اَمشوی شو كَرماشوئِه،ته گِره تو اَمشو برو »
امشب شب گرگ و میش است، جانم به قربانت بیا

هراز او تا زانوئِه ، ته گره تو اَمشو بِرو »
آب هراز تا زانوست ، جانم به قربانت بیا

اَمی سِره میون مَحلوئِه »
خانه ما میان محله است

اَمی مِنزل بالا خِنوئِه »
منزل ما در بالا خانه است

اَمِه گَتِه مار سَخت اِشنوئِه »
گوش مادر بزرگم سنگین است

گَتِه بِرار مَحله شوئِه »
برادر بزرگم به محله می رود

خُورده بِرار مَستهِ خوئِه »
برادر كوچكم غرق خواب است

ایوون چِراغ مَشت شوئِه »
چراغ ایوان پر نور است

اَمی پِلا آبكِش پَزوئِه »
پلوی ما آبكشی شده است

اَمی خِرش قیسی پهلوئِه »
خورش ما با قیسی درست شده است

كِرسی تَش فِل بَزوئِه »
آتش كرسی به خاكستر نشسته