به حرکت درآوریم حاصل یک آونگ مخروطی می باشد .
مطابق شکل به گلوله دو نیرو وارد می شود .

الف : نیروی کشش نخ :
در راستای نخ و به سمت نقطه آویز می باشد .
ب : نیروی وزن :
در راستای قائم رو به مرکز زمین می باشد .
نیروی کشش نخ را به دو مؤلفه و تجزیه می کنیم ، بنابراین خواهیم داشت :

بنابراین ، نیروی مرکز گرا ، مؤلفه ی افقی T می باشد .
از تقسیم روابط خواهیم داشت :

r شعاع دایره
رابطه کشش نخ و طول نخ :

L طول نخ .
رابطه کشش نخ با وزن جسم و نیروی مرکز گرا :

نیروی مرکز گرا

چهارشنبه 12/3/1389 - 14:31 - 0 تشکر 203570

عنوان : آینه مقعر

کانون آینه مقعر: اگر یک دسته پرتو موازی به آینه مقعر بتابد، پرتو های بازتاب از نقطه ای روی محور اصلی عبور می کند.

پرتوهای بازتاب در آینه مقعر:
1- اگر پرتو تابش موازی محور اصلی باشد پرتوی بازتاب از F عبور می کند. (مانند شکل بالا)
2- اگر پرتو تابش از کانون عبور کند، پرتو بازتاب موازی محور اصلی می شود.

3- اگر پرتو تابش از مرکز آینه (C) عبور کند، پرتو بازتاب روی پرتو تابش، باز می تابد و از C عبور می کند.

تصویر در آینه مقعر:
1- اگر جسم در فاصله کانونی باشد، تصویر حاصل مجازی-مستقیم بزرگتر از جسم، پشت آینه دیده می شود.
2- اگر جسم روی F باشد، تصویر در فاصله خیلی دور تشکیل می شود.
3- اگر جسم بین F,2F باشد، تصویر حقیقی- بزرگتر از جسم، دورتر از 2F و وارونه تشکیل می شود.
4- اگر جسم روی 2F باشد، تصویر حقیقی- برابر با جسم،‌روی 2F و وارونه تشکیل می شود.
5- اگر جسم دورتر از 2F باشد، تصویر حقیقی – وارونه – بین F,2F و کوچک تر تشکیل می شود.
6- اگر جسم در بی نهایت دور باشد، تصویر حقیقی- روی F- وارونه و کوچک تر تشکیل می شود.
کاربرد آینه مقعر: چراغ قوه- چراغ اتومبیل- دندان پزشکی- کوره آفتابی- تلسکوپ بازتابی.

چهارشنبه 12/3/1389 - 14:32 - 0 تشکر 203571

عنوان : اثر دوپلر

اثر دوپلر:
فرض كنید چشمه صوت با سرعت به ناظر ساكن نزدیك می‌شود اگر طول موج چشمه را با و طول موج دریافتی توسط ناظر را با نشان دهیم، رابطه زیر برقرار است،

اگر چشمه صوت با سرعت از ناظر دور شود. آنگاه رابطه زیر برقرار است.

در حالت اول بسامد بصورت می‌باشد.
بنابراین بسامد افزایش می‌یابد، یعنی صدا زیرتر با ارتفاع بیشتر به گوش می‌رسد.
در حالت دوم، بسامد به صورت می‌باشد.
بنابراین بسامد كاهش می‌یابد، یعنی صدا بم‌تر می‌شود.
حالت كلی:

تعیین علامت: به هنگام قرار دادن در رابطه بالا بصورت زیر عمل ‌كنید.
1- اگر چشمه به ناظر نزدیك شد و یا در جهت ناظر حركت كرد علامت مثبت است، در غیر این صورت منفی است.
2- اگر ناظر به سمت چشمه حركت كند، منفی و در غیر این صورت مثبت است

چهارشنبه 12/3/1389 - 14:32 - 0 تشکر 203572

عنوان : اختلاف پتانسیل

در یك جسم رسانا میدان الكتریكى درون جسم صفر است، و در نقاط نوك تیز چگالى سطحى بار و میدان الكتریكى بزرگ تر است، اما پتانسیل الكتریكى در تمام نقاط آن برابر است،
پتانسیل الكتریكى: در هر نقطه انرژى الكتریكى واحد بار الكتریكى، پتانسیل الكتریكى در آن نقطه مى‌باشد.
U انرژى پتانسیل الكتریكى ( j )
q بار الكتریكى ( c )
V پتانسیل الكتریكى ( ولت V )
تغییر انرژى پتانسیل الكتریكى : تغییر انرژى پتانسیل الكتریكى برابر است با كارى كه ما انجام می‌دهیم تا بار الكتریكى با سرعت ثابت از نقطه (1) به نقطه (2) آورده شود (كارما) كار میدان الكتریكى، منفى كارما می‌باشد.
نكته مهم: انرژى پتانسیل الكتریكی بار مثبت در جهت میدان كاهش و در جهت خلاف میدان افزایش می‌یابد و انرژی پتانسیل الكتریكی بار منفی در جهت میدان الكتریكی افزایش و در جهت خلاف میدان الكتریكی كاهش می‌یابد .
اختلاف پتانسیل الكتریكی: تغییر انرژی الكتریكی واحد بار را در یك جابجایی اختلاف پتانسیل الكتریكی می‌نامند.

نكته :
پتانسیل الكتریكی در جهت میدان الكتریكی كاهش و در جهت خلاف میدان الكتریكی افزایش می‌یابد .
در راستای عمود بر میدان الكتریكی یكنواخت كار ما برای جابجایی بار q صفر است (زیرا نیرو بر جابجایی عمود است ) در نتیجه خواهیم داشت :

یعنی در راستای عمود بر میدان الكتریكی یكنواخت ، پتانسیل الكتریكی برابر می‌باشد.
در شكل زیر

پتانسیل الكتریكی در جهت میدان كاهش می‌یابد و در راستای عمود بر میدان الكتریكی یكنواخت پتانسیل الكتریكی یكسان است

اختلاف پتانسیل الكتریكی در راستای میدان الكتریكی یكنوا‌خت

E میدان الكتریكی یكنواخت
d فاصله دو نقطه در راستای میدان الكتریكی یكنواخت ( m )
V اختلاف پتانسیل در نقطه در راستای میدان الكتریكی یكنواخت ( V )
نكته :
شكل بالا میدان یكنواخت است، در این میدان در تمام نقاط میدان الكتریكی ثابت است، بنابراین نیروی وارد بر بار الكتریكی در تمام نقاط برابر می‌باشد. جهت آن برای بار مثبت در جهت میدان الكتریكی و برای بار منفی در جهت مخالف میدان الكتریكی می‌باشد .

چهارشنبه 12/3/1389 - 14:35 - 0 تشکر 203573

عنوان : القای الكتریكی

القای الكتریكی : ایجاد بار در رسانا بدون تماس القا می نامند اگر جسمی با بار منفی را به دو رسانای متصل به هم نزدیك كنیم ، الكترون آزاد از جسم رسانای نزدیك تر به جسم دیگر می رود ، بنابراین در جسم نزدیك تر بار مثبت و در جسم دورتر بار منفی القا می شود ، اندازه بارهای القا شده در دو رسانا برابر است و به اندازه شكل اجسام رسانا بستگی ندارد .

الكتروسكوپ : وسیله ای است كه می تواند ، باردار بودن اجسام و نوع بار را مشخص كند ، اگر جسم را به الكتروسكوپ نزدیك كنیم ، و ورقه ها جدا شود ، جسم باردارد. اگر جسم را به الكتروسكوپ باردار نزدیك كنیم و ورقه ها دور شود ، بار جسم از نوع بار الكتروسكوپ است .


برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی