یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر
ادرکنی اقا جان
تو زندان دل آن زن فاسده را نورانی کردی یه نگاه به دل ما هم بکن اقا