انجمن ها > انجمن دانشجویی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
دانشجویی (بازدید: 414)
جمعه 9/1/1392 - 16:47 -0 تشکر 596089
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۲ 1. 1507- بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی » تست بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ۱۳۹۲
 2. 1506- ایمنی شناسی دامپزشكی » دانلود تست کارشناسی ارشد ایمنی شناسی ۱۳۹۲
 3. 1505- باكتری شناسی دامپزشكی » دانلود تست باکتری شناسی دامپزشکی ۱۳۹۲
 4. 1504- بافت شناسی دامپزشكی » تست بافت شناسی دامپزشکی ۱۳۹۲
 5. 1502- فیزیولوژی دامپزشكی » تست ارشد فیزیولوژی دامپزشکی ۱۳۹۲
 6. 1501- انگل شناسی دامپزشكی » سوالات انگل شناسی دامپزشکی ۱۳۹۲
 7. 1363- فرش » دانلود سوالات کارشناسی ارشد فرش ۱۳۹۲
 8. 1362- طراحی صنعتی » سوالات کارشناسی ارشد طراحی صنعتی ۱۳۹۲
 9. 1361- ھنرھای ساخت و معماری » تست هنرهای ساخت و معماری ۱۳۹۲
 10. 1360- ھنرھای موسیقی » سوالات کارشناسی ارشد هنرهای موسیقی ۱۳۹۲
 11. 1359- ھنرھای پژوھشی و صنایع دستی » هنر های پژوهشی و صنایع دستی ۱۳۹۲
 12. 1358- ھنرھای تصویری و طراحی » کارشناسی ارشد هنر های تصویری و طراحی ۱۳۹۲
 13. 1357- ھنرھای نمایشی و سینما » کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما ۱۳۹۲
 14. 1356- نمایش عروسكی » دانلود سوالات کارشناسی ارشد نمایش عروسکی ۱۳۹۲
 15. 1353- مرمت بناھای تاریخی » مرمت و احیای بنا ها و بافت های تاریخی ۱۳۹۲
 16. 1352- معماری » دانلود سوالات کارشناسی ارشد معماری ۱۳۹۲
 17. 1351- طراحی شھری » دانلود سوالات کارشناسی ارشد طراحی شهری ۱۳۹۲
 18. 1350- مدیریت شھری » برنامه ریزی و مدیریت شهری ۱۳۹۲
 19. 1327- مدیریت كشاورزی » دانلود سوالات ارشد مدیریت کشاورزی ۱۳۹۲
 20. 1326- شناسایی ومبارزه باعلف ھای ھرز » تست شناسایی و مبارزه با علف های هرز ۱۳۹۲
 21. 1325- توسعه روستایی » دانلود سوالات کارشناسی ارشد توسعه روستایی ۱۳۹۲
 22. 1324- بیوتكنولوژی دركشاورزی » دانلود سوالات بیوتکنولوژی در کشاورزی ۱۳۹۲
 23. 1323- بیابان زدایی » کارشناسی ارشد بیابان زدایی ۱۳۹۲
 24. 1322- مكانیزاسیون كشاورزی » کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی ۱۳۹۲
 25. 1321- منابع طبیعی مدیریت و ھمزیستی بابیابان » مدیریت و همزیستی با بیابان ۱۳۹۲
 26. 1320- ھواشناسی كشاورزی » سوالات کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی ۱۳۹۲
 27. 1319- مكانیك ماشینھای كشاورزی » کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی ۱۳۹۲
 28. 1317- منابع طبیعی - محیط زیست » سوالات کارشناسی ارشد محیط زیست ۱۳۹۲
 29. 1315- بیماری شناسی گیاھی » کارشناسی ارشد بیماری شناسی کشاورزی ۱۳۹۲
 30. 1314- حشره شناسی كشاورزی » سوالات کارشناسی ارشد حشره شناسی ۱۳۹۲
 31. 1313 - مهندسی صنایع غذایی » دانلود سوالات کارشناسی ارشد صنایع غذایی ۱۳۹۲
 32. 1312- منابع طبیعی چوب » دانلود سوالات کارشناسی ارشد چوب ۱۳۹۲
 33. 1311- منابع طبیعی شیلات » دانلود سوالات کارشناسی ارشد شیلات ۱۳۹۲
 34. 1310- تولیدات گیاھی » سوالات ارشد مهندسی تولیدات گیاهی ۱۳۹۲
 35. 1309- مهندسی دام وطیور » سوالات کارشناسی ارشد مهندسی دام و طیور ۱۳۹۲
 36. 1308- علوم خاك » دانلود سوالات کارشناسی ارشد علوم خاک ۱۳۹۲
 37. 1307- منابع طبیعی -جنگلداری » دانلود سوالات کارشناسی ارشد جنگلداری ۱۳۹۲
 38. 1306- ترویج واموزش كشاورزی » دانلود سوالات ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۹۲
 39. 1304- اقتصادكشاورزی » دانلود سوالات کارشناسی ارشد علوم باغبانی ۱۳۹۲
 40. 1304- اقتصادكشاورزی » دانلود سوالات کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی ۱۳۹۲
 41. 1303- زراعت واصلاح نباتات » سوالات ارشد زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۲
 42. 1302- كشاورزی آب » سوالات ارشد مهندسی کشاورزی آب ۱۳۹۲
 43. 1301- مرتع وابخیزداری » دانلود سوالات ارشد مرتع و آبخیز داری ۱۳۹۲
 44. 1294-ایمنی صنعتی » دانلود سوالات کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی ۱۳۹۲
 45. 1293-شیمی -ایمنی ومحیط زیست » سوالات بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE
 46. 1292- ایمنی وبازرسی فنی » دانلود سوالات مهندسی ایمنی و بازرسی فنی ۱۳۹۲
 47. 1290-ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت » مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنعت نفت ۱۳۹۲
 48. 1289- فراوری وانتقال گاز » سوالات ارشد مهندسی فرآوری و انتقال گاز ۱۳۹۲
 49. 1288- مدیریت نساجی » دانلود سوالات کارشناسی ارشد مدیریت نساجی ۱۳۹۲
 50. 1287- مھندسی طراحی محیط زیست » سوالات ارشد طراحی محیط زیست ۱۳۹۲
 51. 1286- صنایع رنگ پلیمر » کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر- صنایع رنگ ۱۳۹۲
 52. 1285-بیوتكنولوژی وداروسازی » کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی ۱۳۹۲
 53. 1284-شیمی نساجی وعلوم الیاف » دانلود سوالات کارشناسی ارشد شیمی نساجی ۱۳۹۲
 54. 1283-تكنولوژی نساجی » سوالات کارشناسی ارشد تکنولوژی نساجی ۱۳۹۲
 55. 1279-مھندسی ھوافضا » کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا ۱۳۹۲
 56. 1277-مھندسی كامپیوتر » دانلود تست ارشد مهندسی کامپیوتر ۱۳۹۲
 57. 1276-مھندسی فناوری اطلاعات » کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتIT
 58. 1273-نانوفناوری » سوالات ارشد مهندسی مواد – نانومواد ۱۳۹۲
 59. 1272-مھندسی مواد » سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مواد ۱۳۹۲
 60. 1268-مھندسی معدن » سوالات کارشناسی ارشد مهندسی معدن ۱۳۹۲
 61. 1267-مھندسی مكانیك » سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ۱۳۹۲
 62. 1266-دریانوردی » دانلود سوالات کارشناسی ارشد دریانوردی ۱۳۹۲
 63. 1264-مھندسی عمران » سوالات کارشناسی ارشد مهندسی عمران ۱۳۹۲
 64. 1263-عمران -نقشه برداری » سوالات ارشد عمران – نقشه برداری ۱۳۹۲
 65. 1262- مدیریت درسوانح طبیعی » تست ارشد مدیریت در سوانح طبیعی ۱۳۹۲
 66. 1260- مھندسی صنایع » دانلود سوالات کارشناسی ارشد صنایع ۱۳۹۲
 67. 1259-مھندسی صنایع » دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ۱۳۹۲
 68. 1257- مھندسی شیمی » سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ۱۳۹۲
 69. 1256-مھندسی معماری كشتی » سوالات ارشد مهندسی معماری کشتی ۱۳۹۲
 70. 1255-مھندسی پلیمر » دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر ۱۳۹۲
 71. 1253-مھندسی نفت » سوالات کارشناسی ارشد مهندسی نفت ۱۳۹۲
 72. 1251-مھندسی برق » دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی برق ۱۳۹۲
 73. 1218- تاریخ و فلسفه علم » دانلود سوالات کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه علم ۱۳۹۲
 74. 1217- فیزیك دریا » کارشناسی ارشد علوم دریایی و اقیانوسی ۱۳۹۲
 75. 1216- زیست شناسی دریا » کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا ۱۳۹۲
 76. 1215- علوم محیط زیست » کارشناسی ارشد علوم محیط زیست ۱۳۹۲
 77. 1214- زیست شناسی جانوری » کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم جانوری ۱۳۹۲
 78. 1213- زیست شناسی گیاھی » کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی ۱۳۹۲
 79. 1209- علوم كامپیوتر » دانلود سوالات کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر ۱۳۹۲
 80. 1208- ریاضی » دانلود سوالات کارشناسی ارشد ریاضی ۱۳۹۲
 81. 1207- آمار » دانلود سوالات کارشناسی ارشد آمار ۱۳۹۲
 82. 1206- زیست شناسی سلولی مولكولی » دانلود سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی ۱۳۹۲
 83. 1205- فوتونیک » دانلود سوالات کارشناسی ارشد فوتونیک ۱۳۹۲
 84. 1204- فیزیک » دانلود سوالات ارشد فیزیک ۱۳۹۲
 85. 1203- شیمی » دانلود سوالات ارشد شیمی ۱۳۹۲
 86. 1202- ژئوفیزیك و ھواشناسی » دانلود سوالات ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی ۱۳۹۲
 87. 1201- زمین شناسی » دانلود سوالات ارشد زمین شناسی ۱۳۹۲
 88. 1152- مدرسی معارف اسلامی » دانلود سوالات ارشد مدرسی معارف اسلامی ۱۳۹۲
 89. 1148- مدیریت اجرایی » دانلود سوالات ارشد مدیریت اجرائی ۱۳۹۲
 90. 1146- محیط زیست » دانلود سوالات ارشد محیط زیست ۱۳۹۲
 91. 1142- مدیریت » دانلود سوالات ارشد مدیریت ۱۳۹۲
 92. 1140- پژوھش علوم اجتماعی » دانلود سوالات ارشد پژوهش علوم اجتماعی ۱۳۹۲
 93. 1139- مددكاری اجتماعی » دانلود سوالات ارشد مددکاری اجتماعی ۱۳۹۲
 94. 1138- علوم ارتباطات اجتماعی » دانلود سوالات ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ۱۳۹۲
 95. 1137- مطالعات زنان » دانلود سوالات ارشد مطالعات زنان ۱۳۹۲
 96. 1134- حسابداری » دانلود سوالات ارشد حسابداری ۱۳۹۲
 97. 1133- روانشناسی » دانلود سوالات ارشد روانشناسی ۱۳۹۲
 98. 1132- باستان شناسی » دانلود سوالات ارشد باستان شناسی ۱۳۹۲
 99. 1131- مطالعات جھان » دانلود سوالات ارشد مطالعات جهان ۱۳۹۲
 100. 1130- علوم سیاسی و روابط بین الملل » دانلود سوالات ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ۱۳۹۲
 101. 1129- زبان وادبیات اردو » دانلود سوالات ارشد زبان و ادبیات اردو ۱۳۹۲
 102. 1127- ایرانشناسی » دانلود سوالات ارشد ایرانشناسی ۱۳۹۲
 103. 1126- حقوق » دانلود سوالات ارشد حقوق ۱۳۹۲
 104. 1124- زبان المانی » دانلود سوالات ارشد زبان روسی ۱۳۹۲
 105. 1123- علوم تربیتی 3 » دانلود سوالات ارشد علوم تربیتی ۳ ۱۳۹۲
 106. 1122- زبان روسی » دانلود سوالات ارشد زبان روسی ۱۳۹۲
 107. 1121- زبان انگلیسی » دانلود سوالات ارشد زبان انگلیسی ۱۳۹۲
 108. 1120- زبان فرانسه » دانلود سوالات ارشد زبان فرانسه ۱۳۹۲
 109. 1119- علوم كتابداری و اطلاع رسانی » دانلود سوالات ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی ۱۳۹۲
 110. 1118- علوم تربیتی 2 » دانلود سوالات ارشد علوم تربیتی ۲ ۱۳۹۲
 111. 1117- علوم تربیتی 1 » دانلود سوالات ارشد علوم تربیتی ۱ ۱۳۹۲
 112. 1116- فلسفه » دانلود سوالات ارشد مجموعه فلسفه ۱۳۹۲
 113. 1115- فقه شافعی » دانلود سوالات ارشد الهیات و معارف فقه شافعی ۱۳۹۲
 114. 1114- الھیات ومعارف اسلامی » دانلود سوالات ارشد الهیات و معارف اسلامی ۱۳۹۲
 115. 1113- فلسفه وكلام اسلامی » دانلود سوالات ارشد فلسفه و کلام اسلامی ۱۳۹۲
 116. 1112- فقه ومبانی حقوق اسلامی » دانلود سوالات ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۳۹۲
 117. 1111- علوم قران وحدیث » دانلود سوالات ارشد علوم قرآن و حدیث ۱۳۹۲
 118. 1110- زبان شناسی » دانلود سوالات ارشد زبان شناسی ۱۳۹۲
 119. 1109- فرھنگ وزبان ھای باستانی » سوالات ارشد فرهنگ و زبان های باستانی ۱۳۹۲
 120. 1108- علوم اجتماعی » سوالات ارشد علوم اجتماعی ۱۳۹۲
 121. 1107- تاریخ » دانلود سوالات کارشناسی ارشد تاریخ ۱۳۹۲
 122. 1106- تربیت بدنی وعلوم ورزشی » سوالات ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۳۹۲
 123. 1105- علوم اقتصادی » سوالات ارشد علوم اقتصادی ۱۳۹۲
 124. 1103- سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی » سوالات ارشد اطلاعات جغرافیایی ۱۳۹۲
 125. 1104- زبان عربی » سوالات ارشد زبان عربی ۱۳۹۲
 126. 1102- علوم جغرافیای » سوالات ارشد علوم جغرافیایی ۱۳۹۲
 127. 1101- زبان و ادبیات فارسی » سوالات ارشد زبان و ادبیات فارسی ۱۳۹۲
 128. مقالات » ۵ رمز موفقیت در هر شرایط اقتصادی

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی