انجمن ها > انجمن اجتماعي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
اجتماعي (بازدید: 1477)
دوشنبه 15/8/1391 - 10:28 -0 تشکر 571698
مدارك لازم جهت تشكیل پرونده در دیوان عدالت اداری

مدارك عمومی جهت تشكیل پرونده در دیوان عدالت اداری
۱- تهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از باجه های پست
۲- تكمیل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگی شاكی - نام پدر - شغل
آدرس دقیق - وكیل دادگستری(در صورت دارا بودن) - طرف شكایت - موضوع شكایت و خواسته (خواسته باید به صورت صریح و خوانا نوشته شود)
۳- دادخواست و كلیه مدارك و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شكایت بعلاوه یك نسخه باشد.
۴- الصاق و ابطال ۵۰۰۰ ریال تمبر دادگستری روی صفحه اول دادخواست ۵- الصاق و ابطال ۲۰۰ ریال تمبر روی هر یك از مدارك پیوستی(مدارك مصدق شده)
۶- كپی از شناسنامه یا كارت ملی یا گواهینامه یا گذرنامه
۷- در صورتی كه شاكی شركت یا كارگاه تولیدی یا مغازه دار است، ارائه آگهی ثبت شركتها در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن برای شركت ها و پروانه تولیدی معتبر برای كارگاهها و پروانه كسب معتبر برای كسبه الزامی است. در صورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.
۸- در صورتی كه دادخواست دهنده نماینده قهری یا قانونی باشد، باید رونوشت یا تصویر گواهی شده سندی كه اثبات كننده سمت نماینده است ضمیمه شود.

تذكر۱: در صورتی كه شاكی خواسته های متعدد و غیر مرتبط داشته باشد باید هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظیم گردد.

تذكر۲: اشخاص متعدد، شكایت های خود را كه موضوع، منشا و مبنای مختلف دارد، باید در دادخواست های جداگانه مطرح نمایند.

تذكر۳: كلیه مدارك و ضمائم قبل از تحویل تفكیك و هر دسته پیوست یك برگ دادخواست گردد.

دوشنبه 15/8/1391 - 10:29 - 0 تشکر 571699

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها
۱- ارائه آراء كمیسیون ماده صد(بدوی و تجدیدنظر)
۲- ارائه گواهی قطعیت رای در مورد رای كمیسیون بدوی ماده صد كه به آن اعتراض نشده باشد.
۳- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالكیت(نقل و انتقالات سند)
توجه: در سایر شكایات به طرفیت شهرداری باید رای صادر توسط شهرداری یا كمیسیون مربوط مانند كمیسیون ماده ۷۷ ضمیمه شود.

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش
۱- در مورد دادخواست هزینه سفر:ارائه حكم ورودی و خروجی شاكی از محل خدمت
۲- در مورد اخراج از محل كار: حكم اخراجی یا ابلاغیه رای به همراه حكم كارگزینی
۳- در مورد دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی: حكم كارگزینی فعلی شاكی نیز باید پیوست دادخواست شود
تذكر: ارائه فیش حقوقی به همراه حكم كارگزینی الزامی است

دوشنبه 15/8/1391 - 10:30 - 0 تشکر 571700مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره كار و امور اجتماعی
۱- ارائه آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلافات.
۲- در صورتی كه آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف علیه شركت یا كارگاه تولیدی یا كسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی با آخرین تغییرات برای شركت ها و پروانه ۳- اشتغال یا تولیدی معتبر برای كارگاهها و پروانه كسب معتبر برای كسبه الزامی است
در صورتی كه رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذكور الزامی است

دوشنبه 15/8/1391 - 10:31 - 0 تشکر 571701مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی
الف: درخواست سنوات بازنشستگی:
۱- حكم بازنشستگی ۲- مدارك پرداخت حق بیمه ۳- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه

ب: عدم احتساب حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی:
۱- ارائه رای اداره كار، در صورتی كه شاكی در شركت های خصوصی شاغل بوده است
۲- ارائه حكم كارگزینی در صورتی كه شاكی در استخدام كشوری بوده است
۳- ارائه مدارك پرداخت حق بیمه

ج: درخواست مستمری از كارافتادگی:
۱- ارائه آراء كمیسیون های پزشكی اعم از بدوی و تجدیدنظر
۲- مدارك پرداخت حق بیمه ۳- مدارك كارگزینی

د- درخواست برقراری مستمری توسط وراث:
۱- گواهی انحصار وراثت
۲- مدارك پرداخت حق بیمه توسط متوفی

هـ- درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث:
۱- مدارك پرداخت حق بیمه ۲- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری ۳- گواهی انحصار وراثت

مدارك لازم جهت اعتراض به آرای هیئت های تخلفات اداری
۱- تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر
۲- مدارك استخدامی(احكام كارگزینی)
۳- مدارك شناسائی
توجه: نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حكم اخراجی یا ابلاغیه حكم را به همراه حكم كارگزینی پیوست دادخواست نمایند.

دوشنبه 15/8/1391 - 10:32 - 0 تشکر 571702مدارك لازم برای سایر موارد ۱- تعزیرات حكومتی: آرا بدوی و تجدیدنظر


۲- درخواست صدور حكم استخدامی از قراردادی یا پیمانی به رسمی: حكم كارگزینی - سایر مستندات

۳- اعتراض به آراء هیات های گزینش: آراء بدوی و تجدیدنظر

۴- اعتراض قبول شدگان در آزمون استخدامی به عدم پذیرش آنان: آگهی استخدام - مدارك شركت در آزمون و قبولی در آن

۵- شكایات علیه سازمان بازنشستگی كشوری: حكم بازنشستگی - سایر مستندات

۶- اعتراض پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی به اخراج آنان: مدارك استخدامی - رای اخراج

۷- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان آور:
حكم كارگزینی كه در آن شغل یا تخصص شاكی قید شده باشد - مستندات استحقاق شاكی

۸- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اشعه:
حكم كارگزینی كه در آن شغل یا تخصص شاكی قید شده باشد-مستندات استحقاق شاكی

۹- اعتراض نیروهای نظامی و انتظامی به آرا كمیسیونهای اداری:
آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر-حكم كارگزینی كه در آن رای كمیسیون مربوطه قید شده باشد - مستندات مورد شكایت

۱۰- درخواست اعاده به خدمت نیروهای نظامی و انتظامی: مدارك مربوط به علت قطع رابطه استخدامی - سایر مستندات

۱۱- گمرك:اظهارنامه - ضمانت نامه بانكی - سایر مدارك و مستندات

۱۲- كمیسیون ماده۹۹ استانداریها: رای كمیسیون - سند مالكیت

۱۳- كمیسیون ماده ۲ استانداریها:رای كمیسیون - مدارك پزشكی - سایر مستندات

۱۴- سازمان سنجش آموزش كشور:آگهی آزمون - مدارك شركت در آزمون و قبولی در آن - سایر مستندات

۱۵- اقدامات دانشگاهها در خصوص عدم پذیرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از كارشناسی:
آگهی آزمون - مدارك شركت در آزمون و قبولی در آن

۱۶- اداره منابع طبیعی: تصمیمات یا آراء قطعی صادره: مدارك مالكیت - سایر مستندات
توضیح: تصمیمات كمیسیون ماده(۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری است.

۱۷- اعتراض به آراء كمیسیونهای مالیاتی: آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر - سایر مستندات

۱۸- اعتراض به آراء كمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت - مدارك مربوط به عضویت - سایر مدارك

۱۹- اعتراض به تصمیمات كمیسیون تغییر كاربری اراضی در طرح های هادی روستایی مصوب سال ۱۳۷۱:
مصوبه كمیسیون - اسناد مالكیت - سایر مستندت

۲۰- اعتراض به نظر كمیسیون موضوع قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرك ها:
رای كمیسیون - مدارك مالكیت - سایر مستندات

۲۱- قانون توزیع عادلانه آب:
الف) اعتراض به نظر كمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی:
نظر كمیسیون - مدارك مالكیت - مستندات

ب) اعتراض به نظر هیات های سه نفری موضوع مادتین ۱۹و۲۰:
رای هیات سه نفری - رای هیات پنج نفری - اسناد مالكیت - مستندات داشتن حقابه

ج) اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه و نهر(طبیعی و سنتی) و سیل و مرداب و بركه طبیعی:
آگهی مربوط - نظر كمیسیون ماده ۴ آئین نامه - مدارك مالكیت - سایر مستندات

۲۲- اعتراض به آراء كمیته فنی موضوع آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت های دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در مورد تخلفات دفاتر مذكور:
رای كمیته فنی – پروانه - سایر مستندات

۲۳- اعتراض به نظر كمیسیون درجه بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگرد و جهانگردی:
آراء كمیسیون های بدوی و تجدیدنظر - پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا - رای كمیسیون - مدارك استخدامی - سایر مستندات

۲۴- كمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شكایات جانبازان:
رای كمیسیون - مدارك استخدامی - سایر مستندات
تذكر: در موارد فوق علاوه بر مدارك و مستندات مرقوم، رعایت شرایط عمومی جهت تشكیل پرونده ضروری است.

دوشنبه 15/8/1391 - 10:32 - 0 تشکر 571703شیوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری بزبان ساده
علی القاعده هر رشته و علمی اصطلاحات و كلمات مخصوص بخود را دارد كه بین كارشناس آن رشته متداول و معلوم است مفهوم دقیق آنرا میفهمند اما كسانیكه سروكاری با آن رشته ندارند اطلاعاتی از معنای دقیق آن واژه ها ندارند و در نتیجه زمانی كه به انجام آن كار نیاز پیدا میكنند ممكن است دچار اشتباه یا مشكلاتی شوند كه ضروری است برای حل آن به كارشناس مربوطه مراجعه نمایند . رشته حقوق هر چند مانند هرشته تخصصی دیگری اصطلاحات و دقائق و ظرائف ویژه خود را دارد اما بیش از رشته های دیگر مورد نیاز و استفاده همگان قرار می گیرد و در نتیجه مردم بهنگام رجوع به دادگستری و بخشهای مختلف قوه قضائیه ناگزیر دچار دشواریهائی می شوند كه اگر برخی مطالبات را در ابتدای كار می دانستند و به آن عمل می كردند هم دستگاه قضائی كشور دچار تراكم و اطاله دادرسی می شد و هم از اتلاف وقت و عمر آنها پیشگیری می گردید و زودتر به نتیجه مطلوب میرسیدند

از اینرو بمنظور حل این معضل سعی شده است كه در این مقاله بزبان ساده و غیر تخصصی و بقول معروف همه كس فهم اموری را كه برای دادخواست دادن به دیوان عدالت اداری لازم است برشته تحریر درآید تا مورد بهره برداری مراجعان محترم قرار گیرد و كوشش شده است تا مواردیكه لازم به استناد یا اشاره به مواد قانونی است با ذكر آن در زیرنویس آورده شود تا مطالعه كننده بتواند بطور هموار و بدون نشیب و فراز مقاله را با آرامش مطالعه نماید و مطلب را بذهن بسپارد و در عمل از آن آگاهی پیدا نماید . و چنانچه نیازی به اطلاع از مفاد ماده قانونی بود یا رجوع به متن قانون یا آئیننامه از آن آگاهی پیدا نماید .

نحوه تنظیم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری
دادخواست دیوان عدالت اداری برگه ای چاپی است كه میتوان آنرا از باجه ها و ادارات پست در سراسر كشور خریداری نموده . (۱) قیمت هر برگه آن ۲۵۰ ریال است . در قسمت فوقانی آن جدولی دارد كه عناوین خانه های آن مشخص است و خانه های جدول بایستی بدقت و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی پر شود . نام و نام خانوادگی و مشخصات فردی واضح نوشته شود . در قسمت اقامتگاه حتماً بایستی نشانی روشن و آشكار نوشته شده نام شهر – میدان – خیابان- كوچه و شماره پلاك منزل ذكر گردد. شماره پلاك منزل یا نمره كاشی باید دقیق باشد بطوریكه بین اعدادی مثل ۲ و ۳ یا ۰ و ۵ یا ۴ و ۶ اشتباه نشود .

مشخصات طرف شكایت و نام دستگاه یا اداره بایستی دقیق باشد و نكته بسیار مهم دیگر ستون و یا راده ای است كه موضوع شكایت و خواسته در آن نوشته میشود باید سعی نمود كه موضوع شكایت و خواسته بسیار واضح و صریح و آشكارا و در عین حال كوتاه نوشته شود بصورتیكه خواننده براحتی مقصود ما را از تحریر خواسته دریابد بخاطر داشته باشید كه برگه دادخواست پس از تنظیم توسط افراد متعددی مورد بررسی قرار میگیرد مثل كاركنان دبیرخانه – متصدیان امور دفتری دادگاه ، قضات شعب – ماموران نیروی انتظامی – ماموران پست و هر كدام بفراخور وظایف خود اقداماتی روی آن انجام میدهند از این رو صراحت و تمیزی و روشن بودن نوشته ها در تسریع كار شما بسیار موثر و مفید است .

شرح شكایت و دلایل مستندات را در متن دادخواست كه با خطوط نقطه چین مشخص شده بایستی نوشت از نوشتن مفصل و طولانی حتماً اجتناب نمایید . كوشش كنید كه مطالب چكیده و كوتاه و رساننده منظور و مقصود شما از شكایت باشد بطوریكه خواننده مطلب را براحتی بگیرد و اظهارات شما اجمال و ابهام نداشته باشد در اینجا مجدداً توصیه می شود كه اگر متن دادخواست را بادست می نویسید حتماً نوشته شما تمیز و عاری از خط خوردگی و غلط باشد اگر نیاز هست كه از لغتی و كلمه ای استفاده نمائید كه احیاناً املاء یا معنای آنرا نمیدانید به كتاب مراجعه كنید یا از اشخاص مطلع بپرسید و چنانچه مایل هستید كه مطالب مندرج در دادخواست خود را تایپ نمائید ضروریست كه پس از تایپ شدن مجدداً متن دادخواست و نوشته خود را بخوانید و اگر كلمه ای نادرست ماشین شده آنرا تصحیح نمائید .

دوشنبه 15/8/1391 - 10:33 - 0 تشکر 571704- ماده ۲۱ قانون دیوان و تبصره های ذیل آن


در انتها شكایت كننده بایستی امضاء نماید یا انگشت بزند (۱) امضاء یا اثر انگشت شاكی یا نماینده قانونی او بایستی بوسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یكی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یكی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و درمورد كسانیكه در خارج از ایران هستند توسط مامورین كنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران گواهی شود .

مستندات تصویر و فتوكپی مدارك هم بایستی بنحوی تهیه و تصویر برداری شود كه روشن و خوانا باشد كه چشم كسانیكه بعداً بایستی پرونده را بررسی و روی آن تصمیم گیری كنند آزار ندهد و مطلب براحتی قابل برداشت باشد . تمام مستندات بایستی برابر اصل یا با صطلاح <<مصدق>> شود .تعداد برگه های دادخواست و هزینه آن
تعداد برگه های دادخواست طبق مقررات دیوان بشماره طرف شكایت باضافه یك نسخه اضافی خواهد بود یعنی فی المثل اگر طرف شكایت دو اداره یا دو مامور هستند (از اقدام دو مامور شكایت شده) ۳ نسخه دادخواست بایستی تنظیم شود .

رونوشت ها و فتوكپی ها ضمیمه بآن نیز بهمان تعداد . توصیه می شود كه برای پیگیری بهتر كار خود از دادخواستها و ضمائم آن تصویر و فتوكپی تهیه نموده برای خود در منزل عیناً پرونده ای تشكیل دهید تا مراحل دادرسی را بتوانید دنبال نمائید .

هزینه ابطال تمبر و دادرسی در دیوان ۰۰۰/۵۰ ریال ( پنج هزار تومان ) و در مرحله تشخیص ۰۰۰/۱۰۰ ریال ( ده هزار تومان ) است . (۲)

در اینجا قابل توضیح است كه برگه های رسمی دادخواست دیوان با برگه های درخواست كه قریباً طراحی و در اختیار شاكیان قرار خواهد گرفت متفاوت است . برگه های دادخواست هزینه دادرسی و ابطال تمبر همانگونه كه فاقاً اشاره شد دارد ولی برگه های درخواست كه مخصوص شكایت به هیئت عمومی دیوان است رایگان می باشد هزینه دادرسی ندارد .


۱-ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری –
ماده ۱ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری : (میگوید ، رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است ... و اگر دادخواستی فاقد امضاء باشد رد میشود ... |) و همچنین تبصره ۳ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان
۲-تبصره ۲ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان ماده ۴۱ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

دوشنبه 15/8/1391 - 10:33 - 0 تشکر 571705


نحوه تقدیم دادخواست به دیوان
پس از اطمینان از صحیح پر كردن فرم دادخواست و ضمائم و پیوست ها و مستندات مورد لزوم به روشی كه فوقاً ذكر شد به دو گونه میتوان اقدام نمود اگر در تهران و شهرستان های اطراف آن ساكن هستید وقت كافی دارید میسر است كه به نشانی تهران ضلع جنوبی پارك شهر خیابان بهشت ساختمان شماره ۱ دیوان عدالت اداری مراجعه و دادخواست و ضمائم آن را به دبیرخانه تسلیم و شماره كلاسه عمومی رایانه ای دریافت نمایند در غیر اینصورت می توانید چه در تهران و چه در شهرستان ها دادخواست و ضمائم آنرا بوسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان عدالت اداری كه مذكور گردید با اخذ رسید از پست ارسال نمائید .

كسانیكه شخصاً بدبیرخانه دیوان مراجعه می نمایند شماره كلاسه عمومی رایانه ای تاریخدار از سوی دبیرخانه به آنها تسلیم می شود كه بایستی شماره مذكور را حفظ نمایند و روی پرونده شخصی خود در منزل كه گفته شد یادداشت كنند بعداً پرونده به دشعبه رسیدگی كننده ارسال ( ارجاع ) میشود كه كلاسه شعبه مربوطه به آن داده شده و تا پایان فرایند و مراحل رسیدگی قضائی آن كلاسه ( یعنی شماره پرونده قضائی ) همراه پرنده خواهد بود و این كلاسه اصلی است . شماره كلاسه یك شماره ۳ رقمی است كه هر قسمت آن مفهوم متعلق بخود را دارد یعنی از سمت چپ شماره اول بمعنای ردیف یا كلاسه پرونده شماره دوم نمره شعبه مربوطه و شماره سوم نمایانگر سال تقدیم دادخواست است مثلاً ۸۲/۷/۱۷۳۲ یعنی پرونده شماره ۱۷۳۲ كه در شعبه هفتم در سال ۱۳۸۲ اقامه شده كه برخی اوقات بصورت كسری هم نوشته میشود باین صورت

نكته دیگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه خواهان ( شاكی پرونده ) از رای كمیسیون یا هیئتی شكایت داشته باشد و بر این ادعا باشد كه اجرای آن رای باعث ورود خسارت و زیان به او شده بطوریكه جبران آن در آینده برای وی باسانی ممكن نیست میتواند در ضمن شكایت اصلی خود یا پس از آن موضوع صدور دستور موقت را نیز بخواهد دستور موقت یك نوع قرار یا تصمیم موقتی دادگاه است كه باصطلاح قاطع یا حل وفصل كننده نهائی دعوا نیست بلكه تا رسیدگی ماهوی یا اصلی بدعوی اعتبار دارد و باصدور دادنامه یا در صورت تشخیص قاضی شعبه اعتبارش از بین میرود اما فایده اش اینست كه از اجرای آراء مورد اعتراض كمیسیونها و یا هیئت ها موقتاً جلوگیری می كند و احیاناً مانع وارد آمدن خسارت به شاكی می گردد پس بخاطر داشته باشید كه درخواست صدور دستور موقت بایستی ضمن تقدیم دادخواست باشد ( یعنی درراده یا ستون خواسته میتوان تقاضای صدور موقت را هم نوشت یا پس از آن در صورتیكه موجبات تقاضای دستور موقت پدید آمده باشد .(۱)


ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
ماده ۷- آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده ۸- آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

موضوع وكالت و سمت در دعاوی مطروحه
بموجب مقررات جدید دیوان عدالت شاكی می تواند به وكلای دادگستری نمایندگی بدهد و بایستی در وكالتنامه رسمی آنها حتماً حدود اختیارات آنها ، زمان و مدت وكالت و موضوع وكالت در طرح شكایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن ، وكالت در پس گرفتن شكایت یا انصراف از شكایت بروشنی و شفافیت كامل آمده باشد .

همچنین كسانیكه بعنوان وكیل ، نماینده قانونی ، ولی ، وصی ، قیم یا مدیر عامل شركت بخش خصوصی شخص ثالث میخواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارك نشاندهنده سمت خود را بصورت مصدق بضمیمه دادخواست ارسال نمایند .

- ماده – ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی