تجارت و بازرگاني (بازدید: 757)
سه شنبه 25/7/1391 - 10:16 -0 تشکر 566947
‌قانون تجارت الكترونیكی‌باب اول - مقررات عمومی

‌مبحث اول - در كلیات

‌فصل اول - قلمرو و شمول قانون
‌ماده 1 - این قانون مجموعه اصول و قواعدی است كه برای مبادله آسان و ایمن‌اطلاعات در واسط های الكترونیكی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به كار‌می‌رود.

سه شنبه 25/7/1391 - 10:19 - 0 تشکر 566948
‌فصل دوم - تعاریف
‌ماده 2 -
‌الف - «‌داده پیام» (Data Message): هرنمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است كه‌با وسایل الكترونیكی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت،‌ذخیره یا پردازش می‌شود.
ب - «‌اصل‌ساز» (Originator): منشأ اصلی «‌داده پیام» است كه «‌داده پیام» به‌وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی كه درخصوص «‌داده پیام»‌به عنوان واسطه عمل می‌كند نخواهد شد.
ج - «‌مخاطب» (Addressee): شخصی است كه اصل‌ساز قصد دارد وی «‌داده پیام»‌را دریافت كند، اما شامل شخصی كه در ارتباط با «‌داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌كند‌نخواهد شد.
‌د - «‌ارجاع در داده پیام» (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از«‌داده پیام» عطف شود كه درصورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزئی از «‌داده پیام»‌محسوب می‌شود.
‌هـ - «‌تمامیت داده پیام» (Integrity): عبارت است از موجودیت كامل و بدون تغییر«‌داده پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات كه به‌طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت «‌داده پیام» وارد نمی‌كند.
‌و - «‌سیستم رایانه‌ای» (Computer System): هرنوع دستگاه یا مجموعه‌ای از‌دستگاههای متصل سخت‌افزاری - نرم‌افزاری است كه ازطریق اجرای برنامه‌های پردازش‌خودكار «‌داده پیام» عمل می‌كند.
‌ز - «‌سیستم اطلاعاتی» (Information System): سیستمی برای تولید (‌اصل‌سازی)،‌ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «‌داده پیام» است.
ح - «‌سیستم اطلاعاتی مطمئن» (Secure Information System): سیستم اطلاعاتی‌است كه :
1 - به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2 - سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
3 - به نحوی معقول متناسب با اهمیت كاری كه انجام می‌دهد پیكربندی و‌سازماندهی شده باشد.
4 - موافق با رویه ایمن باشد.
ط - «‌رویه ایمن» (Secure Method): رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «‌داده‌پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و‌یا ذخیره‌سازی «‌داده پیام» از یك زمان خاص. یك رویه ایمن ممكن است با استفاده از‌الگوریتمها یا كدها، كلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخ‌برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
ی - «‌امضای الكترونیكی» (Electronic Signature) : عبارت از هر نوع علامت‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «‌داده پیام» است كه برای شناسائی امضاء‌كننده«‌داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ك - «‌امضای الكترونیكی مطمئن»
(Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature):
‌هر امضای الكترونیكی است كه مطابق با ماده (10) این قانون باشد.
ل - «‌امضاء كننده» (Signatory): هر شخص یا قائم‌مقام وی كه امضای الكترونیكی‌تولید می‌كند.
م - «‌شخص» (Person) : اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم‌های‌رایانه‌ای تحت كنترل آنان.
ن - «‌معقول» (‌سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test) : با توجه به اوضاع و‌احوال مبادله «‌داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم‌مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از‌جانب هر یك از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد‌استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.

س - «‌مصرف كننده» (Consumer): هر شخصی است كه به منظوری جز تجارت یا‌شغل حرفه‌ای اقدام می‌كند.
ع - «‌تأمین كننده» (Supplier): عبارت از شخصی است كه بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌كند.
ف - «‌وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از‌هر نوع وسیله‌ای است كه بدون حضور فیزیكی همزمان تأمین كننده و مصرف كننده جهت‌فروش كالا و خدمات استفاده می‌شود.

ص - «‌عقد از راه دور» (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به كالاها و‌خدمات بین تأمین كننده و مصرف كننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.
ق - «‌واسط با دوام» (Durable Medium): یعنی وسائلی كه به موجب آن مصرف‌كننده بتواند شخصاً «‌داده پیام»‌های مربوطه را بر روی آن ذخیره كند از جمله شامل فلاپی‌دیسك، دیسك فشرده، دیسك سخت و یا پست الكترونیكی مصرف كننده.
‌ر - «‌داده پیام‌های شخصی» (Private Data) : یعنی «‌داده پیام»‌های مربوط به یك‌شخص حقیقی (‌ موضوع «‌داده» Data Subject) مشخص و معین.

سه شنبه 25/7/1391 - 10:21 - 0 تشکر 566950‌فصل سوم - تفسیر قانون
‌ماده 3 - در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه‌هماهنگی بین كشورها در كاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه كرد.
‌ماده 4 - درمواقع سكوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاكم قضایی باید براساس‌سایرقوانین‌موضوعه ورعایت چهارچوب‌فصول وموادمندرج دراین‌قانون، قضاوت‌نمایند.

سه شنبه 25/7/1391 - 10:21 - 0 تشکر 566951

‌فصل چهارم - اعتبار قراردادهای خصوصی
‌ماده 5 - هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با‌توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

سه شنبه 25/7/1391 - 10:22 - 0 تشکر 566952‌مبحث دوم - در احكام «‌داده پیام»

- نوشته، امضاء اصل
‌ماده 6 - هرگاه وجود یك نوشته از نظر قانون لازم باشد، «‌داده پیام» در حكم نوشته‌است مگر در موارد زیر:
‌الف - اسناد مالكیت اموال غیرمنقول.
ب - فروش مواد داروئی به مصرف كنندگان نهایی.
ج - اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی كه دستور خاصی برای استفاده كالا‌صادر می‌كند و یا از بكارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترك فعل منع می‌كند.
‌ماده 7 - هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الكترونیكی مكفی است.
‌ماده 8 - هرگاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود،‌این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز درصورت وجود شرایط زیر‌امكان‌پذیر می‌باشد:
‌الف - اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امكان استفاده درصورت رجوع‌بعدی فراهم باشد.
ب - داده پیام به همان قالبی (‌فرمتی) كه تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به‌قالبی كه دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد كه تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.
ج - اطلاعاتی كه مشخص كننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده‌پیام می‌باشند نیز درصورت وجود نگهداری شوند.
‌د - شرایط دیگری كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه درخصوص‌نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسؤولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
‌ماده 9 - هرگاه شرایطی به وجود آید كه از مقطعی معین ارسال «‌داده پیام» خاتمه‌یافته و استفاده از اسناد كاغذی جایگزین آن شود سند كاغذی كه تحت این شرایط صادر‌می‌شود باید به طور صریح ختم تبادل «‌داده پیام» را اعلام كند. جایگزینی اسناد كاغذی به‌جای «‌داده پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.

سه شنبه 25/7/1391 - 10:22 - 0 تشکر 566953
‌مبحث سوم - «‌داده پیام» مطمئن

‌فصل اول - امضاء و سابقه الكترونیكی مطمئن
‌ماده 10 - امضای الكترونیكی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
‌الف - نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد.
ب - هویت امضاء كننده «‌داده پیام» را معلوم نماید.
ج - به وسیله امضاء كننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
‌د - به نحوی به یك «‌داده پیام» متصل شود كه هر تغییری در آن «‌داده پیام» قابل‌تشخیص و كشف باشد.
‌ماده 11 - سابقه الكترونیكی مطمئن عبارت از «‌داده پیام»ی است كه با رعایت‌شرایط یك سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك‌است.

‌فصل دوم - پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الكترونیكی مطمئن
‌ماده 12 - اسناد و ادله اثبات دعوی ممكن است به صورت داده پیام بوده و در‌هیچ محكمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شكل و قالب آن رد كرد.
‌ماده 13 - به طور كلی، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌ها با توجه به عوامل مطمئنه ازجمله‌تناسب روشهای ایمنی به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «‌داده پیام» تعیین‌می‌شود.
‌ماده 14 - كلیه «‌داده پیام»‌هائی كه به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی كه تعهد كرده و كلیه‌اشخاصی كه قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حكم‌اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.
‌ماده 15 - نسبت به «‌داده پیام» مطمئن، سوابق الكترونیكی مطمئن و امضای‌الكترونیكی مطمئن انكار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به«‌داده‌پیام» مزبور وارد و یا ثابت نمود كه «‌داده پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از‌اعتبار افتاده است.
‌ماده 16 - هر «‌داده پیام»ی كه توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این‌قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است.

سه شنبه 25/7/1391 - 10:23 - 0 تشکر 566954‌مبحث چهارم - مبادله «‌داده پیام»

‌فصل اول - اعتبار قانونی ارجاع در «‌داده پیام»، عقد و اراده طرفین
‌ماده 17 - «‌ارجاع در داده پیام» با رعایت موارد زیر معتبر است:
‌الف - مورد ارجاع به طور صریح در «‌داده پیام» معین شود.
ب - مورد ارجاع برای طرف مقابل كه به آن تكیه می‌كند روشن و مشخص باشد.
ج - «‌داده پیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

سه شنبه 25/7/1391 - 10:24 - 0 تشکر 566955‌فصل دوم - انتساب «‌داده پیام»
‌ماده 18 - در موارد زیر «‌داده پیام» منسوب به اصل‌ساز است :
‌الف - اگر توسط اصل‌ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد كه از جانب‌اصل‌ساز مجاز به این كار بوده است.
ب - اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه‌ریزی شده یا تصدی خودكار از جانب‌اصل‌ساز ارسال شود.
‌ماده 19 - «‌داده‌پیام»ی كه براساس یكی از شروط زیر ارسال می‌شود مخاطب حق‌دارد آن را ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنین فرضی (‌ارسال شده) عمل نماید:
‌الف - قبلاً به وسیله اصل‌ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد كه معلوم كند آیا«‌داده پیام» همان است كه اصل‌ساز ارسال كرده است،
ب - «‌داده پیام» دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده كه‌رابطه‌اش با اصل‌ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذكور به روش مورداستفاده‌اصل‌ساز دسترسی یافته و «‌داده پیام» را به مثابه «‌داده پیام» خود بشناسد.
‌ماد 20 - ماده (19) این قانون شامل مواردی نیست كه پیام از اصل‌ساز صادر نشده‌باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.
‌ماده 21 - هر «‌داده پیام» یك «‌داده پیام» مجزا و مستقل محسوب می‌گردد، مگر‌آن‌كه معلوم باشد كه آن «‌داده پیام» نسخه مجددی از «‌داده پیام» اولیه است.

سه شنبه 25/7/1391 - 10:24 - 0 تشکر 566956‌فصل سوم - تصدیق دریافت
‌ماده 22 - هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «‌داده پیام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد یا‌توافق كنند كه دریافت «‌داده پیام» تصدیق شود، اگر به شكل یا روش تصدیق توافق نشده‌باشد، هر نوع ارتباط خودكار یا مكاتبه یا اتخاذ هرنوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب كه‌اصل‌ساز را به نحو معقول از دریافت «‌داده پیام» مطمئن كند تصدیق دریافت «‌داده‌پیام»‌محسوب می‌گردد.
‌ماده 23 - اگر اصل‌ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی «‌داده پیام» را مشروط به‌تصدیق دریافت «‌داده پیام» كرده باشد، «‌داده پیام» ارسال نشده تلقی می‌شود، مگر آن‌كه‌تصدیق آن دریافت شود.
‌ماده 24 - اماره دریافت «‌داده پیام» راجع به محتوای «‌داده پیام» صادق نیست.
‌ماده 25 - هنگامی كه در تصدیق قید می‌شود «‌داده پیام» مطابق با الزامات فنی‌استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض بر این است كه آن الزامات‌رعایت شده‌اند.

سه شنبه 25/7/1391 - 10:25 - 0 تشکر 566957


‌فصل چهارم - زمان و مكان ارسال و دریافت «‌داده پیام»
‌ماده 26 - ارسال «‌داده پیام» زمانی تحقق می‌یابد كه به یك سیستم اطلاعاتی خارج‌از كنترل اصل‌ساز یا قائم‌مقام وی وارد شود.
‌ماده 27 - زمان دریافت «‌داده پیام» مطابق شرایط زیر خواهد بود:
‌الف - اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت «‌داده پیام» معین شده باشد‌دریافت، زمانی محقق می‌شود كه :
1 - «‌داده پیام» به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا
2 - چنانچه «‌داده پیام» به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی كه منحصراً‌برای این كار معین شده وارد شود «‌داده پیام» بازیافت شود.
ب - اگر مخاطب، یك سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نكرده باشد، دریافت‌زمانی محقق می‌شود كه «‌داده پیام» وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.
‌ماده 28 - مفاد ماده (27) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی‌جاری است.
‌ماده 29 - اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت «‌داده پیام»‌مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می‌شود :
‌الف - محل تجاری، یا كاری اصل‌ساز محل ارسال «‌داده پیام» است و محل تجاری‌یا كاری مخاطب محل دریافت «‌داده پیام» است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد.
ب - اگر اصل‌ساز بیش از یك محل تجاری یا كاری داشته باشد، نزدیكترین محل به‌اصل معامله، محل تجاری یا كاری خواهد بود درغیراین‌صورت محل اصلی شركت، محل‌تجاری یا كاری است.
ج - اگر اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا كاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان‌ملاك خواهد بود.
‌ماده 30 - آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مكان ارسال و‌دریافت «‌داده پیام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین‌محتوی «‌داده پیام» تابع قواعد عمومی است.

سه شنبه 25/7/1391 - 10:26 - 0 تشکر 566958
‌باب دوم - دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونیكی
(Certification Service Provider)

‌ماده 31 - دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونیكی واحدهائی هستند كه برای ارائه‌خدمات صدور امضای الكترونیكی در كشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید،‌صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (‌امضای)‌الكترونیكی می‌باشد.
‌ماده 32 - آئین‌نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.


برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی