انجمن ها > انجمن کامپیوتر > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
کامپیوتر (بازدید: 366)
چهارشنبه 1/2/1389 - 9:58 -0 تشکر 196531
windows server

Windows Server 2003 یکی از پرکاربردترین سیستم عامل‏های مخصوص سرور است که ساخته شده توسط شرکت مایکروسافت می‏باشد. یکی از عمده‏ترین نقص‏هایی که در این ویندوز به چشم می‏خورد نداشتن ابزار System Restore است. System Restore ابزاری است که پیش از این در ویندوز XP وجود داشت و کار اصلی آن بازیابی ویندوز خراب شده به ویندوز سالم در مواقع حساس و اضطراری است. در این ترفند قصد داریم نحوه نصب و اضافه نمودن ابزار System Restore به ویندوز سرور 2003 را برای شما بازگو نماییم. در ابتدا دقت کنید برای انجام این ترفند در یکی از مراحل نیاز به CD نصب ویندوز XP دارید. پس پیش از هر کاری CD نصب این ویندوز را در دسترس خود داشته باشید.

در قدم اول، برنامه Notepad ویندوز را اجرا نمایید. برای این کار از منوی Start به All Programs و سپس Accessories بروید و بر روی Notepad کلیک کنید.
حال کد زیر را عیناً Copy کرده و در محیط Paste ،Notepad نمایید:

Windows Registry Editor Version 5.00
www.Tarfandestan.com
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SvcHost]
"netsvcs"=hex(7):41,00,70,00,70,00,4d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,41,00,75,00,\
64,00,69,00,6f,00,53,00,72,00,76,00,00,00,42,00,72,00,6f,00,77,00,73,00,65,\
00,72,00,00,00,43,00,72,00,79,00,70,00,74,00,53,00,76,00,63,00,00,00,44,00,\
4d,00,53,00,65,00,72,00,76,00,65,00,72,00,00,00,45,00,76,00,65,00,6e,00,74,\
00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,00,00,48,00,69,00,64,00,53,00,65,00,\
72,00,76,00,00,00,49,00,61,00,73,00,00,00,49,00,70,00,72,00,69,00,70,00,00,\
00,49,00,72,00,6d,00,6f,00,6e,00,00,00,4c,00,61,00,6e,00,6d,00,61,00,6e,00,\
53,00,65,00,72,00,76,00,65,00,72,00,00,00,4c,00,61,00,6e,00,6d,00,61,00,6e,\
00,57,00,6f,00,72,00,6b,00,73,00,74,00,61,00,74,00,69,00,6f,00,6e,00,00,00,\
4d,00,65,00,73,00,73,00,65,00,6e,00,67,00,65,00,72,00,00,00,4e,00,65,00,74,\
00,6d,00,61,00,6e,00,00,00,4e,00,6c,00,61,00,00,00,4e,00,74,00,6d,00,73,00,\
73,00,76,00,63,00,00,00,4e,00,57,00,43,00,57,00,6f,00,72,00,6b,00,73,00,74,\
00,61,00,74,00,69,00,6f,00,6e,00,00,00,4e,00,77,00,73,00,61,00,70,00,61,00,\
67,00,65,00,6e,00,74,00,00,00,52,00,61,00,73,00,61,00,75,00,74,00,6f,00,00,\
00,52,00,61,00,73,00,6d,00,61,00,6e,00,00,00,52,00,65,00,6d,00,6f,00,74,00,\
65,00,61,00,63,00,63,00,65,00,73,00,73,00,00,00,53,00,61,00,63,00,73,00,76,\
00,72,00,00,00,53,00,63,00,68,00,65,00,64,00,75,00,6c,00,65,00,00,00,53,00,\
65,00,63,00,6c,00,6f,00,67,00,6f,00,6e,00,00,00,53,00,45,00,4e,00,53,00,00,\
00,53,00,68,00,61,00,72,00,65,00,64,00,61,00,63,00,63,00,65,00,73,00,73,00,\
00,00,54,00,68,00,65,00,6d,00,65,00,73,00,00,00,54,00,72,00,6b,00,57,00,6b,\
00,73,00,00,00,54,00,72,00,6b,00,53,00,76,00,72,00,00,00,57,00,33,00,32,00,\
54,00,69,00,6d,00,65,00,00,00,57,00,5a,00,43,00,53,00,56,00,43,00,00,00,57,\
00,6d,00,69,00,00,00,57,00,6d,00,64,00,6d,00,50,00,6d,00,53,00,70,00,00,00,\
77,00,69,00,6e,00,6d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,77,00,75,00,61,00,75,00,73,\
00,65,00,72,00,76,00,00,00,42,00,49,00,54,00,53,00,00,00,53,00,68,00,65,00,\
6c,00,6c,00,48,00,57,00,44,00,65,00,74,00,65,00,63,00,74,00,69,00,6f,00,6e,\
00,00,00,68,00,65,00,6c,00,70,00,73,00,76,00,63,00,00,00,75,00,70,00,6c,00,\
6f,00,61,00,64,00,6d,00,67,00,72,00,00,00,57,00,6d,00,64,00,6d,00,50,00,6d,\
00,53,00,4e,00,00,00,53,00,52,00,53,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,00,\
00,00,00,00

پس از کپی کردن کد، از منوی File بر روی Save as کلیک کنید. سپس فایل را با نام دلخواه و پسوند reg. و در محلی به دلخواه خود ذخیره کنید (به عنوان مثال نام آن را Tarfandestan1.reg قرار دهید و فایل را جهت دسترسی سریع در محیط دسکتاپ ذخیره کنید).


اکنون مجدداً Notepad باز کنید و کدهای زیر را به طور کامل در آن کپی کنید:

[version]
Signature="$CHICAGO$"
SetupClass=BASE
LayoutFile=layout.inf

[DefaultInstall]
CopyFiles=SRFlt_files,SRSvc_files,SR_files
AddReg=SRFlt_addreg,SRSvc_addreg,SR_addreg
ProfileItems=SRProfile
RegisterDlls=SR_register
DelReg=SRSvc_delreg

[DefaultInstall.Services]
AddService=sr,,SRFlt_service,SRFlt_event
AddService=srservice,,SRSvc_service,SRSvc_event

[Uninstall]
DelFiles=SRFlt_files,SRSvc_files,SR_files,SRWmi_files
DelReg=SRFlt_delreg,SRSvc_delreg,SR_delreg
UnregisterDlls=SR_register

[Uninstall.Services]
DelService=sr
DelService=srservice

[DestinationDirs]
SRFlt_files=12
SRSvc_files=11
SR_files=11,Restore

[SRFlt_files]
sr.sys,,,0x10000

[SRSvc_files]
srclient.dll,,,0x10000
srsvc.dll,,,0x10000
srrstr.dll,,,0x10000

[SRSvc_files.Security]
"D:P(A;;GRGX;;;BU)(A;;GA;;;BA)(A;;GA;;;SY)(A;;GRGX;;;WD)"

[SR_files]
filelist.xml,,,0x10000
rstrui.exe,,,0x10000
srframe.mmf,,,0x10000
srdiag.exe,,,0x10000

[SR_files.Security]
"D:P(A;;GRGX;;;BU)(A;;GA;;;BA)(A;;GA;;;SY)(A;;GRGX;;;WD)"

[SRProfile]
Name=%SR_UI_Link_Name%
CmdLine=11,restore,rstrui.exe
SubDir=%SR_UI_Link_SubDir%
InfoTip="@%systemroot%\system32\restore\rstrui.exe,-2078"
DisplayResource="%systemroot%\system32\restore\rstrui.exe",2048


[SRFlt_service]
DisplayName    = %SR_Filter_Name%
ServiceType    = 2    
StartType      = 0    
ErrorControl   = 1    
ServiceBinary  = %12%\sr.sys
LoadOrderGroup = "FSFilter System Recovery"

[SRSvc_service]
DisplayName    = %SR_Service_Name%
Description    = %SR_Service_Desc%
ServiceType    = 0x20  
StartType      = 2    
ErrorControl   = 1    
ServiceBinary  = %11%\svchost.exe -k netsvcs
Dependencies   = "RpcSs"

[SRSvc_event]
AddReg=SRSvc_event_addreg
DelReg=SRSvc_event_delreg

[SRFlt_event]
AddReg=SRFlt_event_addreg
DelReg=SRFlt_event_delreg

[SRFlt_addreg]
HKLM,"system\currentcontrolset\services\SR\Parameters","FirstRun",0x10001,1
HKLM,"system\currentcontrolset\services\SR\Parameters","DontBackup",0x10001,0HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sr.sys","",0x00000000,"FSFilter System Recovery"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sr.sys","",0x00000000,"FSFilter System Recovery"

[SRSvc_addreg]
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SRService\Parameters","ServiceDll",0x00020000,"%11%\srsvc.dll"HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SRService","",0x00000000,"Service"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SRService","",0x00000000,"Service"

[SR_addreg]
HKLM,"Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore","DisableSR",0x10001,0
HKLM,"Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore","CreateFirstRunRp",0x10001,0
HKLM,"Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore\Cfg","DiskPercent",0x10001,12
HKLM,"Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore\SnapshotCallbacks"
HKLM,"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run","SRFirstRun",,"rundll32 srclient.dll,CreateFirstRunRp"

[SRSvc_event_addreg]
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SRService","EventMessageFile",0x00020000,"%11%\srsvc.dll"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SRService","TypesSupported",0x00010001,7

[SRFlt_event_addreg]
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SR","EventMessageFile",0x00020000,"%11%\IoLogMsg.dll;%12%\sr.sys"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SR","TypesSupported",0x00010001,7

[SRFlt_delreg]
HKLM,"system\currentcontrolset\services\SR\Parameters","MachineGuid"
HKLM,"system\currentcontrolset\services\SR\Parameters","Disabled"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sr.sys"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sr.sys"

[SRSvc_delreg]
HKLM,"Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SvcHost","SRGroup"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SRService"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SRService"
HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore\FilesToSnapshot"

[SR_delreg]
HKLM,"Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore"

[SRSvc_event_delreg]
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\SRService"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SRService","EventMessageFile"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SRService","TypesSupported"

[SRFlt_event_delreg]
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SR","EventMessageFile"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SR","TypesSupported"

[SR_register]
11,,srclient.dll,1

[Strings]
SR_Filter_Name  = "System Restore Filter Driver"

SR_Service_Name = "System Restore Service"
SR_Service_Desc = "Performs system restore functions. To stop service, turn off System Restore from the System Restore tab in My Computer->Properties"

SR_UI_Link_Name    = "System Restore"
SR_UI_Link_SubDir  = "Accessories\System Tools"

این فایل را نیز با نام دلخواه و پسوند inf. ذخیره بفرمایید. به عنوان مثال نام آن را Tarfandestan2.inf قرار دهید.

دقت کنید جهت راحتی شما ما این دو فایل را آماده کرده‏ایم و شما می‏توانید بدون انجام دو عمل فوق آنها را به صورت آماده از لینک زیر دانلود کنید:
http://www.tarfandestan.com/files/AddSystemRestore.zip

در مرحله بعدی بر روی فایل خود با پسوند reg دوبار کلیک کرده و در پیغام ظاهر شده گزینه Yes را انتخاب کنید.
حال اطمینان پیدا کنید CD نصب ویندوز XP در درون CD-ROM قرار گرفته است.
سپس (ترفندستان) بر روی فایل با پسوند inf راست کلیک کنید و گزینه Install را انتخاب کنید.
در هنگام نصب این فایل پنجره‏ای پدیدار می‏شود که بایستی با انتخاب دکمه Browse، فولدر به نام i386 را در درون CD ویندوز XP انتخاب نمایید تا عملیات نصب با موفقیت انجام پذیرد.
پس از اتمام نصب این فایل، یک بار ویندوز را Restart نمایید.

پس از اجرای مجدد ویندوز، با مراجعه به منوی Start و مسیر All Programs/Accessories/System Tools ابزار System Restore در دسترس خواهد بود.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی