باستان شناسی مهم ترین وسیله شناخت گذشته ، از هزاره های دور تا امروز ، به عنوان یكی از ساختارهای بنیادین هویت فرهنگی بشمار می آید. این شناخت، درك جامعه امروز را ممكن ساخته به طراحی آینده ای درست می انجامد. از این دیدگاه باستان شناسی جایگاه علمی ـ نظری و كاربردی ممتازی دارد. باستان شناســـــی با رهیافتی علمی و میان رشته ای بر پایه آثار مدفون در دل خاك و آب و چه آثار مشهود ـ به بازسازی رفتار فرهنگی از دوران پیش از تاریخ تا به امروز می پردازد. در این راستا یك اثر و یا یك پدیده و موضوع نه به تنهایی ولی در ارتباط با آثار و پدیده های دیگر معنی پیدا می كند و در قالب یك مجـموعه برای بازسازی پدیده های ناشی از رفتار فرهنگی بار مطالعاتی به خود می گیرد. بازسازی فرهنگ مادی به درك فن آوری و سیر تحول آن در زمینه های متعدد و مختلف زندگی انسان مثل كشاورزی، صنعت، آبیاری و آبرسانی، شكار، دامپروری، تغذیه، ارتباطات، مهاجرت، حمل و نقل، تجارت، معماری و عمران و موارد بسیار دیگر منجر می شود و در نهایت به بازسازی روند اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و غیره می انجامد.

بدین ترتیب گستره حوزه پژوهش های باستان شناختی، این رشته پویا ، درواقع به همان گستردگی ابعاد مادی و معنوی زندگی انسانی است، در تمام جهان و از آغاز زندگی او تا به امروز. باستان شناسی به عنوان دانشی نوین، از یك قرن و نیم پیش تحولی بس چشمگیر داشته و همگام با پیشرفت سریع علوم دیگر بخصوص علوم پایه و علوم تجربی و طبیعی هر روز به چشم اندازهای جدید دست می یابد. وسعت سرزمین ایران، قدمت فرهنگی و تمدنی چند هزار ساله آن و در نتیجه تعدد و تنوع فرهنگ ها و محوطه هاو آثار فرهنگی این سرزمین ایجاب می كند كه باستان شناسی ایران از توان بالقوه بسیار بالایی برخوردار باشد. گروه باستان شناسی دانشگاه تهران با وقوف بر این مسأله تمامی توان خود را به كار گرفته است تا همگام با تحولات عظیم و شگرف و پرشتاب در این رشته، و با توجه خاص به توسعه كیفی آن، تحولی بنیادی پدید آورده و در راستای پیشرفت متوازن همه علوم و بخصوص علوم انسانی كه بی تردید تعادل فرهنگی جامعه بدان بستگی دارد گام بردارد.

دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران