ارتباطات و فن آوری اطلاعات (بازدید: 694)
سه شنبه 14/8/1387 - 16:50 -0 تشکر 68837
1ترفندهای کامپیوتر

                                           "به نام دادار هستی بخش"

شماره 1

نمایش سازندگان ویندوز Me و 98

را انتخاب نمایید Properties كلیك راست كنید وگزینه Desk Top برای این منظور روی

گزینه د3ِِِ Screen Saver Name رفته و در قسمت Screen Saver سپس رویه زبانه

تغییر دهید volcano آن را به  Text را كلیك كرده و Settings را انتخاب كنید دكمه  Text

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 2

بالا بردن سرعت

را انتخاب نمایید Properties كلیك راست كنید وگزینه  My Computerروی

را كلیك كنید File Systemرفته و Performance بر روی زبانه

را  Desk Top Computer گزینه Settings درقسمت

تغییر دهید  Network Server به

بالا بردن سرعت باز شدن پنجره ها

 را اجرا كنید و به مسیرزیر بروید  Registry Editor

HKEY_CURRENT_URER\Control Panel\Desk Top.

اضافه كنبد ((String Value))REG_SZ  را از نوع MenuShow Delayپارامتر

 ارزش آن را برابر 0  قرار دهی

 www.r2center.persianblog.ir

!...دوست داشتن دل می خواهد نه دلیل...!

!...nanosystem...!

سه شنبه 14/8/1387 - 16:59 - 0 تشکر 68840

"به نام دادار هستی بخش"

ترفند شماره 3

Web View Background تغییر

را اجرا كنید و به مسیر زیر بروید  Registry Editor

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\microsoft\windows\Current Version

اضافه كنید ((String Value))REG_SZ را از نوع WebView پارامتر

تنظیم كنید  Gif ارزش آن را برابر تصویری

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 4

Recycle Bin تغییر نام

را اجرا كنید Registry Editor.

تایپ كنید Recycle Bin عبارت  Findرا زده ودر قسمت  F3كلید

آن را به عبارت مورد نظر تغییر دهید Recycle bin بعد از پیدا شدن

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 5

بهینه سازی سرعت مودم

خود را پیدا كنید Port Modemبروید [Port]را پیدا كرده و به قسمت  win.ini فایل

و آن را به صورت زیر تغییر بدهید

COM3:=921600,n,8,1,p

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 6

 Auto Run ایجاد فایل

بسازید ودر ریشه درایو مورد نظر خود قرار دهید Autorun.inf یك فایل متنی بانام

را بنویسید[Autorun]در اولین خط فایل همیشه عبارت

Icon=مسیر آیكون مورد نظر را در این قسمت می توانید بنویسید

Open=مسیر فایل اجرایی مورد نظر را هنگام دوبار كلیك كردن بر روی درایو

--------------------------------------------------------------------------------

پایان

www.r2center.persianblog.ir

!...دوست داشتن دل می خواهد نه دلیل...!

!...nanosystem...!

سه شنبه 14/8/1387 - 17:5 - 0 تشکر 68842

                               "به نام دادار هستی بخش"

ترفند شماره 7

مخفی كردن Device Manager :

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

و یك مقدار DWORD به نام NoDevMgrPage بسازید و به آن مقدار یك بدهید.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 8

كاغذ دیواری ثابت(Wallpaper):

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop]

و یك مقدار DWORD به نام NoChangingWallpaper بسازید و به آن مقدار یك بدهید.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 9

بدون كلیك راست بر روی دسك تاپ:

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

و یك مقدار DWORD به نام  NoViewContextMenu بسازید و به آن مقدار یك بدهید.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 10

بدون كلیك راست بر روی نوار وظیفه:

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

و یك مقدار DWORD به نام NoSetTaskbar بسازید و به آن مقدار یك بدهید.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 11

ویرایش یا حذف آخرین دستورات Run :

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU]

و هر تغییری را كه دوست دارید بدهید.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 12

بدون كلیك راست بر روی منوی Start :

به 2 زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell]

و نام زیر كلید Shell را به Shell.old تغییر دهید.

--------------------------------------------------------------------------------

پایان

WWW.R2CENTER.PERSIANBLOG.IR

!...دوست داشتن دل می خواهد نه دلیل...!

!...nanosystem...!

سه شنبه 14/8/1387 - 17:11 - 0 تشکر 68843

"به نام دادار هستی بخش"

ترفند شماره 13

برداشتن علامت میان بر از آیكون ها(فلش كوچك در سمت چپ در پایین آیكون):

به 2 زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_CLASSES_ROOT\Inkfile]

[HKEY_CLASSES_ROOT\piffile]

و مقدار IsShortcut را حذف كنید.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 14

تغییرعنوان مرورگر اینترنت:

مرورگر Internet Explorer به طور پیش فرض دارای عنوان Microsoft Internet Explorer است. برای تغییر آن به زیر كلید زیر بروید:ِ

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

و یك مقدار رشتهای به نام Window Title بسازید و به آن هر عبارتی را كه دوست دارید , بدهید.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 15

بدون دسك تاپ:

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\_DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

و یك مقدار باینری به نام NoDesktop بسازید و به آن مقدار 01 بدهید.

  دسك تاپ غیر فعال:

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

و یك مقدار DWORD به نام NoActiveDesktop بسازید و برای فعال كردن آن مقدار صفر و برای غیر فعال كردن آن مقدار یك بدهید.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 16

پیغامی قبل از ورود به ویندوز:

اگر میخواهید هر بار كه ویندوز شروع به كار میكند , پیغام هشدار , راهنمایی , خوش آمد گویی و ... را بدهد , به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon]

و دو مقدار رشته ای به نامهای LegalNoticeCaption وLegalNoticeText  بسازید.به LegalNoticeCaption نام كادر پیغام و به

LegalNoticeText متنی كه دوست دارید نمایش داده شود را بنویسید

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 17

تغییر نام مالك ویندوز:

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon]

حالا به مقدار RegisteredOwner  , نام خودتان و به مقدار RegisteredOrganization  , نام شركتتان را اختصاص دهید.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 18

برداشتن سطل آشقال از روی دسكتاپ:

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\

Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Desktop\NameSpace]

مراجعه كنید و زیر كلید سطل آشغال را كه دارای شناسه زیر است پاك كنید( Delete ).

{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

--------------------------------------------------------------------------------

پایان

www.r2center.persianblog.ir

!...دوست داشتن دل می خواهد نه دلیل...!

!...nanosystem...!

سه شنبه 14/8/1387 - 17:16 - 0 تشکر 68845

                                "به نام دادار هستی بخش"

ترفند شماره 19

جلوگیری از تغییر كلمه عبور:

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVresion\Policies\System]

یك مقدار عددی (DWORD  ) به نام NoSecCPL بسازید و به آن مقدار 1 دهید.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 20

حذف منوی فایل از نوار منوی Windows Explorer :

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVresion\Policies\Explorer]

و یك متغییر باینری به نام NoFileMenu بسازید و به آن مقدار1  دهید.

--------------------------------------------------------------------------------

میتوان رجیستری را قلب ویندوز نامید. با تغییر برخی از كدهای رجیستری میتوانید برخی از خصوصیات ویندوز را كه خوشتان نمی آید حذف یاتغییر دهید.

 تذكر مهم:

باید دقیقا مثل همین كلیدها را در رجیستری وارد كنید.كوچكترین تغییری ممكن است منجر به دوباره Setup كردن ویندوز شود.

 برای شروع كار ابتدا در قسمت Run این دستور را وارد كنید Regedit : و كلید OK را كلیك كنید:

 پس از تغییر دستور مورد نظر فقط پنجره Registry Editor را ببندید و كامپیوتر را Restart كنید تا تغییرات اعمال شوند.

 حالا هر كدام از دستورات زیر را كه دوست دارید میتوانید تغییر دهید.

 بدون Favorites :

اگر از  در منوی  خوشتان نمی آید میتوانید آن را حذف كنید.برای این كار به زیر كلید:

 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

رفته و یك مقدار  به نام NoFavoritesMenu بسازید و به آن مقدار 1 دهید.

برداشتن RUN از منوی START :

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

و یك مقدار باینری  به نام NoRun بسازید و به آن مقدار01  بدهید.بدین ترتیب حتی كلیدهای  نیز كار نخواهند كرد.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 21

بدون جستجو:

اگر دوست ندارید كسی فایلی را در كامپیوتر شما جستجو كند , میتوانید Search را از منوی Start حذف كنید.

برای این كار به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVresion\Polisies\Explorer]

و یك مقدارDWORD  به نام NoFind بسازید و به آن مقدار1  بدهید.بدین ترتیب حتی كلید های F3 وWindows+F  نیز كار نخواهند كرد.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 22

بدون جاسوس:

وقتی سندی را باز میكنید , ویندوز یك میانبر برای آن فایل درMy Documents  در منوی Start قرار میدهد.این موضوع میتواند به عنوان یك جاسوس بر ضد شما عمل كند.

برای حذف آن به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVresion\Polisies\Explorer]

و یك مقدار باینری به نام NoRecentDocsHistory بسازید و به آن مقدار01  بدهید.همچنین برای حذف آن از منوی  میتوانید یك مقدار باینری به نام NoRecentDocsMenu بسازید و به آن مقدار 01 را بدهید.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 23

حذف Log Off :

برای حذف آن از منوی Start باید به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVresion\Polisies\Explorer]

و یك مقدارDWORD  به نام NoLogOff بسازید و به آن مقدار1  بدهید.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 24

بدون انیمیشن:

زمانی كه منویی را باز مینید , ویندوز این عملیات را در چند تصویر انجام میدهد.كه این موضوع بعضی اوقات خسته كننده میشود.

برای غیر فعال كردن این موضوع , به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop\WindowsMetrics]

و به مقدار رشته ای مقدار صفر را بدهید.حالا به نظر میرسد ویندوز سریعتر شده.

--------------------------------------------------------------------------------

پایان

www.r2center.persianblog.ir

!...دوست داشتن دل می خواهد نه دلیل...!

!...nanosystem...!

سه شنبه 14/8/1387 - 17:22 - 0 تشکر 68847

                               "به نام دادار هستی بخش"

ترفند شماره37  

از کار انداختن error reporting اکس پی

 ویندوز اکس پی نسبت به ویندوز های ما قبل خود پایدار تر است اما باز هم برنامه ها در آن گاهی دچار ضربه میشوند مایکروسافت برای اینکه به علل این ضربه ها پی ببره پس لز ضربه ها طی یک پیام از کار بر میخواهد که انها را به مایکروسافت از طریق ایمیل گزارش دهند آیا هر بار که برنامه اینترنت اکسپلورر یا فتوشاپ دچار ضربه میشوند .حوصله دارید ضربه رو به مایکروسافت گزارش بدهید اگر از کلیک کردن روی دکمه ی dont send email خسته شده اید این خصوصیت را غیر فعال کنید با کلید زاست روی مای کامپیوتر و انتخاب پراپرتیس پپنجره ی system proprties را باز کنید در صفحه ی advanced روی دکمه ی eror reporting کلیک کنید این کار به شما امکان میدهد که گزارش خطا را غیر فعال کنید disable error reporting یا آن را فقط برای خطاهای ویندوز با بعضی از برنامه ها فعال کنید .

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 38

جهت تبدیل فایلهای MP3بهWMA

طبق مراحل زیر عمل کنید.
۱-برنامه وینمپ را اجرا کنید
۲- فایلهای
MP3 را که میخواهید به WMA تبدیل کنید را باز کنید.
۳- در حالیکه پنجره برنامه فعال است کلید
ctrl+p را بزنید
۴- در کادر باز شده در لیست سمت چپ به روی عبارت
Output و قسمت راست Nullsoft wma Output plug-in... دابل کلیک کنید .کادر wma output configuration باز خواهد شد .
۵- در کادر باز شده در قسمت
Output directory روی دکمه موجود کلیک کنید تا مسیر ذخیره شدنفایلهلی تبدیل شده را مشخص کند
۶-در قسمت
otput format مقدار کیفیت را مطابق جدول زیر تنظیم کنید
۷-کاد را ببندید .
از این به بعد هر فایل
MP3 را که با برنامه اجرا کنید در مسیری که مشخص کردهاید تبدیل به فایل WMA خواهد شد.
Item Value
Sample 44100hz
Bit rate 64kbps
Channels Stereo

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره  39

چگونه متن Internet Explorer را در نوار بالا تغییر دهیم؟

به منوی شروع کار ویندوز بروید.حالا بر روی RUN کلیک کنید.بنویسید : regedit و بر روی OK فشار دهید.حالا به این صورت به قسمت مورد نظر بروید :
HKEY_CURRENT_USER-->Software-->MicrosoftInternet Explorer-->Main
سپس مقدار Window Title را به مقدار مورد علاقه خود تغییر دهید.
--------------------------------------------------------------------------------
ترفند شماره 40

چگونه ظاهر Windows XP را تغییر دهیم؟

Control Panel
را باز کنید.
به قسمت System بروید.
بر روی Advanced کلیک کنید.
در قسمت Performance Options بر روی Settings کلیک کنید.
در اینجا می توانید ظاهر Windows XP را تغییر دهید.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 41

چگونه Clear Virtual Memory را در Windows XP فعال كنیم؟

به قسمت Administrative Tools در Control Panel بروید.حال به قسمت Local Security Policy بروید. در Local Policies قسمت Security Options را انتخاب كنید. حال این انتخاب را فعال كنید : Shutdown: Clear Virtual Memory Pagefile

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 42

چگونه گزارش مشکل در Windows XP را غیر فعال کنیم؟

کنترل پنل خود را باز کنید.بر روی Performance and Maintenance کلیک کنید.سپس به قسمت System بروید.بر روی Advanced کلیک کنید.بر روی error-reporting در زیر پنجره کلیک کنید.Disable error reporting را انتخاب کنید و با قشار بر روی OK از صفحات خارج شوید.

--------------------------------------------------------------------------------
ترفند شماره 43

چگونه پخش اتوماتیك CD در Windowx XP را غیر فعال كنیم؟

My Computer
را باز كنید.بر روی CD Rom خود كلیك كنید و سپس Properties را انتخاب كنید.بر روی Auto Play كلیك كنید.در Drop Down Box می توانید فعال یا غیر فعال بودن این ویژگی را معلوم كنید.
--------------------------------------------------------------------------------

پایان

www.r2center.persianblog.ir

!...دوست داشتن دل می خواهد نه دلیل...!

!...nanosystem...!

سه شنبه 14/8/1387 - 17:26 - 0 تشکر 68850

                                 "به نام دادار هستی بخش"

ترفند شماره 44

چگونه Windows XP را به صورت کامل خاموش کنیم؟

به Control Panel بروید و سپس به قسمت Power Options بروید.
بر روی APM کلیک کنید و سپس Enable Advanced Power Management support.را فعال کنید.
کامپیوتر خود را خاموش کنید. در این حالت کامپیوتر شما به صورت کامل خاموش می شود.
--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 45

چگونه Shared Documents را در Windows XP غیر فعال کنیم؟

به منوی Start بروید، سپس Run و بعد از آن بنویسید: regedit و enter را فشار دهید.حال به قسمت زیر بروید HKEY_LOCAL_MACHINE/

SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/My Computer/NameSpace/DelegateFolders
حالا {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} را حذف کنید.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 46

برای عوض كردن نام Start در منوی شروع
اول یه كپی از فایل ExPlorer.Exe بردارید و در یه جای هارد ذخیره كنید این برنامه را میتونید در دایركتوری سیستم یا ویندوز بیابید و بعد این برنامه را با یه ویرایشگر هگز باز كنید و كلمه Start را جستجو كنید و آنرا ویرایش كنید بعد سیستم رو ریست كنید و با كامند مد بالا بیایید و فایل Explorer ویرایش شده را بر روی فایل اصلی كپی كنید توصیه میشود یك بك آپ و یه نسخه دیگر از فایل دستکاری نشده نیز بردارید حالا با ویندوز بالا بی آیید میبینید كلمه Start عوض شده است

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 47

ترفند به سیستم عامل

پشتیبان گیری و احیا(Restore) Registry سیستم عامل ویندوز :
به دو روش زیر می توانید از رجیستری پشتیبان بگیرید...
از طریق اعلان فرمان(
Command Prompt):
وارد داس ویندوز 98 شده و به پوشه \
WINDOWS\COMMAND سوییچ كنید و دستور SCANREG /backup را تایپ و اجرا كنید.
داخل ویندوز 98 :
SCANREGW /autoscan را تایپ و اجرا كنید.
--
پشتیبانها در پوشه \
Windows\Sysbckup داخل فایل RB0xx.CAB واقع شده اند. كه xx با پشتیبانهای مختلف جایگزین می شود، تنظیم پیش فرض 5 نسخه را نگهداری می كند.
برای احیای یك پشتیبان، لازم است داخل داس ویندوز 98 باشید...
وارد پوشه \
Windows\Command شوید و دستور SCANREG /restore را تایپ و اجرا كنید، در پنجره ای كه ظاهر می شود، شما تعیین می كنید كدام پشتیبان احیا شود...

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 48

اگه بخواین تو ویندوز از صفحه عكس بگیرید

 كلیدPrintScreen SysRq رو بزنین و بعد برین تویPaint و ctrl+v رو بزنید حالا اگه بخواین از پنچره فعال یا دارای فوكوس عكس بگیرین به همراه كلیدPrintScreen SysRqكلید Alt رو هم بزنین و بعد برین تویPaint و ctrl+v رو بزنید...

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 49

ویندوز 98 و 95 : اگه رجیستری كامپیوترتون رو اشتباه دست كاری كردین

و بعد از یه Resetساده دیگه كامپیوتر شما مثل سابق عمل نكرد این كارو بكنین:
۱.
به داس برین
۲.
جلوی اعلان داس یا همان پرامپت این عبارت را تایپ كنید:
scanreg /restore
۳.
تنضیمات قبلی رو فعال كنین
۴.
كامپیوتر رو ریست كنید...

--------------------------------------------------------------------------------

پایان

www.r2center.persianblog.ir

!...دوست داشتن دل می خواهد نه دلیل...!

!...nanosystem...!

يکشنبه 3/9/1387 - 2:56 - 0 تشکر 72679

ممنون خیلی مفید بود.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی