انجمن ها > انجمن قرآن و عترت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
قرآن و عترت (بازدید: 30540)
پنج شنبه 22/9/1386 - 10:9 -0 تشکر 19097
اسما الحسنی

بسم الله الرحمن الرحیم
اسماء الحسنی
برای خداوند نامهای نیکوئی است که او را با ان نام ها بخوانید
 
1- شاید سوال کنید اسما الحسنی چیست؟
2- ومنظورازان کدام اسمهاست؟
3- واورا چگونه با ان نامها بخوانیم؟
1- منظور از الحسنی، صفات گوناگون خداوند که همگی نیک وحسنی هستند
 
2- روایات، اما حسنی را (99)تا نقل میکند
3- منظور از خواندن فقط بر زبا ن اوردن نیست بلکه باید
متصف به اوصاف اوو متخلق به اخلاقش گردیم وانها را
احصا نمائیم یعنی شیخ صدوق(ق)درباره احصا می گوید یعنی
کسی که احاطه به ان اسما پیدا کند و برمعانی انها واقف باشد
 
هر اسم دارای سه عدد ابجد کبیر ،ابجد وسیط، ابجد صغیر
است

   يا علي
جمعه 23/9/1386 - 10:54 - 0 تشکر 19221

الله

 این اسم مبارک 980 بار درقرآن کریم امده است که همه

 صفات جلال و جمال و کمال در این اسم جمع شده است و

 اختصاص به ذات مقدسه الهی دارد.پس هر گاه <الله> گفته

 شود گویا همه اسما حسنی گفته شده است.

 حضرت علی(ع)در تفسیراین اسم مبارک می فرماید:الله

 بزرگترین اسم الهی است که بر دیگری سزاوار نیست که

 خود را به ان بخواند.

 کفعمی در کتاب شریف مصباح درباره امتیاز این اسم به

 سائر اسما الهی می فرماید :این اسم شریف از دیگر اسما حسنی

 با ده   دلیل امتیاز می یابد.      

1- الله مشهور ترین اسما الهی است

2- جایگاهش در قران در بالاترین مرتبه است

3- جا یگاهش در دعا در بالاترین مرتبه است

4- بر دیگر اسما خداوند پیشقدم است

5- کلمه اخلاص به ان اختصاص دارد

6- شهادت بوسیله ان واقع می شود

7- اختصاص بر ذات مقدس دارد و بر احدی چه

حقیقتا وچه مجازا اطلاق نمی شود.

8- این اسم شریف بر ذات مقدس که موصوف به

همه کمالات است دلالت میکند وبقیه اسما الهی جزبریکی

 از معانی ان دلالت نمی کند

مانندقادربرقدرت الهی

9- الله اسمی غیر صفت است برخلا ف سایر اسما که

صفات واقع می شوند

10-   همانا همه اسما الحسنی به این اسم نامیده می شود

ولکن الله به انها نامیده می شود پس گفته نمی شود که

الله اسمی از اسما رحیم یا شکوریا... است و لکن گفته

می شود که صبوریا رحیم و...اسمی از اسما الله است

حال که اینها را شناختی ،بدانکه گفته می شود که این

اسم مبارک مقدس ،اسم اعظم است حال انکه ب این

اسم شریف معرفت یافتی وهمه چیز را الله دیدی و او

را محیط بر هرچیزی دانستی ، اگر با جان دل بخوانی

امید است که به حاجات دنیوی و اخروی خود برسی

   يا علي
جمعه 23/9/1386 - 13:27 - 0 تشکر 19237

هو المعشوق

دلخوش عشق شما نیستم ای اهل زمین به خدا معشوقه من بالایی است.

سلام

***********************

از خواص اسماء الحسنی:

ابی درداء از رسول خدا(ص)فرمود:برای خدا هشت اسم است که در ساق عرش و قلب خورشید و در بهشت و درخت طوبی نوشته شده،هر کس قبل از دعا بگوید مستجاب شود.

یا دائم،یا حیُُ،یا وِترُ،یا فَردُ،یا احدُ،یا قویُ،یا قدیمُ،یا قادرُ.

**یا علی از تو مدد**

بگذار سرنوشت هر راهي که ميخواهد برود،راه ه من جداست
بگذار اين ابرها تا ميتوانند ببارند.... چتر من خداست
 

----------------------------------------------------------------
مسئول انجمن خانواده و صندلي داغ
 
شنبه 24/9/1386 - 9:58 - 0 تشکر 19306

بسم الله الرحمن الرحیم

خواص اسم الله

از حضرت علی (ع) روایت شده که فرمود:

هرکس 100 ایه از ایات قران را از هر جا که باشد قرائت کند وبعد از ان هفت بار یا الله بگوید ،اگر بر سنگی دعا کند هر اینه خداوند تبارک وتعالی ان را بشکافد

هر وقت بنده ای 10بار یا الله بگوید دعایش رد نمی شود

عددکبیر این اسم شریف 66وعدد وسیط 18و عددصغیرش 12 است

   يا علي
شنبه 24/9/1386 - 18:36 - 0 تشکر 19375

هوالمعشوق

دلخوش عشق شما نیستم ای اهل زمین به خدا معشوقه من بالایی است

******************

سلام

قدرت ذکر یا الله

از امیر مومنین علی(ع) است که فرمود:کسی که بخواند صدآیه از قرآن را از هرجای آن،و بعد ازآن هفت مرتبه بگوید یا الله پس اگر نفرین کند بر سنگی هر آینه آن سنگ را از جای خود جدا مینماید.

**یا علی از تو مدد**

بگذار سرنوشت هر راهي که ميخواهد برود،راه ه من جداست
بگذار اين ابرها تا ميتوانند ببارند.... چتر من خداست
 

----------------------------------------------------------------
مسئول انجمن خانواده و صندلي داغ
 
شنبه 24/9/1386 - 20:10 - 0 تشکر 19395

سلام

مبحث جالب و مفیدی بود.

استفاده کردم. ممنون

التماس دعا

جمعه 30/9/1386 - 11:40 - 0 تشکر 20079

بسم الله الرحمن الرحیم
اله: معبود، خدا
این اسم شریف نیز یکی از اسمای حسنای الهی است که چندین
بار در قرآن کریم آمده است.
<< خدای شما آن خدای یکتایی است،پس همه تسلیم فرمان او
باشید و ای رسول ما متواضعان وخاشعان را به سعادت ابدی
بشارت ده >> سوره حج،ایه 34
<< خداوند یکتا همان معبود یگانه است که ما تسلیم فرمان او
هستیم>> سوره بقره، ایه 133
عدد کبیر این اسم شریف 36وعدد وسیط 12وعددصغیرش9
است.

   يا علي
پنج شنبه 6/10/1386 - 17:5 - 0 تشکر 20887

بسم الله الرحمن الرحیم
علی : برتروغلبه کننده بر همه چیز
این اسم شریف 9باردرقرآن کریم امده است.خداوند علی است یعنی بالاتر از همه موجودات است  وهیچ مقامی
بالاترازمقام اونیست وهمه در مرتبه ادنی قراردارند.
خداوند درقرآن کریم می فرماید: علمش از آسمانها وزمین فراترونگهبانی زمین وآسمان براو آسان
 وبی زحمت است که اودانای بزرگ ا ست .
سوره بقره ایه255(ایه الکرسی)
توجه:اهل تحقیق می گویند هرکه خواست ،احصای این اسم شریف رابکند.
 بایدکه حضرت اورابزرگ بداندوخودرا خوار
وذلیل وحقیرتر از همه مخلوقات به حساب بیاورد تا حضرت  علی مقام او را نیز عالی وبزرگ بگرداند.
خواص
1. امام رضا (ع) می فرماید: هرکس این نام را بسیار بگوید وبدان مداومت داشته باشد
،قدرش بلند بگردد واگر شخص غریب بدان به خواندن این اسم مداومت نماید با ابرو به وطن  خویش باز گردد.

   يا علي
جمعه 7/10/1386 - 10:22 - 0 تشکر 20973

بسم الله الرحمن الرحیم

خواص اسم علیّ

1. ازشیخ برسی نقل شده که هرکس این اسم شریف رابسیار بگوید وبا خود همراه

داشته باشد ،درمیان مردم صاحب آبرو

ومنزلت گردد.

2. هرکس درهرروزی 100مرتبه این اسم را بگوید ،دولت او زیاد می شود.

3. با خود داشتن این اسم برای خلاصی ورفع فقروادای دَین مجرب است.

4.برای ادای قرض ودَین وجلوگیری از فقر 110مرتبه یا علی خوانده شود.

5.برای غنی شدن از نظر مادی برای همیشه اسم علی روی نگین حک

 شده همراه باشد.

عددکبیرآن 110ووسیطش 26وصغیرش 11است

یا علی ذکرقیام قائم است

   يا علي
سه شنبه 11/10/1386 - 17:53 - 0 تشکر 21638

بسم الله الرحمن الرحیم
واحد : بی همتا، یگانه
این اسم شریف نیز 21بار درقرآن مجید آمده است .یعنی
خداوند درذات یگانه است.درصفات یگانه است.درافعال
یگانه وبی همتا است.
آیه: خدای ما ،خدائی بی همتاست ، که خدائی جز او نیست واو
مهربان و بخشنده است.
سوره بقره آیه 163
خواص
1. امام رضا (ع) می فرماید: هر که را مرض سختی باشد،
وهر روز 101بار بگوید (یا واحد ) از آن بیماری صحت و
سلامتی یابد.
2. برای الفت و انس در غربت وامتیاز بین خویشان خواندنش
فائده بزرگ دارد.

   يا علي
سه شنبه 11/10/1386 - 17:54 - 0 تشکر 21639

بسم الله الرحمن الرحیم
خواص واحد
1. یکی از بزرگان گفته است هر کس در راهی یا مکانی
از تنهائی بترسد یا از شخصی ترسان ووحشتناک باشد یا
درخلوت متوهم باشد 1001بار بخواند نجات یابد واز ترس
ایمن گردد.انشاء الله تعالی
2. کسیکه مداومت بر این اسم نماید انس والفت وعزت یابد
هرروز100مرتبه.
3.اگر این اسم بر طعامی خواند و از آن تناول نماید ،دلش
نورانی گردد.
عدد کبیر این اسم شریف 19وعدد وسیط 19وعدد صغیرش
نیز 19 است

   يا علي
برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی