انجمن ها > انجمن معارف > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
معارف (بازدید: 1656)
يکشنبه 8/6/1388 - 1:42 -0 تشکر 147502
یه سوال مهم...؟

به نام خدایی که همین نزدیکی هاست

سلام

یه سوال داشتم...؟

در زمان غیبت چجوری میشه از وجود امام غایب (عج) بهره برد؟

داستان خورشید پشت ابر رو همه بلدیم، ولی این سوال رو از خودتون پرسیدین چجوری میشه از خورشید پشت ابر بهره مند شد؟

خیلی خلاصه و مفید نوشتم، نیاز به توضیح بود، بگین توضیح بدم در مورد سوالم.

سربلند و پیروز باشین...

كار ما نیست شناسائی "راز" گل سرخ
كار ما شاید این است
كه در "افسون" گل سرخ شناور باشیم...
يکشنبه 8/6/1388 - 7:55 - 0 تشکر 147510

به نام هستی بخش عالم

*سلام قولا من رب الرحیم*

لذا از پیامبر سؤال میکردند: امامی که غائب است چه فایدهای دارد؟ برای مردم چه نتیجهای دارد؟ مردم چگونه از او استفاده میکنند؟ همین سؤال را از امامان (ع) نیز پرسیدهاند، از پیامبر (ص) که سؤال شده، ایشان فرمودهاند که کیفیت استفاده از امام در زمان غیبت نظیر استفادهای است که مردم از خورشید میکنند وقتی که پشت ابر است .

از ائمه (ع)، هم هر وقتسؤال شده آنها هم همینگونه جواب دادهاند . یعنی جوابها یکسان است . چهار، پنج روایت تقریبا در این زمینه داریم که در آنها از امامان مختلف سؤال شده، همه همینطور جواب دادهاند تا برسد به خود امام زمان (ع) .

در زمان غیبت صغری مردم اگر سؤالی داشتند توسط نائبان خاص آن حضرت سؤال میکردند و مستقیما از امام جواب میگرفتند . همین سؤال را باز از امام زمان کردند که ما چگونه از شما استفاده بکنیم؟ فرمودند که: «کیفیت استفاده از من مثل استفادهای است که از خورشید میبرید وقتی که پشت ابر است»

از این جواب معلوم میشود که به این تشبیه خیلی باید توجه شود . معلوم است نکات و اسرار زیادی در این جواب و این مثالی که در جواب هست وجود دارد .

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 8/6/1388 - 7:56 - 0 تشکر 147511

به نام هستی بخش عالم

*سلام قولا من رب الرحیم*

علامه مجلسی (رض) در بحارالانوار چندین وجه برای تشابه امام به خورشید ذکر کردهاند .

علم امروز در زمینه رابطه زمین و خورشید به نکتهای رسیده که نکته مهمی است و آن این است که خورشید، به کمک قوه جاذبهای که دارد منظومه شمسی را حفظ میکند، به طوری که اگر خورشید نبود و جاذبه وجود نداشت، زمین در مدار معینی نمیتوانستحرکت کند، در فضا پرتاب میشد و از بین میرفت . این جاذبهای که بین این دو کره وجود دارد منحصر به وقتی که خورشید ظاهر باشد نیست; آن وقتی هم که خورشید در پشت ابر استباز این نکته هست . ما در هر لحظهای از جاذبه خورشید استفاده میکنیم; جدا از این که خورشید ظاهر باشد یا پشت ابر باشد، یا شب باشد و آنطرف کره زمین را نور بدهد . به هرحال ما از این فایده خورشید استفاده میکنیم . شاید یکی از نکاتی که امام تشبیه به خورشید شده در همین باشد که مردم همیشه از وجود امام زمانشان استفاده میکنند و نتیجه میگیرند; فرق نمیکند که حجتخدا در بین مردم ظاهر و آشکار باشد یا نباشد . در این زمینه هم دلایل زیادی وجود دارد .

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 8/6/1388 - 7:56 - 0 تشکر 147512

به نام هستی بخش عالم

*سلام قولا من رب الرحیم*

حدیث «لولا الحجة لساخت الارض باهلها» ; اگر حجتخدا روی زمین نباشد، زمین پابرجا نمیماند و از بین میرود . از احادیثی است که هم اهل سنت آن را نقل کردهاند و هم شیعه که حالا

اگر وجود امام تشبیه به خورشید بشود; از این جهتخیلی قابل توجه است، خورشید هم اگر لحظهای نباشد زمین نمیتواند از نظر ظاهری، در این نظم خاصی که قرار دارد پابرجا بماند; از بین میرود . کسی نمیتواند بگوید که خورشید اگر پشت ابر باشد، دیگر ما از آن استفاده نمیکنیم، بله، آنهایی که عقلشان در چشمشان است فکر میکنند که تنها استفاده ما از خورشید، از نورش است، آنها ممکن استبگویند اگر پشت ابر باشد; از نورش استفاده کمتر است، اگر شب باشد دیگر هیچ استفاده از خورشید نمیشود، ولیکن آن کسانی که از قوه جاذبه و دافعه، اطلاع دارند میگویند نه، در هر لحظهای ما داریم از خورشید استفاده میکنیم; همان استفاده بقای زمین، به بقای خورشید . یک چنین استفادهای ما و همه موجودات از وجود امام زمان میکنیم .

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 8/6/1388 - 7:57 - 0 تشکر 147513

به نام هستی بخش عالم

*سلام قولا من رب الرحیم*

نکته سوم را از زبان علامه نقل میکنم، ایشان میفرمایند که خورشید وقتی پشت ابر است، مردم در حالت انتظار به سر میبرند; منتظرند که این ابر کنار برود و خورشید مستقیما آشکار بشود . میفرمایند شاید یکی از وجه شبهها همین باشد که مردم در زمان غیبت که هستند در یک حالت انتظار به سر میبرند; خودشان را آماده و اصلاح کردهاند و منتظر مصلحاند . آن کسی که منتظر آقاستیک چنین حالتی دارد . خودش گناه نمیکند، رذائل اخلاقی را از خودش دور کرده و منتظر است .

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 8/6/1388 - 7:57 - 0 تشکر 147514

به نام هستی بخش عالم

*سلام قولا من رب الرحیم*

نکته چهارم

اگر خورشید پشت ابر است علت چیست؟ خورشید پشت ابر رفته یا ابر آمده جلوی خورشید را گرفته است؟ این یک مقدار دقت میخواهد .

این اشتباه بین ما رایجشده، مرتب میگوییم که خورشید پشت ابر رفته است در حالی که خورشید پشت ابر نرفته استبلکه ابر آمده جلوی خورشید را گرفته و خورشید جایش ثابت است .

در هر لحظهای مشخص است جایش کجا باید باشد . البته زمین و خورشید همه در حال حرکت هستند اما اینگونه نیست که مثلا آن لحظهای که خورشید پشت ابر نیستبا آن وقت که پشت ابر است فرق بکند . بگوییم خورشید سرعتش را زیادتر کرده و پشت ابر رفته است . اینطور نیست، مانع است که آمده جلوی خورشید را گرفته است .

این را باید توجه کنیم امام زمان (ع) اگر غائبند، آقا پشت پرده غیبت نرفتهاند حجابها را ما بهوجود آوردهایم .

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 8/6/1388 - 7:58 - 0 تشکر 147515

به نام هستی بخش عالم

*سلام قولا من رب الرحیم*

نکته پنجم، خورشید پشت ابر را کسی نمیتواند انکار بکند . چون بالاخره روشنایی آن وجود دارد . اگر کسی خورشید پشت ابر را انکار بکند، حتما بصر ندارد; یعنی چشمش کور است .

انکار امام زمان (ع) هم در زمان غیبت امکان ندارد مگر این که کسی چشم دلش کور باشد تا بتواند انکار بکند . استفاده از امام فقط منحصر به این نیست که امام ظاهر باشند

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 8/6/1388 - 7:58 - 0 تشکر 147516

به نام هستی بخش عالم

*سلام قولا من رب الرحیم*

یکی از علمای قم که کتابی هم به نام هند و پاک (مخفف هندوستان و پاکستان)، نوشته سفری کرده به هندوستان و پاکستان و خاطراتی هم دارد . کتاب زیبایی است اگر پیدا کردید مطالعه بکنید . ایشان خاطرات جالبی از هندوستان و مرتاضهای هندی دارد، دیدارهایی هم با مرتاضها داشته است .

میدانید مرتاضها اکثرشان شیعه نیستند; اما خوب بعضی از آنها هم ممکن ستشیعه باشند .

این مرتاضها در اثر تقویت نفس، سعی میکنند یک تصرفاتی در جهان ظاهر انجام دهند، اما تصرفاتشان در همین اندازه است; در امور معنوی نمیتوانند، چون خودشان کافر هستند . در اثر ریاضتی که میکشند، نفسشان قوی میشود و یک کارهای ظاهری میتوانند انجام دهند .

ایشان رفته بودند در همان قسمتی که مرتاضها هستند، چیزهایی دیده بودند و با رئیس مرتاضها هم دیدار کرده بودند . شاگردانی تحت نظر آن رئیس، کار میکردند; شاگردها هم به انواع مشقتها، مشغول بودند .

کارهای شاقی را به آنها دستور داده بود که انجام بدهند . مثلا در دستیکی از شاگردانش خاک ریخته بود و دانهای هم در آن گذاشته بود و به او گفته بود باید شش ماه دستت را صاف نگهداری تا دانهای که در آن استسبز شود و بیاید بالا، و فقط شبانه روز چهار ساعتیک نفر میآید دستش را میگیرد، که بخوابد، بعد از چهار ساعت صدایش میزند و میرود، بیستساعت دیگر را همینطور دستش را باید نگهدارد تا شش ماه . کارهای عجیب دیگری هم هست که بعضی از آنها هم کثافتکاری است . خوب دیگر معلوم است، یک چنین انسانهایی نه بندگی خدا میکنند نه عبادت .

. بعد ادامه میدهد نشستم با رئیس مرتاضها یک مقدار صحبت کردم، از جمله از او پرسیدم: من کی وارد هندوستان شدم؟ دیدم درست گفت . از او پرسیدم: کی از هندوستان میروم؟ گفت: روز پنجشنبه فلان ساعت . دقیقا گفت . اما من دیدم که بلیط قطار روز چهارشنبه دارم، به روی خودم نیاوردم این را، گفتم خوب حالا شاید اشتباه کرده است .

اما روز چهارشنبه وقتی رفتیم در ایستگاه قطار، گفتند قطار نقص فنی دارد و حرکت نمیکند . اما روز پنجشنبهای که او گفت در همان ساعت دقیقا حرکت کرد . از جمله از او در مورد شاه ایران پرسیدم، هنوز قبل از پیروزی انقلاب بود، وقتی پرسیدم، گفت اسم خودش، اسم پدرش را بگو . گفتم: محمدرضا، اسم پدرش هم رضا است .

تا گفتم یک مقدار تامل کرد، مثل اینکه به خودش فشار میآورد و خودش را مسلط میکرد به شخص، با قدرت عجیبی که داشت، شروع کرد وگفت الآن شاه کجا است و دارد چه میکند . آن موقع گفته بود شاه فرار میکند از ایران، یعنی از آیندهاش خبر داده بود و خبر از پیروزی انقلاب داده بود، از حضرت امام از او پرسیده بود جواب داده بود . آن موقع این اخبار خیلی مهم بود .

نویسنده کتاب میگوید: دیدم درباره هر چه از او سؤال میکنم، جواب میدهد . درباره هر کسی سؤال میکردم اسم خودش و پدرش را میگفتم، یک تاملی میکرد و سعی میکرد خودش را از نظر روحی مسلط بر آن شخص بکند، بعد خبر میداد، میگفت الآن دارد چه میکند؟ فردا چه میکند؟ آینده چه میشود، همهاش را میگفت .

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 8/6/1388 - 7:59 - 0 تشکر 147517

به نام هستی بخش عالم

*سلام قولا من رب الرحیم*

گفتم بگذار راجع به امام زمان از او بپرسم، ببینم بلد است جواب بدهد؟ وقتی گفتم، گفت: اسمش را بگو، اسم پدرش را، من هم سریع اسمها را گفتم، گفتم مهدی پسر امام حسن، پسر علی، پسر محمد، ... همینطور تا به امام حسین، به امام حسین که رسید گفت، شناختم، امام حسین را میشناسم، هر سال یک عزاداری هم برای آن حضرت برپا میکنیم، با اینکه اعتقاد به هیچ چیز نداشتند اما، راجع به امام حسین یک ارادتی داشتند . گفتم خوب حالا بگو، این امام زمان (ع) فرزند نهمی امام حسین است . کجاست و چه میکند؟

یک مقدار فکر کرد، آمد خودش را مسلط کند روی حضرت دید نمیتواند . ناراحتشد، چون تا به حال در جواب گیر نیفتاده بود، یک قلم و کاغذ درآورد، یک سری رمزهایی نوشت و سعی کرد باز خودش را تقویتبکند، خوب فشار آورد به خودش، آمد مسلط بشود، دید نمیتواند، آخر یک جملهای گفتبه این مضمون،

گفت
این آقایی که میگویی شخصی است روی این کره زمین که هر چه میخواهم رویش مسلط بشوم، او روی من مسلط است و این آقا یک قدرتی دارد، من قدرتش را حس میکنم، احساس میکنم تمام جهان در اختیار اوست . اگر بخواهد اراده بکند، جهان را از حرکتباز میدارد .

این شخص یک چنین قدرتی دارد . او نتوانسته بود بر آقا مسلط بشود; اما فهمیده بود که این شخص قدرت عجیبی دارد . گفته بود این آقا قدرتی دارد که اگر بخواهد جهان را از حرکتباز بدارد میتواند . جهان مسخر او است . خوب این همان چیزی است که ما در روایتمان هم داریم . همینکه عرض کردم: «لولا الحجة لساخت الارض باهلها» این حدیث را سنیها هم نقل کردهاند .

منبع :

http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4423&id=30466

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 8/6/1388 - 8:1 - 0 تشکر 147518

به نام هستی بخش عالم

*سلام قولا من رب الرحیم*

سوال خیلی خوبی بود ..اول صبحی باعث شد جواب این سوال زیبا رو از یک مقاله خلاصه بندی کنم ..اگر مطالب زیاده ببخشید ..دیگه نمیشد خلاصه ترش کرد

کل مقاله رو میتونید از لینک ببینید ....اللهم عجل لولیک الفرج

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 8/6/1388 - 14:0 - 0 تشکر 147614

دوست عزیز ادم های هم هستند که با امام ارتباط دارند ولی در کل ما در حین مشکلات میتوانیم از امام زمان کمک بخواهیم در این زمینه من داستان های واقعی زیبای دارم بعدا تو یه تایپک میذارم حتما بخونید 

با تشکر از دوست خوبم

 

                             /کجايند ان مردان بي ادعا/

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی