انجمن ها > انجمن خانواده > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
خانواده (بازدید: 480)
شنبه 18/2/1389 - 0:4 -0 تشکر 199151
لطفا کمی راهنمایی

سلام دوستان عزیز تبیانی...

فکر کردم برای پیدا کردن یه جواب خوب برای سئوالی از من شده اونو با شما در میان بذارم.

شاید تجربه و راهنمایی شما بتونه مشکل را حل کنه.

راستش یه دوستی در ارتباط برقرار کردن با برادر کوچکش دچار مشکل شده و میخواد بدونه که چطور میشه دوستی صمیمانه ای با هاش برقرار کنه و از این طریق برادر 16 سالشو از راه نادرستی که طی می کنه به سمت خدا برگردونه.

در ضمن این دوست ما یه آقای 28 ساله است .و هم اینکه داداش کوچیکه جز همین برادر بزرگتر آدم دیگه ای رو توی خونواده اهل دینداری و خداپرستی ندیده.

منتظر راهنمایی شما دوستان عزیز هستیم.

 

           الهي رضا برضاک
يکشنبه 19/2/1389 - 10:27 - 0 تشکر 199308

به نام خدا

سلام

شش مسئله در مورد جوانان و ضرورت اندیشیدن و اقدام درباره آنها

باری، دربارهی «جوانان»، و در حوزهی زندگی فردی و اجتماعی آنان، شش مسئلهی بسیار مهم وجود دارد که باید به آن مسائل پاسخ جدی داد، و گرنه هر گونه آسیبی ممکن است به آنان برسد، و هر چیزی ممکن است ایشان را تهدید کند و به سقوط- صورتهای گوناگون سقوط- بکشاند. سه مسئله از مسائل یاد شده مربوط به زندگی فردی جوان است و سه مسئله مربوط به زندگی اجتماعی او. سه مسئلهی نخست اینهاست:

1- الگوجویی.

2- حرمت طلبی.

3- سامانخواهی.

و سه مسئلهی دوم اینها:

1- آزادیخواهی.

2- عدالت طلبی.

3- پیشرفت گرایی.

در مجموع، هر نظام حاکم (بویژه نظام ارزشی، و از آن ویژهتر نظام انقلابی، و ویژهترین انقلاب اسلامی)، باید به این مسائل پاسخ دهد، تا در اهداف خویش کامیاب گردد.

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 19/2/1389 - 10:27 - 0 تشکر 199309

به نام خدا

سلام

اینک توضیح مختصری دربارهی این مسائل:

1- جوان- به اقتضای سن- الگو طلب است، یعنی به دنبال الگو و نمونهای میگردد و کسی را میجوید که بپسندد، و مجموعهی باور و احساس و شور و اقدام و تشخیص و جهتگیری و روشی را که خود دوست دارد در او مجسم ببیند، و او را سرمشق و جهت بخش و راهبر زندگی خود سازد، از او تاثیر پذیرد و زندگی و تلاش و جهتگیری خویش را همسان او شکل دهد، هم او را چون خود بیابد و هم خود چون او شود. و بدینگونه راه «صیرورت» و «تکامل» را بپیماید. قهرمان دوستی و الگو جویی در نزد جوانان از اینجاست و امری است طبیعی آنان و معلوم.

2- نیز جوان میخواهد شخصیتی تثبیت شده داشته باشد، و در اجتماع از پایگاه و موقعیتی برخوردار باشد، و مورد قبول و احترام قرار گیرد، و به اصطلاح، کسی باشد، و او را به رسمیت بشناسند، و استقلال او را بپذیرند، و احترام لازم را در حق او (در خانواده، در محیطهای آموزشی، در جامعه و همه جا) مراعات کنند. و برای رسیدن به این مقصود پیوسته میکوشد، و حتی به خطر کردن نیز دست مییازد، چون به این امر- از نظر روحی- نیازی حیاتی دارد.

و بسیاری از سوء تربیتها و انحرافها و سقوطها از همینجا روی میدهد که پدرها ، مادرها، نزدیکان، مربیان، معلمان، استادان، و دیگر کسانی که با جوانان سر و کار دارند، یا از موضوع یاد شده بخوبی آگاه نیستند، یا به آن اهمیت نمیدهند. حتی تربیتهای

صحیح دینی و اخلاقی نیز باید با مدارا با این جنبهی طبیعی جوانان- چه دختر و چه پسر- صورت پذیرد، نه با مقابلهی با آن و خرد کردن آن. ماموران نظامی و انتظامی نیز باید در برخورد با جوانان مودب باشند.

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 19/2/1389 - 10:27 - 0 تشکر 199310

به نام خدا

سلام

3- همچنین جوان- بطور طبیعی- رو به گسستن از زندگی عضوی (در خانواده) و حرکت به سوی زندگی مستقل پیش میرود، و در اندیشهی سامان دادن به زندگی خویش و تهیه کردن مقدمات و امکانات لازم برای آن زندگی است تا به وضع جدید انتقال یابد و استقرار پیدا کند.

4- خصلت جوانی و غرور روزگار شور و توانایی، بیشتر از هر هنگام دیگر، جوان را وا میدارد تا به آزادی بیندیشد، از شعارهای آزادیخواهانه غرق هیجان شود، و در پی این شعارها به پا خیزد و فریاد برآورد، و در پهنههای گران پا نهد، تا جایی که چه بسا در این راهها جان خود را فدا کند. پس آزادیخواهی نیز در جوانان اصلی است مسلم، که نباید از آن بیخبر ماند، و دربارهی آن تغافل کرد.

5- جوان به دلیل حساسیت شدیدی که دارد، زودتر از دیگران از تبعیضها، ستمها، بیعدالتیها، نارواییها، سودپرستیها، فرصت طلبیها، برخورداریها... دروغها و فریبها... (اگر هر جا باشد و در هر جامعهای عینیت یافته باشد) آگاه میگردد، و بیشتر از همه از آنها رنج میبرد و بیتاب میشود، و همواره با مشاهدهی هر چه در جهت ضد عدل باشد خونش به جوش میآید (چون مانند دیگران و سالخوردگان با تحمل ظلم و تبعیض خویگر نشده و بدان هنوز عادت

نکرده است)، و از نهادش فریاد مخالفت با ظلم و طلب حق و عدل برمیآید. پس جوان همواره عدالت طلب است. و این نیز موضوعی است مسلم.

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 19/2/1389 - 10:28 - 0 تشکر 199311

به نام خدا

سلام

6- جوان به زندگی به چشم امید مینگرد، و گامهای خویش را همواره بر جادهی آینده میبیند، طلوعها و غروبها برای او معنای دیگری دارد، و حرکتها و اقدامها پیامی دیگر... این است که پیوسته از عقب ماندگیها و ناتوانیهای جامعهی خود و مردم خود شکوه دارد، و رکود را بر نمیتابد، و دوستدار هر چه استوارتر پیشرفت و ترقی است در همه چیز و در همه سطح.

این سخنی بود فشرده دربارهی شش مسئله مهم از مسائل زندگی فردی و اجتماعی جوانان. با توجه و تعمق در این شش مسئله میتوان بخوبی پی برد که نقطههای حساس در زندگی نسل جوان کدام است، نقطههایی که نسل جوان هم از آنجاها ساخته میشود و اوج میگیرد، و هم از آنجاها ویران میگردد و سقوط میکند.

و مسئله- در کل- برمیگردد به «امید داشتن» و «ناامید بودن». مشکل بزرگ نسل جوان- در هر جامعه- ناامیدی و بریدگی است. این چگونگی دربارهی هر یک از آن شش مسئله و شش موضوع پیش آید، به همان اندازه جوان را از یک حضور سالم و تداوم سالم و مشارکت سالم در زندگی فردی و اجتماعی باز میدارد. و در این صورت ما- چه بخواهیم و چه نخواهیم- جوان را از دست دادهایم، و او را به دست خود به سوی آنچه نباید برانیم راندهایم،

به سوی سستی باور، ترک آداب و احکام، بینشاطی و سرخوردگی، یاس و بریدگی... و در نتیجه، تسلیم شدن در برابر سخنهای دیگر، و فرهنگهای دیگر، گرچه همه پوچ، گرچه همه هیچ...

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 19/2/1389 - 10:28 - 0 تشکر 199312

به نام خدا

سلام

کاربر گرامی شما نباید بدنبال این باشید که یک روزه این فرد را تغییر بدیدچون ممکنه با یک تلنگر از خواب بیدار بشه وممکنه سالیانی طول بکشه واز راهش دست برنداره

و اگر پروردگار تو مىخواست قطعا هر كه در زمین است همه آنها یكسر ایمان مىآوردند پس آیا تو مردم را ناگزیر مىكنى كه بگروند (99)

وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِی الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِیعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَكُونُواْ مُؤْمِنِینَ ﴿99﴾ یونس

پس این ایه زیبا رو هرگز فراموش نکنید شما نمیتونید کسی رو به اکراه به خدا دعوت کنید انسان باید ازاد باشه وخودش راه مستقیم رو انتخاب کنه پس تنها کاریکه شما میتونید در حق برادرتون انجام بدید اینه

1. صبور باشید وتحت هیچ شرایطی از کوره درنرید .

2.اگر مقدور بود با برادر کوچکتر درباره مسائلی که مورد علاقه او هست صحبت کنید .

3.دنبال خطا گیری از برادرتان نباشید حتی اگر خطایی هم دیدید سعی کنید بطور غیر مستقیم یعنی با انجام دادن عمل درست از خودتان به او بفهمانید کارش خطا بوده .

4.راه رسم زندگی رو با پیاده کردن درزندگیتون بهش یاد بدید .

5.نزارید ازتون دور بشه تا جاییکه میتونید خودتون رو بهش نزدیک کنید بهش محبت کنید حتی اگر او بدی کرد ببخش وباز درخوبی کردن مصر باش وخسته نشو یددر کارهاتون نه افراط کنید ونه تفریط

6.راه سختی رو انتخاب کردید وبرای موفقیت دراین راه ابتداباید خودتون رو اصلاح کنید سعی کنید یاد بگیرید چطوری باید با جوانان امروزی برخورد کنید .

7. مطالعه وبالابردن سطح اطلاعات خودتون درباره شیوه برخورد جوانان وبدونید نیاز جوان در این سن چیه؟بدونید چه عواملی باعث شده برادرتون به این راه بره اون عوامل روشناسایی کنید .

8. درحق برادرتون دعا کنید چون دعای مومن درحق دیگران مستجاب میشه .

9.سعی کنید برادرتون رو با معنویات اشنا کنید حتی بمقدار یک خردل چون همین هم اگر درست به طرف فهمانده بشه بدون تاثیر نخواهد بود .

ان شا الله خداوند شما را در این امر خطیر یاری نماید وبا رفتار وکردار خوبتون بتونید دینداری رو به برادرتون یاد بدید واز خوبان باشید .

موفق باشید .

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 19/2/1389 - 10:44 - 0 تشکر 199315

سلام. سن 16 سالگی سن حساسیه. به نظر من نمیشه مستقیم با نوجوانها صحبت كرد. شاید بهتر باشه این آقا ببینه برادرش به چه چیزایی علاقه داره و بیشتر به علایق او توجه كنه. و از این طریق با رفع علایق مشروع او حس اعتمادش را جلب كند . و به تدریج سعی كنه اون را به راه درست راهنمایی كنه. آرام نه با شناب و عجله ای...

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی