بهداشت و سلامت (بازدید: 2309)
جمعه 10/2/1389 - 12:47 -0 تشکر 198079
راز جوان ماندن

آیا تا به‌ حال‌ به‌ افرادی‌ توجه‌ کرده‌اید که‌ در دهه‌ هشتم‌ عمر خود‌ ‌هستند و جوان‌ به‌ نظر می‌‌رسند و در مقابل‌ افرادی‌ سن کمتری دارند، اما پیر به‌‌‌‌ ‌نظر می رسد.‌ البته‌ این‌ طبیعی‌ است‌ که‌ جسم‌ ما پیر ‌شود، ولی‌ این‌ موضوع‌‌‌ ‌کاملاً با این که‌ شخص‌ پیر به نظر برسد، تفاوت‌ دارد. به‌ علاوه این‌ احساس‌ هر‌ ‌شخصی‌ است‌ که‌ خودش‌ را چقدر پیر ببیند.‌‌
هیچ‌ کس‌ پیر نمی ‌شود، مگر این که‌ خودش‌ انتخاب‌ کند که‌ پیر باشد.‌‌ ‌به‌ جای‌ این که‌ از مردم بپرسیم‌ چند سال‌ دارید؟ بهتر است‌ بپرسیم‌ چند سال‌‌‌ ‌زندگی‌ کرده‌‌اید؟‌
یک‌ راه‌ ساده‌ برای‌ این که‌ من‌ و شما پیر نشویم‌ این‌ است‌ که‌ از‌ ‌تمام‌ روزهای‌ عمرمان‌ استفاده‌ کنیم. ما به ‌عنوان‌ جانشین‌ خدا در زمین‌ وظیفه‌‌‌ ‌داریم‌ بهترین‌ باشیم‌ و بهترین‌ کارها را انجام دهیم. و برای این که تمام‌ عمرمان‌‌‌ ‌جوان‌ بمانیم باید هفت‌ کار انجام‌ دهیم.‌‌‌‌
۱) ‌همواره‌ در حال‌ آموختن‌‌‌‌ ‌باشیم‌‌
برای‌ چیزی‌ که‌ از قبل‌ می‌‌دانید وقت‌‌‌‌ ‌نگذارید؛ اما‌ ‌به‌ محض‌ این که‌ مطلب‌ جدیدی‌ را بیاموزید به‌ جوان‌ ‌‌‌ماندن‌ خود کمک‌ کرده‌اید. شروع‌ به‌ جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ درباره‌ مطالب‌ باارزش‌‌‌ ‌کنید؛ می‌توانید با کلام‌ خدا شروع‌ کنید؛ وقتی‌ ما قرآن می‌‌خوانیم‌ کلام‌ خدا را‌‌ ‌در ذهن‌ و قلبمان‌ جای‌ می‌‌دهیم‌ و به‌ کارهایی‌ که‌ او می‌گوید انجام‌ دهیم‌ فکر‌ ‌می ‌کنیم. به‌ محض‌ این که‌ همه‌ چیز را از منظر او می‌‌بینیم، نگرانی‌ و هیجانات‌‌‌‌ ‌ما به‌ پایان‌ می‌‌رسد. در همان‌ زمان‌ انرژی‌ می‌گیریم‌ و حس‌ امید و انتظار در‌ ‌ما به‌ وجود می‌آید. هنگامی‌ که‌ پر از ترس،‌‌ اضطراب‌ ‌‌و ناامیدی‌ نباشیم، جسم‌ و روح‌ ما به‌ بهترین‌ شکل‌‌‌ ‌وظایف‌ خود را انجام‌ می‌دهند. برای‌ جلوگیری‌ از پیری، هر روز مقداری‌ از کلام‌‌‌ ‌خدا را بیاموزید.
کتاب‌ آسمانی‌ یک‌ نامه‌ عاشقانه‌ است‌ برای‌ پذیرش‌ بی‌قید‌ و‌‌ ‌شرط‌ خداوند در رابطه‌ با هر کسی‌ که‌ به‌ سوی‌ او برود. وقتی‌ حقیقت‌ عشق‌ او را‌ ‌درک‌ ‌کنیم‌ و آن‌ را با فکر و زندگی‌ روزانه‌ مان‌ یکی‌ کنیم، جوان ‌ماندن‌ ما‌ ‌تضمین‌ می‌‌شود. وقتی‌ احساس‌ اطمینان‌ و پشتگرمی‌ داریم، هر چیزی‌ در درونمان‌ به‌‌‌‌‌گونه‌ای دیگر جریان‌ پیدا می‌‌کند.‌‌‌
به‌ علاوه باید به‌ یادگیری‌ هر چیز جدید درباره‌ سلامتی‌ خود ادامه‌‌‌ ‌دهیم؛ ما مسئول‌ نگهداری‌ جسمی‌ هستیم‌ که‌ به‌ ما به‌ امانت‌ سپرده‌ شده؛ و اگر‌ ‌بخواهیم‌ سالم‌ بمانیم‌ باید نظم‌ و انضباط‌ را بیاموزیم. به‌ خاطر داشته‌ باشیم‌‌‌‌ ‌که‌ بدن‌ همچون‌ هدیه‌ای مقدس‌ است‌ که‌ ما در برابر آن‌ مسئولیم؛ کار ما فقط‌‌‌ ‌خوردن، خوابیدن‌ و انجام‌ تکالیف‌ نیست؛ بلکه‌ بایستی‌ از جسممان‌ در برابر صدمات‌‌‌ ‌محافظت‌ کنیم. اگر یادگیری‌ را متوقف‌ کنیم‌ در جاده‌ زندگی‌ به‌ سرعت‌ به‌ سوی‌ ‌پیری‌ پیش‌ می‌رویم.‌‌
به‌ دنبال‌ کارهایی‌ بروید که‌ بلد نیستید؛ مثل‌ چگونگی‌ کار با‌ ‌کامپیوتر و یادگیری‌ یک‌ زبان‌ خارجی؛ در این‌ راه‌ نیز پشتکار داشته‌ باشید و خود‌ ‌را ملزم‌ به‌ فراگیری‌ کنید. تداوم‌ در یادگیری،‌ ذهن‌ شما را جوان‌ و کارآمد نگه‌‌‌ ‌می‌ دارد.‌ ‌
۲) ‌عشق‌‌‌ ‌بورزیم‌‌
خداوند دوست‌ ندارد که‌ بندگانش‌ با تلخی، اضطراب‌ و رنجش‌‌‌‌ ‌خاطر یا دشمنی‌ زندگی‌ کنند؛ این ‌گونه‌ احساسات‌ اثراتی‌ منفی‌ روی‌ بدن، ذهن‌ و‌ ‌تمام‌ جنبه‌های‌ زندگی‌ ما می‌‌گذارند؛ و بایستی‌ آنها را از زندگی‌ حذف‌ کرد‌‌‌.‌‌ الگوهای‌ رفتاری‌‌ای مثل‌‌‌‌ حسادت،‌‌ ‌خودخواهی‌ و خشم‌ و کینه‌ باید ترک‌ شوند و‌‌ عشق ‌ورزیدن‌‌ ‌‌جایگزین‌ آنها گردد. خداوند می‌خواهد که‌ ما ظرفیت‌‌‌ ‌دوست ‌داشتن‌ افراد را داشته‌ باشیم‌ و در این‌ حالت‌ است‌ که‌ زندگی‌ ما به‌ خوبی‌‌‌ ‌شکل‌ می‌‌گیرد. پروردگار، هنر عشق‌ ورزیدن‌ و دوست‌ داشتن‌ را در وجود ما نهاده‌‌‌‌ ‌است. دوست ‌داشتن‌ باعث‌ می‌شود انرژی‌ خاصی‌ در زندگی‌ ما جریان‌ یابد و در این‌‌‌ ‌صورت‌ است‌ که‌ جوان‌ می‌‌مانیم؛ در غیر این‌ صورت‌ ناامیدی‌ وجودمان‌ را فرا می‌‌‌‌ ‌گیرد. اگر عشق‌ نورزیم‌ یا این‌ احساس‌ را در خود به‌ وجود نیاوریم، خیلی‌ زود به‌‌‌ ‌سمت‌ پیری‌ می‌رویم. برای‌ این که‌ جوان‌ بمانید، خدا و انسان‌ها را دوست‌ بدارید‌ ‌و اجازه‌ بدهید که‌ دیگران‌ هم‌ شما را دوست‌ داشته‌ باشند.‌‌
۳) ‌لبخند‌ ‌بزنیم‌‌
آیا می‌‌دانید که‌‌‌‌‌ خندیدن‌ ‌‌روی‌ تمام‌ وجود شما اثر می‌گذارد؟ وقتی‌ که‌‌‌ ‌می‌ خندیم، سیستم‌ ایمنی‌ بدنمان‌ تحریک‌ و به‌ گونه‌ای که‌ باید، فعال‌ می‌‌شود.‌‌‌ با این‌ کار به‌ جسم مان‌ اجازه‌ می‌دهیم‌ تا دفاع‌ بهتری‌ در برابر آسیب ها‌ ‌داشته‌ باشد.‌‌
شاید شما با خود فکر کنید، من‌ به‌ علت‌ شرایطی‌ که‌ دارم ‌ نمی‌‌ ‌‌‌توانم‌ بخندم.؛ بله‌ درست‌ است؛ واقعیت هایی‌ وجود دارند که‌ خندیدن‌ را برایمان‌‌‌ ‌دشوار می‌‌کنند؛ اما شادی‌ و لذتی‌ که‌ ما از آن‌ صحبت‌ می‌‌کنیم، چیزی‌ است‌‌‌‌ ‌درونی‌ که‌ به‌ اوضاع‌ و شرایط‌ ما بستگی‌ ندارد. لذت‌ واقعی‌ وقتی‌ به‌ وجود می‌‌‌ ‌آید که‌ راه‌ و مسیر زندگی‌ را درست‌ تشخیص‌ دهیم‌ و بدانیم‌ یک‌ قادر مطلق‌ در‌ ‌کنار ماست‌ و از درون‌ شاد باشیم. در این‌ صورت‌ است‌ که‌ می‌توانیم‌ لبخند‌‌ ‌بزنیم.‌‌
بیشتر ما از نعمت‌ سلامتی‌ برخورداریم؛ مکانی‌ برای‌ زندگی‌ کردن‌‌‌ ‌داریم و کسانی‌ را داریم‌ که‌ دوستمان‌ دارند. اینها والدین، فرزندان، خواهران،‌‌ ‌برادران‌ یا همسر ما هستند. آیا شما ترجیح‌ می‌‌دهید به‌ چیزهایی‌ که‌ ندارید توجه‌‌‌‌ ‌کنید و نیز به‌ ناتوانی، درد، خطر، یا ترس؟ هر یک‌ از ما باید قلبی‌ شکرگزار داشته‌‌‌ ‌باشیم و نتیجه‌ این‌ سپاسگزاری،‌ خوشی‌ و شادابی‌ است.‌‌
هنگامی‌ که‌ می‌‌خندیم‌ مثل‌ بچه‌ها می‌شویم. به‌ یاد داشته‌ باشید‌ ‌که‌ <خندیدن> خاص بچه‌ها نیست؛ در درون هر زنی‌ هنوز یک‌ دختربچه‌ وجود دارد و‌ ‌درون‌ هر مردی‌ یک‌ پسربچه؛ وقتی‌ به‌ کودک‌ درونمان‌ اجازه‌ ابراز وجود بدهیم، می‌‌‌‌‌توانیم‌ احساسمان‌ را بیان‌ کنیم‌ و از زندگی‌ لذت‌ ببریم. در این‌ شرایط‌ عمری‌‌‌ ‌طولانی‌ تر خواهیم‌ داشت.‌‌
پس‌ زندگی‌ را کمتر جدی‌ بگیرید و به‌‌‌‌ مشکلات‌ ‌‌لبخند بزنید. اگر دوستی‌ ندارید که‌ شما را شاد کند، چنین‌ ‌کسی را برای خود پیدا کنید. به‌ خاطر داشته‌ باشید که‌ می‌توانید با او با شادی‌‌‌ ‌زندگی‌ کنید.‌‌
۴) ‌‌فعال‌‌‌ ‌باشیم‌‌
درختان‌ قوی‌ در کهنسالی‌ هم‌ میوه‌ می‌دهند. معنای‌ این‌ کلام‌ این‌‌‌ ‌است‌ که‌ باید در زندگی‌ همواره‌ مفید و فعال‌ باشیم‌ و به‌ سنمان‌ فکر نکنیم. سعی‌‌‌ ‌و تلاش‌ در زندگی‌ برای‌ امور دنیوی‌ کار اشتباهی‌ نیست؛ بازایستادن‌ از کار و‌ ‌تلاش‌ اشتباه‌ است. البته‌ نباید به‌ دنیا وابسته‌ شویم. اما در عین حال‌ همانطور‌ ‌که‌ مغز ما به‌ بدنمان‌ پیام‌ می‌فرستد و این‌ کار همواره‌ ادامه‌ دارد، خود ما هم‌ ‌بایستی‌ هرگز بازنشسته‌ نشویم‌ و پیوسته‌ فعال‌ باشیم؛ در واقع ما زمانی پیر می‌ ‌‌‌شویم‌ که‌ دست‌ از کار و فعالیت‌ بکشیم.‌‌‌
هنگامی‌ که‌ تجربه‌ یا پولی‌ به‌ دست‌ می‌آورید، از خود بپرسید که‌‌‌ ‌خداوند می‌‌خواهد ما با این‌ پول‌ یا تجربه‌ چه‌ کاری‌ انجام‌ دهیم. هزاران‌ راه‌‌‌‌ ‌برای‌ خدمت‌ به‌ خداوند وجود دارد. بنابراین‌ از خود خدا بخواهید که‌ طرح‌ و‌‌ ‌برنامه‌‌ای را به شما نشان بدهد. آیا دوست‌ دارید جوان‌ بمانید و خداوند برایتان‌‌‌ ‌خیر و برکت‌ قرار دهد؟ اگر چنین‌ است‌ سعی‌ کنید در زندگی‌ مفید واقع‌‌‌ ‌شوید.‌‌
۵) ‌‌گذشته‌ را فراموش‌‌‌ ‌کنیم‌‌
افراد زیادی‌ در <گذشته>‌ زندگی‌ می‌کنند و به‌ خود صدمه‌ می‌زنند.‌ ‌با سرزنش ‌کردن‌ خود به‌ جسمتان‌ آسیب‌ نرسانید. حسادت‌ را از خود دور کنید. با‌ ‌این‌ کار از تلخی‌ و مشکلات‌ زندگی‌ می‌کاهید، اما با رنجش‌ خاطر و دشمنی‌ ورزیدن‌‌‌ ‌خود را پیر می‌کنید. این‌ گونه‌ سختگیری‌های ذهنی،‌ روح‌ و روان، احساسات‌ و جسم‌‌‌ ‌شما را تحلیل‌ می‌برد. خداوند هرگز دوست‌ ندارد که‌ بندگانش‌ با این‌ مشکلات‌‌‌ ‌زندگی‌ کنند.‌‌
اگر یادگیری‌ را فراموش‌ کنیم‌ و به‌ گذشته‌ها هم‌ فکر کنیم، به‌ سرعت‌‌‌ ‌پیر می‌‌شویم‌ و به‌‌‌‌‌ ناراحتی های‌‌‌ ‌قلبی‌‌ ‌‌نیز مبتلا می‌گردیم. ما باید ذهنمان‌ را بر حال‌ و‌ ‌آینده‌ متمرکز کنیم؛ پس‌ بیاموزیم‌ که‌ دیگران‌ و خودمان‌ را ببخشیم‌ و‌ ‌گذشته‌ها را فراموش‌ کنیم.‌‌
۶) ‌‌از آرزوهای‌ زیاد‌ ‌بپرهیزیم‌‌
در روِیاها فرو نروید که‌ زود پیر می‌‌شوید. وقتی‌ برای‌ هدفی‌ تلاش‌‌‌ ‌می‌ کنید و فعال‌ و باانگیزه‌ هستید جوان‌ می‌مانید. هرگز به‌ کارهای‌ راحت‌ و‌ ‌کوچک‌ و نیز کارهایی‌ که‌ خداوند ما را از آن‌ برحذر می‌دارد نیندیشید. به‌ اهداف‌‌‌ ‌بزرگ‌ فکر کنید و به‌ این‌ بیندیشید که‌ خدا‌‌ ‌همواره‌ با کارهای‌ عجیب، بندگانش‌ را شگفت‌ زده‌ می‌کند. از او بپرسید که‌ برای‌‌‌ ‌من‌ چه‌ سرنوشتی‌ را در نظر گرفته‌ ای؟
به‌ خاطر داشته‌ باشید که‌ خدا را همیشه‌ و همه‌ جا در کنار خود دارید(‌‌و او از رگ گردن به شما نزدیکتر است). وقتی‌ به‌ این‌ باور برسید، انرژی‌ بیشتری‌‌‌ ‌می‌گیرید.
۷) ‌‌به‌ چیزی‌ دل‌ نبندیم، به جز‌ ‌خدا
در قلبتان‌ به‌ خدا توکل‌ کنید و در اعماق‌ وجودتان‌ به‌ او بیندیشید. ‌‌بدانید که‌ او شما را به‌ راه‌ راست‌ هدایت‌ می‌‌کند.‌‌‌
هرگز صحبت‌ کردن‌ با خدا و گوش ‌دادن‌ به‌ فرامین‌ او را ترک‌ نکنید. ‌‌به‌ او عقیده‌ داشته‌ باشید و بدانید که‌ می‌‌تواند هر کاری‌ را انجام‌ دهد.‌‌ ‌هنگامی‌ که‌ ما می‌آموزیم‌ در همه‌ کارها به‌ خداوند تکیه‌ کنیم‌ و در مشکلات‌ از‌ ‌او یاری‌ جوییم، این‌ خود باعث‌ می‌‌شود که‌ یک‌ حس‌ اطمینان‌ و لذت‌ در ما به‌‌‌‌ ‌وجود آید؛ و در این‌ حال‌ مشکلات، سختی‌ها و غم‌ و غصه‌ ما را پیر نمی‌کند.‌‌
آیا جسم‌ ما پیر می‌‌شود؟ بله، البته؛ اما بدانید که‌ فکر، روح‌ و‌‌ ‌قلبمان‌ هرگز پیر نمی‌شود؛ و دیگر این که‌ بهترین‌ انتخاب‌ خداوند است.‌‌
او در تمام‌ امور زندگی‌ با شماست، به‌ شما قدرت‌ انجام‌ همه‌ کارها را‌ ‌می‌دهد و قوای‌ تازه‌‌ای به‌ شما می بخشد.
منبعValehi.blogfa.com

عرفان والهیValehi

سه شنبه 28/2/1389 - 16:43 - 0 تشکر 200930

راز جوان ماندن

امروزه پژوهشگران بر این باورند، اگر انسان سلامت روانی و جسمانی خود را حفظ کند، عمرش طولانی تر می شود. در این راستا افزون بر نقش مخرب معضلات روانی بر زندگی انسانها از کارافتادن "غدد داخلی بدن "، "تصلب شرائین "، "چاقی "، "اختلال در روند عادی گلبولهای خون و سیستم های دفاعی بدن "، "عدم تحرک " و مهمتر از همه "پرخوری " و "کم خوری " از عوامل عمده پیری زودرس می باشند. بنابراین یکی از عواملی که می تواند در سلامت انسانها نقش اساسی داشته باشد، تغذیه مناسب و کافی است . تغذیه صحیح این امکان را به بدن می دهد تا از طریق جذب ویتامین ها، املاح معدنی و مواد مورد نیاز نه تنها انسان جوانی و نشاط خود را حفظ کند بلکه عمر طولانی تری را داشته باشد. برخی از افراد عقیده دارند طول عمر نتیجه کم فکر کردن و آسودگی خاطر است ! در حالی که بررسی انجام شده نشان می دهد در میان اشخاص تحصیل کرده ، افراد مسن و سالخورده زیادی دیده می شوند.! عده ای دیگر سختی ها و مشکلات روزگار را علت کوتاهی عمر می دانند. اگر از این اشخاص سئوال نمائید چرا به این زودی پیر شده اید؟! بدون تأمل می گویند "سختی های زندگی " آنها را پیر نموده است ! اما چنین برداشتی از زندگی درست نیست زیرا مصائب روزگار برای همه انسانها در شکل های متفاوت وجود دارد و به عنوان بخشی از عوامل محرک تلاش انسانها برای ادامه زندگی تا آخر عمر آنها وجود خواهد داشت . بنابراین مشکل این افراد ریشه در ساختار فکری آنها دارد. این اشخاص در ذهن خود تلقین های منفی می پرورانند و بر این باورند که همه مشکلات دنیا برای آنها آفریده شده است ! و بجای این که با تکیه بر جنبه های مثبت زندگی امیدوار باشند و در حل مشکلات خود صبرواستقامت در پیش گیرند و به همت تلاش مستمر و فکر صحیح برمعضلات فائق آیند،معمولاً احساس ضعف و ناامیدی بر آنها غلبه می نماید و با از دست دادن روحیه خود پیری زودرس به سراغشان می آید! در این راستا پژوهشگران افراد را از نظر طول عمر به دو گروه طبقه بندی می نمایند. نخست افرادی که تنوع غذائی دارند. این اشخاص از روغن زیتون ، پیاز، سیر، انواع سبزیجات ، میوه ها و گوشت بدشان نمی آید. این گروه از انسانها اگر پرخور نباشند و به اندازه کافی ورزش نمایند جزء سالمترین افراد خواهند بود و به تبع این شیوه صحیح زندگی عمر طولانی مفیدی خواهند داشت . گروه دوم افرادی هستند که آنها را می توان "بدسلیقه ها" نامید. این اشخاص معمولاً از نعمت های خوب طبیعت بدشان می آید! کم خوری و بدخوری از ویژگیهای تغذیه این افراد بدسلیقه است . این افراد به علت تغذیه بد و عدم تأمین مواد و ویتامین های مورد نیاز سوخت و ساز بدن خود دچار پیری زودرس و در نهایت عمرکوتاه می شوند. از این رو می توان نتیجه گرفت پرخوری و کم خوری هر دو دشمن سلامتی و طول عمراست . با توجه به این واقعیت "خوب خورها" افرادی هستند که همه نوع غذا می خورند، اما کم و به اندازه . این دسته از افراد از غذاهای تازه و بدون افزودنیهای شیمیایی استفاده می نمایند. میوه ها، حبوبات ، لبنیات ، پروتئین و نشاسته در رژیم غذایی آنها قرار دارند. این اشخاص ضمن اطلاع از نقش ویتامین "ب " در پایداری جوانی معمولاً به تأثیر "ماست " در افزایش طول عمر نیز آگاهی دارند! تأثیر معجزه آسای ماست در طول عمر و جوان ماندن تا بدان حد است که گروهی از متخصصین علوم تغذیه کوشیده اند از ماست یک ماده ضد پیری استخراج کنند! اما واقعیت این است این ماده حیات بخش چیزی جز ویتامین های "ب " نیست ! به گونه ای که ویتامین های "ب " را می توان اکسیرجوانی نامید. از این رو، برای جوان ماندن باید به اندازه کافی از مواد غذایی دارای ویتامین های "ب " استفاده نمود. افزون بر این نقش "روحیه شاد" و "صورت خندان " را نیز در افزایش طول عمر باید جدی گرفت و با مثبت اندیشی زندگی خود و دیگران را مملو از نشاط و انگیزه مثبت برای جوان ماندن نمود.

وَ مَن یَتَوَكَّل عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسبُهُ
برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی