• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن دانشجویی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
دانشجویی (بازدید: 1688)
چهارشنبه 23/2/1388 - 17:26 -0 تشکر 112570
رتبه دانشگاهتون چنده؟؟؟

شما میتونید در اینجا رتبه دانشگاهتونو در بین دانشگاه های کل کشور ببینید.

این رده بندی توسط سایت 4icu.org ارائه شده و ملاک اون فعالیت های اینترنتی و مقالات اینترنتی هستش که سایت دانشگاه ها ارائه می کنه این رده بندی مربوط به اوایل 2009 هستش با کلیک روی اسم هر دانشگاه یه سری اطلاعات از اون بدست میارین

Universities

Towns
University of Tehran
Tehran, Ghom, Karaj, Tonekabon
Tehran University of Medical Sciences
Tehran
Shiraz University
Shiraz
Shahid Beheshti University
Tehran
Payame Noor University
Tehran, Shiraz, Tabriz, Urmia, Isfahan, Sari, Rasht, Golestan, Yazd and other locations
Tabriz University
Tabriz
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
Tehran
Iran University of Science and Technology
Tehran, Arak
Amirkabir University of Technology
Tehran
10  Shiraz University of Medical Sciences
Shiraz
11  Sharif University of Technology
Tehran
12  University of Isfahan
Isfahan, Khansar
13  Isfahan University of Technology
Isfahan
14  Ferdowsi University of Mashhad
Mashhad
15  University of Applied Science and Technology
Tehran
16  Isfahan University of Medical Sciences
Isfahan
17  Tabriz University of Medical Sciences
Tabriz
18  Islamic Azad University, South Tehran
Tehran
19  Guilan University
Rasht
20  Iran University of Medical Sciences
Tehran
21  K. N. Toosi University of Technology
Tehran
22  Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Tehran
23  Zanjan University
Zanjan
24  Yazd University
Yazd
25  Urmia University
Urmia
26  University of Sistan and Baluchestan
Zahedan, Iranshahr, Saravan
27  Mazandaran University
Babolsar
28  Imam Sadiq University
Tehran
29  Shahid Bahonar University of Kerman
Kerman
30  Hamadan University of Medical Sciences
Hamedan
31  Alzahra University
Vanak
32  Allameh Tabatabaei University
Tehran
33  Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, Zanjan
Zanjan
34  Buali Sina University
Hamedan
35  Hormozgan University of Medical Sciences
Banda Abbas
36  Mashhad University of Medical Sciences
Mashhad
37  Razi University
Kermanshah
38  Imam Khomeini International University
Qazvin
39  Zahedan University of Medical Sciences
Zahedan
40  Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
Gorgan
41  Guilan University of Medical Sciences
Rasht
42  International University of Chabahar
Chabahar
43  Shomal University
Amol
44  Ilam University
Ilam
45  Iran Polymer and Petrochemical Institute
Tehran
46  Arak University of Medical Sciences
Arak
47  Petroleum University of Technology
Tehran, Abadan, Ahvaz, Mahmood Abad
48  Qazvin University of Medical Sciences
Qazvin
49  Birjand University
Birjand
50  Kermanshah University of Medical Sciences
Kermanshah
51  Tarbiat Modares University
Tehran, Karaj, Noor
52  Islamic Azad University, Qazvin
Qazvin
53  Hadith Science College
Rey City
54  Islamic Azad University, Najafabad
Najafabad
55  University of Kashan
Kashan
56  Islamic Azad University, Tabriz
Tabriz
57  University of Kurdistan
Sanandaj
58  Shahid Chamran University of Ahvaz
Ahvaz
59  Kerman University of Medical Sciences
Kerman
60  Islamic Azad University, Khorasgan
Khorasgan
61  Shahrekord University
Shahrekord
62  Islamic Azad University, Sanandaj
Sanandaj
63  Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Yazd
64  Sahand University of Technology
Sahand New City, Tabriz
65  Tarbiat Moalem University
Tehran
66  Semnan University
Semnan
67  Islamic Azad University, Hamedan
Hamedan
68  University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
Tehran
69  Islamic Azad University, North Tehran
Tehran
70  Zanjan University of Medical Sciences
Zanjan
71  Islamic Azad University of Mobarakeh
Mobarakeh
72  Arak University
Arak
73  Shahed University
Tehran
74  Kashan University of Medical Sciences
Kashan
75  Mazandaran University of Medical Sciences, Sari
Sari
76  Islamic Azad University, Zanjan
Zanjan
77  Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Ahvaz
78  Islamic Azad University, Khomeinishahr
Khomeinishahr
79  Islamic Azad University of Arak
Arak
80  Islamic Azad University, Shahrood
Shahrood
81  Islamic Azad University, Bandar Abbas
Bandar Abbas
82  Islamic Azad University, Sabzevar
Sabzevar
83  Birjand University of Medical Sciences
Birjand
84  Islamic Azad University, Marvdasht
Marvdasht
85  Rafsanjan University of Medical Sciences
Rafsanjan
86  Ardabil University of Medical Sciences
Ardabil
87  Shahid Rajaee Teacher Training University
Tehran
88  Islamic Azad University, Bojnourd
Bojnourd
89  Qom University
Qom
90  Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad
Khorramabad
91  Nooshirvani Institute of Technology
Babol
92  Mofid University
Qom
93  Azarbaijan University of Tarbiat Moallem
Tabriz
94  Islamic Azad University, Abhar
Abhar
95  Islamic Azad University, Shiraz
Shiraz
96  Islamic Azad University, Shabestar
Shabestar
97  Lorestan University
Khurramabad
98  Persian Gulf University
Bushehr
99  Islamic Azad University, Zahedan
Zahedan
100  University of Art
Tehran
101  Islamic Azad University, Kerman
Kerman
102  Tarbiat Moallem University of Sabzevar
Sabzevar
103  Mohaghegh Ardabili University
Ardabil
104  Baghyatoolah Medical Sciences University
Tehran
105  Islamic Azad University, Estahban
Estahban
106  Islamic Azad University, Neyshabur
Neyshabur
107  Ilam University of Medical Sciences
Ilam
108  Imam Khomeini Education and Research Institute
Qom
109  Islamic Azad University, Shirvan
Shirvan
110  Kordestan University of Medical Sciences, Sanandaj
Sanandaj
111  Hormozgan University
Bandar Abbas
112  Islamic Azad University, Saveh
Saveh
113  Semnan University of Medical Sciences
Semnan
114  Shahrekord University of Medical Sciences
Shahrekord
115  Islamic Azad University, Larestan
Larestan
116  Sabzevar School of Medical Sciences
Sabzevar
117  Tabriz Islamic Art University
Tabriz
118  Sheikhbahaee University
Isfahan
119  Yasuj University of Medical Sciences
Yasuj
120  Islamic Azad University, Bushehr
Bushehr
121  Malek Ashtar University of Technology, Shahinshahr
Isfahan
122  Power and Water University of Technology
Tehran
123  Islamic Azad University, Garmsar
Garmsar
124  Islamic Azad University, Naein
Naein
125  Islamic Azad University, Bonab
Bonab
126  Damghan University of Basic Science
Damghan
127  School of International Relations
Tehran
128  Urmia University of Medical Sciences
Urmia
129  Islamic Azad University, Aliabad Katul
Aliabad Katul
130  ValiAsr University of Rafsanjan
Rafsanjan
131  Islamic Azad University, Quchan
Quchan
132  Islamic Azad University, Tehran Medical
Tehran
133  Islamic Azad University, Arsanjan
Arsanjan
134  Shahrood University of Technology
Shahrud
135  Islamic Azad University, Sirjan
Sirjan
136  Islamic Azad University, Region One
Shiraz
137  Gonabad University of Medical Sciences
Gonabad
138  Bagher Aloloum University
Tehran
139  Islamic Azad University, Baft
Baft
140  Ashrafi Isfahani Academic Institute
Isfahan
141  Islamic Azad University, Astara
Astara
142  ImamReza University
Mashhad
143  Islamic Azad University, Khomain
Khomain
144  Islamic Azad University of Mashhad
Mashhad
145  Shiraz University of Technology
Shiraz
146  Islamic Azad University, Maragheh
Maragheh
147  Islamic Azad University, Shahr-e-Ray
Shahr-e-Ray
148  Yasuj University
Yasuj
149  Islamic Azad University, Yazd
Yazd
150  Islamic Azad University, Shahreza
Shahreza
151  Islamic Azad University, Damavand
Damavand
152  Malek-e-ashtar University of Technology
Isfahan
153  Islamic Azad University, Islamshahr
Islamshahr
154  Islamic Azad University, Kermanshah
Kermanshah
155  Golestan University of Medical Sciences
Gorgan
156  University of Zabol
Zabol
157  Islamic Azad University, Dezful
Dezful
158  Islamic Azad University, Qom
Qom
159  Parand Islamic Azad University
Tehran, Tehran
160  Islamic Azad University, Takistan
Takistan
161  Islamic Azad University, Majlesi
Majlesi
162  Mazandaran University of Sciences and Technology, Babol
Babol
163  Islamic Azad University, Varamin
Varamin
164  Kish University
Kish Island
165  Islamic Azad University, Mahabad
Mahabad
166  Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom
Jahrom

167 Islamic Azad University of Rasht

Rasht

168  Fars University of Sciences & Researches-

Fars
169  Islamic Azad University, Falavarjan
Falavarjan
170  Islamic Azad University of Gorgan
Gorgan
171  Bushehr University of Medical Sciences
Bushehr
172  Islamic Azad University, FiruzAbad
FiruzAbad
173  Islamic Azad University of Urmia
Urmia
174  Islamic Azad University of Lahijan
Lahijan, Astane, Roodsar, Amlash
175  Urmia University of Technology
Urmia
176  Islamic Azad University of Fasa
Fasa
177  Golpayegan University of Technology
Golpayegan
178  Islamic Azad University, Yasuj
Yasuj
179  Islamic Azad University, Khoy
Khoy
180  Islamic Azad University, Nur
Noor
181  Islamic Azad University, Tafresh
Tafresh
182  Islamic Azad University, Gachsaran
Gachsaran
183  Islamic Azad University, Miyaneh
Miyaneh
184  Islamic Azad University, Sepidan
Sepidan
185  Khorramshahr Marine Science and Technology University
Khorramshahr
186  Shiraz University of Applied Science and Technology
Shiraz
187  Shahid Sattari University of Aeronautical Engineering
Tehran
188  Islamic Azad University of Golpayegan
Golpayegan
189  Babol University of Medical Sciences
Babol
190  Islamic Azad University, Darab
Darab
191  Islamic Azad University of Tonekabon
Tonekabon
192  Islamic Azad University of Ilam
Ilam
193  Shahroud University of Medical Sciences
Shahroud
194  Islamic Azad University, Maybod
Maybod
195  Islamic Azad University, Gonabad
Gonabad
196  Iran Informatic Institute
Tehran
197  Islamic Azad University of Abadeh
Abadeh
198  Fasa University of Medical Sciences
Fasa

199  Islamic Azad University, Eghlid

منبع مرجع مهندسی نفت

  Eghlid

                                               .:: بسیج دانشجویی دانشگاهمون ::.

                  

چهارشنبه 23/2/1388 - 17:44 - 0 تشکر 112579

در نظرات خود نقاط قوت و ضعفی که می تواند رتبه دانشگاهتونو در چندسال آینده دستخوش تغییرقرار دهد را بیان نمایید.

اول ازدانشگاه خودم شروع میکنم یعنی علوم و تحقیفات فارس، حدود چهار سال از افتتاح این دانشگاه گذشته وبا توجه به وسعت زیاد و هیئت علمی مجربی که تو این چند سال تشکیل داده،امید دارم در آینده در رتبه های برتر ایران قرار بگیره اما امان از دست رئیس و رؤسای دانشگاه که قدر این موقعیت هارو نمیدونند.

                                               .:: بسیج دانشجویی دانشگاهمون ::.

                  

چهارشنبه 23/2/1388 - 20:28 - 0 تشکر 112637

به نام خدا

سلام.

خب خدا رو شکر داشگاه ما امسال پیشرفت قابل توجهی داشته.

ولی با توجه به معیار رتبه بندی و تعداد داشنجو ها امری طبیعی هست.

ممنون از تاپیکتون.

تا بعد ...

موفقیت حاصل تصمیم گیری درست است، و تصمیم گیری درست حاصل تجربه و جالب اینکه تجربه اغلب حاصل تصمیم نادرست است!

 

چهارشنبه 23/2/1388 - 22:19 - 0 تشکر 112671

سلام

جالب بود!
توقع رتبه ی 14، اونم تو فعالیتهای اینترنتی! رو نداشتم.

خوشحال کننده بود!.

 

خدايا در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهي مي کشاند مرا با نداشتن و نخواستن رويين تن کن. (علي شريعتي)

.

.

"مدير انجمن زن ريحانه ي آفرينش"

"جانشين انجمن زبان انگليسي"

شنبه 26/2/1388 - 13:39 - 0 تشکر 113236

سلام دوست عزیز

لینک زیر رتبه بندی رو طور دیگری نشون میده، در صورتی که از همون سایت هم هست!

http://www.4icu.org/ir/

 

خدايا در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهي مي کشاند مرا با نداشتن و نخواستن رويين تن کن. (علي شريعتي)

.

.

"مدير انجمن زن ريحانه ي آفرينش"

"جانشين انجمن زبان انگليسي"

دوشنبه 28/2/1388 - 20:42 - 0 تشکر 114046

با تشکر از botanist عزیز

من یک سوال از botanist داشتم که آیا این رنکیگی که برای اوایل سال 2009 میباشد باید تا پایان سال ثابت باقی بماند؟

یقینا نباید این طور باشد چراکه طبق مقدمه ای که در تاپیک بود این رتبه بندی بر اساس فعالیتهای اینترنتی و مقالات آن بود بر این اساس اگر توجه کرده باشید ممکن است یک دانشگاه فعالیتش را در زمینه های گفته شده بالا ببرد برای مثال رتبه آخر این رنکینگ وآنکه در سایت معرفی شده را مقایسه کنید به این موضوع پی میبرید.

                                               .:: بسیج دانشجویی دانشگاهمون ::.

                  

دوشنبه 11/3/1388 - 2:25 - 0 تشکر 117888

سلام .

با افتخار دانشگاه من در رنکینگ ارائه شده در این تایپیک دارای در رتبه ی 50 تا 60 است !

 برای امام زمان صلوات فرستادی ؟      

خدایا شکرت که هر چه دادی بهترین بود . 


 

سه شنبه 26/3/1388 - 1:13 - 0 تشکر 122945

خیلی جالب وزیبا بود

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.