انجمن ها > انجمن ادبيـــات > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
ادبيـــات (بازدید: 927)
يکشنبه 22/11/1391 - 14:22 -0 تشکر 588711
سروده های رضی‌الدین آرتیمانی

 
رضی‌الدین آرتیمانی 

میرزا محمد رضی معروف به میررضی آرتیمانی از شاعران و عارفان مشهور زمان صفویه است که در نیمه دوم قرن دهم هجری قمری در روستای آرتیمان از توابع تویسرکان به دنیا آمد. در ایام جوانی به همدان عزیمت و در آنجا مشغول تحصیل شد و در سلک شاگردان میرمرشد بروجردی درآمد. میررضی به علت شایستگی وافری که داشت زود مورد توجه شاه عباس صفوی قرار گرفت و در جمع منشیان و میرزایان شاه در آمد و به همین دلیل بود که داماد خاندان بزرگ صفوی شد. او در سال ۱۰۳۷ هجری قمری دیده از جهان فرو بست. او را در محل خانقاهش در تویسرکان به خاک سپردند. از او حدود ۱۲۰۰بیت شعر به جا مانده که معروفترین آنها ساقی نامهٔ اوست.

يکشنبه 22/11/1391 - 14:24 - 0 تشکر 588712

ساقی‌نامه الهی به مستان میخانه‌ات
بعقل آفرینان دیوانه‌اتبه دردی کش لجهٔ کبریا
که آمد به شأنش فرود انّمابه درّی که عرش است او را صدف
به ساقی کوثر، به شاه نجفبه نور دل صبح خیزان عشق
ز شادی به انده گریزان عشقبه رندان سر مست آگاه دل
که هرگز نرفتند جز راه دلبه انده‌پرستان بی پا و سر
به شادی فروشان بی شور و شرکزان خوبرو، چشم بد دور باد
غلط دور گفتم که خود کور بادبه مستان افتاده در پای خم
به مخمور با مرگ با اشتلمبشام غریبان، به جام صبوح
کز ایشانست شام و سحر را فتوحکه خاکم گل از آب انگور کن
سرا پای من آتش طور کنخدا را بجان خراباتیان
کزین تهمت هستیم وارهانبه میخانهٔ وحدتم راه ده
دل زنده و جان آگاه دهکه از کثرت خلق تنگ آمدم
به هر جا شدم سر به سنگ آمدمبیا ساقیا می بگردش در آر
که دلگیرم از گردش روزگارمئی ده که چون ریزیش در سبو
بر ‌آرد سبو از دل آواز هواز آن می که در دل چو منزل کند
بدن را فروزان‌تر از دل کنداز آن می که گر عکسش افتد بباغ
کند غنچه را گوهر شبچراغاز آن می که گر شب ببیند بخواب
چو روز از دلش سر زند آفتاباز آن می که گر عکسش افتد بجان
توانی بجان دید حق را عیاناز آن می که چون شیشه بر لب زند
لب شیشه تبخاله از تب زنداز آن می که گر عکسش افتد به آب
بر آن آب تبخاله افتد جباباز آن می که چون ریزیش در سبو
بر آرد سبو از دل آواز هواز آن می که که در خم چو گیرد قرار
بر آرد خم آتش ز دل همچو نارمی صاف ز آلودگی بشر
مبدل به خیر اندر او جمله شرمی معنی افروز صورت گداز
مئی گشته معجون راز و نیازاز آن آب، کاتش بجان افکند
اگر پیر باشد جوان افکندمئی را کزو جسم جانی کند
بباده، زمین آسمانی کندمئی از منی و توئی گشته پاک
شود جان، چکد قطره‌ای گر به خاکبه انوار میخانه ره پوی، آه
چه میخواهی از مسجد و خانقاهبیا تا سری در سر خم کنیم
من و تو، تو و من، همه گم کنیمبیک قطره می آبم از سر گذشت
به یک آه، بیمار ما درگذشتبزن هر قدر خواهیم، پا به سر
سر مست از پا ندارد خبرچشی گر از این باده، کو کو زنی
شوی چون ازو مست هو هو زنیمئی سر بسر مایهٔ عقل و هوش
مئی بی خم و شیشه، در ذوق و جوشدماغم ز میخانه بویی کشید
حذر کن که دیوانه، هویی کشیدبگیرید زنجیرم ای دوستان
که پیلم کند یاد هندوستاندلا خیز و پائی به میخانه نه
صلائی به مستان دیوانه دهخدا را ز میخانه گر آگهی
به مخمور بیچاره، بنما رَهیدلم خون شد از کلفت مدرسه
خدا را خلاصم کن از وسوسهچو ساقی همه چشم فتان نمود
به یک نازم، از خویش عریان نمودپریشان دماغیم، ساقی کجاست
شراب ز شب مانده باقی کجاستبیا ساقیا، می بگردش در آر
که می خوش بود خاصه در بزم یارمئی بس فروزان‌تر از شمع و روز
می و ساقی و بادهٔ جام سوزمی صاف ز الایش ما سوی
ازو یک نفس تا بعرش خدامئی کو مرا وارهاند ز من
ز آئین و کیفیت ما و مناز آن می حلال است در کیش ما
که هستی وبال است در پیش مااز آن می حرام است بر غیر ما
که خارج مقام است در سیر مامئی را که باشد در او این صفت
نباشد بغیر از می معرفتبه این عالم ار آشنائی کنی
ز خود بگذری و خدائی کنیکنی خاک میخانه گر توتیا
خدا را ببینی بچشم خدابه میخانه آی و صفا را ببین
ببین خویشتن را خدا را ببینتودر حلقهٔ می‌پرستان در آ
که چیزی نبینی بغیر خدابگویم که از خود فنا چون شوی
ز یک قطره زین باده مجنون شویبشوریدگان گر شبی سر کنی
از آن می که مستند لب تر کنیجمال محالی که حاشا کنی
ببندی دو چشم و تماشا کنینیاری تو چون تاب دیدار او
ز دیدار رو کن به دیوار اوقمر درد نوش است از جام ما
سحر خوشه چین است از شام مامغنی نوای دگر ساز کن
دلم تنگ شد مطرب آواز کنبگو زاهدان اینقدر تن زنند
که آهن ربائی بر آهن زنندبس آلوده‌ام آتش می کجاست
پر آسوده‌ام نالهٔ نی کجاستبه پیمانه، پاک از پلیدم کنید
همه دانش و داد و دیدم کنیدچو پیمانه از باده خالی شود
مرا حالت مرگ حالی شودهمه مستی و شور و حالیم ما
نه چون تو همه قیل و قالیم ماخرابات را گر زیارت کنی
تجلی بخروار غارت کنیچه افسرده‌ای رنگ رندان بگیر
چرا مرده‌ای آب حیوان بگیرزنی در سماعی، ز می سرخوشی
سزد گر ازین غصه خود را کشیتوانی اگر دل، دریا کنی
تو آن دُر یکتای پیدا کنیندوزی چو حیوان نظر بر گیاه
بیابی اگر لذت اشک و آهبیا تا بساقی کنیم اتفاق
درونها مصفا کنیم از نفاقبیائید تا جمله مستان شویم
ز مجموع هستی پریشان شویمچو مستان بهم مهربانی کنیم
دمی بی‌ریا زندگانی کنیمبگرییم یکدم چو باران بهم
که اینک فتادیم یاران زهمجهان منزل راحت اندیش نیست
ازل تا ابد، یکنفس بیش نیستسراسر جهان گیرم از توست بس
چه میخواهی آخر از این یکنفسفلک بین که با ما جفا میکند
چها کرده است و چها میکندبرآورد از خاک ما گرد و دود
چه میخواهد از ما سپهر کبودنمیگردد این آسیا جز بخون
الهی که برگردد این سرنگونمن آن بینوایم که تا بوده‌ام
نیاسایم ار یکدم آسوده‌امرسد هر دم از همدمانم غمی
نبودم غمی گر بدم همدمیدر این عالم تنگ‌تر از قفس
به آسودگی کس نزد یک نفسمرا چشم ساقی چو از هوش برد
چه کارم به صاف و چه کارم به دردنه در مسجدم ره، نه در خانقاه
از آن هر دو در هر دو، رویم سیاهنمانده است در هیچکس مردمی
گریزان شده آدم از آدمیگروهی همه مکر و زرق و حیل
همه مهربان، بهر جنگ و جدلهمه متفق با هم اندر نفاق
به بدخوئی اندر جهان جمله طاقهمه گرگ مانا همه میش پوست
همه دشمنی کرده در کار دوستشب آلودگی، روز شرمندگی
معاذ الله از اینچنین زندگیاگر مرد راهی؟ ز دانش مگو
که او را نداند کسی غیر اوبرو کفر و دین را وداعی بکن
به وجد اندر آ و سماعی بکنمکن منعم از باده ای محتسب
که مستم من از جام لا یحتسبچو ما زین می، ار مست و نادان شوی
ز دانائی خود پشیمان شویخوری باده، خورشید رخشان شوی
چه دنبال لعل بدخشان سویصبوح است ساقی برو می بیار
فتوح است مطرب دف و نی بیاراز ان می که در دل اثر چون کند
قلندر بیک خرقه قارون کندنوای مغنی چه تأثیر داشت
که دیوانه نتوان به زنجیر داشتمغنی سحر شد خروشی بر آر
ز خامان افسرده جوشی بر آرکه افسردهٔ صحبت زاهدم
خراب می و ساغر و شاهدمسرم در سر می‌پرستان مست
که جزمی فراموششان هر چه هستبه می گرم کن جان افسرده را
که می زنده دارد تن مرده رامگو تلخ و شور آب انگور را
که روشن کند دیدهٔ کور رابده ساقی آن آب آتش خواص
که از هستیم زود سازد خلاصبمن عشوه چشم ساقی فروخت
که دین و دل و عقل را جمله سوختازین دین به دنیا فروشان مباش
بجز بندهٔ باده‌نوشان مباشکدورت کشی از کف کوفیان
صفا خواهی، اینک صف صوفیانچو گرم سماعند هر سو صفی
حریفان اصولی ندیمان کفیچه درماندهٔ دلق و سجاده‌ای
مکش بار محنت، بکش باده‌ایز قطره سخن پیش دریا مکن
حدیث فقیهان بر ما مکنمکن قصهٔ زاهدان هیچ گوش
قدح تا توانی بنوشان و نوشسحر چون نبردی به میخانه راه
چراغی به مسجد مبر شامگاهخراباتیا، سوی منبر مشو
بهشتی، بدوزخ برابر مشوبزن ناخن و نغمه‌ای بر دلم
دمار کدورت بر آر از گلمبکش باده تلخ و شیرین بخند
فنا گرد و بر کفر و بر دین بخندکه نور یقین در دلم جوش زد
جنون آمد و بر صف هوش زدقلم بشکن و دور افکن سبق
بسوزان کتاب و بشویان ورقتعالی اللّه از جلوهٔ آن شراب
که بر جملگی تافت چون آفتابتو زین جلوه از جا نرفتی که‌ای
تو سنگی، کلوخی، جمادی، چه‌ایرخ ای زاهد از می پرستان متاب
تو در آتش افتاده‌ای من در آبکه گفته است چندین ورق را ببین
بگردان ورق را و حق را ببینمگو هیچ با ما ز آئین عقل
که کفر است در کیش ما دین و عقلز ما دست ای شیخ مسجد بدار
خراباتیان را به مسجد چکارردا کز ریا بر زنخ بسته‌ای
بینداز دورش که یخ بسته‌ایفزون از دو عالم تو در عالمی
بدینسان چرا کوتهی و کمیتو شادی بدین زندگی عار کو
گشودند گیرم درت بار کو؟نماز ار نه از روی مستی کنی
به مسجد درون بت‌پرستی کنیبه مسجد رو و قتل و غارت ببین
به میخاه آی و فراغت ببینبه میخانه آی و حضوری بکن
سیه کاسه‌ای کسب نوری بکنچو من گر ازین می تو بی من شوی
بگلخن درون رشک گلشن شویچه میخواهد از مسجد و خانقاه
هر آنکو به میخانه برده است راهنه سودای کفر و نه پروای دین
نه ذوقی به آن و نه شوقی به اینبرونها سفید و درونها سیاه
فغان از چنین زندگی آه، آههمه سر برون کرده از جیب هم
هنرمند گردیده در عیب همخروشیم بر هم چو شیر و پلنگ
همه آشتیهای بدتر ز جنگفرو رفته اشک و فرا رفته آه
که باشند بر دعوی ما گواهبفرمای گور و بیاور کفن
که افتاده‌ام از دل مرد و زندلم گه از آن گه ازین جویدش
ببین کاسمان از زمین جویدشبه می هستی خود فنا کرده‌ایم
نکرده کسی آنچه ما کرده‌ایمدگر طعنهٔ باده بر ما مزن
که صد بار زن بهتر از طعنه زننبردست گویا به میخانه راه
که مسجد بنا کرده و خانقاهچه میخواهد از مسجد و خانقاه
هر آنکو به میخانه بردست راهروان پاک سازیم از آب تاک
که آلودهٔ کفر و دین است پاکندانم چه گرمیست با این شراب
که آتش خورم گویی از جام آببه می صاحب تخت و تاجم کنید
پریشان دماغم، علاجم کنیدجسد دادم و جان گرفتم ازو
چه میخواستم، آن گرفتم ازوبینداز این جسم و جان شو همه
جسد چیست؟ روح روان شو همهگدائی کن و پادشاهی ببین
رهاکن خودی و خدائی ببینتکلف بود مست از می شدن
خوشا بیخود از نالهٔ نی شدندرون خرابات ما شاهدیست
که بدنام ازو هر کجا زاهدیستبخور می که در دور عباس شاه
به کاهی ببخشند کوهی گناهسکندر توان و سلیمان شدن
ولی شاه عباس نتوان شدنکه آئین شاهی از آن ارجمند
نشسته است برطرف طاق بلندیکی از سواران رزمش هزار
یکی از گدایان بزمش بهارسگش بر شهان دارد از آن شرف
که باشد سگ آستان نجفالهی به آنان که در تو گمند
نهان از دل و دیدهٔ مردمندنگهدار این دولت از چشم بد
بکش مد اقبال او تا ابدهمیشه چو خور گیتی افروز باد
همه روز او عید نوروز بادشراب شهادت بکامش رسان
بجد علیه السلامش رسانرضی روز محشر علی ساقی است

مکن ترک می تا نفس باقی استيکشنبه 22/11/1391 - 14:25 - 0 تشکر 588713

سوگندنامه


دگر سینه‌ام چون خم آمد بجوش
بر آمد از این قلزم غم خروشخراباتیان، راه میخانه کو
حریفان بگوئید، پیمانه کومرا سوی میخانه راهی دهید
سرم را به آن در پناهی دهیدبهار است و بلبل، بساط نشاط
بطرف چمن میکشد ز انبساطتو هم زاهد از خویش دستی برآر
مکن اینقدر خشکی اندر بهاربه درک فنون ریا کاملی
در این فن چرا اینقدر جاهلیمرادی نشد حاصلت در مرید
در این آرزو گشت، مویت سفیدبیا بگذر از قید ناموس و ننگ
بزن شیشهٔ خودپرستی به سنگبینداز از دست مسواک را
بدست آر، نوباوهٔ تاک راز من بشنو، از زهد اندیشه کن
بهار است، دیوانگی پیشه کنبزن دست و صد چاک زن جامه را
بیفکن ز سر بار عمامه رابیا با حریفان هم آهنگ باش
بکن صلح و با خویش در جنگ باشازین زهد یکباره بیگانه شو
به رند خرابات، همخانه شوچو من ترک سودای تزویر کن
توان تا بمیخانه، شبگیر کنکه بختت مگر سر بر آرد ز خواب
نظرها بیابی ز خم شرابز فیض صبوحی بفیضی رسی
شوی با همه ناکسیها، کسیچه بر سبحه چسبیده‌ای اینقدر
بس این خاک بازی که خاکت بسرچرا اینقدر خشک و افسرده‌ای
نه دستی نه پائی مگر مرده‌ایبکن ترک تزویر و زهد و ریا
به میخانه رفتن ز سر ساز پاز ما اختلاط مجازی مجو
زمستان بجز صاف بازی مجوبگو با حکیم ز خود بی‌خبر
که ای مانده در گل درین ره چو خربمستی ز حکمت کن اندیشه‌ای
چه صغری، چه کبری، بکش شیشه‌ایکتاب اشارات ابرو بخوان
شفا در لب جام پُر باده دانببین شرح تجرید ساق و بدن
بگو حکمت العین چشم و دهنبجز حرف باده مکن گفتگو
سخن‌تر مقولات و از کیف گوبیا ساقی ای قبلهٔ من بیا
سرت گردم، ای شوخ پر فن بیادماغم ز سودای صحبت بسوخت
به داغم زبان شعله‌ها برفروختعلاجی کن از می دماغ مرا
بنه مرهم از باده داغ مراشد از آتش دهر جانم کباب
برافشان بدین شعله مشتی شراببپا شو زمستی چه افتاده‌ای
بیفکن مرا در شط باده‌ایبکن شستشوی من از لای می
مرا غرق میکن بدریای میبده ساقی آن مایهٔ زندگی
دمی وارهانم ز دل مردگیدل و جان من شد بفرمان تو
چه جان و چه دل جمله قربان توبمن جان من می بده می بده
پیاپی پیاپی پیاپی بدهبده باده وز روی مستی بده
فدای تو گردم دو دستی بدهبه یکدست ما را سبک بر مدار
چه مینا چه پیمانه خمها بیارمکن سرکشی از من ای بی‌نظیر
بده جامی و در عوض جان بگیربیا ای تو درمان دردم بیا
بیا گرد بالات گردم بیابیا ای فدای رخ ساده‌ات
بده می بگرد سر باده‌اتکجایم، چه میگویم ای دوستان
مگر مست گشتم درین بوستانملولیم ساقی می ناب ده
یکی جرعه ز آن قرمزین آب دهسخنها بمستانه گفتم بسی
الهی نرنجیده باشد کسیز هستی ندارم من از خود خبر
خمار شبم میدهد دردسربه یک جرعه رفع ملالم کنید
بدی گفته باشم حلالم کنیدچه من تازه ز اهل طرب گشته‌ام
ببخشید گر بی‌آدب گشته‌امغم هیچکس بر دلم بار نیست
بجز زاهدم با کسی کار نیستعصا وار استاده‌ام در برش
چه دستار پیچیده‌ام در سرشدلم سوخت بر حال زاهد بسی
که بیچاره‌تر زو ندیدم کسیز کوی خرابات آواره‌ای
زبان بسته حیوان بیچاره‌ایندانم چه دیده است از زندگی
نمیرد چرا خود ز شرمندگیکه از بزم رندان نماید نفور
ز راه مسلمانی افتاده دورمن از دید زاهد بسی منکرم
مسلمانی ار این بود کافرمالهی به پاکان و رندان مست
به دلگرمی ساقی می‌پرستبه جوش درون خم صاف دل
که شد در بر او فلاطون خجلبه رندی کز آلودگی پاک خفت
به مستی که با دختر تاک خفتبه آهی که بر دل شبیخون زند
به اشکی که پهلو به جیحون زندبه داغی که بر سینه محکم بود
به زخمی کش الماس مرهم بودبه صبری که در ناشکیبا بود
به شرمی که در روی زیبا بودبه عزلت نشینان صحرای درد
به ناخن کبودان شبهای سردبه چشمی کزو چون بر آید نگاه
کند روز بیچارگان را سیاهبه رویی که روشن کند بزم جمع
به عشقی که پروانه دارد به شمعبه بی دست و پایان کوی وصال
به عاجز نگاهان حسرت مآلبه هجری که پیوسته در وصل یار
بره باشدش دیدهٔ انتظاربه شام فراق دل آشفتگان
به صبح وصال بغم خفتگانبه معشوق از رحم و انصاف دور
به دلدادهٔ در بلاها صبوربه دردی که بی‌حاجتش از طبیب
به یأسی کز امید شد بی‌نصیببه زلفی که دل را ز کس بی‌خبر
نهان میرباید ز پیش نظربه دزدی که پروا ندارد ز کس
نمیترسد از شحنه و از عسسبه عهدی که پیمانه با باده بست
که دور است از شیشهٔ او شکستبه ذکر صراحی به وقت فرح
به اوراد جام و دعای قدحبه سرهنگی خشت بالای خم
به افتادن جام در پای خمبه پیچ و خم ساقی لاله رنگ
به اندام مطرب به آواز چنگبه روزی که بی‌گفتگو در می است
بشوری که در کوچه بند نی استبه صنعان فریبان ترسا لقب
به کافردلان فرنگی نصببه مرغوله مویان گیسو کمند
به خورشید رویان زنار بندبه آهو نگاهان رعنا خرام
به خسرو سپاهان شیرین کلامبه شمشاد قدان بالا بلا
که کردند عشاق را مبتلابه آن وعدهٔ سست پیمان یار
به دلسوزی عاشق از انتظارکه گر یکزمان بی تو آرم به سر
خیالت نباشد مرا در نظرچنان گردم از مرگ خود شادمان
که کس شاد از مردن دشمنانبمیرم گر ز حسرت کام تو
شوم زنده گر بشنوم نام تودمی بی تو ای دین و ایمان من
بر آید ز تن جان من، جان منبه تنهائیم یار دیرین توئی
مرا یاری جان شیرین توییبه دل آرزوی جمالت بس است
اگر خود نیائی خیالت بس استبیا ساقی همدم بیکسان
حکیم مسیحا دم خستگانبیا حکمت دختر زر ببین
که همچون فلاطون شده خم‌نشینز دست تو مٰیاید افسونگری
برون ‌آرش از شیشه همچون پریعلاج مرا کن که دیوانه‌ام
مقیم خرابات و میخانه‌امازین بیکسی کن دل آسا مرا
مجرد کن از قید دنیا مرادلم را بیک جرعه می شاد کن
مرا از غم دهر آزاد کناز آن می که خورشید شد ذره‌اش
بود قل هو اللّه هر قطره‌اشاز آن می که در دل چو منزل کند
سراپای اجسام را دل کنداز آن می که روح روانست و بس
از آن می که اکسیر جانست و بسرضی را بده جامی از لطف عام

بجانان رسان جان او والسلاميکشنبه 22/11/1391 - 14:25 - 0 تشکر 588714

گوهر عشق


الهی سوختم بی‌غم الهی
کرامت کن نم اشکی و آهیچه اشک، اشکی که چون ریزد ز مژگان
شود دامان ازو رشک گلستانچه آه آهی که چون از دل زند سر
بسوزاند دل یاقوت احمر،دل بی‌عشق بر جان بس گران است
سر بی‌شور مشتی استخوان استتو را خلد و مرا باغ و چمن عشق
تو را حور و مرا گور و کفن عشقز عشق از هر چه برتر میتوان شد
خدا گر نه، پیمبر میتوان شداگر یزدان پاک از لات عشق است
جهان را قاضی الحاجات عشق استنداند عقل راه خانهٔ عشق
که عقل کل بود دیوانهٔ عشقخراب عشق آباد ی ندارد
بد و نیک و غم و شادی نداردنداند دوست از دشمن گل از خار
برش یکسان بود تسبیح و زنارز لذتهای عٰالم گر کنم یاد
بجز خون جگر چشمم مبنادمبادا مرهم داغم جز آتش

رضی خواهی بعٰالم گر دلی خوشيکشنبه 22/11/1391 - 14:27 - 0 تشکر 588715

ترجیع بند


 ای سرو سهی که بر سمندی
پیشت دو جهان بگو بچندیبنگر که چه رستخیز برخاست
زین شور که در جهٰان فکندیافکنده‌ای از دوال فتراک
بر گردن جان شکاربندییک وعده کرا خراب کرده است
گو ر‌است مباش ریشخندیمعلوم چو کم شود ز خوبی
کاسوده شود نیازمندیزان گشته خراب خانهٔ دل
کورا نه دری بود نه بندیافکنده بخاک راه پستیم
نظارهٔ قامت بلندیای کاش که طرهٔ پریشان
بر دوش چنین نمی‌فکندیخود گوی که در چه میتوان بست
آن دل که ز مهر دوست کندیآن کو نبرد ز عشق شوری
بر خویش بسوز گو سپندیچشم من و روی بی‌نظیری
گوش من و حرف دلپسندیاز بهر شکار خلق هر سو
انداخته عنبرین کمندیسهل است هلاک ما مبادا
بر خاطر نازکش گزندیعمری ز پیش عبث دویدیم
منبعد بر آن سرم که چندی


بنشینم و خو کنم به هجرانوَر جان برود فدای جانان


آسوده دلی شعار ما نیست
راحت در روزگار ما نیستزان قامت آسمان خمیده
کش طاقت حمل بار ما نیستباور نکند کس ار بسوزم
کس در دل بی‌قرار ما نیستدل شیفتهٔ تو شد چه سازم
دیوانه به اختیار ما نیستفکر سر خود کنیم کو را
پروای دل فکار ما نیستیکروز بکام دل نشستن
در طالع روزگار ما نیستهر لحظه در آردم به شکلی
سودای تو کرد، کار ما نیستزین بیش مشو شکفته‌ ای گل
کاین حوصله در بهٰار ما نیستکردیم بس امتحان کسی را
دست و دل و کار و بار ما نیستهر خیره سری حریف ما نه
هر مرده دلی شکار ما نیستشاید که کنیم ناز بر چرخ
خورشید به حسن یار ما نیستاز دولت عشق کامرانیم
هر چند که بخت یار ما نیستهر چند تحملی ندارم
هر چند که صبر کار ما نیست


بنشینم و خو کنم به هجرانوَر جان برود فدای جانان


بی‌پرده بر آی بر لب بام
کارواح شوند جمله اجسامروشن شود از تو چشم اعمیٰ
این است اگر صفای اندامدل لذت خواری درت یافت
در خلد دگر نگیرد آرامدرد دل ما نوشتنی نیست
این کار نمیشود به پیغامگام دگری نهی به منزل
برداری اگر ز خود یکی گامدیگر ز دعا اثر نخواهم
گر بشنوم از لب تو دشنامآنگه که ز ننگ و نام افتیم
بدنامی را کنیم خوشنامما را سر و برگ زاهدان نیست
ما و رندان دردی آشامبی عشق مباد مرد و بی‌سوز
بی‌باده مباد درد و بی‌جامبی درد دمی نمی‌شکیبم
بی‌عشق دمی نگیرم آرامگفتیم کنیم پای بوسش
چون دست نمی‌دهد بناکام


بنشینم و خو کنم به هجرانوَر جان برود فدای جانان


نام که گذشت بر زبانم
کاتش بنهاده در دهانماز پای در آردم بناچار
این غم که نهٰاده سر به جانمبی طلعت تو نمیدهد نور
خورشید زمین و آسمانمجز من دگری نمی‌شناسد
گوئی غم و درد را ضمانمکاهید ز درد هجر جسمم
پوسید ز غصه استخوانمدر بزم وصٰال چون غریبم
در فصل بهٰار چون خزانمآزردگئی ندارم از هجر
آزردهٔ وصل بیش از آنمفریاد که آتش فراقت
بگداخته مغز استخوانمدر حسن بلای روزگاری
درماندهٔ روزگار از آنمتا پیش تو روی بر زمینم
می‌پنداری بر آسمانموصفت چو کنند، جمله گوشم
نامت چو رود همه زبانمهر چند که سوخت است صبرم
هر چند که زار و ناتوانم


بنشینم و خو کنم به هجرانوَر جان برود فدای جانان


هر چند وفا نکرد با من
دستش نکنم رها ز دامندر دام نیفتدم بکونین
عنقا نگرفته کس به ارزنشب نیست که من ز دوری او
نزدیک نمی‌شوم به مردنچون میوهٔ نارسم به گیتی
هرگز نرسم به مدعا منحیران علاج شد طبیبم
آماده شوید هان به شیونما هم چو شمٰا صنم پرستیم
پرهیز ز ما مکن برهمنبردند قرار و صبرم از دل
حسن آن روی و لطف آن تنکس نیست که دستشان بگیرد
بنگر که چه میکنند با منشیرین لب من ز شور عشقت
آماده شراب و شاهد و منز آن چشم نمی‌روم به خمار
ز آن روی نمیروم به گلشنمست است دماغ من به بوئی
این مور چه میکند به خرمنخفاش ز نور بی‌نصیب است
خورشید اگر کند نشیمندردم نکشید ننگ درمان
دودم نشناخت راه روزنای لطف و صفٰای تو به خروار
وی جور و جفای تو به خرمنهر چند نباشدم تحمل
هر چند که نیست صبر با من


بنشینم و خو کنم به هجرانوَر جان برود فدای جانان


آن چشم نظر بکس نینداخت
کش واله و بی‌خبر نینداختهرگز ز عتاب بر نیفروخت
کاتش در خشک و تر نینداختقامت نفراخت هیچ سروی
تا پیش قدش سپر نینداختنشناخت دگر ز غم سرا پای
در پای تو هر که سر نینداختمفتون تو زار سوخت در هجر
وین راز ز دل بدر نینداختننهاد بناله‌ام شبی گوش
یکبار بمن نظر نینداختدر هجر تو چشم وا نکردم
تا لخت دل و جگر نینداختبر خستهٔ ما نظر نیفکند
بر مردهٔ ما گذر نینداختیکبار تکلفی نفرمود
کز رشک به دل شرر نینداختگفتم نظری بخاکم انداز
یکبار دگر، دگر نینداخت


بنشینم و خو کنم به هجران


وَر جان برود فدای جانان


ما را سر و برگ چند و چون نیست
وان صبر که بودمان، کنون نیستدادیم دلش بلا تأمل
عقل من و تو کم از جنون نیستبی می مستیم و بی‌تکلف
ما را سر و برگ آزمون نیستآن بحر غمیم کش کران نه
و آن درد دلیم کش سکون نیستخون میجوشد ز اندرونم
پیداست که زخمم از برون نیستبا نغمه هجر چون شکیبم
ما را که دماغ ارغنون نیستدردی‌کش دیرم و خرابات
زین هر دو مقام من برون نیستچون حلقه به آن درم که دیگر
راهی ز برون به اندرون نیست


بنشینم و خو کنم به هجرانوَر جان برود فدای جانان


ای وای که آن سوار چالاک
از ننگ نبنددم به فتراکمفشان به عبث سرشک کاینجا
یاقوت برابر است با خاکما قطع حیات خویش کردیم
دیگر منمٰای سینه را چاکواقف نه‌ای از فروغ رویت
کان شعله چه میکند به خاشاکجز با غم تو نمی‌شکیبد
این جان حزین و چشم نمناکدیگر نشود به هیچ خورسند
خاطر که گرفت خو به تریاکتا سایه به خاک ما فکندی
در سایه ماست مهر و افلاکبر تارک آسمٰان چو تاجیم
هر چند که کمتریم از خاکصد شکر که نیستیم هر گز
از بود و نبود، شاد و غمناکزاهد ما را پلید گوید
ناپاک نکرده فرق از پاکدور از تو نمی‌کشیم آهی
تا سینه نمی‌کنیم صد چاکدور از تو چو مرغ نیم بسمل
گاهی در خون و گاه در خاک


بنشینم و خو کنم به هجرانوَر جان برود فدای جانان


چون نیست زبان و دل بهم یار
در دست چه سبحه و چه زناربگشا چشمی هلاک دیدار
یار است رسیده بر سرت یاردکان بر چین که پاک پرداخت
سودای تو کیسهٔ خریداردر خانه نشین که میکند باز
دیوار و در تو کار دیداررو پیچی و خود کرشمه از تو
می‌ریزد صد هزار خروارآنان کایزد نمی‌پرستند
گشتند همه تو را پرستارای آنکه نداده‌ای دل از دست
ز آن روی کنی ز عشق انکاردرکامت اگر کنند از ین می
معلوم کنی که چیست در کارشستیم دو دست خود ز ایمان
بستیم میان خود به زنارمطرب دستی بچنگ بر زن
ساقی پائی برقص بردارسر در ناری دگر به کونین
بینی سر خود اگر بر این دارگاهی مستور کنج خلوت
گاهی منصور بر سر دارگردیده اگر سر تو خورشید
یکبار سری ز پیش بردارگیرد چو شرر بمشتری در
خاکسترم ار بری به بازارگاهی رندیم و گاه زاهد
گاهی مستیم و گاه هشیارگو از نظرم مرو که زین پس
جوئی و نیابیم دگر بارزنهار ز دست دوست گفتن
زنهار، مگوی هیچ، زنهارانکار مکن که آشکار است
از انکارت هزار اقراربر مار گذر کنی بگیرند
پازهر بجای زهر از ماراز دست من آن دو چشم جادو
بردند هر آنچه بود یکبٰار


بنشینم و خو کنم به هجرانوَر جان برود فدای جانان


آن شوخ به شیوهٔ شکرخند
زخمم ز نمک لبالب آکندآن ترک به طرهٔ پریشان
دین و دل ما ز هم پراکندببرید هزار یار و اغیار
بگسیخت هزار خویش و پیوندصد بار شکست وباز خوردیم
زان شوخ فریب عهد و سوگندآنم که بروز بردباری
پیشم کاه است کوه الوندما مرده و مهر او مسیحا
ما بنده و عشق او خداونداین است اگر هوای لیلی
مجنونم اگر شوم خردمندسر خم نکنم به پادشاهی
دارد سر بنده چون خداوند


بنشینم و خو کنم به هجران


وَر جان برود فدای جانان


ابدال صفت خزیده در پوست
کوبم در دشمنان که یا دوستاز دشمن و دوست نیست باکم
چون دشمن و دوست هر چه هست اوستبر پوست زن و سری بدر کن
تا بر نکنند از سرت پوستکاین خاک که پایمال سازی
دندان و لب است و چشم و ابروستحرفی شنوی اگر توانی
نیکو بشنو که بانگ یا هوستو آن زلف که بی سخن زبان داشت
وان چشم که بی زبان سخنگوستاین شهر بباد دادهٔ اوست
وین خانه خراب کردهٔ اوست


بنشینم و خو کنم به هجرانوَر جان برود فدای جانان


يکشنبه 22/11/1391 - 14:29 - 0 تشکر 588716

غزلیات
زهی طروات حسن و کمال نور و صفا

که از جمال تو بیناست چشم نابیناکدام خوب علم گشت در جهان به وفا
تو از مقولهٔ خوبان عالمی حاشابهار عشق دل از دیده مبتلا گردید
هر آن وفا که توبینی بلاست بر سر مازدوده‌اند حریفان ز دل غم کم و بیش
بریده‌اند زبان غازیان ز چون و چرااگر تو مرد رهی در طریق عشق رضی

رَهی ز میکده نزدیک‌تر مدان به خدايکشنبه 22/11/1391 - 14:29 - 0 تشکر 588717شوری نه‌چنان گرفت ما را
کز دست توان گرفت ما را


ما هیچ گرفته‌ایم از او
او هیچ از آن گرفت ما را


هر گه بتو عرض حال کردیم
در حال زبان گرفت ما را


درد دل ما نمیکنی گوش
درد دل از آن گرفت ما را


هشدار که صرصر اجل هان
چون باد خزان گرفت ما را


مردیم و ز کس وفا ندیدیم
دل از همه زان گرفت ما را


هر دوست که در جهان گرفتیم
دشمن به از آن گرفت ما را


هر چند که راستیم چون تیر
او همچو کمان گرفت ما را


گفتیم که بشکنیم توبه
ماه رمضان گرفت ما را


یا رب به زبان چه رانده بودیم
کاتش به زبان گرفت ما را


دیدیم جهان بجز طرب نیست
ز آن دل ز جهان گرفت ما را


پا از سر ما نمیکشد غم
گوئی به ضمان گرفت ما را


بس حرف که بر رضی گرفتیم
بعضی سخنان گرفت ما رايکشنبه 22/11/1391 - 14:30 - 0 تشکر 588718آنچنان داده عشق جوش مرا
که ز سر رفته عقل و هوش مرا


عقل کلی شده فراموشم
بسکه مالیده عشق گوش مرا


نه چنانم ز مستی دوشین
که کشیدن توان به دوش مرا


در خروشم ز شور چون دریا
نتوان ساختن خموش مرا


عاقبت می‌پرستی تو رضی
می فروشد به می فروش مرايکشنبه 22/11/1391 - 14:30 - 0 تشکر 588719نقابی بر افکن ز پی امتحان را
که تا بینی از جان لبالب جهان را


چو در جلوه آیی بدین شوخ و شنگی
برقص اندر آری زمین و زمان را


بروی زمین مهروار ار بخندی
بزیر زمین درکشی آسمان را


من از حسرت رویش از هوش رفتم
خدایا شکیبی تماشاکنان را


به دل زان نداریم یک مو گرانی
که بر سر کشیدیم رطل گران را


بهارت دلا کس ندانست چون شد
بهر حال دریاب فصل خزان را


فراموش کردند از مهربانی
چه افتاد یاران نامهربان را


از آن نام تو بر زبان می نراندم
که میسوخت نام تو کلام و زبان را


رضی این چه شور است در نالهٔ تو
که از هوش بردست پیر و جوان رايکشنبه 22/11/1391 - 14:30 - 0 تشکر 588720چون مهر بر آی بام و ایوان را
بگداز چو موم سنگ و سندان را


امشب مه چارده ز خورشیدم
شرمنده نشد ببین تو عرفان را


در سینه هزار چاکم افزون شد
تا دیده‌ام آن چاک گریبان را


بنگر که بهم چگونه میجوشند
آن آتش لعل و آب حیوان را


بنشین که ز کفر و دین بر‌آورده
سودای تو کافر و مسلمان را


الماس بریز بر سر زخمم
خالی مکن از نمک نمکدان را


آن به که ز شکوه لب فرو بندیم
بر هم بزنیم زور دیوان را


ای آنکه به سر هوای او داری
آغشته بخون ببین شهیدان را


چون نسبت او بجان توانم کرد
چون نیست به جان نسبتی جان را


از معرکه بین که طرفه، بیرون رفتند
کردیم چو امتحان حریفان را


عاجز گشتی ور نه باشد از هوئی
ریزم به خاک خون خاقان را


کم فرصتی ار نباشد از آهی
بر باد دهیم خاک کیوان را


از ما بطلب هر آنچه میخواهی
در فقر کن امتحان فقیران را


دیگر بخدای بر نداری دست
بشناسی اگر علی عمران را


برخیز رضی ازین میان برخیز
با هم بگذار جان و جانان رايکشنبه 22/11/1391 - 14:31 - 0 تشکر 588721خون شد دل پاره پارهٔ ما
مردیم و نکرد چٰارهٔ ما


دادیم به کفر زلفش ایمان
شاید که شود کفارهٔ ما


بندیم ز شکوه لب و لیکن
خون میچکد از نظارهٔ ما


بااینهمه غم، نمیشود آب
آه از دل سنگ خارهٔ ما


بستیم رضی لب و توان یافت
پیغام دل از نظارهٔ مابرو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی