ورزش و تندرستی (بازدید: 108)
سه شنبه 25/4/1392 - 13:51 -0 تشکر 622032
علوم ورزش

منبع: http://irdoc.net/category/

علم ورزش ، علمی است که در آن به مسائل علمی و تخصصیورزش پرداخته می شود و هدف از این علم آن است که علاقه مندان به ورزش از این طریقپی به کلیه مسائل مربوط به علوم ورزش برده و آن را بکار بندند تا کمتر دچار آُسیبشده و همچنین از طریق علم ورزش مهارت خود را در هر رشته ورزشی افزایش دهند .

سه شنبه 25/4/1392 - 13:55 - 0 تشکر 622035

آدمی در مراحل تمدن بهدرجات عالی رسیده واندیشهو فکر او بسیار تابناک شده و حاصلکار و اندیشه و هوشمندیانسانیعنیعلومو معارف بشری نیز روز به روز وسعتیافته است . هر یک ازدانشها و فروغمعرفتهای انسانی در قرن بیستم به صورتدریای پهناور در آمده است به طوری که در هر یک از رشته های علوم باید سال ها وقتصرف کرد تا در آنتخصصیابد و به مقام شامخی برسد ، نه تنهاناگزیر است از برگزاری مسابقه آن علم یا فن در جهان آگاه گردد و از بزرگان آن رشتهتاسی جوید و پیش برود ، بلکه همین فرد باید علاقمند به این رشته هم باشد و همینموارد لزوم داشتناطلاعاتکافی و یامعلومات عمومیرا ایجاب می کند . امروزه هیچکس حتی کسانی که فقطورزشرا بخاطر ورزش نهبخاطر اهدافقهرمانیدررقابتهای رسمی انجام می دهند ، نمی توانندمنکر ارزش روش های علمی در بالا بردن سطحتکنیک،تاکتیکو بطور کلیکیفیتتیم ها در هر نوع ورزشی باشند . درورزش اجرای صحیحمهارتها وابسته به رعایتاصولو قوانینی علمی متکی بر اصولمکانیکیوبیومکانیکیاست .
وقتی رقابت ها در سطححتی صدم ثانیه ها کشیده می شود صرف نظر از تلاش شخصی ورزشکار در پیروزی ، به طوردقیق ارزش تمرینات و نحوه ی استفاده حداکثر از قدرت و توانورزشکاردر تمرینات توسط یکمربیآگاه و با استفاده از روش های علمی وسایر خصوصیاتی که یک مربی موفق باید داشته باشد از جمله اصول علمیتربیت بدنی،برنامه ریزیصحیح تمرینات به نحوی کهورزشکار در روز
مسابقهدرحداکثر کیفیت بدنی و توان مسابقه باشد به طور کامل روشن و غیر قابل انکار است .
اگر ما ادوار گذشته را مورد مطالعه قرا دهیم در می یابیم که در مسیر عمومیتاریخ زندگانی انسان ، فرهنگ ها و تمدن های بسیاری بوجود آمده است و پیدایشاجتماعات و حرکت آنان اگر چه به ظاهر مستقل بوده ولی به حقیقت در یکدیگر تاثیراتمتقابل داشته و تاریخ عمومی بشر را از جنبه های حرکت درونی و بیرونی به وجود آوردهاست .

سه شنبه 25/4/1392 - 13:55 - 0 تشکر 622036

نقش اساسی علوم ورزشی


اگر چه علومورزشی و نقش اساسی آن در بین تمامیمللهنوز به مراحلکمالنرسیده ولی بدین نتیجه نهایی رسیده استکه اولا: اجتماع انسانی چون تشکلالکترونیوپروتونیو تجمعمنظومههای شمسی پیوسته متحرک و متکامل بودهو از مراحل مختلفی گذشته است و در ثانی : تحول و حرکت افراد اجتماع نه فقط از جنبههای معنوی و درونی مورد مطالعه بوده بلکه برای تطابق حرکات روحی و جسمی انگیزه هایعلمی را مورد توجه قرا داده و دوام حیات و زندگی خویشتن را در این یافته است که جسمو روح خود را مبتنی بر تحول زمان ونظام خلقتهماهنگ ساخته تا با توازن این دوپدیده ی محسوس و معقول سزاوار عدلآفرینشو محق به ادامه ی زندگی سالم ومتعالی باشد .
ورزش محتوی زندگی نیست بلکه نوایی است که زندگی را همراهی مینماید . حفظسلامتملل و ایجاد تحول در جوامع مختلف ،همان قدر برای سرنوشت و زندگی بشری هم بوده است کهاکتشافاتو اختراعاتصنعتیبوده اند .

همه ی اینتلاشها ،تحقیقها ،تفسیرها وتجربیاتوآزمایشهای علمی در این مدت بیش از دو قرنباعث شدندتربیت بدنیبه صورت علم جداگانه ای درآمده وانجام ورزش برای مردم جوامع صنعتی جنبه ی حیاتی پیدا کند برای این که احتیاج جوامعکنونی ، بهنیروی انسانیسالم بیش از هر زمان دیگر قابللمس است ، در جوامعی که نارسائی های کمی و کیفی ورزش وجود دارد عقب افتادگی آنجامعهنیز چشمگیر است و از این روست که ورزش امروز در جوامع مترقی دنیا علاوه بر اثراتبهداشتیو نقش مهم آن در سلامت یک ملت بهعنوان یک پدیده ی اجتماعی و عامل مهم اقتصادی مورد مطالعه وپژوهشعلمی قرار می گیرد به این دلیل کهترقی دانش و فنون و پیشرفت تمدن مسائل تازه ای به وجود آورده است که در گذشته یامورد نظر نبوده و یا آن که چندان توجهی به آن نمی شد .

بررسی های عملی ورزش وتربیت بدنی در جوامع صنعتی امروز جدا از پژوهش هایپزشکی،آموزش و پرورش،روانشناسی،بهداشت،جامعه شناسی،اقتصادوتاریخنبوده بلکهبا همه ی علوم فوق رابطه مستقیم دارد .

تربیت بدن فرصت را به کودک ، نوجوان وجوان می دهد کهاستعدادهای خود را بیازماید و به پرورش خودبا راهنمایی مربی آگاه همت ورزد . نوجوان و جوان امروزی فقط در محیط ورزش حاضر استنظم را بپذیرد ، چرا که در آن محیط همه مانند او به دستورها ومقرراتمربوط احترام می گذارند و مسئلهتبعیضمطرح نیست همسالان و همراهان دیگرش هممجبورند به دستورهای مربی عمل کنند

سه شنبه 25/4/1392 - 13:55 - 0 تشکر 622037

علوم تغذیه در ورزش

شاید فقط یک ورزشکار حرفهای از ارزش تغذیه در انجام ورزش ها آگاه باشد و به خوبی نقش تغییراتی را که رژیمغذایی در بهبود انجام تمرینات دارد را درک کند.
شواهد بسیاری نشان دهنده رابطهبین مصرف غذا و انجام ورزش ها هستند. همچنین یک
رژیم غذاییبد، به طور یقین اثر منفی بر انجام حرکات ورزشی، حتی اگر به صورت غیرحرفه ای باشند، دارد. یک رژیم غذایی که شامل مقدار کافی ازکالری،ویتامینها، مواد معدنی و پروتئین باشد،انرژی لازم برای انجام یک مسابقه و یا یک ورزژش تفریحی را تامین می کند.

ارتباطتغذیهباورزشاز پیش از عصرطلائىیونانشناخته شده بوده است. توجه بهفعالیت‌هاى جسمانی، غذاى مناسب و در کل سلامت عمومى بدن ذهن دانشمندان سامورائی،هندی، مصری، ایرانى و دیگر تمدن‌هاى قدیمى را به خود مشغول نموده بود. بیابانگرداناولیه از غذاهائى چونماهی،گوشتحیوانات وحشی،دانه‌ها، حبوبات، غلات و میوه‌هاى وحشى در دسترس استفاده مى‌کردند. در واقع مى‌توانعده‌اى از آماده‌ترین افراد این گروه از لحاظ جسمانى را اولین ورزشکارانتاریخنامید، چراکه اغلب مسافت‌هاى طولانى را در زمین دشمن یا اقلیم‌هاى ناآشنا براى به‌دست آوردنغذا طى مى‌کردند. بعدها، وقتى شکارچیان به‌طور ثابت در یک محل مستقر شدند، براىتقویت دست‌ها به انجام ورزش هم مبادرت ورزیدند

سه شنبه 25/4/1392 - 13:56 - 0 تشکر 622038

یزیولوژی ورزشی

فیزولوژی ورزش ، مطالعه آموزش تاثیرات بلند مدت فوری ومشارکت ورزش بر روی سیستم متعلق به جسم انسان می باشد

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی