انجمن ها > انجمن اجتماعي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
اجتماعي (بازدید: 860)
شنبه 11/9/1391 - 20:49 -0 تشکر 576957
مأخذ شناسى استعمار

 

مأخذ شناسى استعمار


نویسنده: سلمان حبیبى

شیوه هاى استعمار
 استعمار به معناى تسلط یک کشور بر کشورى دیگر به منظور بهره بردارى از ذخایر خدادادى، نیروى انسانى و موقعیت جغرافیایى آن است. سابقه‏ى استعمار به پیش از قرن پانزدهم برمى‏گردد. از آن زمان تاکنون، استعمار در سه شکل ظهور پیدا کرده است:
1. استعمار کهن: به گونه‏اى از استعمار گفته مى‏شود که در آن استعمارگر با به کارگیرى نیروى نظامى و به طور عمده، نیروى دریایى، سرزمین‏هایى را که در فاصله دور قرار داشتند اشغال مى‏کرد. استعمار کهن داراى سه ویژگى به شرح ذیل است:
الف. اشغال نظامى سرزمین مستعمره؛
ب. سلطه‏ى مستقیم سیاسى و نظامى بر مستعمره از طریق نصب فرمان داران؛
ج. گسترش فرهنگ استعمارى از طریق گروه‏هاى تبشیرى مسیحى و تربیت روشن فکران و عناصر مزدور براى ایفاى نقش‏هاى مشخص.
2. استعمار نو: رشد فکرى جوامع ادامه‏ى روند استعمار کهن را مشکل ساخت. در نتیجه روش‏هاى جدیدى در خاورمیانه، ایران، کشورهاى آسیایى و افریقایى روى کار آمدند که داراى ویژگى‏هاى ذیل هستند:
1. طرح مسئله‏ى »حاکمیت ملى«؛
2. نظام اقتصادى به تبع نظام اقتصادى شمال - جنوب؛
3. وجود کشورهاى مستعمره به عنوان حوزه‏ى تحت نفوذ استعمارگر؛
4. اداره‏ى غیر مستقیم امور سیاسى کشورها از طریق پیروى حکومت‏هاى تحت استعمار نو.
3. استعمار فرانو: در دوران استعمار نو، ساختار سیاسى کشورها حفظ مى‏شد، اما با گسترش وسایل ارتباط جمعى و تبدیل شدن جهان به یک »دهکده‏ى جهانى«، به تدریج، حاکمیت‏ها کم‏رنگ شد و این امکان براى قدرت‏هاى سیاسى و رسانه‏اى فراهم گردید که بدون توجه به مرزهاى جغرافیایى، مستقیما ملت‏ها را مورد خطاب قرار دهند. همچنین فروپاشى نظام دو قطبى و انحصار عملى قدرت رسانه‏اى و تبلیغى در غرب، در این زمینه مؤثر بود و غرب روش‏هاى نوینى را پایه‏گذارى کرد و عوامل قدرت خود را به دو بخش قدرت »نرم‏افزارى« )شامل به کارگیرى قدرت رسانه‏اى تبلیغاتى براى تأثیر گذارى و هدایت افکار عمومى جهان( و قدرت »سخت‏افزارى« )شامل قدرت نظامى فراگیر در سطح جهان( تقسیم نمود. در این روش‏ها، حوزه‏ى تمدنى غرب، کنفوسیوسى، ژاپنى، اسلام، هندو، اردودوکسى و امریکاى لاتین جایگزین واحد دولت - ملت مى‏شوند. دو علت اساسى براى طرح این نظریه از سوى هانتینگتون به شرح ذیل است:
1. شکل‏گیرى و گسترش فوق‏العاده اسلام سیاسى در اواخر قرن بیستم که در حال حاضر، اصلى‏ترین چالش فراروى تمدن غرب محسوب مى‏شود.
2. رشد اقتصادى و گسترش سریع قدرت چین کنفوسیوسى که غرب را در عرصه‏ى اقتصاد با چالشى جدى مواجه ساخته است.
در این زمینه، از سوى پژوهشگران تحقیقات فراوانى صورت گرفته که ما را در شناخت ابعاد مذکور استعمار یارى مى‏رسانند. شناخت منابع و مآخذ گام نخست هر تحقیق است. امروزه کتاب شناسى به عنوان یک ضرورت مطرح شده و به صورت رشته‏اى آموزشى و تخصصى درآمده است. در جهت استفاده‏ى بهینه پژوهشگران، در این مقاله بر آن شدیم تا منابع مرتبط با موضوع »استعمار« را که در قالب کتاب، مقاله در نشریات و مطبوعات عرضه شده‏اند فراهم سازیم و در اختیار پژوهشگران ارجمند قرار گیرد. یادآور مى‏شود اگر چه موضوع همایش »استعمار فرانو« است، اما به دلیل ارتباط موضوعات استعمار کهن و استعمار جدید با موضوع استعمار فرانو، در این مأخذ شناسى، تلاش شده است مهم‏ترین منابع و مآخذ استعمار، اعم از کهن، نو و فرانو و نیز شیوه‏هاى استعمار فرانو، همچون استعمار فرهنگى، سلطه‏ى رسانه‏اى، شرق شناسى، و نیز مبارزه با استعمار در دو بخش (کتب و مقالات) فراهم آید.

شنبه 11/9/1391 - 20:51 - 0 تشکر 576958


کتب
استعمار کهن، استعمار نو، استعمار فرانو
1. آدام اسمیت و ثروت ملل، محمد على کاتوزیان، تهران، انتشارات سهامى، 204، 1358 ص.
2. آسیا در کشمکش با اروپا، فرانتس آلتهایم، ترجمه‏ى د. منشى‏زاده، 148، 1342 ص.
3. آسیا و استیلاى باختر، ک. م. پانیکار، ترجمه‏ى محمد على مهمید، روز، 574، 1347 ص.
4. افریقاى سیاه در چنگال استعمار، منوچهر فکرى ارشاد، تهران، توس، 2، 1351 ج.
5. امریکا و جهان سوم: انقلاب و ملاحظات، جان گیرلینگ، ترجمه‏ى محمود ریاضى، تهران، چاپخش، 461، 1360 ص.
6. آموزش و پرورش در خدمت امپریالیسم، کارنوى، مارتین، ترجمه‏ى محبوبه مهاجر، تهران، سپهر، 407، 1367 ص.
7. ارمغان استعمار، محمد محمدى اشتهاردى، قم، نسل جوان، 280، 1336 ص.
8. ادبیات ایران پیرامون استعمار و نهضت‏هاى آزادى‏بخش، عبدالرحیم ذاکر حسین، تهران، دانشگاه تهران، 682، 1369 ص.
9. ارتباط خطرناک )داستان ناگفته رابطه‏ى پنهان ایالات متحده و اسرائیل(، اندرولسلى کاکبرون، ترجمه‏ى محسن اشرفى، تهران، اطلاعات، 592، 1371 ص.
10. استراتژى استعمار نو، دگرگونى‏ها و بحران‏ها، رضا آیرملو، تهران، امیرکبیر، 91، 1366 ص.
11. استضعاف و استعمار نو، محمد انتظامپور، [بى‏جا]، کامران، 82، 1363 ص.
12. استعمار امریکا و حکومت‏ها، فخرالدین حجازى، قم، دارالفکر، [بى‏تا]، 67 ص.
13. استعمار انگلیس در ماوراء قفقاز )1918 - 1921(: بر پایه‏ى اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا، حبیب‏الله کمالى، تهران، وزارت امورخارجه، 230، 1376 ص.
14. استعمار بریتانیا و مسئله‏ى اروند رود، فیروز منصورى، تهران، مؤسسه‏ى مطالعات تاریخ معاصر ایران، 275، 1376 ص.
15. استعمار جدید، ویژگى‏هاى آن و نقش روشن فکران حرفه‏اى شرق و غرب‏زده در گسترش و تداوم آن، ابوالفضل عزتى، تهران، هدى، 23، 1360 ص.
16. استعمار صهیونیستى در فلسطین، فائز عبدالله صائغ، مشهد، توس، [بى‏تا]، 69 ص.
17. استعمار نو و ثبات سیاسى، همایون الهى، تهران، انجمن خدمات اسلامى، 24، 1358 ص.
18. استعمار نو و نظام آموزشى )چه باید کرد؟(، فرهت قائم مقامى، تهران، سازمان نشر فرهنگ انسانى، [بى‏تا]، 128 ص.
19. استعمار پرتغال و جنبش آنگولا، مادوهوپانیکا، ترجمه‏ى محسن پیمان آزاد، تهران، توس، بى‏تا، 162 ص.
عنوان دیگر: افریقاى سیاه، استعمار پرتغال و جنبش آنگولا.
20. استعمار پسامدرن، احمد سیف، تهران، نشر دیگر، 282، 1382 ص.
21. استعمار جدید یا نئوکلینالیسم در فلسطین، رودزیا...، حسن صدر، چ چهارم، تهران، جاویدان، 147، 1357 ص.
22. استعمار سرمایه‏ دارى، ژاله پیرى، ترجمه‏ى کیومرث پریانى، تهران، تومن، 165، 1358 ص.
23. استعمار شوروى در رابطه با افغانستان، سعادت ملوک تابش، حزب اسلامى رعد افغانستان، [بى‏تا]، 137 ص.
24. استعمار فرانو )نظام سلطه در قرن بیست و یکم(، جواد منصورى، تهران، امیرکبیر، 364، 1385 ص.
25. الاستعمار فى جنوب شرق آسیا، فایز صالح ابوجابر، عمان، دارالبشیر، 1991 م / 1411 ق، 224، 1370 ص.
26. استعمارگران شرق و غرب، همایون الهى، تهران، انجمن خدمات اسلامى، 37، 1358 ص.
27. استعمارگران یا طمع کاران کینه‏ور، محمد غزالى، ترجمه‏ى مصطفى زمانى نجف‏آبادى، تهران، مؤسسه‏ى مطبوعاتى خزر، 276، 1346 ص.
عنوان‏هاى طمع کاران کینه‏ور / نقشه‏هاى استعمارى.
28. استعمار نو )نئوکلوینامیسم(، محمد تقى برومند، ترجمه‏ى ب. کیوان، تهران، آگاه، نگاه، 69، 1358 ص.
29. استعمار و ابرقدرت‏ها: از بیانات و اعلامیه‏هاى امام خمینى از سال 1341 - 1361، تهران، امیرکبیر، 609، 1362 ص. )در جست و جوى راه از کلام امام: دفتر چهاردهم(.
30. استعمار و استثمار، سید محمد حسن ملکوتى، تهران، جهان‏آرا، [بى‏تا]، 71 ص.
31. استعمار و امپریالیسم و پژوهش: دموکراسى توده‏اى، محمد حسین ملکوتى، قم، [بى‏نا]، 80، 1356 ص.
32. استیلاى امپریالیسم بر ایران و تبدیل این کشور به نیمه مستعمره، لودمیلا کولاگینا، ترجمه‏ى س. ایزدى، تهران، علم، 79، 1359 ص.
عنوان روى جلد: پیرامون تاریخ نوین ایران.
33. اسرائیل پایگاه امپریالیسم و حرکت‏هاى اسلامى در فلسطین، سید هادى خسروشاهى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 100، 1370 ص.
34. اسرار عقب‏ماندگى شرق، ناصر مکارم شیرازى، قم، نسل جوان، 232، 1359 ص.
35. اسلام ایران و امپریالیسم، احمد بن بلا، تهران، کویر، 48، 1360 ص.
36. اسلام و استعمار یا جهاد در عصر حاضر، رادولف پیترز، ترجمه‏ى محمد خرقانى، مشهد، آستان قدس رضوى، 260، 1365 ص.
37. اسلام و سیاست‏هاى استعمارى، على اکبر حسنى، قم، مجله‏ى مکتب اسلامى، 78، 1360 ص.
38. اسلام و استعمار، سید قطب، ترجمه‏ى محمد جعفر امامى، قم، [بى‏تا]، 115 ص.
39. افشاى امپریالیسم، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام )تهیه و تنظیم(، ترجمه‏ى دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، تهران، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، بى‏تا، 79 ص.
40. الامام الخمینى و الاستعمار جذریة الرویه، حسین کورانى، بیروت، الدار الاسلامیه، 35، 1380، 1422 ص.
41. امپریالیسم و عقب‏ماندگى، همایون الهى، تهران، شرکت آموزشى فرهنگى، 167، 1367 ص.
42. امپریالسیم امروز، ب. نجم، تهران، پژواک، 212، 1359 ص.
43. امپریالیسم انگلیس در ایران و قفقاز، لیونل چارلز نستروبل، ترجمه‏ى حسین انصارى، مقدمه‏ى حسین ابوترابیان، تهران، منوچهرى، 469، 1382 ص.
44. امپریالیسم ایالات متحده جنگ سرد را باخته است، جک بارنز، ترجمه‏ى مسعود صابرى، تهران، نشر طلایه پرستو، 304، 1382 ص.
45. امپریالیسم ژاپن، جان هالیدى و گاوان مت تورمال، ترجمه‏ى محمد رضا خانى، تهران، چاپ پخش، 323، 1355 ص.
46. امپریالیسم: تاریخ تئورى - جهان سوم، تام کمپ و هرى مگ داف، ترجمه‏ى هوشنگ مقتدر، تهران، کویر، 256، 1382 ص.
47. امپریالیسم، بالاترین مرحله‏ى سرمایه دارى، ولادیمیر ایلیچ و اولیانوف لنین، ترجمه‏ى مسعود صابرى، تهران نشر طلایه پرستو، 176، 1384 ص.
48. انحصارات صنعتى و بانکى، محمد تقى برومند، تهران، شبگیر، 133، 1355 ص.
49. انکشاف اقتصادى ایران و امپریالیسم انگلستان، آ. سلطان‏زاده، ترجمه‏ى ف. کوشا، تهران، مازیار، 168، 1384 ص.
50. ایران: عرصه‏ى سیاست‏هاى استعمارى روس و انگلیس، محمد ایرانپور، تهران، دستان، 160، 1386 ص.
51. برتیانیا و ابن‏سعود، محمد على سعید، ترجمه‏ى دارالترجمه فرهنگى اوین، تهران، سازمان تبلیغات، 1368.
52. بررسى جامعه شناسى یک انقلاب؛ یا سال پنجم انقلاب الجزایر، فرانتس فانون، ترجمه‏ى نور على تابنده، تهران، حقیقت، 376، 1384 ص.
عنوان قبلى: واپسین دم استعمار.
53. پایان امپراتورى‏هاى استعمارى، اوبرژول دشان، ترجمه‏ى على خردمه، تهران، سازمان کتاب‏هاى جیبى، 177، 1346 ص.
54. پنجه‏ى خونین استعمار در آستین باب، احمد رحیمى کاشانى، باختران، 140، 1357 ص.
55. پورتوریکو: مستعمره‏ى ایالات متحده‏ى »استقلال یک ضرورت است«، رافائل کانسل میراندا، ترجمه‏ى سیاوش سماواتى، تهران، نشر طلایه پرستو، 91، 1380 ص.
56. پیدایش و سقوط امپراطورى مستعمراتى پرتقال در هند به انضمام بحثى در ماهیت استعمار و جنبش ضد آن، احمد میرفندرسکى، مقدمه‏ى جلال عبده، تهران، ابن‏سینا، 220، 1341 ص.
57. پیرامون امپریالیسم رئالیسم، مؤسسه در راه حق و اصول دین، قم، مؤسسه‏ى در راه حق و اصول دین، 35 ص. )پاسدارى از سنگرهاى ایدئولوژیک 3(.
58. پیمان NPT پروتکل‏هاى الحاقى )2 به اضافه 93( و پیامدهاى آن یا استعمار نو در قالب معاهدات بین‏المللى، حاجیه تجلى، قم، فیضیه، 336، 1383 ص.
59. تئورى‏هاى امپریالیسم، ولفگانگ مومسن، ترجمه‏ى کوروش زعیم، چ دوم، تهران، امیرکبیر، 181، 1363 ص.
60. تاریخ افریقیا الحدیث و المعاصر، شوقى الجمل، عبدالرزاق، قاهره، مکتب المصرى، 1998 م / 400، 1377 ص.
61. تاریخ جنبش‏ها و تاپوهاى فراماسونگرى، عبدالهادى حائرى، مشهد، آستان قدس رضوى، 152، 1368 ص.
62. تأسیسات حقوقى و سیاسى امپریالیسى، عبدالرحیم ذاکر حسین، تهران، چاپخش، 176، 1368 ص.
63. تجارت بین‏المللى گرسنگى جهانى، امیت داتا، ترجمه‏ى همایون الهى، تهران، اندیشه، 1368.
64. تحلیل امپریالیسم، آلکس کالینیکوسع مایکل کیدرون و کریس هارس، ترجمه‏ى جمشید احمدپور، مشهد، نیکا، 256، 1386 ص.
65. تحلیلى کوتاه از امپریالیسم، محمود ریاضى، تهران، چاپخش، 95، 1361 ص.
66. توطئه‏هاى استعمار علیه اسلام. قرآن. روحانیت از 300 سال قبل، على اصغر اکبرى، [بى‏جا، بى‏نا]، 60 ص.
67. جستارهایى درباره‏ى مبانى نظرى غرب و غرب‏زدگى و استعمار، سعید علوى نائینى، تهران، نشر و پژوهش معناگرا، 175، 1385 ص.
68. جغرافیاى استعمارزدایى، هیلدبرایزنار، ترجمه‏ى محمود علوى، مشهد، نیکا، 240، 1372 ص.
69. جنگ روانى، حسین متفکر، چ دوم، قم، زمزم هدایت، 224، 1384 ص / قم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، نمایندگى ولى‏فقیه، 184، 1383 ص.
70. جنگ روانى و تبلیغات، مفاهیم و کارکردها، محمد شیرازى، چ سوم، تهران، دبیرخانه نخستین همایش بررسى نقش تبلیغات در جنگ، 316، 1383 ص / قم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، نمایندگى ولى‏فقیه، 254، 1376 ص.
71. جنگ روانى »دوره کارشناسى اطلاعات«، حمید رضا حاتمى، محمد جهانقاب و عبدالله مهرپیوند الوندى، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، مرکز برنامه‏ریزى و تألیف کتاب‏هاى درسى، 189، 1385 ص.
72. جهان پس از 11 سپتامبر )استراتژى امپریالیسم در هزاره‏ى سوم(، احمد سیف، تهران، آگه، 304، 1384 ص.
73. جهان عرب و امپریالیسم، یوران په یف، ترجمه‏ى هادى آزادى، تهران، آلفا، 1359.
74. چهره‏ى استعمارگر، چهره‏ى استعمارزده، آلبرممى، ترجمه‏ى هما ناطق، چ چهارم، تهران، خوارزمى، 176، 1356 ص.
75. خودآگاهى و استعمار، على شریعتى، [بى‏جا، بى‏نا]، 1346، ص 96.
76. درباره‏ى امپریالیسم، سازمان بریتانیا و ایرلند، ترجمه‏ى کاظم دانشیان، تهران، آگاه 144، 1361 ص.
77. دو قرن نیرنگ: داستان تلخ سیاست استعمارى انگلیس در ایران به انضمام کتاب »ایرانیان در میان انگلیسى‏ها« دنیس رایت سفیر پیشین انگلیس در ایران، محمود طلوعى )تألیف و ترجمه(، تهران، علم، 669، 1380 ص.
78. دولت و حکومت در ایران: در دوره‏هاى تسلط استعمار سرمایه‏دارى، شاپور رواسانى، تهران، شمع، 316، 1367 ص.
79. دو مذهب: 1. مذهبى عامل ارتجاع و امپریالیسم 2. مذهب دیگرى در راه ملت‏ها و توده‏ها، هادى خسروشاهى، چ بیست و پنجم، قم، مرکز بررسى‏هاى اسلامى، خرم، 104، 1370 ص.
عنوان جدید: استعمار و کلیسا.
80. رابطه‏ى فراماسونرى با صهیونیسم و امپریالیسم، رزاوش، م. ح.، تهران، آینده، 389، 1361 ص.
81. راکفلرها، ویلیام هرفمن، ترجمه‏ى رضا سندگل، تهران، محراب قلم، 372، 1367 ص.
82. راه و بیراهه یا سرنوشت استعمار در ممالک اسلامى، مصطفى زمانى، قم، پیام اسلام، 224، 1369 ص.
عنوان دیگر: سرنوشت استعمار در ممالک اسلامى، قم، پیام اسلام، 200، 1357 ص.
83. روایت ایرانى جنگ‏هاى ایران و روس )مجموعه ایران و استعمار 6(، حسین آبادیان، تهران، وزارت امورخارجه، 160، 1380 ص.
84. روش‏هاى جنگ روانى: نتایج تحقیقات و کشفیات فراروانى )فعالیت سرویس اطلاعاتى در جنگ روانى( )جلد 3(، فرهاد کاظمى، دیون فورچون، نشر حم، 416، 1382 ص.
85. رویکردهاى سیاسى استعمار )از کهن تا فرانو(، محمد على پرقو، تبریز، دانشگاه تبریز، مؤسسه‏ى تحقیقات علوم اسلامى - انسانى، 153، 1386 ص.
86. زرسالاران یهودى و پارسى استعمار بریتانیا و ایران، عبدالله شهبازى، تهران، مؤسسه‏ى مطالعات و پژوهش‏هاى سیاسى، 1383، ص 452 ص، 5 ج.
87. سرگذشت غم‏انگیز کشورهاى دوپاره‏ى جهان: شامل تاریخچه‏اى اجمالى از فعالیت‏هاى قدرت‏هاى استعمارى براى استعمار ملت‏هاى مستضعف جهان، حبیب‏الله شاملوئى، تهران، بنیاد، 353، 1362 ص.
88. سرگذشت فلسطین، یا کارنامه‏ى سیاه استعمار، اکرم زعیتر، ترجمه‏ى اکبر هاشمى رفسنجانى، چ دوم، قم، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه‏ى علمیه‏ى قم، 470، 1370 ص.
89. سقوط یک استعمارگر »تاریخ روابط سیاسى ایران و انگلستان«، حمید ناصرى، تهران، حمید ناصرى، 192، 1381 ص.
90. سلاح اقتصادى استعمار جدید، پانوف. و.، ترجمه‏ى نظام الدین قهارى و محمود ریاضى، تهران، چاپخش / رز، 83، 1357 ص.
91. سیاست بریتانیا در خلیج فارس )بررسى غائله شیخ خزعل(، نادره جلالى، تهران، وزارت امورخارجه، 281، 1379 ص.
92. سیاست دین سازى استعمار در ایران، على صمدى‏فر، شیراز، نوید شیراز، 156، 1384 ص.
93. سیاست و استعمار در خاورمیانه، عبدالصاحب یادگارى، قم، کانون نشر اندیشه‏هاى اسلامى، 270، 1362 ص.
94. سیاست و دیانت: مقایسه‏ى سیاست اسلام و سیاست استعمار، عبدالحسین نجفى، قم، عصر ظهور، 320، 1377 ص.
95. سیر استعمار انگلیس در ایران، ایرج‏کیا، تهران، آبى، 248، 1382 ص.
96. سیر تحولات استعمار در ایران، على رضا ثقفى خراسانى، مشهد، نیکا، 271، 1375 ص.
97. سیگار و مواد مخدر استعمار نو، ذبیح‏الله شایانى، شیراز، تخت جمشید، 64، 1380 ص.
98. سیماى امپریالیسم و ممالک غارت شده، کریم قصیم، تهران، شباهنگ، 1358.
99. شبى که استعمار به خانه ما آمد، محمد حسن پورمهر، [بى‏جا]، محمد حسن پورمهر، 184، 1371 ص.
100. شناخت استکبار جهانى، جواد منصورى، چ دوم، مشهد، آستان قدس رضوى، 192، 1368 ص.
101. شناخت استکبار و عملکرد کنونى آن در جهان، اسماعیل شفیعى سروستانى، هلال، 128، 1368 ص.
102. شناخت صهیونیسم بین‏الملل، سید جواد علم الهدى، قم، جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه، 1368.
103. شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم، همایون الهى تهران، قومس، 446، 1383 ص.
104. شورش بردگان: به ضمیمه افریقاى جنوبى سرزمین تبعیض نژادى، محمود حکیمى، قم، امید، 71، 1363 ص.
105. شیوه‏هاى نفوذ و عملکرد استعمارگران از منظر امام خمینى، مهدى خطیب، تهران، نیکتاب، 47، 1386 ص.
106. العالم الاسلامى و الاستعمار السیاسى و الاجتماعى و الثقافى، انور الجندى، چ دوم، بیروت، دارالکتاب اللبنانى، مکتبه المدرسه، 1983 م، 463 ص.
107. العالم الثالث و التحدى التکنولوجى الغربى...، محمد عبدالشفیع عیسى، بیروت، دارالکلیعه للطباعة و النشر، 1363 / 1984.
108. العرب و الاستعمار، بییر کیللر، ترجمه‏ى دارالحیاة بیروت، بیروت، دارالحیاة، [بى‏تا]، 187 ص.
109. عصر استعمارزدایى، ناصر فربد، تهران، امیرکبیر، 258، 1357 ص / تهران، آگاه، 1357.
110. عصر استعمارگرى، دان ناردو، ترجمه‏ى مهدى حقیقت‏خواه، تهران، ققنوس، 120 ص.
111. على طریق الهند، عبدالفتاح ابراهیم، تحقیق شهاب احمد الحمید، بغداد، وزاره الثقافة، دارالشؤون الثقافة العامه، 331، 1383 / 2004 ص.
112. عمله‏ى استعمار، حسن نامى، تهران، الهام، 232، 1358 ص.
113. عملیات روانى )مطالعه موردى حادثه‏ى 11 سپتامبر، جنگ امریکا - افغانستان و جنگ امریکا - عراق(، معاونت فرهنگى ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، تهران، نصایح، 480، 1383 ص.
114. عودة الاستعمار من الغزو الثقافى الى حرب الخلیج )سلسلة کتاب الناقد(، عبدالرحمن منیف و دیگران، لندن، قبرسى، ریاض الرئیس، 1991 م / 256، 1370 ص.
115. غارت افریقا: استعمار دوباره، ژان زیگلر، ترجمه‏ى عباس آگاهى، مشهد، آستان قدس رضوى، معاونت فرهنگى، 308، 1365 ص.
116. الغزوه الاستعماریة للعالم العربى و حرکات المقاومة، عبدالعظیم رمضان، قاهره، دارالمعارف، 1985 م، 300 ص / قاهره، الهیئة المصریة العامة للکتاب، 1999 م.
117. فتحعلیشاه قاجار سقوط در کام استعمار، محمد احمد پناهى سمنانى، تهران، کتاب نمونه، 280، 1374 ص.
118. فرار استعمار مجموعه مقالات، فخرالدین حجازى و حسین رضوانى، قم، اهل البیت علیهم‏السلام، 204، 1360 ص.
119. فروریختگى نظام استعمارى و پیدایش تاریخ نویسى نو استعمارى، چرنیاک، ب.ى، ترجمه‏ى محمد حسن سجودى، چ سوم، تهران، علم، 1358.
120. فرهنگ امپریالیسم، ادوارد سعید، ترجمه‏ى اکبر افسرى، تهران، طوس، [بى‏تا]، 442 ص.
121. الفکر الاسلامى الحدیث وصلته بلا استعمار العربى، محمد بهى، قاهره، مکتبة وهبه، 1997 م / 1517 ق / 1376 ش، 512 ص / بیروت، دارالفکر، 1973 م، 616 ص.
122. فلسفه‏ى انقلاب اسلامى و امپریالیسم جهانى معاصر، سید مجتبى هاشمى رکاوندى، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1368.
123. القادیانیه و الاستعمار الانجلیزى، عبدالله سلوم السامرائى، بغداد، منشورات وزارة الثقافة و الاعلام، دارالرشید للنشر، 1981 م / 269، 1360 ص.
124. قربانیان استعمار در ایران، ابوالفضل قاسمى، تهران، دانش، آرمان، 1356 / چ دوم، تهران، رز.
125. قصه‏ى عجیب استعمار یا تاریخچه‏ى پیدایش وهابیت در حجاز و بهائیت در ایران به ضمیمه‏ى گوشه‏اى از جنایات آل‏سعود، محمد باقر حسینى زفره‏اى اصفهانى، قم، دارالنشر، 174، 1369 ص.
126. القول الاوسط فى اخبار بعض من حل بالمغرب الاوسط، احمد بن عبدالرحمن شقرانى راشدى، تحقیق و مقدمه‏ى الدین سعیدونى، بیروت، دارالغرب الاسلامى، 1991 / 1370، 106 ص.
127. کفاح دین، محمد غزالى، قاهره، مکتبه وهبة،1411 / 1369، 311 ص.
128. کشف و استعمار افریقا، خسرو سرمد، تهران، بنیاد، 215، 1350 ص.
129. گفتارى در باب استعمار...، امه سه زر، ترجمه‏ى منوچهر هزارخانى، تهران، نیل، 67، 1345 ص / تهران، آگاه، 90، 1356 ص.
130. مؤامرة الغرب على العرب: محطات فى مراحل المؤامرة و مقاومتها، یاسین سوید، بیروت، المرکز العربى للأبحاث و التوثیق، 1992 م، 407 ص.
131. مارکسیسم چهره دیگر استعمار: مارکسیسم همدست امپریالیسم، واحد سیاسى سازمان تبلیغات اسلامى، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، 56، 1361 ص.
132. ماهیت و عملکرد امپریالیسم امریکا در ایران، محمد. ت.، تهران،[بى‏نا] 174، 1359 ص.
133. مجموعه مقالات همایش تبلیغات و جنگ روانى، حسین حسینى، تهران، دانشگاه امام حسین علیه‏السلام، 303، 1377 ص.
134. مجموعه تبلیغات و جنگ روانى )1(، حسین حسینى )مترجم(، تهران، دانشگاه امام حسین علیه‏السلام، 362، 1372 ص.
135. مزدوران استعمار در لباس مذهب، ضیاء الدین روحانى، مقدمه‏ى ناصر مکارم شیرازى، چ سوم، تهران، فراهانى، 196، 1345 ص / تهران، مجمع علمى نجات نسل جوان، 1344.
136. مسائل ایران و جهان تحول عصر درآمدى بر پایان مرحله نواستعمار، ج. موسوى خوزستانى. تهران، توسعه، 93، 1369 ص.
137. مستقبل الاسلام فى الشرق الاوسط، جواد الحمد، عمان، مرکز دراسات الشرق الاوسط، 2000 م / 1379، 217 ص.
138. مسیونرها یا عوامل استعمار )بررسى مسیحیت در اوگاندا(، ادوک تایبروندوا، ترجمه‏ى على حسینى دولت‏آباد، به کوشش خانه‏ى افریقا وابسته به بنیاد بعثت، تهران، بنیاد بعثت - خانه‏ى افریقا، 156، 1374 ص.
139. المشروع الصهیونى فى الجدید، اسعد السحمرانى، بیروت، دارالنفائس، 1417 ق / 1375، 160 ص.
140. مشکلات الحضارة فى المحرکة ارهاصات الثورة، مالک بن نبى، دمشق، دارالفکر، 1420 / 2000، 171 ص.
141. مصائب امپراتورى )امپریالیسم نظامى امریکا در قرن 21(، چالمرز جانسون، عباس کاردان، ع. سارا جوادى فتح و حسن سعید کلاهى خیابان، تهران، مؤسسه‏ى فرهنگى مطالعات و تحقیقات بین‏المللى ابرار معاصر تهران، 460، 1383 ص.
142. مفاهیم اجتماعى در جوامع مستعمراتى )مجموعه مقالات سیاسى - اقتصادى(، شاپور رواسانى، تهران، امیرکبیر، 441، 1386 ص.
143. مقدمه‏اى بر استعمار نو: امپریالیسم نوین در آسیا، افریقا و امریکایى لاتین، وودیس، جک، ترجمه‏ى سعید روحانى، [بى‏جا]، 155، 1359 ص.
144. مکتب و ملیت: برنامه‏هاى استعمار در بهره بردارى از ملیت‏گرایى براى مقابله با مکتب، اسدالله بادامچیان، تهران، اوج، 24، 1359 ص.
145. میراث خوار استعمار: استعمار روس، انگلیس، امریکا، استعمار نو، مهدى بهار، چ چهاردهم، تهران، امیرکبیر، 656، 1357 ص.
146. میلیتاریسم امریکا، بنیاد بردگى معاصر، عفیف بزرى، ترجمه‏ى محمد رخشند، تهران، امیرکبیر، 268، 1368 ص.
147. نخستین کارگزاران استعمار، ج. م. زوارش، تهران، بهاره، 500، 1367 ص.
148. نقش استعمار شرق و غرب در افغانستان، محمد على پیام، ارگان نشراتى سید جمال الدین حسینى، 151، 1364 ص.
149. نقشه‏ها و حیله‏هاى استعمارگران، على اکبر صداقت، قم، روح، 83، 1359 ص.
150. نقشه‏هاى استعمار در راه مبارزه با اسلام، محمد محمود صواف، ترجمه‏ى جواد هشترودى، تهران، فراهانى، 334، 1357 ص.
151. واپسین دم استعمار، فرانتس فانون، ترجمه‏ى خسرو گلسرخى، تهران، توس، 167، 1359 ص / ترجمه‏ى دیگر: خ ر. کاتوزیان، تهران، توس، 206 ص.
152. وجوه امپریالیسم، چارلز رینولدز، ترجمه‏ى سید حسین سیف‏زاده، چ سوم، تهران، وزارت امورخارجه، 330، 1384 ص.
153. وهابیت؛ توطئه‏ى استعمار، محمود اسداللهى، مشهد، الف، 56، 1383 ص.
154. وهابیت توطئه‏ى شوم استعمار، سهراب سپهریان، تهران، سازمان عقیدتى سیاسى نیروى انتظامى، معاونت سیاسى، 243، 1385 ص.
155. وهابیت و آل‏سعود )توطئه استعمار(، محمود اسداللهى، تهران، رسالت قلم، 51، 1375 ص.
156. ویژگى‏هاى امپریالیسم، جواد منصورى، تهران، حزب جمهورى اسلامى، 179، 1360، 1361 ص.
157. هرات در قلمرو استعمار، به انضمام یادداشت و اسناد دوره‏ى قاجاریه، فتح الدین فتاحى، چ دوم، تهران، مستوفى، 335، 1370 ص.
158. هموم اسلامیة فى نظام عالمى جدید، محمد عبدالقادر احمد، قاهره، مکتبة النهضة المصریة، 1993 / 1414، 296 ص.
159. هموم داعیة، محمد غزالى، قاهره، دارنهضة المصریة، 1996 م / 1375، 136 ص.

شنبه 11/9/1391 - 20:52 - 0 تشکر 576959


استعمار فرهنگى
1. آسیب شناسى نسل جوان )هجوم خاموش(: اینترنت و چت، ماهواره، اکستازى، ایدز و اعتیاد...، محمد سقازاده و حمزه کریم خانى، تهران، عطر یاس، 288، 1385 ص.
2. آسیب شناسى فرهنگى ایران: در دوره‏ى قاجار، مسعود کوثرى، تهران، مرکز بازشناسى اسلام و ایران )باز(، 209، 1379 ص.
3. آموزش بردگى، پرویز تاجدارى، تهران، اتا، 143، 1367 ص.
4. اخطار الغزو الفکرى على العالم الاسلامى: بحوث حول العقائد الوافدة، صابر طعیمه، بیروت، عالم الکتب، 2004 م / 1425 ق، 419 ص.
5. استحاله‏ى فرهنگى، گروهى از نویسندگان، قم، نمایندگى ولى‏فقیه در سپاه، پژوهشکده‏ى تحقیقات اسلامى، 168، 1380 ص.
6. الاستشراق رسالة استعمار: تطور الصراع الغربى مع الاسلام، محمد ابراهیم فیومى، قاهره، دارالفکر العربى، 1413 ق / 1372، 463 ص.
7. الاستشراق السیاسى فى النصف الاول من القرن العشرین، مصطفى نصر المسلانى، طرابلس، اقزاء، 1986 م / 1365، 288 ص.
8. استعمار فرهنگى و اسارت زن، مهدى انصارى، قم، هادى، 118، 1360 ص.
9. استعمار، استعمارگرى، استعمارزدایى، جهان سوم، مهران توکلى، تهران، نى، 104، 1385 ص.
10. اشعاعه‏ى فساد و فرهنگ پوچ‏گرایى؛ توطئه همیشه‏ى استعمار، رضا فتح‏آبادى [بى‏جا]، بلیغ، 101، 1371 ص.
11. اصول رویارویى با تهاجم فرهنگى، محمد رضا صادقى سوادکوهى، قم، بخشایش، 104، 1381 ص.
12. اصلاحات امریکایى، محمد باقر ذوالقدر، قم، وثوق، 47، 1381 ص.
13. اندلس‏نشینان، امیرمسعود افشارى، تهران، گنج و عرفان، 288، 1383 ص.
14. براندازى خاموش، محمد کاظم انبارلویى، قم، وثوق، 1380.
15. براندازى آرام، گروهى از نویسندگان، قم، نمایندگى ولى‏فقیه در سپاه، پژوهشکده‏ى تحقیقات اسلامى، 288، 1380 ص.
16. پاسدار هویت خود باشیم، محمد حسین خدایارى، رشت، محمد حسین خدایارى، 236، 1381 ص.
17. پرسش‏هاى امروز جوانان: تهاجم فرهنگى، بحران هویت )جلد 3(، محمد رضا سنگرى، محمد رضا شرفى و ناصر نادرى، تهران، سازمان پژوهش و برنامه‏ریزى آموزشى، دفتر انتشارات کمک آموزشى، 120، 1382 ص.
18. بالندگى و بازندگى ایرانیان: دلایل عقب‏ماندگى ایرانیان و آسیب شناسى جامعه‏ى ایران، جمال هاشمى، تهران، جمال هاشمى، 499، 1383 ص.
19. تأثیر گذارى فرهنگ بیگانه بر فرهنگ خودى، دانشگاه آزاد اسلامى، مراغه، انجمن اسلامى دانشجویان، تهران، زعیم، 24، 1380 ص.
20. تاراج هستى: نقدى بر گزینه‏ى فرهنگ، على اکبر ابراهیمى بشکانى، یزد، نیکوروش، 178، 1377 ص.
21. تاریخ تهاجم فرهنگى غرب: نقش روشن فکران وابسته: محمد على فروغى ذکاء الملک )جلد 2(، مؤسسه‏ى فرهنگى قدر ولایت، چ چهارم، تهران، مؤسسه فرهنگى قدر ولایت، 120، 1381 ص.
22. تاریخ تهاجم فرهنگى غرب: نقش روشن فکران وابسته: میرزا فتحعلى آخوندزاده )جلد 3(، مؤسسه‏ى فرهنگى قدر ولایت، چ چهارم، تهران، مؤسسه‏ى فرهنگى قدر ولایت، 132، 1381 ص.
23. تاریخ علت شناسى انحطاط و عقب‏ماندگى ایرانیان و مسلمین )از آغاز دوره‏ى قاجار تا پایان پهلوى(، داریوش رحمانیان، تبریز، دانشگاه تبریز، مؤسسه‏ى تحقیقاتى علوم اسلامى - انسانى، 453، 1382 ص.
24. التبشیر و الاستعمار فى البلاد العربیه، عرض لجهود المبشرین التى ترمى الى اخضاع الشرق للاستعمار الغربى، مطفى خالدى، [بى‏جا]، 240، 1957 ص.
25. تحلیلى بر تداخل فرهنگى معاصر ایران، عباس نصر، اصفهان، ناظر، 462، 1375 ص.
26. تعلیم و تربیت در خدمت امپریالیسم فرهنگى، مارتین کارنوى، ترجمه‏ى حسن پاشا شریفى، روش نو، 491، 1364 ص.
27. تقویت مبانى اعتقادى )مهم‏ترین گام در مبارزه با تهاجم فرهنگى( )جلد 3(، محمد على نکونام، چ دوم، قم، جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه‏ى قم، دفتر انتشارات اسلامى، 640، 1379 ص.
28. تهاجم استراتژیک، مؤسسه‏ى فرهنگى - هنرى رزمندگان اسلام )مرکز ارشاد و آگاه سازى عمومى(، تهران، مؤسسه‏ى فرهنگى هنرى رزمندگان اسلام، 70، 1376 ص.
29. تهاجم شیطانى، مواردى کوتاه و گویا از تهاجم فرهنگى، م. سلحشور، قم، فیضیه، 82، 1380 ص.
30. تهاجم فرهنگى از دیدگاه سیاسى، سازمان تحقیقات خودکفایى نیروهاى مقاومت بسیج، تهران، سازمان تحقیقات خودکفایى بسیج، مؤسسه‏ى فرهنگى انتشاراتى آیه، 119، 1379 ص.
31. تهاجم فرهنگى و نقش تاریخى روشنفکران، اسماعیل شفیعى سروستانى، تهران، کیهان، 279، 1378 ص.
32. تهاجم فرهنگى و راه‏هاى مقابله‏ى آن، على یوسفوند، قم، دارالنشر اسلام، 181، 1377 ص.
33. تهاجم فرهنگى )از دیدگاه مقام معظم رهبرى حضرت آیت‏الله خامنه‏اى(، قرارگاه ثامن الائمه علیهم‏السلام و لشکر 5 نصر، مشهد، قرارگاه ثامن الائمه علیهم‏السلام و لشکر 5 نصر، 80، 1370 ص.
34. تهاجم فرهنگى، محسن حلاج نیشابورى، تهران، تضمین دانش، 192، 1382 ص.
35. تهاجم فرهنگى، مرکز تحقیقات اسلامى سپاه )تهیه و تنظیم(، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، نمایندگى ولى‏فقیه، مرکز فرهنگى، 152، 1375 ص.
36. تهاجم فرهنگى، محمد تقى مصباح، تحقیق و نگارش عبدالجواد ابراهیمى، چ هشتم، قم، مؤسسه‏ى آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس سره، 176، 1382 ص.
37. تهاجم فرهنگى )عوامل روش‏ها - اهداف - راه‏حل‏ها( بررسى موسیقى هوى متال و رپ، محمد رضا شاه آبادى، تهران، محمد رضا شاه آبادى، 99، 1383 ص.
38. تهاجم فرهنگى: براندازى خاموش، احمد طهماسبى، چ دوم، قم، یاقوت، 72، 1381 ص.
39. تهاجم فرهنگى از دیدگاه تاریخ، سازمان تحقیقات خودکفایى نیروهاى مقاومت بسیج سپاه، تهران، تحقیقات خودکفایى بسیج تهران، مؤسسه‏ى فرهنگى انتشاراتى آیه، 93، 1379 ص.
40. تهاجم فرهنگى در آیینه‏ى مطبوعات، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، مرکز مطالعات رسانه‏ها، 287، 1376 ص.
41. تهاجم فرهنگى در سینما، یا جمع‏بندى و نتیجه 22 فیلم بخش مسابقه بیست و سومین جشنواره‏ى فیلم فجر، قم، جامعه‏ى مدرسین حوزه‏ى علمیه‏ى قم، دفتر انتشارات اسلامى، 68، 1384 ص.
42. تهاجم فرهنگى علیه مکتب اهل بیت علیهم‏السلام، محمد مرتضوى، مشهد، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1381.
43. تهاجم فرهنگى و استحاله از درون، حاجى بخارى، قم، نمایندگى ولى‏فقیه در سپاه، پژوهشکده‏ى تحقیقات اسلامى، 52، 1381 ص.
44. تهاجم فرهنگى: )ابعاد، ویژگى‏ها، عوامل و زمینه‏ها و راه‏هاى مقابله‏ى آن(، ستار هدایتخواه، مشهد، اداره‏ى کل آموزش و پرورش خراسان، معاونت پرورشى کارشناسى امور فرهنگى، 82، 1371 ص.
45. تهاجم فرهنگى، اسلام ناب محمدى صلى الله علیه و آله )بنیاد گرایى( و غرب )تجدد(، محمد منصورنژاد، تهران، جوان پویا، 53، 1385 ص.
46. تهاجم یا تفاوت فرهنگى، حسن بلخارى قهى، چ چهارم، حسن افرا، 178، 1382 ص.
47. توهم توطئه، صادق زیبا کلام، تهران، جستجو، 446، 1378 ص.
48. جریان برانداز و استراتژى براندازى خاموش در دهه‏ى سوم انقلاب اسلامى، گروهى از نویسندگان، قم، نمایندگى ولى‏فقیه در سپاه، پژوهشکده‏ى تحقیقات اسلامى، 242، 1381 ص.
49. جواب و تحلیل بر تهاجم فرهنگى، احد واحدى، تهران، رضوان پرتو، 216، 1382 ص / قم، نمایندگى ولى‏فقیه در سپاه، 212، 1381 ص.
50. جوانان و تهاجم فرهنگى، محمد کاویانى، قم، مرکز مطالعات و پژوهش‏هاى فرهنگى حوزه‏ى علمیه، 132، 1383 ص.
51. جوانان و تهاجم فرهنگى، مرضیة السادات بحرینى، اصفهان، شهید حسین فهمیده، 160، 1381 ص.
52. حرب الثقافة، سمیر سرحان، قاهره، کتاب الیوم، 2000 م / 1379، 167 ص.
53. خلاصه مقالات دومین همایش تهاجم فرهنگى و رسالت دانشگاه 27 الى 29 بهمن ماه 1376 دانشگاه اصفهان، نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى و مدیریت دانشگاه اصفهان، اصفهان، دانشگاه اصفهان، 1376.
54. خلاصه مقالات همایش تهاجم فرهنگى و رسالت دانشگاه 12 تا 14 آذرماه 1375، نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى و مدیریت دانشگاه اصفهان، اصفهان، دانشگاه اصفهان، 52 ص.
55. خودباورى فرهنگى، برترین پایگاه مقابله با تهاجم فرهنگى، علیرضا شفیعى مطهر، قم، مؤسسه‏ى فرهنگى انتشاراتى امام عصر )ع(، 124، 1379 ص.
56. در تحلیل استعمار فرهنگى، محمد على جاودان، تهران سازمان تبلیغات همگام با انقلاب اسلامى، 98، 1358 ص.
57. دنیاى اسلام و تهاجم فرهنگى غرب، محمد مهدى آصفى، ترجمه‏ى تقى متقى، قم، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه‏ى علمیه قم، 78، 1380 ص.
58. راه‏هاى تهاجم فرهنگى و مبارزه با آن، سید مرتضى حسینى اصفهانى، چ دوم، قم، فرهنگ قرآن، 280، 1382 ص.
59. رویکرد دینى در تهاجم فرهنگى، على اکبر کمالى، زیر نظر سید محمود یوسف ثانى و اصغر افتخارى، تهران، سازمان مدارک فرهنگى انقلاب اسلامى، گروه انتشارات، 217، 1377 ص.
60. ره‏آوردهاى استعمار، مهدى طارمى، مقدمه‏ى محمد مفتح، تهران، فراهانى، 197، 1356 ص.
61. ریشه‏هاى استعمارى کشف حجاب، زهرا رهنورد، تهران، هدایت، [بى‏تا]، 32 ص.
62. ریشه‏یابى تهاجم فرهنگى، پرویز تاجدارى، چ دوم، تهران، اتا، 152، 1382 ص.
63. زمینه‏هاى تهاجم فرهنگى، محمد مرتضوى، مشهد، امام محمد باقر علیه‏السلام، 96، 1379 ص.
64. ژئوپولیتیک اطلاعات یا شیوه‏هاى سلطه‏جویى فرهنگى استعمار در جهان از طریق رسانه‏هاى همگانى، آنتونى اسمیت، ترجمه‏ى فریدون شیروانى، تهران، سروش، 179، 1364 ص.
65. ستیز با تهاجم فرهنگى غرب، دفتر عقیدتى سیاسى فرماندهى معظم کل قوا، چ دوم، تهران، ورامین، 152، 1375 ص.
66. سراب هویت، جعفر صابرى، تهران، مؤسسه‏ى فرهنگى - هنرى انتشاراتى آشتى، 120، 1379 ص.
67. سراب هویت، محمد رضا باقرپور، قم، محمد رضا باقرپور، 100، 1378 ص.
68. سیاست‏هاى مقابله با تهاجم فرهنگى مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى، معاونت پرورشى و تربیت بدنى وزارت آموزش و پرورش، تهران، وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشى، مؤسسه‏ى فرهنگى منادى تربیت، 44، 1380 ص.
69. شبیخون فرهنگى، احمد طهماسبى، قم، یاقوت، 136، 1381 ص.
70. شبیخون فرهنگى و دفاع از دین نبوى صلى الله علیه و آله، غلامحسین الهى، نسیم الهى، 248، 1385 ص.
71. شیوه‏هاى تهاجم فرهنگى و...، محمود على مراد، ترجمه‏ى فرامرز اسدیان، ویراسته‏ى مریم فاتحى و فرخ شهر، آصف، 44، 1378 ص.
72. الغزو الثقافى: المقدمات و الخلفیات التاریخیه، سید على خامنه‏اى، ترجمه‏ى خالد توفیق، قم، دار الولایة للثقافة و الاعلام، 1419 ق / 1377 ش، بیروت، مؤسسة دارالولایة 253 ص.
73. فرهنگ استقلال، جواد منصورى، تهران، دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى، 281، 1366 ص.
74. فرهنگ مسخ شده، نصرت‏الله نیک روش، چ دوم، تهران، تندیس، 212، 1379 ص / تهران، الفتح، 128، 1357 ص.
75. فرهنگ و امپریالیسم: بررسى فرهنگى سیاست امپراطورى، ادوارد سعید، ترجمه‏ى افسر اکبرى توس، تهران، مرکز بین‏المللى گفت و گوى تمدن‏ها، 554، 1382 ص. / تهران، توس، 1382.
76. فرهنگ و تهاجم فرهنگى: برگرفته از سخنان مقام معظم رهبرى حضرت آیت‏الله خامنه‏اى، تهران، سازمان مدارک فرهنگى انقلاب اسلامى، 442، 1373 ص.
77. فرهنگ و مقاومت فرهنگى، مهدى نوید، تهران، فلق / سرآمد کاوش، 140، 1374 ص.
78. فرهنگ، تبادل و تهاجم فرهنگى، منوچهر عدالتى، مشهد، واقفى، 184، 1378 ص.
79. فساد: سلاح تهاجم فرهنگى، محمود مدنى بجستانى، قم، جامعه‏ى مدرسین حوزه‏ى علمیه‏ى قم، دفتر انتشارات اسلامى، 382، 1374 ص.
80. کتاب سروش: رویارویى فرهنگى ایران و غرب در دوره‏ى معاصر، گروهى از نویسندگان، به کوشش صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، تهران، سروش، 300، 1375 ص.
81. کنترل فرهنگ: نقش بنیادهاى کارنگیفورد و راکفلر در سیاست خارجى امریکا، پرمن ادوارد اچ. ترجمه‏ى حمید الیاسى، چ سوم، تهران، نى، 1373.
82. لر و تهاجم فرهنگى همراه با مطالب مختلف و لالایى‏ها، کاوس تابان سیرت، یاسوج، چوبل، 96، 1386 ص.
83. مثلث سلطه: ابعاد و اهداف در میدان نبرد ناتوى فرهنگى، جواد خواجه‏پور، تهران، سازمان عقیدتى سیاسى وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح، دفاع، 170، 1386 ص.
84. مجموعه مقالات عوامل روانى - اجتماعى تهاجم فرهنگى و راه‏هاى مقابله با تهاجم فرهنگى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد رودهن، با همکارى معاونت فرهنگى دانشگاه آزاد اسلامى رودهن، رودهن دانشگاه آزاد اسلامى، 324، 1374 ص.
85. ناتوى فرهنگى و روش مقابله با آن، شهرام علمدارى، تهران، رضویه، 88، 1386 ص.
86. نقد و تحلیل نو از تهاجم فرهنگى و خودکامگى، رحیم مؤیدى )شاهد تبریزى(، تبریز، فروغ آزادى، 114، 1380 ص.
87. نفوذ و استحاله، نمایندگى ولى‏فقیه، معاونت سیاسى، قرارگاه ثارالله، تهران، معاونت سیاسى نمایندگى ولى‏فقیه در قرارگاه ثارالله، تهران، 230، 1378 ص.
88. نگاهى به دفاع فرهنگى در سیره‏ى ابرار، محمد عابدى میانجى، ستاد احیاى امر به معروف و نهى از منکر، قم، معروف، 208، 1379 ص.
89. هنر فرهنگ و تهاجم فرهنگى، سید مرتضى آوینى، تهران، کانون فرهنگى و هنرى ایثارگران، 1375.
90. هویت دینى و انقطاع فرهنگى، حمید نگارش، قم، نمایندگى ولى‏فقیه در سپاه، پژوهشکده‏ى تحقیقات اسلامى، 208، 1380 ص.

شنبه 11/9/1391 - 20:52 - 0 تشکر 576960


سلطه‏ ى رسانه‏ اى
1. افکار عمومى و سلطه‏ى رسانه‏اى: استفاده ابزارى امریکا از رسانه‏ها: مجموعه مقالات ترجمه شده )2004 - 2006(، حمید حاذق، قم، فراگفت، 168، 1385 ص.
2. امپریالیسم تبلیغى یا تبلیغات بین‏المللى، محمد على العوینى، ترجمه‏ى محمد سپهرى، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، 286، 1369 ص.
3. امپریالیسم سایبر: روابط جهانى در عصر جدید الکترونیک، بوسالوئیس ابو، ترجمه‏ى پرویز علوى، ثانیه، 472، 1385 ص.
4. انحصار رسانه‏ها، بن اچ. بگدیکیان، ترجمه‏ى داوود حیدرى، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‏ها، 386، 1374 ص.
5. انحصار نوین رسانه‏اى، بن اچ. بگدیکیان، علیرضا عبادتى، روایت فتح، 174، 1384 ص.
6. بازاندیشى درباره رسانه، دین و فرهنگ، استوارت هوور و نات لاندپاى، ترجمه‏ى محمد مظاهرى و مسعود آریایى‏نیا، تهران، سروش، 390، 1381 ص.
7. بررسى وضعیت رسانه‏ها در حوزه‏ى جوانان، سازمان ملى جوانان، مؤسسه‏ى فرهنگى اهل قلم، 414، 1382 ص.
8. تبلیغات )هنر و رسانه‏ها( از دیدگاه امام خمینى قدس سره، على اصغر صباغ‏پور، تهران، مؤسسه‏ى تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینى قدس سره، 480، 1381 ص.
9. تبلیغات در رسانه‏هاى ارتباط جمعى )ج 1 - 2(، کاظم مطلق، جیهان احمد رشتى و عبدالجلیل شرى‏زاده، مهرآیین، 512، 1384 به اضافه 512 ص / نداى دوست، 1024، 1383 ص.
10. تحقیق در رسانه‏هاى جمعى، راجرویمر و جوزف دومینیک، ترجمه‏ى کاووس سید امامى، تهران، سروش، 960، 1385 ص.
11. جنایت اسرائیل در »جنین« از دیدگاه رسانه‏هاى غربى، محمد حسین صدرفراتى، تهران، فلسطین، 96، 1383 ص.
12. جنگ نرم: ویژه جنگ رسانه‏اى )ج 1 - 2(، حمید ضیایى‏پرور، تهران، مؤسسه‏ى فرهنگى مطالعات و تحقیقات بین‏المللى ابرار معاصر تهران، 304، 1383 ص.
13. جنگ، رسانه‏ها و تبلیغات، رنانسى اسنوا، ترجمه‏ى محمد رضا گلشن‏پژوه، یحیى کمالى‏پور و...، تهران، مؤسسه‏ى فرهنگى مطالعات و تحقیقات بین‏المللى ابرار معاصر تهران، 300، 1386 ص.
14. جهان رسانه‏اى و رسانه‏هاى جهانى، سید رضا امیرجهانشاهى، مشهد، مهبان، 104، 1386 ص.
15. جهانى شدن و رسانه‏ها: مجموعه مقالات ارائه شده در سمینار رسانه‏اى ایران و آلمان )اسفند 1380(، تهران، وزارت امورخارجه، 84، 1381 ص.
16. دسیسه‏هاى شیطانى، مجید صفاتاج، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 127، 1380 ص.
17. درآمدى بر جنگ رسانه‏اى: ابزارها و راه‏کارهاى مقابله با آن، ذوالفقار ناصرپور و امید عبداللهى، على ایلخانى، قم، دفتر عقل، 136، 1386 ص.
18. دروغ‏هاى ساختگى: تحریف جنگ عراق در رسانه‏ها، جان پیلکر، ترجمه‏ى رسول روناسى، روایت فتح، 168، 1386 ص.
19. رسانه‏ى ملى، رسالت دینى: بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما در تاریخ 11 / 9 / 1383، تهران، مؤسسه‏ى فرهنگى مطبوعاتى جام‏جم، 52، 1384 ص.
20. رسانه‏ها و دموکراسى، جان کین، ترجمه‏ى هومن پناهنده و نازنین شاررکنى، تهران، طرح نو، 224، 1383 ص.
21. رسانه‏ها و مدرنیته: نظریه‏ى اجتماعى رسانه‏ها، جان بروکشایر تامپسون، تهران، سروش، 364، 1381 ص.
22. رسانه‏هاى امریکا و خاورمیانه، میر سعید قاضى، یحیى کمالى‏پور و غلامعباس افشار، تهران، انجمن روابط عمومى استان کرمان، 160، 1384 ص.
23. رسانه‏هاى فراگیر، سیاست و دموکراسى، جان استریت، ترجمه‏ى حبیب‏الله فقیهى‏نژاد، تهران، روزنامه‏ى ایران، 414، 1384 ص.
24. روپرت مورداک: امپراتور رسانه‏اى، ویلیام شاوکراس، ترجمه‏ى امیر حسین بابالار، تهران، ساقى، 382، 1385 ص.
25. سلطه رسانه‏اى صهیونیسم در امریکا، زهرا سمواتى، تهران، عروج، 148، 1383 ص / چ دوم، تهران، مؤسسه‏ى تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، 130، 1385 ص.
26. عصر سى. ان. ان. و هالیوود: منابع ملى، ارتباطات فراملى، محمد مهدى سمتى، ترجمه‏ى نرجس خاتون براهویى، مقدمه‏ى حسین بشیریه، تهران، نى، 296، 1385 ص.
27. غفلت و رسانه‏هاى فراگیر )مجموعه مقالات(، یوسفعلى میرشکاک، تهران، برگ، 143، 1372 ص.
28. فاجعه‏ى هفتم تیر و امپریالیسم خبرى، به کوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، اداره‏ى تحقیقات و بررسى‏هاى سیاسى، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، سازمان چاپ و انتشارات، 78، 1362 ص.
29. فرهنگ و رسانه‏هاى نوین، محمد حسنى و ذوالفقار ناصرى، قم، دفتر عقل، 210، 1385 ص.
30. فمینیسم و رسانه‏هاى تصویرى، سلمان رضوانى، قم، دفتر عقل، 160، 1386 ص.
31. کنترل رسانه‏ها، نوآم چامسکى، ترجمه‏ى ضیاء خسروشاهى، چ دوم، درسا، 104، 1385 ص.
32. گفتمان جنگ در رسانه‏ها و زبان ادبیات: با نگاهى به نوشته‏هاى جنگ جهانى نخست مقالاتى از جورج لیکاف، لینداگران و دوپو، پل جیلتون و فرهاد ساسانى، تهران، سوره‏ى مهر، 368، 1384 ص.
33. الگوى مطبوعات و رسانه‏هاى اسلامى، سید حمید مولانا، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‏ى اسلامى، 132، 1382 ص.
34. مبانى برجسته سازى رسانه‏ها، على اصغر کیا و مهدى رشکیانى، تهران، شرکت تعاونى سازمان معین ادارات، 188، 1385 ص.
35. مدیریت سازمان‏هاى رسانه‏اى در BBC و CNN، شانکلمن لوسى کونگ، ترجمه‏ى ناصر بلیغ و مراد مهدى‏نیا، طرح آینده، 382، 1383 ص.
36. مطبوعات و رسانه‏ها از دیدگاه امام خمینى قدس سره، رسول سعادتمند، چ دوم، تسنیم، 240، 1386 ص.
37. ملتى از گوسفندان، شمه‏اى از امپریالیسم خبرى ایالات متحده امریکا، ویلیام ج. لدرر، ترجمه‏ى عبدالمحمد دلخواه، تهران، عطایى، 232، 1360 ص.
38. نفوذ صهیونیسم بر رسانه‏هاى خبرى و سازمان‏هاى بین‏المللى، فؤاد رفاعى، ترجمه‏ى حسین سروقامت، چ دوم، تهران، کیهان، 164، 1381 ص.
39. نقش جهانى شدن و رسانه‏ها در هویت فرهنگى، رحمان سعیدى، على اصغر کیا، خجسته، 152، 1385 ص.
40. نقش رسانه‏ها در تبیین دفاع و هجوم فرهنگى، على نورى مطلق، قم، مرکز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سیما، 136، 1384 ص.
41. وسایل ارتباط جمعى و امپراتورى امریکا، هربرت شیلر، ترجمه‏ى احمد میرعابدینى، تهران، سروش، 352، 1377 ص.
42. یهود در فرهنگ، تبلیغات و رسانه‏هاى غرب، زیاد ابوغنیمه، ترجمه‏ى عبدالفتاح احمدى، تهران، مؤسسه‏ى فرهنگى - پژوهشى ضیاء اندیشه، 165، 1380 ص.

شنبه 11/9/1391 - 20:55 - 0 تشکر 576963


شرق شناسى
1. آموزه‏ى شرق شناسى نوین و انقلاب اسلامى )ج 7(، موسى نجفى، گروه تاریخ و اندیشه معاصر، قم، مؤسسه‏ ى آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس سره، 568، 1384 ص.
2. الشرق بعد انهیار النظام الاستعمارى، افجینى بریماکوف، ترجمه‏ ى سامى عماره، مسکو، دارالتقدم، 1985 م / 203، 1364 ص.
3. شرق شناسى، شرق که آفریده‏ى غرب است، ادوارد سعید، ترجمه‏ى اصغر عسکرى، تهران، عطایى، 104، 1361 ص.
4. تاریخچه‏ى شرق‏شناسى: کاوشى در سیر مطالعات اسلامى در غرب، عبدالله همتى گلیان، مشهد، جهاد دانشگاهى - واحد مشهد، 167، 1386 ص.
5. راه‏هاى بدیل: شرق شناسى و غرب شناسى، فرد دالمایر، ترجمه‏ ى فاطمه صادقى و نرگس تاجیک، مرکز بین‏ المللى گفت و گوى تمدن‏ها، آبادان، پرستش، 384، 1384 ص.
6. رویکردى جامعه شناختى به شرق شناسى، پست مدرنیسم و جهانى شدن، برایان ترنر، ترجمه‏ى محمد على محمدى، یادآوران، 362، 1384 ص.
7. سیر تاریخى و ارزیابى اندیشه‏ى شرق شناسى، محمد دسوقى، ترجمه‏ى محمود رضا افتخارزاده، تهران، هزاران، 248، 1376 ص.
8. شرق شناسى، ادوارد سعید، ترجمه‏ى عبدالرحیم گواهى، چ سوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 628، 1382 ص.
9. شرق شناسى، پست مدرنیسم و جهانى شدن، برایان ترنر، ترجمه‏ى محمد رضا تاجیک و غلامرضا کیانى، تهران، فرهنگ گفتمان، ریاست جمهورى، مرکز بررسى‏هاى استراتژیک، 344، 1381 ص.
10. شرق شناسى و اسلام شناسى غربیان: تاریخچه، اهداف، مکاتب و گستره‏ى فعالیت مستشرقان، محمد حسن زمانى، قم، بوستان کتاب، 428، 1385 ص.
11. فرهنگ اسلام در برابر فرهنگ غرب: نقش خاور شناسى در استعمار فرهنگى به ضمیمه‏ى تحقیق و توسعه در اسلام، محمد جواد سهلانى، تهران، دانشگاه صنعتى شریف، مؤسسه‏ى انتشاراتى على، 66، 1376 ص.
12. ماهتاب شام شرق: گزاره و گزینه‏ ى اندیشه شناسى اقبال، محمد حسین ساکت، تهران، میراث مکتوب، 717، 1385 ص.
مبارزه با استعمار
1. اجنحة المکر الاستبداد و الاستعمار و طریق مواجهت هما عند الکواکبى و الابراهیمى، اسعد السحمرانى، چ دوم، بیروت، دارالنفائس، 1407 ق / 1366، 148 ص.
2. الجزائر و مردان مجاهد، حسن صدر، شیراز، موسوى، 124، 1340 ص.
3. امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار، اکبر هاشمى رفسنجانى، چ شانزدهم، قم، جامعه‏ ى مدرسین حوزه‏ ى علمیه‏ ى قم، دفتر انتشارات اسلامى، 472، 1385 ص.
4. اندیشه‏ى نوین اسلامى در رویارویى با استعمار غرب، محمد بهى، ترجمه‏ ى سید حسین موسوى، چ دوم، مشهد، آستان قدس رضوى، شرکت به نشر، 452، 1382 ص.
5. ایران در برخورد با استعمارگران، یا از آغاز قاجاریه تا مشروطیت، تقى نصر، تهران، مؤلفان و مترجمان ایران، 537، 1363 ص.
6. باد در گیسوان آتش: داستان تحریم تنباکو و قیام ملت ایران علیه قرارداد استعمارى 1890 رژى، على اکبر ولایتى، تهران، مؤسسه‏ ى فرهنگى مدرسه‏ ى برهان، 192، 1383 ص.
7. بر ضد استعمار، صادق جلالى، تهران، جاویدان، 638، 1352 ص.
8. پیروزى بر استعمار در کنیا - اوگاندا - تانزانیا )تاریخ و مسائل افریقاى سیاه(، حسین الهى و غلامرضا زرین رخ، تهران، عطایى، 135، 1352 ص.
9. جنبش ضد استعمارى جنوب و آزادى‏خواهان کازرون، موسى مطهرى‏زاده، تهران، قو، 240، 1999 ص.
10. حکومت شیخ خزعل بن جابر و سرکوب شیخ‏نشین خوزستان: بررسى عملکرد امپریالیسم بریتانیا در جنوب غربى ایران، ویلیام تئودور استرانک، ترجمه‏ى صفاء الدین تبرائیان، تهران، مؤسسه‏ى مطالعات تاریخ معاصر ایران، 468، 1385 ص.
11. حماسه‏ى جاوید: بررسى تحلیلى واقعه‏ى جهاد عشایر خوزستان بر علیه استعمار انگلیس در جنگ جهانى اول 1994 م / 1293 ش، محسن حیدرى، خوزستان، انجمن آثار و مفاخر خوزستان، 208، 1375 ص.
12. حماسه‏ى لرستان: داستان مبارزات دلیرانه مردم لرستان در برابر استعمار انگلیس و استبداد رضاخان پهلوى، مجید جمالى، مقدمه‏ى جواد جلالى کیاسرى، تهران، سریر قلم، 95، 1373 ص.
13. دور علماء الشیعه فى مواجهه الاستعمار، سلیم حسنى، قم، دائرة المعارف الفقه الاسلامى طبقا لمذهب اهل البیت علیه السلام، 1425 ق / 1383 ش، 245 ص / چاپ قبلى، قم، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، چاپ دوم، 1374.
14. دورنمایى از سیماى یک مجاهد: شرحى از زندگانى سید على اکبر مجتهد فال اسیرى و مبارزات او با استعمار و استبداد عصر خود، فخرالدین فال اسیرى، قم، فخرالدین فال اسیرى، 167، 1371 ص.
15. رسایل و فتاوى جهادى شامل: رساله‏ ها و فتاوى علماى اسلامى در جهاد با قدرت‏هاى استعمار، محمد حسن رجبى، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، معاونت پژوهشى و آموزشى، 392، 1378 ص.
16. زندگى و مبارزات سید جمال الدین اسدآبادى، سیروس جمالى، تهران، عطایى، 1358.
17. ستیز با استعمار، فرامرز رستگار، [بى ‏جا]، فرامرز رستگار، 95، 1365 ص.
18. عالمان شیعه، رویاروى استعمار، سلیم الحسنى، ترجمه ‏ى محمد هادى باستخواه، مشهد، به نشر، 159، 1378 ص.
19. غروب در پگاه: امیرکبیر قربانى استبداد و استعمار، بهرام افراسیابى، تدوین دفتر ادب و هنر گنجینه فرهنگ و...، تهران، گنجینه فرهنگ، 596، 1380 ص.
20. فریاد بیدارى، ابوالحسن ندوى، ترجمه‏ى داوود نارویى، تهران، احسان، 39، 1382 ص.
21. قهرمان شمال، نجیف گیلانى، ترجمه‏ى محمد على عسگرى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1368.
22. قیام تنباکو، یعقوب آژند، تهران، امیرکبیر، 1367.
23. قیام شیخ محمد برزنجى و مردم کرد علیه استعمار بریتانیا در کردستان عراق، احمد خواجه افندى، ترجمه‏ى احمد محمدى، تهران، احمد محمدى، 398، 1380 ص.
24. کارنامه‏ى سیاسى قائم مقام فراهانى: قهرمان مبارزه با استعمار انگلیس در ایران، سیف الرضا شهابى، چ سوم، تهران، رسانش، 272، 1385 ص.
25. گوشه‏اى از تاریخ انقلاب مسلحانه‏ى مردم مبارز تنگستان، دشتى و دشتسان علیه استعمار، علیمراد فراشبندى، تهران، شرکت سهامى انتشار، 256، 1362 ص.
26. مبارزات خلق مسلمان ترکستان بر ضد استعمار سرخ شوروى و چین، محمد اسد شهاب، ترجمه‏ى مهدى پیشواى، قم، توحید، 312، 1358 ص.
27. مبارزات سید جمال الدین اسدآبادى با استعمار خارجى و استبداد داخلى ایران، حسین رزمجو، تهران، مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامى، 15، 1375 ص.
28. مبارزه‏ى طبقات علیه استعمار در افریقا، قوام نکرومه، ترجمه‏ى رضا اسرارى، تهران، پیوند، 128، 1357 ص.
29. محمد مهدى خالصى خصم استعمار )دیدار با ابرار 62(، محمد اصغرى‏نژاد، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، 114، 1373 ص.
30. مدرس؛ ستاره‏ى درخشان تاریخ معاصر: نگرشى کوتاه بر سیر مبارزات )شهید آیت‏ الله سید حسن مدرس( با استبداد و استعمار، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى، تهران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى، 107، 1364 ص.
31. مکتب آزادگان بررسى تاریخى و تحلیلى نبرد آزادى با استعمار، احمد نقیب‏زاده، [بى‏تا]، 33 ص.
32. نبرد علیه استعمار، چیترا کاتا، ترجمه‏ ى محمود حکیمى، تهران، مؤسسه‏ ى انجام کتاب، 31، 1361 ص.
33. نظریة الثورة و المقاومة فى الاسلام: دراسة فى ضوء المواجهة الراهنة بین الاسلام و الاستکبار الامریکى، عبدالکریم آل‏نجف، مؤسسة صادق آل محمد صلى الله علیه و آله، 452، 1425 ص.
34. نقش عشایر عرب خوزستان در جهاد علیه استعمار، کاظم پورکاظم، تهران، مؤسسه‏ ى فرهنگى انتشاراتى آمه، 182، 1375 ص.
35. نقش علماى شیعه در رویارویى با استعمار، سلیم حسنى، ترجمه‏ ى محمد باهر و صفاءالدین تبرائیان، تهران، مؤسسه‏ى مطالعات تاریخ معاصر ایران، 292، 1378 ص.
36. نگاهى گذرا به بوشهر، دو قرن مقاومت علیه استعمار، قاسم یا حسینى، بوشهر، کنگره ‏ى بزرگداشت سرداران و 2000 شهید استان بوشهر، دریانورد، 288، 1383 ص.

شنبه 11/9/1391 - 20:59 - 0 تشکر 576964

مقالات
1. »آسیا در دو چهره - نقد و نظر در باب کتاب شیوه‏ هاى تفکر ملل شرق«، رسول خیراندیش، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش 57، 56 )خرداد و تیر 1381(، ص 180 - 181.
2. »آیت الله شرف الدین عاملى، مبارزه با استعمار و تلاش براى وحدت مسلمانان«، على معصومى )وزوایى(، روزنامه‏ى جمهورى اسلامى، )6 مرداد 1383(، ص 7.
3. »آیت‏الله کاشانى پرچمدار مبارزه علیه استعمار«، روزنامه‏ى ابرار، )23 اسفند 1374(، ص 2.
4. »آیت‏الله کاشانى و استعمار«، برابت شمسا، روزنامه‏ ى قدس، )28 مرداد 1378(، ص 5.
5. »غربت مطالعات شرق شناسى در شرق«، مهدى طالب ‏زاده، کلمه، ش 3 )بهمن و اسفند 1371(، ص 30 - 33.
6. »ابعاد فرهنگى امتیازنامه‏ى تنباکو«، جهانبخش ثواقب، مشکوه، ش 1375 )62 - 65(، ص 360 - 339.
7. »ادبیات داستانى و استعمار نو«، کامران پارسى‏نژاد، روزنامه‏ى جوان، )10 آبان 1382(، ص 8.
8. »شرق شناسى، ضد شرق شناسى و شرق شناسى وارونه«، ادواد سعید، ترجمه‏ ى قاسم زائرى، راهبرد، ش. 37 )پاییز 1384(، ص 361 - 401.
9. »از جنگ‏هاى صلیبى تا کشور سازى استعمار غرب در شرق«، على اصغر مصطفوى، گزارش، ش 107 )دى 1378(، ص 27 - 31.
10. »استراتژى سرزمین‏هاى سوخته، سیستان و نخستین گام‏هاى نفوذ استعمار«، رضا رئیس طوسى، تاریخ معاصر ایران، سال 1، ش 2 )تابستان 1376(، ص 47 - 72.
11. »استعمار انگلیس«، محمد نجارى کتابخانه، شرق، ش 3 )خرداد 1385(، ص 6.
12. »استعمار فرانو«، علیرضا ملکیان، روزنامه‏ى کیهان، )12 آذر 1383(، ص 2.
13. »استعمار فرانو«، شهریار زرشناس، روزنامه‏ى جوان، )24 اردیبهشت 1385(، ص 1 و 2.
14. »استعمار فرانو تجربه 30 ساله ویتنام تا عراق«، دیوید مک‏نیل، ترجمه‏ى علیرضا کوهکن، روزنامه‏ى رسالت، )20 اردیبهشت 1384( ص 7 و 8.
15. »استعمار فرانو در قالب طرح خاورمیانه‏ى بزرگ«، علیرضا عبدالله، روزنامه‏ى سیاست روز، )22 مرداد 1384(، ص 6.
16. »استعمار فرانو و خاورمیانه«، محمد مهدى موسوى، روزنامه‏ى کیهان، )21 اردیبهشت 1384(، ص 12.
17. »استعمار فرانو و فن‏آورى هسته ‏اى«، سید حمید مولانا، روزنامه‏ ى کیهان، )25 اسفند 1384(، ص 16.
18. »استعمار فرانو یا استعمار مابعد تجدد«، حسین کچوئیان، روزنامه‏ ى کیهان، )14 آذر 1383(، ص 2 و 14.
19. »استعمار فرانو، پایان دوره‏ى استکبار و سلطه‏گرى(، غلامحسین زارعى‏نژاد، روزنامه‏ى جمهورى اسلامى، )17 اسفند 1383(، ص 8.
20. »استعمار فرانوین«، شهریار زرشناس، روزنامه‏ى سیاست روز، )19 اسفند 1383(، ص 11.
21. »استعمار فرانوین«، شما، ش 27 )405 اسفند 1383(، ص 8.
22. »امپریالیسم گفتمان مسلط، تأملى در استراتژى‏ هاى نرم‏ افزارى سلطه«، محمد رضا تاجیک، رهیافت‏ هاى سیاسى و بین‏ المللى، ش 7 )پاییز و زمستان 1384( ص 143 - 164.
23. »انگاره اقتدار گرایى در تحلیل لمبتون از نظریه‏ى دولت اعتقادى اسلامى و تشیع«، ذبیح ‏الله نعیمیان، آموزه، ش 7 )بهار 1384(، ص 35 - 120.
24. »اهداف آشکار و نهان ایران شناسى و اروپایى«، على اصغر مصطفوى، پژوهش حقوق و سیاست، سال 1، ش 1 )پاییز و زمستان 1378(، ص 335 - 353.
25. »بزرگ‏نمایى اقلیت ‏ها و فرقه سازى استعمارى«، غلامرضا گلى زواره، درس‏هایى از مکتب اسلام، ش 497 )مرداد 1381(، ص 47 - 54.
26. »به چالش کشاندن شرق شناسى غربى«، محمد کریمى زنجانى اصل، توسعه، )21 مرداد 1380(، ص 7.
27. »پویش‏هاى امپریالیستى در قرن بیستم«، محمد رحیم عیوضى، زمانه، ش 44، سال پنجم )اردیبهشت 1385(، ص 69 - 74.
28. »پیکار پیروز مرجعیت شیعه علیه استعمار انگلیس«، على نقى ذبیح‏زاده معرفت، ش 65( اردیبهشت 1382(، ص 113 - 116.
29. »تأثیر سلطه‏ ى جهانى غرب بر جریان جهانگردى در کشورهاى - اسلامى: با تأکید بر مورد ایران«، محمد هادى همایون، فصلنامه‏ ى پژوهشى دانشگاه امام صادق علیه‏ السلام، ش 15 )پاییز 1381(، ص 35 - 72.
30. »تأثیر شرق شناسى بر تاریخ نگارى ایران معاصر«، احمد رهدار، آموزه، ش 6 )پاییز 1383(، ص 171 - 228.
31. »تحریم تنباکو، پتک آهنى بود بر سر استبداد و استعمار«، اصغر حیدرى، پانزده خرداد، ش 15 و 16، سال 4 )تابستان و پاییز 1373(، ص 178 - 186.
32. »تحلیلى مقدماتى بر تهاجم فرهنگى«، محمد حسین على محمدى، مسجد، سال 3، ش 14 )خرداد و تیر 1373(، ص 70 - 78.
33. »ترجمه، استعمار و شور«، شهلا شریفى، مترجم، ش 22، 21 )بهار و تابستان 1375(، ص 55 - 60.
34. »تصویر سازى منفى رسانه‏هاى غرب از جهان اسلام و ملل شرق«، محمد مهدى‏زاده، رسانه، سال 12، ش 3 )پاییز 1380(، ص 10 - 12.
35. »تعامل فن‏آورى و فرهنگ و ترس از اطلاعات«، ر. ل. روتسکى، ترجمه‏ ى گودرز میرانى، رسانه، دوره‏ى 4، ش 2 )تابستان 1381(، ص 40 - 51.
36. »تکاپوهاى خاورشناسان«، نجیب عقیقى و زاهد ویسى، کتاب ماه دین، ش 53 و 54 )اسفند 1380، فروردین 1381(، ص 113 - 129.
37. »تمهیدات عوامل استعمار در جریان انقلاب مشروطه«، صراط، سال 3، ش 3، )اردیبهشت 1374(، ص 7 و 18 - 21.
38. »جنبه‏ى مثبت خاور شناسى«، کیهان هوایى، ش 1063 )8 دى 1372 / 29 دسامبر 1993(، ص 12، 26.
39. »جهانى سازى، ارمغان شوم استعمار در قرن حاضر«، گفت و گو با پروفسور شاپور رواسانى.
40. »حوزه‏ى نجف در هجوم استعمار«، اسماعیل اسماعیلى، حوزه، سال 14، ش 6 )بهمن و اسفند 1376(، ص 35 - 100.
41. »دروازه‏ى شرق شناسى«، سید جلال الدین مدنى، زمانه، سال پنجم، ش 43 )فروردین 1385(، ص 36 - 41.
42. »دریافت تلویزیون‏هاى جهانى در آسیا و تأثیر آن بر فرهنگ‏هاى محلى«، جیمز اف‏کنى، و پل اس. ان لى، ترجمه‏ى حسن نورایى بیدخت، رسانه، سال 10، ش 4 )زمستان 1378(، ص 87 - 94.
43. »دغدغه ‏هاى میشل فوکو درباره‏ ى »انقلاب اسلامى««، رضا رمضان نرگسى، آموزه، ش 7 )بهار 1384(، ص 121 - 170.
44. »دیروز کودتا امروز استحاله از داخل«، شاپور رواسانى، گزارش، ش 122 )اردیبهشت 1380(، ص 27 - 29.
45. »رویکردهاى نو در شرق شناسى«، محسن الویرى، اندیشه‏ى صادق، ش 15 )تابستان 1383(، ص 2 - 7.
46. »شرق شناسى و جهان امروز«، ابوالحسن خلیلى، سوره، ش 5 )تابستان 1378(، ص 19 - 23.
47. »شرق شناسى و فراسوى آن«، محمد ضمیران، همبستگى، )26 مرداد 1381( ص 8 و )28 مرداد 1381(، ص 8.
48. »شرق شناسى وارونه«، مهرزاد بروجردى و محمد جواد غلامرضا کاشى، کیان، ش 35 )اسفند 1357(، ص 22 - 31.
49. »شرق شناسى، جهانى شدن و روابط بین‏ الملل«، رحمان قهرمان پوربناب، اطلاعات سیاسى - اقتصادى، ش 167 و 168 )مرداد، شهریور 1380(، ص 82 - 91.
50. »شرق شناسى و غرب شناسى«، کیهان فرهنگى، سال 12، ش 122 )مرداد، شهریور 1374(، ص 4 - 7.
51. »علماى نجف در مصاف با استبداد و استعمار«، غلام‏رضا گلى‏زواره، پاسدار اسلام، ش 263 )آبان 1382(، ص 22 - 25.
52. »عوامل تضعیف خودباورى فرهنگى«، محمد فولادى و محمد عزیز بختیارى، معرفت، ش 30 )پاییز 1378(، ص 8 - 24.
53. »غربت مطالعات شرق شناسى در شرق«، مهدى طالب‏ زاده، کلمه، ش 3 )بهمن، اسفند 1371(، ص 30 - 33.
54. »فرانتس گوستاوتشنر شرق شناس آلمانى«، مریم اردستانى، آینه‏ى میراث، ش 14 )پاییز 1380 )، ص 71 - 74.
55. »فرایند تربیت و دشوارى‏هاى آن«، فیصل العسکرى، فرهنگ جهاد، ش 15 )بهار 1378(، ص 50 - 77.
56. »فرهنگ و امپریالیسم«، عباس میلانى، کلک، ش 52، 51 )خرداد، تیر 1373(، ص 223 - 226.
57. »فرهنگ زدایى یا با خودبیگانگى فرهنگى«، کلک، ش 72، 71 )بهمن و اسفند 1374(، ص 69 - 76.
58. »کاپیتولاسیون و بیگانه ستیزى حضرت امام خمینى«، على اکبر کجباف، انقلاب اسلامى، ش 8، 7 )پاییز و زمستان 1380(، ص 104 - 116.
59. کارنامه‏ى استعمار«، کیهان هوایى، ش 1036 )2 تیر 1372 / 23 ژوئن 1993(، ص 16 - 18.
60. »مبانى رشد فرهنگى«، احمد بزرگیان، صف، ش 165 )بهمن 1372(، ص 46 - 49.
61. »متدلوژى شرق شناسى در مطالعات تاریخ اسلام«، محمد عبود، ترجمه‏ ى حسین حسین‏ زاده شانه‏ چى، آینه‏ ى پژوهش، ش 81 )مرداد و شهریور 1382(، ص 9 - 16.
62. »مد انگلى روئیده بر ریشه‏ ى استعمار«، احمد راسخى، روزنامه‏ ى جمهورى اسلامى، )6 آذر 1373(، ص 15.
63. »مدرن‏گرى فرهنگى و بحران هویت«، برهان غلیون، ترجمه‏ى مهدى خلجى، نقد و نظر، ش 15 و 16 )تابستان و پاییز 1377(، ص 392 - 416.
64. »مدینه و شهر اسلامى: واژه‏هاى استعمارى و میراث دوران پس از استعمار«، مایافولر، ترجمه‏ ى فخر یاسرى، ع. خردنامه‏ ى همشهرى، ش 2 )77 آذر 1384(، ص 4 - 5.
65. »مردم شناسى کاربردى و استعمار«، رالف گریلو روآلن، ترجمه‏ ى نعمت‏الله فاضلى، نامه‏ ى علوم اجتماعى، ش 11 )بهار، تابستان 1377(، ص 97 - 120.
66. »معرفى و نقد کتاب »ما چگونه شدیم««، صادق حقیقت، نامه‏ى علوم انسانى، ش 8 و 9 )تابستان، پاییز، زمستان 1382 و بهار 1383(، ص 105 - 131.
67. »ملى‏گرایى، استعمار و ادبیات«، افشین داورپناه، کتاب ماه علوم اجتماعى، ش 78 )فروردین 1383(، ص 59.
68. »ملى گرایى، فرقه گرایى مذهبى و استعمار«، سید حمید مولانا، روزنامه‏ى کیهان، )25 تیر 1377(، ص 14 و 16.
69. »مناسبات یکسویه‏ ى فرهنگى میان قدرت‏هاى سلطه‏ گر و جهان سوم«، یدالله محمدى، فصلنامه مصباح، ش 24 )زمستان 1376(، ص 13 - 37.
70. »نقد خاورشناسى از نظرگاه مسلمانان«، زاهد ویسى، کتاب ماه دینى، ش 48، 47 )شهریور و مهر 1380(، ص 86 - 105.
71. »نقد و بررسى کتاب استعمار بریتانیا و مسئله‏ ى اروندرود«، نصرالله صالحى، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش 31 )34 مرداد 1379(، ص 14 - 17.
72. »نقش بر آب؛ کالبد شکافى یک فکر«، حسن اسلامى، کتاب ماه دین، ش 30 )18 فروردین 1378(، ص 12 - 15.
73. »نقش شرق شناسى در استعمار غربى«، مرتضى کتبى، روزنامه‏ ى اطلاعات، )5 دى 1372 )، ص 7(، 6 دى 1372 )، ص 8 )، 6 دى 1372(، ص 6.
74. »نقش علماى شیعه در برابر استعمار )1900 تا 1920 / 1279- 1292 ش(، صفاالدین تبراییان، تاریخ معاصر ایران، سال 1، ش 2 )تابستان 1376(، ص 247 - 249.
75. »نقش علماى شیعه در رویارویى با استعمار«، عبدالله امینى، روزنامه‏ ى جمهورى اسلامى، )17 اردیبهشت 1380(، ص 3، ویژه‏ نامه‏ ى صحیفه ‏ى نور.
76. »نکته، نکته نکته‏ها هست بسى، محرم اسرار کجاست؟ استعمار کهنه و نو«، احمد على دوست، گیلان ما، ش 18 )بهار 1384(، ص 37 - 43.
77. »نگاهى به ادبیات استعمار نو - دنیاى نو، آیات شیطانى استعمار نو«، کامیار شیرازى، روزنامه‏ى کیهان، )6 مرداد 1383(، ص 9.
78. »نگاهى به شرق شناسى در اروپا«، فتح‏الله الزیادى، ترجمه‏ ى حسن حسین‏زاده شانه‏چى، تاریخ اسلام، سال پنجم، ش 20 )زمستان 1383(، ص 129.
79. »نگاهى به مکاتب شرق شناسى در اروپا«، فتح‏الله الزیادى، ترجمه‏ ى حسن حسین‏زاده شانه‏چى، تاریخ اسلام، ش 20 )زمستان 1383(، ص 129 - 152.
80. »نگاهى گذرا به پیشینه‏ى استعمار در ایران«، صراط، سال 3، ش 3 )اردیبهشت 1374(، ص 3 - 6.
81. »نگاهى نو و سخنى تازه در عرصه‏ى تاریخ معاصر و اندیشه‏ى سیاسى«، مجید مصفا، تاریخ معاصر ایران، سال 2، ش 6 )تابستان 1377(، ص 303 - 307.
82. »نگاهى به زندگى و آثار خاورشناس اسپانیایى آسین پالاسیوس«، عبدالرحمن بدوى، مشکوه، ش 37 )پاییز و زمستان 1371(، ص 181 - 193.
83. »وقایع نگارى جامعه شناسى و شرق شناسى«، مهدى یوسفى، کتاب ماه علوم اجتماعى، ش 69 و 70 )تیر و مرداد 1382(، ص 70 - 73.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی