انجمن ها > انجمن مدیریت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
مدیریت (بازدید: 1999)
پنج شنبه 3/12/1391 - 2:20 -0 تشکر 591124
مقالات تخصصی- مدیریت کیفیت

مقالات تخصصی ویژه دانشجویان رشته مدیریت .
هدف از این تاپیک ارائه مقالات تخصصی در زمینه مدیریت کیفیت هست. تا جایی که بتونم سعی می کنم مقالات جدید باشن. بقیه دوستان که رشته شون مدیریته اگه دوست داشتن همراهی کنن.

پنج شنبه 3/12/1391 - 2:22 - 0 تشکر 591125

عنوان:
ارزیابی كیفیت خدمات سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و سنجش رضایتمندی استفاده كنندگان با استفاده از شبكه عصبی


نویسنده(گان):
فهیمه باب الحوائجی، سپیده امیدوار،


چکیده:
هدف: كیفیت خدمات ارائه شده در مركز اسناد و كتابخانه ملی ایران براساس مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت كیفیت ارزیابی شده و سپس با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی، رضایتمندی كاربران از خدمات پیش بینی شده است.
روش/ رویكرد پژوهش: روش پژوهش از نوع كاربردی می باشد كه به روش پیمایشی و با رویكرد كمی با توزیع پرسشنامه بین نمونه ای از افراد جامعه است كه با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی كیفیت خدمات ارائه شده توسط كتابخانه ملی را مورد ارزیابی قرار می دهد و با انجام آنالیز حساسیت موثرترین و كم اثرترین مولفه ها تعیین می شود.
یافته ها: با انجام آنالیز حساسیت در شبكه موثرترین مولفه محصولات و خدمات با میانگین مجذور خطای 0613/0 و زیرمولفه روزآمدی اطلاعات با میانگین مجذور خطای 1225/0 و كم اثرترین مولفه وفاداری با میانگین مجذور خطای 0089/0 و زیرمولفه تمایل به معرفی كتابخانه به سایرین با میانگین مجذور خطای 0132/0 تعیین شد.
نتیجه گیری: از نظر كاربران كتابخانه، مولفه محصولات و خدمات مهم ترین مولفه، و وفاداری كم اثرترین مولفه است. برای كاربران روزآمدی اطلاعات در اولویت قرار دارد.

کلیدواژگان:
شبكه عصبی مصنوعی، EFQM، آنالیز حساسیت، مركز اسناد و كتابخانه ملی ایران

دریافت مقاله

پنج شنبه 3/12/1391 - 2:27 - 0 تشکر 591126

عنوان:
میزان به كارگیری مولفه های مدیریت كیفیت فراگیر در كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی


نویسنده(گان):

لیلا طاهرخانی ، علی رضا فتحی زاده،


چکیده:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان به كارگیری مدیریت كیفیت فراگیر در كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی انجام گرفته است.
روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی- توصیفی و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه است. جامعه پژوهش كلیه مدیران و كارمندان كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی است (180 نفر) كه از میان آن ها با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 63 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد كه میانگین چهار شاخص رهبری برابر با 11.91، بهبود مستمر برابر با 10.98، رویكرد فرآیندی برابر با 9.9، و مشاركت كاركنان برابر با 9.2 در مقایسه با میانگین 12.5 كه در این استاندارد برای شاخص های 5 مولفه ای تعیین شده كم تر از حد معمول است. همچنین میانگین سه شاخص رویكرد سیستمی به مدیریت برابر با 8.4، رویكرد واقعی به تصمیم گیری ها برابر با 9.10، و ارتباط سودمند و دوطرفه با تامین كنندگان برابر با 7.64 است كه در مقایسه با میانگین 10 كه در این استاندارد برای شاخص های 4 مولفه ای تعیین شده، كم تر از حد معمول است. تنها میانگین شاخص توجه به كاربران برابر 12.4 است كه در مقایسه با میانگین 12.5 تقریباً برابر است. از آزمون فرضیه های پژوهش می توان نتیجه گرفت كه به كارگیری مدیریت كیفیت در كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی به طور معنی داری در حد كم رعایت شده است.
اصالت/ارزش: باتوجه به وضعیت نامطلوب كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی از نظر استقرار مولفه های مدیریت كیفیت فراگیر؛ این پژوهش پیشنهادهایی به منظور بهبود وضع موجود و رسیدن به سطح مطلوب و فعلیت یافتن یك نظام جامع ارائه می دهد.


دریافت مقاله

پنج شنبه 3/12/1391 - 2:31 - 0 تشکر 591127

عنوان:
روش انتخاب سیستم های مدیریت كیفیت و طرح های بهبود


نویسنده(گان):
مجید قدسی حسن آباد ، محمد حیدرزاده،چکیده:
در این مقاله روش ارائه شده توسط ناچا تاوسانگ كولتای (Thawesaengskulthai، Natcha 2007) برای انتخاب بهترین سیستم مدیریت كیفیت و طرح های بهبود در یك سازمان بررسی شده است. معیارها و پارامترهای موثر در تصمیم گیری، بر اساس بررسی و تحقیق در چهار دسته كلی با نام دیدگاه یا منظرهای انتخاب، دسته بندی شده اند. پارامترها و معیارهای زیرمجموعه این منظرها، به علت اینكه نمونه های تحقیق در تایلند و شركت های چند ملیتی آن بوده، ممكن است برای نقاط دیگر كمی متفاوت باشد. بر اساس این پارامترها یك چارچوب و روش كلی برای انتخاب طرح مناسب ارائه شده است. فرآیند ارزیابی توسط این روش و چارچوب در چهار مرحله گرد آمده است. مرحله اول، توفان مغزی و توافق بر سر معیارها است كه در این مرحله معیارها برگزیده می شوند. در مرحله ی دوم با نام وزن دهی معیارها، با استفاده از روش امتیازدهی به دیدگاه ها و معیارهای زیرمجموعه آنها وزن داده می شود. مرحله سوم برای امتیازدهی به طرح های مختلف با استفاده از مقیاس لیكرت و محاسبه امتیاز وزنی كل، با استفاده از روش جمع وزنی (WSM) طراحی شده است و مرحله آخر برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده و ارائه رده بندی طرح ها در قالب نمودار و جداول است.


دریافت مقاله

پنج شنبه 3/12/1391 - 2:37 - 0 تشکر 591128

عنوان:
رابطه مدیریت كیفیت فراگیربا توانمندسازی و ارزیابی عملكرد كاركناننویسنده(گان):

عباد اله احمدی، شاپور امین شایان جهرمی، صدیقه زارعی،چکیده:
هدف از این پژوهش تبیین رابطه مدیریت كیفیت فراگیر با توانمندسازی و ارزیابی عملكرد كاركنان اداره كل ورزش و جوانان فارس می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش 160 نفر از كاركنان اداره كل ورزش و جوانان فارس می باشد كه بر اساس جدول كرجسی و مورگان 111 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه مدیریت كیفیت فراگیر، توانمندسازی و ارزیابی عملكرد استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج تحلیل آماری بدست آمده نشان داد كه بین ابعاد مدیریت كیفیت فراگیر با توانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد و هم چنین، بین ابعاد مدیریت كیفیت فراگیر با ارزیابی عملكرد رابطه معنی دار وجود دارد كه از بین ابعاد مدیریت كیفیت فراگیر با توانمندسازی، بعدهای حمایت و رهبری مدیران، پیامدهای بهبود كیفیت و بهره وری، مشتری مداری و بیمه كیفیت و از بین ابعاد مدیریت كیفیت فراگیر با ارزیابی عملكرد بعدهای حمایت و رهبری مدیران و بیمه كیفیت رابطه قوی تری را نشان می دهند.

کلیدواژگان:

مدیریت كیفیت فراگیر، توانمند سازی، ارزیابی عملكرد، كارت امتیازی متوازن.


دریافت مقاله

پنج شنبه 3/12/1391 - 2:41 - 0 تشکر 591129

عنوان: اولویت بندی نقاط نیازمند بهبود در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان بر اساس نظام خود ارزیابی بر مبنای مدل کیفیت اروپایی (EFQM)


چکیده
مقدمه
: سازمان های پیش رو در دنیای امروز در تلاش برای كسب نتایج و مزایای رقابتی هستند. امروزه، استفاده از شیوه های نوین مدیریتی و به كارگیری ابزارهای نوین مدیریت در حصول نتایج سازمانی مطلوب تاثیرگذار هستند. مدل سرآمدی یا مدل تعالی سازمانی، یكی از كاربردی ترین مدل های ارزیابی است كه معیارهای ارزیابی خطوط راهنمایی برای سازمان ها را ایجاد می كند تا پیشرفت عملكرد خود را در زمینه ی مدیریت كیفیت و سرآمدی سازمانی اندازه گیری كند. هدف این مطالعه، شناخت نقاط قابل بهبود در بیمارستان الزهرا (س) با استفاده از مدل EFQM (European foundation for quality management) بود.
روش بررسی
: این مطالعه، یك مطالعه ی كاربردی، از نوع مقطعی- توصیفی است. جامعه ی پژوهش شامل كلیه ی مدیران بالینی و پشتیبانی بیمارستان الزهرا (س)، در رده های مختلف (میانی، ارشد و عملیاتی) در سال 1389 بود. این پژوهش با استفاده از رویكرد پرسش نامه از مدل های سرآمدی اجرا شد. روایی ابزار، پس از متناسب سازی سوالات پرسش نامه بر اساس شرایط بیمارستانی با استفاده از نظرات خبرگان سنجیده شد و پایایی آن با محاسبه Cronbach""s alpha 88/0 تایید شد كه به صورت سرشماری، پرسش نامه ها را تكمیل كردند. تحلیل داده ها بر حسب نوع آن ها و با استفاده از آزمون های t و ANOVA (Analysis of variance) در نرم افزار SPSS نسخه ی 13 تحلیل شد.
یافته ها
: بیمارستان مورد مطالعه در كل، 78/502 امتیاز كسب نمود. در حوزه ی توانمندسازها (60/259) و در حوزه ی نتایج (08/243) حاصل گردید. امتیاز و درصد هر كدام از معیارهای نه گانه ی این مدل به شرح زیر به دست آمد: رهبری 52 امتیاز (52 درصد)، خط مشی و استراتژی 43 امتیاز (54 درصد)، منابع انسانی 42 امتیاز (47 درصد)، منابع و شراكت ها 50 امتیاز (56 درصد)، فرایند ها 70 امتیاز (6/50 درصد)، نتایج مشتری 97 امتیاز (8/48 درصد)، نتایج كاركنان 5/31 امتیاز (35 درصد)، نتایج جامعه 7/30 امتیاز (51 درصد) و نتایج كلیدی عملكرد 6/83 (7/55 درصد).
نتیجه گیری
: اجرای مدل خودارزیابی در این بیمارستان منجر به شناخت نقاط قوت و نقاط نیازمند بهبود شد. از معیارهای توانمند ساز، معیار كاركنان و از معیارهای نتایج، معیار نتایج كاركنان و معیار نتایج مشتری كمترین امتیازات را حاصل نمودند كه به عنوان نقاط نیازمند بهبود اولویت بندی می شوند. بنابراین بیشتر باید مورد توجه قرار گیرند و بیمارستان برای بهبود این معیارها برنامه ی اصلاحی تنظیم كند.

کلیدواژگان:

بیمارستان ها، خودارزیابی، مدل تعالی سازمانی


دریافت مقاله

پنج شنبه 3/12/1391 - 2:44 - 0 تشکر 591130

عنوان:
هشت عنصر سازنده سیستم مدیریت كیفیت فراگیر (
TQM)
مترجم:

پیمان زرافشان

دریافت مقاله

پنج شنبه 3/12/1391 - 14:9 - 0 تشکر 591198

سلام

خیلی ممنونم از ایده ی بسیار خوبتون برای ثبت مقالات تخصصی 

یه سرچ کردم و تو موتور جستوجو گر گوگل این تاپیک سطح خیلی بالایی داشت و این عالیه :)

منم از اونجایی که از این کار بسیار عالی شما خیلی خوشم اومد سعی میکنم  چند تا مقاله رو ثبت کنم .

میدونی فرق انجمن مدیریت با انجمنای دیگه چیه ؟

دوست داری بدونی ؟ خب فرقش اینه : همه ی انجمنهای تخصصی تبیان فقط یه مدیر داره ، ولی تو انجمن مدیریت هر کس بیاد و فعالیت کنه

خودش یه مدیره پس بیا انجمن مدیریت و با چشمان یک مدیر نگاه کن

 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی