زندگی نامه عبارت است از هر نوع نوشته كوتاه و بلند كه حاوی آگاهی هایی از تمامی یا بخش هایی از دوران زندگانی یا اندیشه های یك فرد باشد. زندگی نامه هر كس، توسط خودش یا توسط دیگران نوشته می شود.

زندگی نامه ای را كه توسط خود شخص نوشته می شود (خود زندگینامه نوشت) و یا (حسب حال) می نامند.

حسب حال به یكی از این دو شیوه تهیه می گردد

الف – نگارش حوادث زندگی به صورت یادداشتهای روزانه

ب – نگارش یا تدوین خاطرات و ماجراهای زندگی به صورت یكجا

الف – یادداشتهای روزانه :

بعضی از افراد به ویژه سیاستمداران و دانش پژوهان، در پایان هر روز و یا هرچند روز یكبار، گزارش مهمترین فعالیتهای خود را یادداشت می كنند. این گونه یادداشتها به مرور زمان افزایش می یابد و در پایان ، مجموعه ای را فراهم می سازد. این مجموعه ها در زمان نویسنده و یا پس از مرگ او به چاپ می رسد.

ب – نگارش یا تدوین خاطرات و ماجراهای زندگی به صورت یكجا :

زندگی نامه های معمولاً بیشتر با شیوه یكجا نوشته و تدوین می گردند. زندگی نامه ها با انگیزه های متفاوتی نوشته می شوند كه عبارتند از : عبرت آموزی و آموزشهای اخلاقی، به جا گذاشتن یادگار برای نسل های آینده، تبرئه خویش از ادعاهایی كه دیگران مطرح می كنند، درخواست مؤسسات و نهادهای تاریخگر، توصیه و تأكید دیگران، افشاگری، علایق قومی – گروهی،‌گذران اوقات، حفظ میراث و مفاخر فرهنگی و غیره.

1- عبرت آموزی :

تدوین زندگی نامه این گونه افراد معمولاً به منظور آموزش و تربیت جوانان صورت می پذیرد تا راهنما و مشوق آنان در صحنه های زندگی باشد

2- یادگار برای نسلهای آینده :‌

یك داستان زندگی، موضوعی است مناسب كه می تواند برای آیندگان باقی بماند.

3 – تبرئه خویش :

در چنین مواردی این افراد ظاهراً به منظور بیان خاطرات ،‌اما در حقیق به قصد دفاع از خویش در برابر ادعاهای دیگران خاطرات خود را می نویسند.

4 – افشاگری :

گاه بعضی از اعضای گروههای سیاسی ، در پی اختلاف با سایر همرزمان و همراهان ،‌خاطرات سیاسی – اجتماعی خود را می نگارند تا بدین وسیله به زعم خود به افشای فریبها، خیانتها و كژرفتاری های یاران سابق و دشمنان امروزی خود بپردازند.

5 – در خواست مؤسسات و نهادی تاریخگر:

امروزه مؤسساتی كه تحقیقات تاریخی و انتشار اسناد و نظایر آن از وظایف آنان است،‌با دعوت از شخصیت های سرشناس به تهیه و تدوین زندگینامه و خاطرات آنان اقدام می ورزند.

6- علایق قومی،‌گروهی :

علاقه و ارادت به یك استاد،‌بزرگ خاندان،‌شهروند و نظایر آن، از مهمترین انگیزه های افراد یا گروهها برای تهیه زندگینامه و یادنامه ها است.

7 – گذران اوقات.

8 – حفظ میراث فرهنگی و مفاخر ملی :

در میان تمامی ملتها، عده ای از نویسندگان برای حفظ یاد و نام مفاخر فرهنگی و ملی و یا شهدای خویش به نگارش خاطرات مربوط به آنها دست می یازند.
در مجموع یادداشتهای روزانه و شرح حال ها در تهیه این موضوعات كاربرد دارد، تاریخ سیاسی ،‌تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگ و تمدن، تاریخ انقلابها، تاریخ جنگها، تاریخ زندگی اشخاص.

سؤالات درس یازدهم

1- زندگینامه چیست؟

عبارت از هر نوع نوشته كوتاه و بلند كه حاوی آگاهی هایی از تممی یا بخش هایی از دوران زندگانی یا اندیشه های یك فرد باشد.

2 – حسب حال چیست؟

زندگی نامه ای را كه توسط خود شخص نوشته می شود حسب حال می نامند.

3 – حسب حال به چه شیوه ای تهیه می شود؟

الف – نگارش حوادث زندگی به صورت یادداشتهای روزانه

ب – نگارش یا تدوین خاطرات و ماجراهای زندگی به صورت یكجا

4 – انگیزه های نوشتن زندگی نامه ها چیست؟

عبرت آموزی – یادگار برای نسلهای آینده – تبرئه خویش – افشاگری – درخواست مؤسسات و نهادی تاریخگر – علایق قومی ، گروهی – گذران اوقات و حفظ میراث فرهنگی.

5 – یادداشتهای روزانه و شرح حالها در تهیه چه موضوعاتی كاربرد دارد؟

تاریخ سیاسی، تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگ و تمدن، تاریخ انقلابها ، تاریخ جنگها ،‌تاریخ زندگی اشخاص.

شبکه آموزش